מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

איתור מקורות נעלמים, מילתא דתמיהא, בשורת ספרים חדשים, עיטורי סופרים ומטפחת ספרים.
יתר10
הודעות: 678
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי יתר10 » א' אוקטובר 12, 2014 8:48 pm

הגהמ כתב:וגם התקפה נועזה על הר"מ קאפסאלי בר פלוגתיה דהמהרי"ק

ראו כאן (בעברית): http://seforim.blogspot.com/2014/10/blog-post.html


על הספר מגילת פלסתר
על הספר מגילת פלסתר[1]

מאת
עקביא שמש

א. סקירה קצרה על הספר

עיקרו של ספר זה הוא דיון בספר מגילת ספר לר' יעקב ב"ר צבי עמדין (ריעב"ץ). כידוע ספר מגילת ספר הוא מעין יומן אישי שנכתב ביד ריעב"ץ, ויש בו תיאורים אישיים, דעותיו של ריעב"ץ על חכמי דורו, ועוד שפע של פרטים מסוגים שונים. הרב גשטטנר (מכאן ואילך: הר"ג) מאריך בפרטי פרטים על כל השתלשלות ההדפסה של החיבור החל משנת תק"ע שבה הודפסו לראשונה רק מספר דפים מהספר בכתב העת המאסף. הוא מציין מספר ספרים רבניים שהדפיסו את הדפים הללו בספריהם, והלכו שולל אחרי הלשון העמומה של המאסף, וחשבו כי מדובר בכתב יד קדשו של היעב"ץ. הספר כולו יצא לאור לראשונה בידי ד' כהנא, ורשא, תרנ"ז, ואחריו במהדורות נוספות. הר"ג מלמדנו כי בידי כהנא לא היה כתב היד אלא רק העתקה ממנו, וכי הוא זייף את ההעתקה שנמסרה לו, והכניס בה משלו. את זיופי כהנא מוכיח הר"ג בהראותו (עמ' קכב) צילום של כתב היד של מגילת ספר הנמצא באוקספורד, מול צילום (עמ' קב) מהוצאת כהנא. הר"ג דן גם בכתב היד הנמצא באוקספורד ומראה שאין הוא כתב היד המקורי, אלא העתקה. הוא מוכיח שהמעתיק הוא אליעזר ריסער. הר"ג דן רבות באישיותו של ריסער, כפי שהוא דן רבות גם באישיותו של כהנא, וקובע ששניהם משכילים, כופרים, מלעיגים על דברי חז"ל, וגם זייפנים, ועוד כהנה וכהנה. מכאן שגם ריסער חשוד שלא העתיק את כתב היד המקורי בנאמנות, אלא שתל בו זיופים. לכן עניינים מסויימים במגילת ספר שלדעת הר"ג לא יתכן להעלות על הדעת שהיעב"ץ יכתבם, כגון עניינים שיש בהם לשון הרע על גדולי ישראל ועוד, ברור לו להר"ג שריסער זייפם, כדי לנגח את גדולי ישראל.
בשנת תשל"ט נדפס שוב מגילת ספר ע"י א' ביק (שאולי), ירושלים, תשל"ט. ביק כתב במבואו שהוא הדפיס את כל ההשמטות שהשמיט כהנא.[2] הר"ג יוצא כנגד מהדורה זו משתי סיבות: האחת, ביק הדפיס במבוא גלוי דעת מאת ר"י מליסא על חשיבות מגילת ספר, והר"ג מראה שיש כאן זיוף, ושמעולם ר"י מליסא לא כתב כן על מגילת ספר. השנייה, ביק גילה שמעתיק כתב היד הוא אליעזר קצנלבוגן, שהיה חתנו של ר' רפאל מהמבורג בעל ושב הכהן. הר"ג טוען שביק העלים במכוון שאותו אליעזר יצא לתרבות רעה ונהיה לאליעזר ריסער, פוקר ועוכר ישראל. לדברי הר"ג ביק העלים מידע זה, כדי שהקורא התמים יחשוב שמעתיק כתב היד היה משלומי אמוני ישראל, שהרי הוא היה חתנו של בעל ושב הכהן, ולא היא.

רא"י בומבך הדפיס שוב את מגילת ספר, ירושלים, תשע"ב. הר"ג מתקיף קשות גם מהדורה זו. לדבריו, הסיבה לביקורת שיש לו היא משום שרא"י בומבך ידע מערעור הר"ג על מגילת ספר, ואף ציין אליה במבואו, ובכל זאת בומבך לא התחשב באמור בה.[3] בנוסף לכך יש להר"ג טענות נוספות כנגד בומבך על זיוף הסכמה למהדורתו, ועוד ועוד.

על יסוד כל מה שכתב הר"ג על ההדפסות של מגילת ספר, הוא ייחד את פרק י שבספר ל"אזהרת רבותינו נגד ספרים מגדולים כשה'מוציא לאור' אינו ירא שמים". על האמור בפרק זה אפשר לדון עמו. אבל אמרתי לעצמי זה נושא רחב, וכבר נשאו ונתנו בו כמה מבני דורנו, ובמיוחד נשאו ונתנו בדברי ר"מ פיינשטיין בתשובתו על פירוש ר' יהודה חסיד על התורה שהר"ג נתלה בהם, ולכן איני רואה שיש כאן מקום לעסוק בזה.
עם זאת אעיר באופן כללי על לשון הר"ג. מצער לראות שהר"ג לא הקפיד על כתיבה נכונה בעברית.[4] יותר מצער לראות שהר"ג לא הקפיד על שפה נקיה, והוא כותב בשפה בוטה, וגם כנגד חכמים שאינם קשורים כלל ועיקר לנושא.[5]

ב. על הנספח

הר"ג כתב נספח מיוחד בסוף הספר (עמ' שסג-תו), שבו הוא דן בדברים שעברו בין ר' יוסף קולון (מהרי"ק) לר' משה קפסאלי (מכאן ואילך: רמ"ק), על פי הכתוב בשו"ת מהרי"ק (סי' פג-פז). כשקראתי את הנספח אמרתי שיש להתייחס לדבריו.[6] הרי בנספח זה קיים הר"ג ביודעין את 'רבן דקרו רבן דחפו', ואין מדובר ברבנים בדורנו או בדורות שקדמו להם, אלא מדובר באחרוני הראשונים. על כן ידע הקורא שמעתה ואילך דבריי אמורים רק לגבי הנספח.

הר"ג הדפיס את שם ספרו בצורה הבאה: מגילת פלסתר. הוא מסביר (עמ' לג) כי רמז בכך שאם נבטל את האותיות שנדפסו בגופן שונה (אותיות ל, ת), נקבל: מגילת ספר, ורצונו לומר שמגילת ספר הפכה בידי המוציאים לאור למגילת פלסתר, ועוד הרחיב שם במשמעות שם הספר.

אני הייתי מוסיף ואומר שאף שהר"ג כיוון בשם הספר רק ביחס לאמור בדבריו על מגילת ספר, עלה בידו לכוון בשם זה גם לנספח. זאת משום שבנספח של הספר מגלה הר"ג ומוציא לאור פלסתר על גדולי ישראל, ובכך הפך את הנספח לספחת, וכמו שאבאר.

ג. מטרות הנספח לפי הר"ג

טרם שנדון בנספח, יש מקום לשאול מה ראה הר"ג להוסיף חלק זה ובכך הגדיל את הספר בעוד 40 עמודים. הרי לכאורה אין לנספח שום קשר עם הספר עצמו. הר"ג עצמו כתב בעמ' תז-תטז: "סוף דבר, סיכום היוצא מתוכן ספר זה", והקורא רואה שיש שם סיכום לספר ללא הנספח. משמע שגם לשיטתו של הר"ג "ספר זה", אינו כולל את הנספח. א"כ השאלה היא מה ראה הר"ג לכתוב את הנספח. התשובה היא שלהר"ג יש בכך שתי מטרות.
מטרה ראשונה. הר"ג להוט להוכיח את מה שהוכיח עד עכשיו: אין לסמוך על ספרים שפורסמו על ידי משכילים, שהרי הם זייפנים. לדבריו אף בדברים שעברו בין מהרי"ק לרמ"ק הם זייפו פרטים מסויימים, מטעם של 'רדיפת שלום' או 'הצלת התורה' וכדומה (עמ' שסג-שסד), שלדעת הר"ג טעמים אלו הם רק אחיזת עינים.
מטרה שנייה, הוא רוצה להראות ש"הפוסק כדעת המיקל (היינו כדעת רמ"ק), בניגוד ל'כללי ההוראה והכרעה' הוא 'עוקר דת'" (עמ' שסו). יתר על כן, גם אם לפוסק יש "כוונה טובה כדי להציל היהדות הוא מוחלט[7] כ'רשע' ו'עוקר הדת'" (עמ' שצב).

