עמוד 45 מתוך 45

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' מאי 21, 2020 9:41 am
על ידי דרופתקי דאורייתא
גליון שמחת שלמה (181), פרשת בהר,
סיפר לי דודי הגאון רבי אוריאל סופר שליט"א שפעם אחת נכנס עם כמה רבנים ואנשי ציבור אל רבינו הגראי"ל זי"ע כדי לשאול אותו אודות הכנסת תכני לימוד לסמינרים לבנות עפ"י דרישת משרד החינוך ע"מ לקבל תואר-רשמי, הגראי"ל פסק להם לאיסור גמור, ולגודל חומרת הדבר אף נקט בלשון 'זה טרף-חזיר'.
והנה אחד העסקנים שנכח שם, לא ניחא ליה בתשובת הגראי"ל, ואמר לו בעזות: "אם כן, שראש הישיבה יברך אותנו שנצליח להשיא את בנותינו" – כאילו אומר, מכיון שהינך פוסק לאיסור אתה מונע אותנו מלהשיא אותם בנחת, שכן בלא לימודים רשמיים לא תוכלנה להשיג עבודה בעלת משכורת גבוהה וכו', הגראי"ל שתק וחייך, ואז אמר: "הנני מברך אותך... שתזכה למידת הבטחון!" דודי שליט"א ניצל את ההזדמנות ואמר: שמא ראש הישיבה ילמד אותנו באמת דרכי קניית מידת הבטחון? השיב רבינו: מה אתה צריך ללמוד ממני? תלמד שער הבטחון בחובת הלבבות...
והנה, לאחר איזה זמן – ממשיך דודי הגאון שליט"א לספר – נכנסתי אל רבינו הגרש"א זי"ע בשערי חסד, ובתוך הדברים סיפרתי לו אודות דברי הגראי"ל זי"ע ומה ש'טען' לו אותו עסקן 'שיברך אותנו שנצליח להשיא בנותנו', הגרש"א הזדעזע מאד מחוצפא דסגיא, ואז אמר לו: "אף שאינני יודע מיהו העסקן הזה, מכל מקום הנני אומר לך בוודאות כי אותו אדם יש לו ממון בשפע להשיא את כל בניו ואף את כל נכדיו..." – וכוונתו, שדוקא מי שיש לו ממון הרבה הוא הוא זה שאיננו רגיל במידת הבטחון להישען על ה', ומשתמש במידת הדאגה היתירה עד שמחציף פניו בחינת 'עשיר יענה עזות' על מנת לדאוג לעתיד בנותיו... לאחר שיצאתי מרבינו הגרש"א ביררתי על אותו אדם, והנה התברר לי שעשירותו כה גדולה שיכול הוא בקלות להשיא אף את כל ניניו... השתוממתי לראות את חכמתו הקולעת של הגרש"א להכיר נבכי נפש הדואג דאגה יתירה שאיננה נובעת ממצוקה אמיתית כי אם אדרבה...

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:36 am
על ידי אשרי יושבי ביתך
ייש"כ על המעשה. מחזק עד מאד.
בענין חיזוק במידת הבטחון, ניתן לראות בקישור המצו"ב דברים נפלאים ממרן הגראי"ל זצ"ל - סרט חדש של שבע דקות שהתפרסם לאחרונה.

https://www.dirshu.co.il/%d7%9e%d7%a8%d ... %9c%d7%90/

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' מאי 21, 2020 12:22 pm
על ידי שמואל שלומוביץ
מופיע באוצר בתוך החיבור הנהגות צדיקים חלק ו (רוטנברג) עמוד קלט.
מי זיהה את החיבור הזה ?
על פניו זה לא נראה סגנון שמתאים לתקופה ולא מקביל לספרים דומים של רבנו יונה כאגרת התשובה וספר היראה.
דומני שראיתי ניסוחים שמתאימים לתקופה מאוחרת בהרבה. אבל אני לא איש מקצוע.

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' מאי 21, 2020 11:04 pm
על ידי נוטר הכרמים
הרב שלומוביץ, יעויין היטב בהסכמות הגאונים, כבר נתבאר שהיחוס הוא רק לא' מבית מדרשו, ובדרך אפשר.