ובכן כדי לאשר את טענתו הראשונה הר"ג מנסה להוכיח שהמשכילים סילפו במתכוון את דמותו של רמ"ק ועשאוהו כגדול הדור כדי להעמידו שוה כשוה מול מהרי"ק. כדי להראות שאכן יש בדבריהם משום סילוף האמת, לא נמנע הר"ג מלכתוב על רמ"ק כדברים הבאים: "והנה דרגת גדולתו של הר"ם קפסולי בתורה, עמומה וסתומה, דאין בידינו שום תשובה או 'בירור הלכה' ממנו, מה שיוכיח על 'גדלות' מופלגת בתורה, או שהיה בכוחו למישקל ולמטרי בבירור הלכה כאחד הגדולים".

ד. דיון בנספח

1. לא ראינו אינה ראיה

ואתה עומד ומשתומם למקרא דברים אלו, וכי לא לימדונו רבותינו (ב"מ נט ע"ב) אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה בהלכה אתם מה טיבכם? אבל הר"ג לשיטתו יאמר כיון שלא שמענו מרמ"ק דברי הלכה, א"כ אין דברי חז"ל עומדים כנגדו. אבל נוסיף ונשאל הרי לימדונו רבותינו (זבחים קג ע"ב) "אין לא ראינו ראיה". וכי חסרים אנו גדולים שפעלו לפני חמש מאות ולא נשארה מהם שום תשובה או בירור הלכה? אתמהה.
די לעבור על שם הגדולים להחיד"א או על קורא הדורות לר"ד קונפורטי ולמצוא רשימה של רבנים חשובים, בין ראשונים ובין אחרונים, שלא כתבו כלל ועיקר, או שכתבו וכתביהם לא הגיעו אלינו. אמנם חסד עשה הקב"ה עם דורנו שלא רק ספריות העולם פתוחות לפני כל דורש, אלא חלק ניכר מאוצרותיהם נמצא באתרי האינטרנט, והרי הכל גלוי.

אגב אורחא נשאל את הר"ג מאין יש לו העוז לקבוע גדלות של חכמים בתורה על יסוד לא ראינו, ואין הוא חושש ללשון הרע. הרי הוא עצמו בעמ' שצ, יצא בטענה זו כנגד אלו הסוברים שמהרי"ק הוטעה, ויחסו השלילי כלפי רמ"ק נובע מעלילת שקר כפי שייאמר לקמן, למרות שטענת הסוברים כך היא על יסוד ראינו וראינו. אלא שזו מדה מהלכת בספר, שהר"ג מדבר גדולות על כל איש מישראל שאינו מתאים לשיטתו.

2. דברי הנודע ביהודה ומנחת יצחק

אבל טרם שנמשיך, יש לתמוה על הר"ג שלא הביא לדבריו תנא גדול דמסייעו. הרי הנודע ביהודה מה"ת, אהע"ז, סי' קלא, כתב על רמ"ק כדברים האלה: "ולא כמעשה דמהרי"ק בשורש פ"ד ששם התיר מהר"א קפצולי שהוא היה הדיוט גדול רק עשה עצמו מורה הוראה בזה".

ואם תאמר מה נענה אנן אבתריה, הרי לכאורה הצדק עם הר"ג. התשובה ברורה, והיא מלמדת על הענין שלפנינו. הנודע ביהודה שידע רק מה שכתוב בשו"ת מהרי"ק, ולא היו לפניו מקורות אחרים, אנוס היה לכתוב מה שכתב על פי הדבור של מהרי"ק. אבל צא וראה בדברי שו"ת מנחת יצחק ח"א סי' צא אות א שכתב: "ומה שהתיר אותה רב ריפורמי אף אם מתנהג כשורה גרע הרבה מן הר' משה קפסלי, אף לדעת מהרי"ק בת' (סי' קס"ח[8]), אשר לפי דעתו, החטיא את הרבים וחילל ש"ש, בהתרת יבמה לשוק ואיסור א"א עיין שם, ועי' ת' נו"ב תניינא (סי' ק"ל[9]), ועי' שם הגדולים דהמחבר זקן אהרן יצא לישע רבו הר' משה קאפסאלי הנ"ל במחלוקת המהרי"ק עמו, כמבואר שם (מע' א' אות קס"ט), וכפי הנראה הנוב"י לא ראה זאת, מדכ' שהיה הדיוט גדול".

רי"י ווייס מלמד זכות על הנודע ביהודה שכתב את מה שכתב משום שלא ראה את שם הגדולים. וכבר המהרש"ם בתשובותיו ח"ב סי' קי"א הזכיר לימוד זכות על יסוד האמור בשם הגדולים, והביאו הר"ג עצמו בעמ' שצב.

3. דברי ר' בנימין מוטאל בהקדמתו לשו"ת זקן אהרן

בעקבות דברי רי"י וויס נעתיק אפוא את דברי החיד"א בשם הגדולים, בערך ר' אליה הלוי בעל שו"ת זקן אהרן: "והיה תלמיד הרב משה קאפסאלי והוא יצא לישע רבו נגד מהר"י קולון במחלוקת העצום ורב שהי' ביניהם כמבואר בשו"ת מהר"י קולון... כמ"ש הרב בנימן מוטאל בהקדמתו לספר זקן אהרן ושם האריך בשבח הרב".
דברי החיד"א מסתמכים על ההקדמה שכתב ר"ב מוטאל לשו"ת זקן אהרן. הבה נעיין בכתוב באותה הקדמה: "בית ישראל ברכו את ה' כי נתן לכם את המורה לצדקה רב להושיע הוא הרב הגדול[10] חותם תבנית... אשר יצק מים על ידי הרב הנערב השר הגדול כמהרר"מ קפסיאל זלה"ה כאשר העיד עליו באגרתו והליץ בעדו[11] בכל מה שהשיג והשיב עליו מהרר"י קולון זלה"ה, והביא תשובות ההשגות שהשיב מהר"ר משה קפסיאל למהרר"י קולון בביטול כל דבריו בגאוה ובגודל לבב, ורבינו הרב[12] משתבח במלוליו ונותן טעם לדבריו ומתגדל ומתנשא לאמר שהוא מקטני תלמידיו".


ובכן, מדברי ר"ב מוטאל בקטע זה יש בידינו שלוש ידיעות: (א) ר' אליה הלוי השיב והשיג על דברי מהרי"ק. (ב) רמ"ק עצמו כתב תשובות והשגות כנגד דברי מהרי"ק. (ג) ר' אליה הלוי הוא תלמידו של רמ"ק, והוא משתבח בעובדה זו ובכך שהוא מקטני תלמידיו.

וכי מה יש לומר לאחר דברים ברורים כאלה? לא רק שרמ"ק היה גדול בתורה, אלא שגם השיב והשיג על דברי מהרי"ק, ואף העמיד תלמידי חכמים גדולים כמו ר' אליה הלוי בעל שו"ת זקן אהרן.

4. דעת הר"ג על ר' בנימין מוטאל

אבל הר"ג סבור שדברי ר"ב מוטאל אין בהם כדי להראות על גדולתו של רמ"ק, וכה כתב (עמ' שעה): "דברי חלומות ועזות מן מו"ל זקן אהרן נגד מהרי"ק והפרכת דבריו". לאמור, סמי מכאן ר' בנימין מוטאל, אלא מעתה ואילך הוא נקרא בפי הר"ג רק בשם "מוציא לאור". לא רק את תואר הרבנות הסיר הר"ג מעליו, אלא גם את שמו אין הוא מזכיר יותר. הר"ג נאמן לכלל שקבע, שאם אין לנו תשובות ממנו ולא בירורים הלכתיים, מן הסתם אין הוא ראוי לבוא בקהל. ואף אם החיד"א כתב על ר"ב מוטאל:[13] "ושמעתי שהי' מדקדק עצום וחיבר כמה ספרים בחכמת הדקדוק", מן הסתם ספרי דקדוק לאו ספרים נינהו.

5. דעת הר"ג על הכתוב בשם הגדולים ותשובתנו על כך

הר"ג הוסיף ונימק מדוע אין לסמוך על עדותו של ר"ב מוטאל, וכתב שני טעמים לכך שנעמוד עליהם מיד. אלא שלכאורה כיצד אפשר לומר שאי אפשר לסמוך על עדותו, והרי החיד"א סמך עליו. גם לכך יש להר"ג תשובה והיא, שלאמתו של דבר החיד"א לא סמך עליו, ואף שלא כתב כן במפורש הרי שרמז לכך. וכן כתב הר"ג על האמור בשם הגדולים: "הרי לנו שדלג[14] על דבריו[15] מש"כ שהר"ם קפסולי עצמו דחה דברי מהרי"ק, ולא הזכיר רק מה שכתב: שתלמידו [הרב בעל זקן אהרן] השיב עליהם, עיי"ש, ומשמע שלא האמין לו ע"ז" (עמ' שעז הערה א). כלומר, לדברי הר"ג החיד"א כתב שבדברי ר"ב מוטאל נמצאות רק שתי ידיעות, שהן: (א) ר"א הלוי השיב על דברי מהרי"ק. (ב) ר"א הלוי היה תלמידו של רמ"ק. אבל החיד"א שמיט את הידיעה השלישית, שהיא: רמ"ק כתב תשובות והשגות כנגד דברי מהרי"ק, כפי שהראנו לעיל במס' 3.

אבל נראה שהר"ג לא צדק בזה, שהרי החיד"א כתב את דבריו בערך ר"א הלוי, ולכן הוא מציין את שאנו יודעים על ר"א הלוי. ברור שאין כאן המקום לכתוב דברים על רמ"ק, ולכן השמיט החיד"א את הידיעה השלישית.
והנה עד שהר"ג נדחק למצוא רמז בשם הגדולים כדי לדעת מה התכוון החיד"א, הרי ראינו לעיל במס' 2, שמהרש"ם, וכן רי"י ווייס בעל מנחת יצחק, סמכו ללא כל פקפוק על שם הגדולים והבינו דברים כפשוטם, וא"כ אף אנו נלך בעקבותם ונקבל את הבנתם.

6. עוד דיוק בשם הגדולים

איברא, אם רוצים אנו לדייק מהכתוב בשם הגדולים, הרי שיש ליתן את הדעת על העובדה שהחיד"א אינו מזכיר את רמ"ק בספר זה. האם יש בכך ללמדנו על יחסו של החיד"א אל הרמ"ק? קשה לענות על כך. אמנם יש החושבים שחכם, או ספר, שחיד"א לא הזכירו הרי שהדבר מלמד על יחסו אליו, אבל נראה לי שהדבר אינו מוכרע. הנה לדוגמה הבקי הנפלא רי"ח סופר העיר על יחסו של החיד"א לשו"ת באר עשק וכי דחה את דבריו, ואגב זאת העיר רי"ח סופר שיש לשים לב שספר באר עשק לא נזכר בשם הגדולים.[16] וסתם רי"ח סופר ולא פירש מה רצונו לומר בזה, אבל כוונתו ברורה ורצה לרמז שהואיל והחיד"א לא הזכירו, הדבר מלמד על יחסו השלילי של החיד"א אל הספר. אבל לאידך גיסא, רי"ח סופר עצמו נשאר בתימה באחד מספריו[17] הכיצד החיד"א לא הזכיר את ר' ישמעאל הכהן בעל זרע אמת, שהרי הוא עשה קיצור מספרו זרע אמת ח"א והזכירו תדיר בספרו מחזיק ברכה. על כן נראה שעדיין לא ירדנו לסוף דרכו של החיד"א בספרו שם הגדולים, ולעת עתה אין להביא ראיה מחכם שאינו נזכר בו, בבחינת לא ראינו אינה ראיה.

7. האם לשונו של ר"ב מוטאל פוגעת בת"ח

עתה נדון בשני הטעמים שכתב הר"ג המוכיחים שאין לסמוך על עדותו של ר"ב מוטאל. נתחיל מהטעם השני: "המו"ל זקן אהרן מתחצף נגד גדולי ישראל וצריך בדיקה אחריו" (עמ' שעז). לפי הר"ג חוצפתו מתבטאת בכך שהוא "מתאר את רבן של ישראל המהרי"ק ז"ל, בזלזול ובלעגי שפה, כאילו שדבריו נכתבו 'בגאוה ובגודל לבב' [ח"ו]".

הר"ג הבין שהביטוי 'בגאוה ובגודל לבב' הנמצא בדברי ר"ב מוטאל מתייחס לדברים שכתב מהרי"ק, ולפיכך הר"ג הוסיף מעצמו בסוגריים מרובעים את הביטוי "[ח"ו]", כדי לשמור על כבודו של מהרי"ק. אבל הקורא את דברי ר"ב מוטאל שהבאנו במלואם לעיל במס' 3, יווכח לראות כי לא כך יש להבין את דבריו. כוונתו היא כי רמ"ק השיב על דברי מהרי"ק, ודברי רמ"ק הם אלו שנכתבו 'בגאוה ובגודל לבב', ונמצא שאין כאן שום זלזול של ר"ב מוטאל בכבודו של מהרי"ק.

הר"ג ממשיך וכותב: "ומהלכו המוזר הזה[18] מבצבץ ויותר וחוזר גם במפתחות (שם, לסי' קיט) שנערך על ידו, איך שהוא כותב בזלזול נורא וגס גם על הבנימין זאב...[19] הדבר מובן לכל בר בי רב, דאין זה משנת חכמים, ולאו אורח ארעא הוא, לצאת בכותבת הגסה בצורה שפילה כזו, נגד גדולי פוסקים מובהקים כמהרי"ק והבנימין זאב, אשר חלק גדול מיסוד השו"ע נבנה על הוראתם".[20] הר"ג הוסיף לחזק את דבריו באומרו שהבית יוסף הזכיר את מהרי"ק כחמש מאות פעם, הרמ"א הזכירו יותר ממאתים וחמשים פעם ואת בנימין זאב הזכיר הרמ"א כעשרים פעמים.

אבל לא דק פורתא. הרי ר"ב מוטאל לא כתב כנגד בנימין זאב, אלא הוא רק כתב בקצרה את העולה מדברי ר' אליה הלוי בשתי תשובותיו שנכתבו כנגד בנימין זאב. אדרבה, לשונו של ר"א הלוי בתשובות חריפה פי כמה וכמה מונים ממה שכתב ר"ב מוטאל במפתחות.