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ד' מאי 27, 2020 12:56 am
על ידי לענין
נוטר הכרמים כתב:ומעל הכל היה מעיין ועמקן עצום, עומק לפנים מעומק, ובדורינו אפשר לומר עליו מה שהרמב"ם כותב על הר"י מיגאש שהיה לו "לב מבעית בתלמוד",


הגדרה זו של הרמב"ם תמיד היתה מעוררת אותי, אך לא כל כך הבנתיה.
זה עתה ראיתי במהדורת שילת 'כי שכל זה האיש בתלמוד, מפליא, ה' היודע, למי שיתבונן בדבריו והעמקתו בעיון'.
בהערה הוא כותב שאפשר גם לתרגם 'מפתיע, מדהים'.
בשבילי זו ידיעה חשובה [ורשמתיה כאן למזכרת ולמשמרת].

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' יוני 04, 2020 6:50 pm
על ידי דרופתקי דאורייתא
מתוך הגליון שמחת שלמה, פרשת נשא (184)

סיפר ידידי רבי משה אהרן ריבלין שליט"א: בדידי הוה עובדא, באחת השבתות זכיתי להלך עם רבינו הגרש"א זצ"ל כברת דרך ארוכה למצות ביקור חולים. בדרך הילוכו לא פסק מלשוח בדברי תורה ברוב עונג ושמחה ובפנים מפיקות אורה. בתוך דבריו הזכיר כי יש מן האחרונים שסובר שאף שגר שנתגייר כקטן שנולד דמי מ"מ אין איסור יחוד באח ואחות שנתגיירו מאחר שסו"ס ליבם גס זה בזו. לפתע קדרו פניו, הוא טפח על מצחו בחזקה, וקרא בקול נוגה: מי זה הוא האחרון שאומר זאת?! אוי ואבוי, איזו אבידה!... וכה המשיך ללכת בשתיקה רועמת כשכל כולו נתון במאמץ להשיב לעצמו את אבידתו, מדי פעם ממלמל בצער: 'אבידה שכזו, אבידה שכזו'.

כאשר הגענו למחוז חפצנו, רבינו הקדים לפנינו לעלות במדרגות. פתאום נעצר, הסתובב לעברנו, וקרא בפנים קורנות ובקול רווי אושר: זה המקנה בקידושין, בעשרה יוחסין'. מי עם היכנסו בבית ביקש את ספר המקנה, לקח בידו והראה לנו בפנים באצבעו..."כעי"ז סיפר ידידי הרה"ג רבי יחיאל שטרנברג שליט"א:

בצעירותי היתה תקופה שעסקנו מעט בעניני זרעים. בהעדר ת"ח מזומנים לנו שמונחים בסוגיות אלו , נכנסנו לר' שמואל אויערבאך לדבר איתו בלימוד בסוגיות. תמיד היה מיד מונח בסוגיה. די היה להביא לו את דברי הר"ש בקצרה וכבר דבר מתוך הענין ממש. כמה פעמים שהר"ש הביא ירושלמי ודברנו על הירושלמי, טען שהוא לא מכיר כזה ירושלמי. תמיד פתח את הגמ' עיין בר"ש והסביר מה הפשט בירושלמי והיכן טעינו.

באחת הפעמים כששאלתי על הירושלמי שמובא בר"ש, השיב שהוא לא זוכר כזה ירושלמי. כדרכו, לקח את הגמרא ועיין בפנים. לפתע החויר כסיד, והרגשתי שהוא בזעזוע... הוא היה מנותק לחלוטין ואחרי מספר שניות פלט: "כן, יש כזה ירושלמי". הוא חזר בלהט כמה פעמים בקול רם על הירושלמי בפנים, אבל לא היה רגוע. איך שכח ירושלמי מפורש?! כמה דקות אי אפשר היה לדבר איתו. כשסגר הגמ' אמר בינו לבינו: צריך לחזור על כל זרעים מחדש.....

בררתי סמוך למעשה אצל מקורביו והם העידו שתקופה ארוכה קודם לכן לא עסק כלל בזרעים. אבל לשכוח ירושלמי מפורש?! זה לא עלתה על דעתו שהדבר אפשרי.נ"ב
המעשה האחרון נדפס בספר הנפלא שמואל בדורו עמוד נט. (נמכר כעת בשולחנות של בלוי).

Re: מרן הגר"ש אויערבאך זצ"ל

פורסם: ה' יוני 04, 2020 10:23 pm
על ידי נוטר הכרמים
קטעים אלו מילה במילה כתובים עלי ספר בלבת אש עמודים קד - קה.