8. סמכותו של ספר בנימין זאב

יתר על כן. צא וראה כי כדי לקטרג על ר"ב מוטאל, קבע הר"ג שבעל ספר בנימין זאב הוא 'גדולי פוסקים מובהקים'. ואין אני מעמיד עצמי ח"ו כמעריך את המחבר ר' בנימין, אלא רק תוהה על קביעתו הנחרצת של הר"ג ממה שהוא כתב בעצמו, והבאנוהו לעיל במס' 7. הרי הוא עצמו דייק שם וכתב שמהרי"ק נזכר הן על ידי הב"י והן על ידי הרמ"א, ואילו בנימין זאב נזכר רק ברמ"א, הלא דבר הוא? וזאת ללא קשר עם מספר הפעמים המועט שהוא נזכר על ידי הרמ"א. הדבר מתברר היטב מדברי החיד"א בתשובותיו יוסף אומץ סי' יד:[21] "וספר בנימין זאב כבר נודע שבבית יוסף אינו מזכירו וטעמו ונימוקו עמו". ואם לא די בזה הרי ידועים דברי האחרונים שכתבו בחריפות כנגד פסקיו של בנימין זאב,[22] ולא אביאם כאן. ואף הסוברים שניתן לסמוך עליו, דומה שאין הם מעמידים אותו בדרגה שהעמידו הר"ג.[23]

9. בספר בנימין זאב משבח את רמ"ק

עוד אני תוהה על הר"ג, אם כדבריו שבעל בנימין זאב הוא מ'גדולי פוסקים מובהקים' מדוע לא העתיק הר"ג את שכתב בעל בנימין זאב עצמו בתשובותיו ריש סי' עו על רמ"ק: "הצודק בתורה ומפואר, הוא השר והטפסר, בכל מדע ובינה יתנשא עץ עושה פרי האשל הגדול הגאון מהר"ר משה קפשלו יצ"ו אני הצעיר הרשו' בשולי נשתוונא דא תוהא ומשתומם על פסק דין האנוסים מענין החליצה שפסק הגאון בתשובה כדלעיל ואני צעיר שבצעירים מבקש מחילה ממעלת כ"ת", וכו'. והוא חותם את תשובתו: "זהו מה שראיתי להשיב על הדין שכתב הגאון מהר"ר משה קפשלי ז"ל לפי מה שנר' לע"ד אני הוא העני בנימין בכה"ר מתתיה זלה"ה". הרי לנו שאחד מ'גדולי פוסקים מובהקים' מחשיב את עצמו כ'עני' לנוכח הגאון רמ"ק.

אמנם הר"ג הכיר את דברי הבנימין זאב הללו, אלא שהוא התייחס אליהם משום מה מאוחר יותר ורק בהערה בעמ' תג הערה ט, ולדבריו שם "ומה שהבנימין זאב השיב לו בהכנעה גמורה ולא יצא נגדו בחרב ובחנית... כנראה דהבנימין זאב אכן היה דר תחת ממשלת אותה המלכות[24] וע"כ נבצר ממנו לעשות כן".

10. דברי ר"ג כנגד דברי ר"ב מוטאל

ועתה לראיה הראשונה של הר"ג כנגד דברי ר"ב מוטאל. הרי לנו דברי הר"ג (עמ' שעז): "איה הפלפולים הגדולים של הר"ם קפסולי מה שמספר עליהם". כוונתו, הואיל ואין בידינו תשובותיו של ר"מ קפשאלי כנגד השגותיו של מהרי"ק, הרי מוכח מכאן לדברי הר"ג שלא היו ולא נבראו. היינו, שוב הולך הר"ג בשיטה לא ראינו זו ראיה טובה, בניגוד לדברי חז"ל (זבחים קג ע"ב) שקבעו: "אין לא ראינו ראיה". לכל היותר יש כאן שאלה שדרוש לענות עליה, אבל עדיין אין כאן ראיה.

ולא זו בלבד, אלא שלפי הר"ג (עמ' שעח): "דברי מו"ל זקן אהרן נפרכים מדברי מהרי"ק עצמו". שהרי מהרי"ק עצמו בסי' פג כתב: "איך שמעיד עליו[25] שלא ידע לאהדורי כלום לא רק ב'סברא'... אלא דגם ב'בקיאות' לא היה לו יד ושם". ברור להר"ג שיש לסמוך על עדותו של מהרי"ק כיון שהוא לפי הר"ג: "רבן של ישראל ומי שכל בית ישראל נשען על הוראותיו". ומנגד אי אפשר לסמוך על עדותו של ר"ב מוטאל בכל דבריו שכתב להצדיק רמ"ק, וכלשון הר"ג (עמ' שעט-שפ): "אף לא במש"כ שהזקן אהרן דחה את כל דברי מהרי"ק, וכש"כ דלא במש"כ שהר"ם קפסולי עצמו השיב על כל טענותיו של מהרי"ק עליו ודחה אותם. וכנראה דכן מסתבר דמאיזה טעם שאינו ידוע לנו רדף אותו המו"ל להליץ בעד מהר"ם קפסולי, וע"כ שפך את חמתו בכותבת הגסה על מהרי"ק והבנימין זאב מפני שחלקו עליו".

11. דברי חכמים כדרבונות

והנה יש להבין, האם באמת יש לתפוש את דברי מהרי"ק כפשוטם? הרי ידוע הוא שכאשר יש דברי ריבות בין חכמים, הם מבטלים זה את זה, וכדברי חז"ל (קידושין ל ע"ב) "נעשים כאויבים זה את זה". פשוט הדבר כביעתא בכותחא שמהרי"ק נקט בדבריו כנגד רמ"ק לשון גוזמא[26] ואין ללמוד מכאן דבר. אדרבה, יש לתמוה על הר"ג שסבור שיש להחשיב את דברי מהרי"ק כעדות ממש. הנה לדוגמא דברי ר"מ שטראשון על דברי ריבות שעברו בין גדולי ישראל:[27] "וכן היה דרכם של תקיפי קמאי ללחום מלחמת האמת בכל נפשם, ויהי הנקל בעיניהם לזרוק מרה אף בגדולי הדור עבור דבר קטן שיצאו מן הנהוג", והוא מציין שם לכמה ספרים שבהם הוזכרו דברי ריבות בין גדולי הדור, מבלי להביא את דברי הריב ממש. ובדוגמא הראשונה ציין למחלוקת שהיתה בין רמ"ק למהרי"ק על פי המוזכר בשו"ת מהרי"ק. נמצא שפשוט היה לר"מ שטראשון שאין להבין את דברי מהרי"ק כפשוטם.

12. דיון בדברי ר"ב מוטאל

ולא זו בלבד אלא שעשה הר"ג את ר"ב מוטאל כמעיד נגד מהרי"ק. והלא ר"ב מוטאל כתב שרמ"ק ענה למהרי"ק, ויש לשאול וכי מהרי"ק כתב שרמ"ק לא ענה לו? הרי אין דבריו של מהרי"ק אלא לשון גוזמא כמו שכתבנו. ואף אם נתפוש את הלשון כפשוטה, הרי אין לנו בשלימות את כל הדברים שעברו ביניהם, אלא רק מה שכתב מהרי"ק באותה העת, ומי יתקע לידינו שרמ"ק לא השיב לו מאוחר יותר, ואין לפנינו אלא רק את דברי מהרי"ק הראשונים. פלא הוא שעל יסוד דיוקי דיוקים שאין להם הכרח, עושה הר"ג את ר"ב מוטאל כרודף את מהרי"ק. ומה גם שהר"ג לא מצא סיבה הגיונית לרדיפה זו, והוא עצמו הודה שהטעם לרדיפה זו "אינו ידוע לנו" (לעיל סוף מס' 10).

צא וראה באלו דוחקים נכנס הר"ג כדי לעשות אדם מישראל רודף ומעיד שקר, ללא כל הוכחה הכרחית וללא כל סיבה הנראית לעין. אתמהה.

13. דיון בעדות שהובאה בדברי ר"ד קונפורטי

הר"ג התייחס לעדות נוספת שרמ"ק השיב למהרי"ק ודחה אותה, והבה נבדוק זאת. הר"ג הביא בעמ' שעה את דברי ר"ד קונפורטי בקורא הדורות:[28] "ואמר לי חכם אחד מתושבי קושטנדינא כי הוא ראה בקושטנדינא כתבים אחרים שכתוב בהם מרורות קשות יותר מן הראשונות שנדפסו שכתבו ב' הרבנים הנזכרים זה לזה והוא קראם כלם, ולא נדפסו מפני הכבוד". לכאורה יש כאן עדות נוספת על עדותו של ר"א הלוי שהבאנו לעיל, שרמ"ק אכן ענה למהרי"ק. אבל להר"ג יש תשובה גם על כך, וכתבה כבר בכותרת: "המלצתו המעורפל[29] של 'קורא הדורות' על הר"ם קפסולי". ואם תשאל מדוע 'מעורפלת', יענה לך הר"ג: "דהרי אף אם נסמוך על מה ששמע מאדם אחד, מ"מ הרי לא נזכר שם רק שתוכן המכתבים היו 'דברי מרורות' [שהתווכחו זע"ז מדוע שביזהו],[30] אבל אין כאן משמעות שהיה ביניהם 'פלפולים בד"ת'".

צא וראה כיצד הר"ג כאגב אורחא ובמשיכת קולמוס הוריד ממעלתו "חכם אחד" הנזכר אצל ר"ד קונפורטי, וקראו בשם "אדם אחד",[31] וברור שעל יסוד זאת קל יותר להר"ג לומר שספק אם יש לקבל את עדותו. מפליא שר"ד קונפורטי ששמע ממנו, לא חשדו בעדות שקר, אבל הר"ג שלא דבר עמו ולא ראהו, הפכו ל"ההוא גברא" וחושדו בעדות שקר. אתמהה.

אבל בכל זאת נראה שקשה להר"ג לבטל לגמרי את העדות ששמע ר"ד קונפורטי, ולכן כפי שהבאנו את דברי הר"ג לעיל הוא סבור שאין בעדות זו הוכחה שהיו בין רמ"ק ומהרי"ק חילופי דברים של דברי תורה, אלא היו ביניהם רק דברים בעלמא. ויש לשאול מנין להר"ג שלא היו ביניהם דברי תורה על העניין הנדון, שהיו מלווים גם בדברי מרורות כפי שכתב מהרי"ק בראשונה. ברור שהר"ג לא יקבל זאת, כי אם נאמר כן, אין זה מתאים לשיטתו, ולכן הוא "יודע בודאות" שלא היו ביניהם דברי תורה, אלא רק דברי ריבות גרידא. כלומר לדברי הר"ג, באגרות השניות לא רק שרמ"ק שאינו יודע "לאהדורי סברא" כתב כמובן רק דברי מרורות, אלא גם מהרי"ק כתב בהן רק דברי מרורות, או דברי הצטדקות על שביזה את רמ"ק, ללא שכתב דברי תורה כלל ועיקר. האם זה מתיישב על הדעת? נניח שהמהרי"ק צריך להצטדק, האם לא יעשה זאת על סמך דברי תורה?

14. סיכום ביניים של האמור עד הנה

אם נסכם את הדברים עד כאן, עולה כי יש בידינו שלושה[32] חכמים המעידים על גדלותו של רמ"ק, והרי הם לפי סדר הדורות: בעל בנימין זאב, ר"ב מוטאל, ר"ד קונפורטי על פי עדות חכם אחד מקושטא.[33] ראינו שהר"ג יודע להסביר כיצד ניתן להפריך כל אחת מהעדויות הללו. אולם כפי שהראנו עומד כנגדו הסבר אחד לכל העדויות, דהיינו שהן נכונות כפי שהן וללא פלפולים. הדבר מזכיר את הדברים המפורסמים בשם ר"ח סולוביצ'יק, שאם יש הסבר משותף ויחיד לכמה עניינים, ברור שהוא עדיף על הסברים פרטיים לכל עניין ועניין.[34] גם הר"ג עצמו משתמש בכלל זה (סוף עמ' תיא, וגם קודם לכן), ואם כן עליו להסכים עמו גם ביחס לנדון שלפנינו.

15. עדות של ספר 'ליקוטים שונים' שרמ"ק השיב לטענות מהרי"ק נדחית על ידי הר"ג

הר"ג יודע גם יודע שבשנת תרכ"ט נדפס בפדובה ספר בשם 'ליקוטים שונים מס' דבי אליהו לא נדפס עד הנה מלאכת יד הגאון מוהר"ר אליהו קפשאלי' וכו', על ידי משה לאטיש איש ויניציאה. והנה בליקוטים הללו שהדפיס לאטיש מסופר כי המחלוקת בין מהרי"ק לרמ"ק נגרמה עקב שקרים וסילופים שהפיצו על פסקיו של רמ"ק, וכשהביאום לפני מהרי"ק ברור שכתב נגדו מרורות. מאוחר יותר כשנודע למהרי"ק על מעשה נבלה זה, הוא ניחם על דבריו, ולפני פטירתו בקש מבנו ר' פרץ שיפייס את רמ"ק. גם גדולי הדור כמהר"י מינץ ור"י מרגלית עמדו לימין רמ"ק, וכתבו כנגד מהרי"ק.

דברים אלה כתב הר"ג בספרו בעמ' שעו, שפ-שפא ועמ' שפו-שפז. אולם, הואיל והדברים הללו אינם מתאימים לשיטתו של הר"ג, הרי שהוא שופך מרורות על "המשכיל ליקוטים שונים" ולדבריו הכל "עדות שקר",[35] והוא מאריך בזה (עמ' שפ-שפט). לאחר מכן דן הר"ג (עמ' שפט-שצא) את 'מכון ירושלים' ברותחין, הואיל ובמבוא לתשובות מהרי"ק שיצא על ידם, הם קיבלו את העובדה שמהרי"ק חזר בו, ולדברי הר"ג לא ראו שאלו הם דברי שקר שכתב משכיל.

16. הר"ג לא בירר מאומה על המביאים עובדה זו מכתב יד בניגוד לדרכו בספר

כדי להראות כי מדובר במשכיל שקרן העתיק הר"ג מדברים שכתב משה לאטיש עצמו כהקדמה וגם כפרשנות לקטעים שהעתיק, ועל פיהם מראה הר"ג כי (עמ' שפד) "ריח 'השכלה' מבצבץ ויוצא מבין השיטין בדבריו".[36] והנה על יסוד הקביעה הזו שלאטיש הוא משכיל, מסיק הר"ג כדבר ברור שאין להאמין לו גם במה שהעתיק מכתב ידו של ר' אליהו קפשאלי (עמ' שפ, שפו), שהרי משכיל חשוד לזייף. והנה יש לתמוה על הר"ג שבעוד שבספר הקדיש בירורים נרחבים מאוד על אישיותו של אליעזר ריסער שהעתיק את מגילת ספר, והביא עליו ספרות רחבה ביותר כולל כתבי המשכילים, ואילו כאן בנספח קבע שמשה לאטיש הוא משכיל בלי לחקור אחריו. האמת היא שלו היה חוקר יותר היה הר"ג מגלה שמשה לאטיש היה תלמידו של שד"ל,[37] ומן הסתם לבטח היה מציין זאת כהוכחה ניצחת לדבריו. נראה שבכתיבת הנספח לא הלך הר"ג בדרך שהלך ביחס למגילת ספר.
אבל גם אם לאטיש הוא משכיל, מכאן ועד להאשמתו של לאטיש בזיוף הדרך רחוקה. כדי לוודא חשד מסוג זה עלינו לבדוק את המקורות שעמדו לפני לאטיש. הרי כך נהג הר"ג עצמו ביחס למגילת ספר. הרי שם חקר הר"ג בכל פינה ופינה, וכאן עמד מלחקור ולפשפש. אילו עשה כן היה רואה שלאטיש עצמו ציין בהערותיו שכאן[38] העתיק מספרו של גרץ[39] ולא מכתב יד. ברי שהר"ג היה שמח מאוד אילו ידע שהמקור לדברי לאטיש הוא גרץ, שהרי אם לאטיש נחשב כמשכיל בלבד, הרי לפי המקובל בידיו גרץ עולה עליו בהרבה. ברור שהר"ג היה אומר בודאות גמורה שגרץ זייף גם זייף. יתר על כן, גם גרץ עצמו כתב במפורש שלא ראה את כתב היד, אלא היתה לפניו העתקה שהעתיק למענו "אוהבי שהלך לעולמו הר"ר נסים נ"ע מכ"י שהיה אצלו". לו חקר הר"ג כדרכו והיה עומד על השושלת הארוכה של המוסרים, היה מחזק את דבריו ואומר שהדבר ברור ששושלת של שלושה אנשים ששנים מהם משכילים,[40] מעידה על עצמה ומתוכה שהכל זיופים ושקרים. אבל כפי שנראה בהמשך ההעתקות הן נכונות ואינן זיוף.

17. בניגוד לדרכו בספר, הר"ג לא טרח לבדוק את כתב היד שבו נאמר שרמ"ק השיב למהרי"ק

עוד יש לתמוה על הר"ג. הרי ביחס למגילת ספר כתב בעמ' כג: "אמנם כהיום שהגישה לאותה[41] ה'כתב יד' היחיד שיש מספר זה[42] [המונח באקספארד][43] נוחה וקלה מאוד לכל מאן דבעי [על ידי אמצעים אלקטרוניים]". היינו, הר"ג טרח ובדק את כתב היד של מגילת ספר, ולא זו בלבד אלא נתן גם צילומים לפני הקורא (עמ' קכב, קלב), כדי שיווכח במו עיניו שנעשו זיופים בהדפסת מגילת ספר. אם כן יש לתמוה מדוע שינה מדרכו זו ביחס ל'ליקוטים שונים'. הרי גם כתב היד שההעתקה ממנו הביא לאטיש מדברי גרץ, שהעתיק עבורו ר' נסים, מונח כיום באוקספורד כפי שנכתוב לקמן, ומדוע הר"ג לא בדק מה כתוב בו, כפי שבדק את כתב היד של מגילת ספר. האם הוא לא בדקו משום שלאטיש לא ציין את מקורו המדוייק של כתב היד? זו אינה תשובה, שהרי היה על הר"ג לטרוח ולבדוק ולהגיע למקומו הנוכחי של כתב היד, ממש כפי שעשה במגילת ספר. אמנם כאן מלאכת המעקב אחרי גלגוליו של כתב היד עד שהגיע לאוקספורד קשה יותר. אבל כאמור ביחס למגילת ספר הוא יודע לפשפש בחורים ובסדקים, וכאן משום מה שינה מדרכו.

אם כן התמיהה גדולה על הר"ג, נעלם ממנו מי המעתיק מכתב היד, נעלם ממנו היכן כתב היד, וכמובן שאין צילום ממנו, אבל גלוי לפניו שודאי שיש כאן זיוף. אתמהה.

18. הר"ג לא ידע כי כתב היד האמור נדפס בדורנו

זאת ועוד. בדורנו נדפסה מכתב יד תשובתו הארוכה של ר' אליהו קפשאלי הנקראת 'נועם חובלים' כחלק מהספר 'זאבים טורפים את בנימין', על ידי החוקר מ' בניהו, תל אביב, תש"נ. בעמ' 65-63, יש תיאור מפורט של כתב היד,[44] ובניהו גם הוכיח שכתב היד נכתב בידי תלמידו של ר"א קפשאלי. ואם לא די בזה הרי שר"א קפשאלי עצמו הגיה את כתב היד. כדי להוכיח זאת נתן בניהו בעמ' 62 צילום מכתב היד שבו נמצא אישורו של ר"א קפשאלי וחתימתו שכתב היד הוגה על ידו.

והנה שם בעמ' 80-71, נמצא במדוייק ובשלימותו כל הנדפס בספר ליקוטים שונים, ואתה נוכח לראות שכל מה שהעתיק לאטיש, דהיינו שהעתיק גרץ שקיבל את ההעתקה מר' נסים, שריר וקיים בכתב היד. כלומר, מסופר שם להדיא שאכן מהרי"ק חזר בו מטענותיו כלפי רמ"ק ולפני פטירתו הוא שלח את בנו ר' פרץ לפייס את רמ"ק. גם שאר הפרטים שכתב לאטיש בליקוטים שונים כגון הסכמות מהר"י מינץ ור"י מרגלית לפסקי רמ"ק נמצאים שם.
אבל לשיטתו של הר"ג מן הסתם הוא יאמר שאין בכך כל פירכא. אמנם אין לומר ח"ו שר"א קפשאלי הוא משכיל, אבל הר"ג ימצא פתח אחר לבטל עדות זו ויאמר, שברור הוא שר' אליהו קפשאלי "המציא" את כל הסיפור כדי להצדיק את רמ"ק, שהרי הוא קרובו.[45]

אלא שפירכא זו אינה אפשרית במקרה שלפנינו, משום שבעמ' שפ הודה הר"ג בעצמו שר"א קפשאלי "היה גדול בתורה, ויש לו פתחון פה בהלכה עם גדולי הפוסקים". האם ניתן לומר על גדול בתורה כדברים האלה? אולי הר"ג יאמר שבכל זאת אפשר לא להסתמך על דברי ר"א קפשאלי במקרה זה, שהרי השו"ע לא נוסד על פי פסקיו.

19. פרטים נוספים על גדולת רמ"ק על פי הנדפס בדורנו

לא זו בלבד. בדורנו נדפסו כמה תקנות של רמ"ק, כן נדפסו אגרות שנשלחו אליו, המלמדות על גדלותו בעיני בני דורו, הקטנים עם הגדולים.[46] זאת ועוד. ר' יעקב נפתלי הכהן בספרו הגדול אוצר הגדולים אלופי יעקב, חיפה, תשכ"ז, חלק ז, עמ' קלה-קמא, כתב על רמ"ק באורך והביא מקורות נוספים שלא ציינתי כאן. עולה על כולם החוקר מ' בניהו שבספרו רבי אליהו קפשאלי איש קנדיאה, תל אביב, תשמ"ג, עמ' כו-מא, הביא את כל הידוע על ויכוח זה, וכדרכו ציין לכל הידוע על רמ"ק ועל גדולתו בעיני חכמי דורו, והאריכות בזה למותר. אבל הר"ג כנראה שלא הכיר ספרים אלו, וגם לא חקר ובדק יתר על המידה למצוא ספרים העוסקים בעניינים אלו, או שמא התעלם במכוון מספרים אלו. הרי כפי שכבר נוכחנו לראות הוא לא ראה לדקדק כל כך בנספח כמו שראה לדקדק במגילת ספר.

20. תשובות והשגות רמ"ק כנגד מהרי"ק לא נדפסו מפני הכבוד

אמנם לא אעלים עיני, שאכן יש במעשה רמ"ק ומהרי"ק דברים שצריכים בירור, ועל חלק העיר הר"ג ובצדק, ועמד עליהם כבר לפניו החוקר בניהו. ניתן לתמצת את השאלות הללו ששאלו שניהם, בשאלה מרכזית אחת: מדוע לא נדפסו תשובותיו של רמ"ק כנגד מהרי"ק ואלו של מהרי"ק שוב כנגדו, אם בספר שו"ת מהרי"ק עצמו, ואם בספר בפני עצמו כמו למשל יחד עם תשובות ר' אליה הלוי תלמידו של רמ"ק. זו שאלה הדורשת הסבר.
בנוגע לשאלה זו בניהו סבור שהתשובה הנזכרת בדברי ר"ד קונפורטי, שהבאנו דבריו לעיל (מס' 13), היא המתקבלת ביותר על הדעת, ואלו דברי בניהו:[47] "דומה שמה שנראה לפי שעה קרוב אל האמת הוא, שחכמי קושטא סברו מאי דהוה הוה, מה שנדפס אין להשיב ואין להוסיף עליו, על אחת כמה וכמה שתשובות אחרונות היו קשות מן הראשונות, וכי יפים לכך דברי קהלת 'גם שנאתם גם קנאתם כבר אבדה' (קהלת ט, ו)", ונראים דבריו.

21. סוף דבר

גם אם יש מי שעדיין יפקפק בתשובת בניהו, ולא נחה דעתו בה, לבטח לא ימצא מנוח בתשובתו של הר"ג לקושי האמור, שמנוי וגמור עמו שלפנינו אגודה של שקרנים ומסלפים. על אחת כמה וכמה שקשה לקבל תשובה מסוג זה כאשר יסודותיה רעועים והיא נאמרת ללא בדיקה של המקורות. והקשה מכל הוא להשלים עם הקלות שבה עושים את חכמי ישראל לעמי הארץ.

יש להדגיש שהדברים שכתבנו עד הנה התייחסו כאמור לעיל רק לנספח של הספר, וכבר כתבנו לעיל שאין אנו מחווים דעתנו על שאר חלקי הספר, שבהם ניכר לכל שהמחבר יגע הרבה כדי לברר מקחו של צדיק הוא היעב"ץ, וממש כמעט שלא הניח זוית ופינה שלא נכנס בה.[48][1] ספר מגילת פלסתר, מאת ר' אברהם שמואל יהודה גשטטנר, תשע"ד. בשער כתב המחבר: "אשר בו יבורר בעזהשי"ת שידי זרים ומשכילים שלטו בספר 'מגילת ספר' המיוחס לרבינו הגה"ק יעב"ץ מעמדין זצ"ל, ועשאוה פלסתר, ואין לה שום סמכות כלל", ועוד האריך בשער במהות ספרו. ספר זה הוא מהדורה מורחבת של מהדורה קמא שיצאה לאור בשנת תשס"ט.
[2] בומבך, בהקדמה למהדורתו הנזכרת לקמן, טוען שביק עשה במגילת ספר ככל העולה על רוחו, שינה והוסיף מדיליה. הר"ג אינו מתייחס לנוסח של ביק פרט לנקודה אחת. הוא מאשר שביק הכניס לספר את כל לשונות הגידופים הנמצאים במגילת ספר ושכהנא השמיטם במהדורתו. אבל הר"ג לא התרעם עליו בזה, אדרבה לדבריו (עמ' רסד, הערה ב) בזה עזר ביק להבין שכתב היד של מגילת ספר הוא מזוייף, שהרי לא יתכן שריעב"ץ יכתוב גידופים כאלה על גדולי ישראל.
[3] בומבך ציין שם למאמרו של רמ"מ גולדשטיין בקובץ עץ חיים (באבוב), ח (תשס"ט), עמ' רלט-רסג. הכלל העולה ממאמר זה הוא "בוודאי שאין רוח חכמים נוחה מאלו שהדפיסו את הספר... אך מכל מקום הטוב ממנו נקבל" (עמ' רמ). ואכן מטרת מאמרו של רמ"מ גולדשטיין, להראות שיש במגילת ספר הרבה פרטים נכונים, וגם פרטים חדשים חשובים.
[4] ראה לדוגמה הערות 29, 41. שיבושים דומים לאלו נמצאים בכמות רבה בספר.
[5] לדוגמה בעלמא. בעמ' רנד כתב: "הפוקר אברהם ביק/שאולי, מי ששימש כ'מזכירו' של 'קוק'". והנה לא די שהסיר את כתר הרבנות מעל הראי"ה קוק, שהוא חזון נפרץ בימינו כידוע, אלא דקי"ל שבמשנה תורה דרשינן סמוכין (יבמות ד ע"א), ולפי הר"ג ניתן לומר שב'דברים', כלומר, בלשון הרע דרשינן סמוכין. ודי בזה.
[6] מה עוד שלדבריו ביחס למגילת ספר כבר התייחסו אחרים, ראה לעיל הערה 2.
[7] כלומר, יש להחליט לגביו, יש להחשיבו.
[8] נראה שצ"ל: פג.
[9] לפנינו הוא בסי' קלא.
[10] כוונתו לר' אליה הלוי.
[11] כצ"ל.
[12] כוונתו לר' אליה הלוי.
[13] שם הגדולים בערך ר' אברהם מוטאל, מערכת א, סי' עה.
[14] כלומר, החיד"א בערך ר' אליה הלוי שהובא לעיל.
[15] כלומר, על דבריו של ר"ב מוטאל.
[16] ראה רי"ח סופר, כנסת יעקב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' קמח, אות טו.
[17] ראה רי"ח סופר, מנוחת שלום, ירושלים, ח"ו, תשס"ב, עמ' סב.
[18] כוונתו, לר"ב מוטאל.
[19] כאן הוסיף וציין גם לדברי ר"ב מוטאל במפתחות סי' קצ"ז, ששם כתב בלשון קשה על הבנימין זאב.
[20] דוק בדבריו, כי רצה בזה להציל את עצמו ממה שהוא עצמו כתב לשונות מבזים על רבנים וחכמים. אלא מאי? הרי השו"ע לא נוסד על פי רבנים אלו, ולכן מותר לכתוב כנגדם. או שרבנים אלו הם 'מהרסי הדת' ולכן מותר לכתוב כנגדם.
[21] וכן כתב בספרו שם הגדולים בערכו, מערכת ב, סי' כג, ושם ציין לספרי הפוסקים שכתבו כנגדו, אלא שהחיד"א לא כתב במפורש שהם כתבו כנגדו, כנראה מפני כבוד אלקים הסתר דבר, וכפי שמצינו בעוד מקומות בשם הגדולים.
[22] די לציין לספר יד מלאכי לר"מ הכהן, כללי הפוסקים סי' מג, שציטט מדברי מהרש"ל ועוד, שאין ללכת אחר ספר בנימין זאב. וראה בהערה לעיל בדברי החיד"א.
[23] עי' בספרו של מ' בניהו, מבוא לספר בנימין זאב, ירושלים, תשמ"ט, ברוב פרקי הספר, ובמיוחד פרק עשירי.
[24] כלומר, שהיתה תחת מרותו של של רמ"ק מטעם המלכות.
[25] כלומר, על רמ"ק.
[26] הר"ג עצמו מודה במקצת בעמ' שצב: "מיהא ברור שהר"ם קפסולי היה 'רב' ו'מורה' בעיר, ודבריו מובאים בבנימין זאב וכנ"ל, ובכנה"ג (או"ח סי' שיא [צ"ל: ש"א. עקביא] הגה"ט), ומדברי מהרש"ם (ח"ב סי' קי"א) משמע, שהיה עכ"פ בגדר 'תלמיד חכם', עי"ש". משמע שגם לשיטתו דהר"ג אפשר שרמ"ק ידע גם לאהדורי סברא.
[27] מבחר כתבים, ירושלים, תשכ"ט, עמ' קפב.
[28] מהד' אהבת שלום, ירושלים, תשס"ח, עמ' קה.
[29] צ"ל: המעורפלת. טעויות בלשון מסוג זה יש בכמות רבה בספר, ולכן אין כאן טעות דפוס.
[30] כך במקור.
[31] יש לציין שלדעת מ' בניהו בספרו, רבי אליהו קפשאלי איש קנדיאה, תל אביב, תשמ"ג, עמ' כז-כח, המעיד בפני ר"ד קונפורטי, הוא ר"ב מוטאל עצמו שהיה בן זמנו. ברם, אין לו ראיה של ממש לכך, אלא זו השערתו בלבד. אמנם אילו הכיר הר"ג את דברי בניהו מן הסתם מאמץ אותם, שהרי לדבריו ר"ב מוטאל הוא רק "מוציא לאור", וברור שאינו "חכם אחד".
[32] היינו אין אני מקבל את דעתו של בניהו (לעיל הערה 31) שר"ב מוטאל הוא החכם הנזכר בדברי ר"ד קונפורטי, ולכן כתבתי שיש לפנינו שלוש עדויות.
[33] אפשר היה לצרף לכאן את החיד"א בשם הגדולים, אלא שהוא מסתמך על דברי ר"ב מוטאל ואין כאן עדות ממש.
[34] ראה לדוגמה לאחרונה ספר דף על הדף, לרא"נ קליין, רד"א מנדלבוים, ר"י לפקוביץ, ירושלים, תשס"ז, על מסכת חגיגה ג ע"ב, דף תסט ע"ב.
[35] בסוכה כט ע"א איתא: "ובשביל ארבעה דברים מאורות לוקין על כותבי פלסתר ועל מעידי עדות שקר" וכו'. ומראה מקום אני לך, והדורש סמוכין ידרוש.
[36] גם בעמ' שעה התקיף הר"ג את דברי הפרשנות של לאטיש: "שצחוק עשה לנו בזה אותו 'משכיל' ו'מתחכם', דמי ישתכנע מן אמתלא העלוב הזה".
[37] כפי שכתב הוא עצמו בסוף ליקוטים שונים בעמ' 115.
[38] אני מדגיש זאת, כיון שלאטיש השתמש גם בכתב יד של הספר דבי אליהו של ר' אליהו קפשאלי, אבל עשה כן ביחס לקטעים אחרים שהדפיס בספרו. אבל את האמור על רמ"ק העתיק מגרץ.
[39] צ' גרץ, דברי ימי ישראל, מתורגם בתוספת הערות ועוד ש"פ רבינוביץ, ח"ו, וורשא, תרנ"ח, עמ' 435-433. גרץ האריך שם בבירור האישים הנזכרים ובעוד פרטים. לאטיש לא ראה מהדורה זו, אלא את המהדורה בגרמנית, אבל אין נפקא מינה לענייננו.
[40] על ר' נסים ראה לקמן הערה 44. יתכן שהר"ג היה מחשיבו כמשכיל, אבל נמנעתי מלעשות כן.
[41] כבר כתבתי לעיל (הערה 29), על שיבושים בעברית המצויים למכביר בספר.
[42] הכוונה היא לכתב יד של מגילת ספר.
[43] הסוגריים מקור, וכן גם בהמשך.
[44] בעמ' 63 כתב בניהו כי המעתיק ר' נסים (לעיל הערה 40), הוא ר' שלמה נסים שהיה רב באיטליה בערים: סיינא, גוואסטאלה ומנטובה.
[45] לענייננו יש לדעת שסבו של ר' אליהו קפשאלי הוא ר' דוד קפשאלי, שהיה אחיו של רמ"ק.
[46] לדוגמה: סיני, א (תרצ"ז), עמ' לב-מ, עמ' קפב-קפג [=ר"ש אסף, מקורות ומחקרים בתולדות ישראל, ירושלים, תש"ו, עמ' 212-209]; ה (תרצ"ט-ת"ש), עמ' קמט-קנח, תפה-תפו. ויש מקורות נוספים.
[47] בספרו רבי אליהו וכו' (לעיל הערה 31), עמ' מא.
[48] ועל דבריו ביחס למגילת ספר, כבר כתבנו לעיל בהערה 3, שכתבו בעניין זה חכמים אחרים.

סכינא חריפא
הודעות: 771
הצטרף: א' אפריל 13, 2014 9:24 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי סכינא חריפא » א' אוקטובר 12, 2014 10:35 pm

האם לא כתב מהרלב"ח על המבי"ט שוטה וגס רוח?

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי הגהמ » ב' אוקטובר 13, 2014 1:37 am

אכן יש כהנה וכהנה וע"ז ראוי להמליץ 'אין למדין מן הקללו"ת'

הצדיקל
הודעות: 6
הצטרף: ב' נובמבר 24, 2014 9:05 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי הצדיקל » ד' נובמבר 26, 2014 11:59 am

אם הספר מגילת ספר אכן נכתב ע"י הגריעב"ץ קשה קושיא חמורה איך לא עבר בכל הדברים הכתובים שם באיסור לשון הרע?

לוצאטי
הודעות: 500
הצטרף: א' נובמבר 07, 2010 1:41 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי לוצאטי » א' יוני 14, 2015 3:01 pm

מגילת פלסטר... מהדורה חדשה
http://hebrewbooks.org/53887

קומי_אורי
הודעות: 342
הצטרף: ו' יולי 05, 2013 3:21 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי קומי_אורי » ב' יוני 15, 2015 12:22 pm

הוגה כתב:
ולגבי השינוי שציינת, במקום "ובשעי דבית הכסא היה מעיין בספרים חיצוניים ועניני עולם" שבהעתקת כת"י, כתוב "ובשעות הפניות", אוי נו, מגי"ס בעצמו מציין לגמ' "כל הנפנה ונוטל ידיו..", אפי' אם יבוא אליהו ויעיד שוודאי משכילים/חוג רי"א זייפו קטעים מהספר, מסופקני אם הייתי אומר שקטע זה הוא מאותם קטעים.


לכאורה הסברא אומרת להיפך, שיותר חידוש שהיה מעיין בספרים אלו בשעותיו הפנויות, מאשר בבית הכסא שבלא"ה אינו יכול ללמוד. ולמה שמשכיל יהפוך שעות פנויות ללימוד חכמות, ללימודם בביהכ"ס. (אם הבנתי נכון מה כת"י ומה נדפס).

משה פרץ
הודעות: 93
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:41 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי משה פרץ » ג' יוני 16, 2015 3:27 am

ירון כתב:שאלה - האם ניתו להעריך מתי חיבר, או השלים ר' יעקב עמדין את חיבורו האוטוביוגרפי מגלת ספר ?


במהדורת ורשא תרנ"ז בעמוד יא כתב 'בשנת תקי"ב הזאת', ובעמוד קנג כתב 'משנה זו תקי"ז'. ובעמוד קעז כתב 'ובשנה זו שאנו עומדים תקי"ח'. ועי' בהקדמת העורך (עמוד ה) מש"כ בזה, ובמה שכתב עוד שם (בעמוד ריב הערה ד).
נערך לאחרונה על ידי משה פרץ ב ד' יוני 24, 2015 1:29 am, נערך 5 פעמים בסך הכל.

משה פרץ
הודעות: 93
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 5:41 pm

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי משה פרץ » ג' יוני 16, 2015 3:32 am

הצדיקל כתב:אם הספר מגילת ספר אכן נכתב ע"י הגריעב"ץ קשה קושיא חמורה איך לא עבר בכל הדברים הכתובים שם באיסור לשון הרע?


כבר הביא שאלה זו בס' מגילת פלסתר (מהדורה שלישית עמוד כג ועמוד רמז).

אולי י"ל כתב זאת דוקא לעצמו ולא לאחרים, וכמו שמצינו בס' מעגל טוב להרב חיד"א. ובזה מיושב מה שהקשו עוד מדוע פירסם בספרו על תחלואיו המשונים.
אלא שלפי זה יקשה לשונו של הרב המחבר שכתב (במהדורת ורשא עמוד לג) 'הצגתי לפניך קורא אהוב'. גם כתב בהדיא (בעמוד נד ועמוד קיח) שכתבו שיקראו בו יוצאי חלציו.
ועי' בעמוד קלה שכתב 'חלילה לי להזכיר דבר רק המפורסם מאוד שא"א להכחישו' וכו'. ע"ש.

גם על ענין תחלואיו, יש מקום לומר שכתבם כדי להודות ולהלל לה' על אשר ריפא אות מהם, וכמו שמצינו בכמה מקומות בספר שמשבח ומהלל לה' על הטובה ואף על הרעה.

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ו' נובמבר 04, 2016 12:54 am

ראיתי פעם ספר לערער שהמגיל ספר לא נכתב על ידי היעב"ץ ז"ל, האם יש למישהו ידיעה בעניין?

הקיק
הודעות: 297
הצטרף: ד' אפריל 27, 2011 11:51 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הקיק » ש' נובמבר 05, 2016 10:06 pm

שא עיניך וראה כמה שורות מעליך שהוזכר הספר 'מגילת פלסתר'. אפשר לסכם את דבריו במילה אחת: 'הייתכן'? ולכן מסקנתו שלא יתכן שהקונטרס הזה יצא מתחת ידו של ריעב"ץ. אך דבריו אין בהם ממש כלל, כמו הרבה זעקות 'הייתכן'? בבעיות היסטוריות-ספרותיות שונות. אמנם יתכן תאורטית שמישהו בשלב כלשהו הוסיף או גרע משהו בספר וא"א לבנות בניינים מכל מילה, אך מצד שני אי אפשר כלל לבטל את שייכותו של הספר רובו ככולו לריעב"ץ זצ"ל, והקושיות יישארו בצ"ע. ואכמ"ל. הק' יואל

תוכן
הודעות: 4192
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי תוכן » ש' נובמבר 05, 2016 10:14 pm

הטענות על מגילת ספר להיעב"ץ הם כאלה:

א. אין כתב יד מקורי של הספר.

ב. מי שפרסם את הספר היה משכיל.

ג. המשכילים חשודים לזייף, ראה ערך: ביק.

ד. הספר כולל בתוכו דברים תמוהים.

מסקנה: אי אפשר לייחס בוודאות את הדברים התמוהים להיעב"ץ. ומכאן שהספר כולו לאו בר סמכא, כי לא נדע על מה אפשר לסמוך ועל מה לא.

אשמח לשמוע איך אפשר להפריך טענה זו.

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ש' נובמבר 05, 2016 10:38 pm

חיים ושלו' כתב:ראיתי פעם ספר לערער שהמגיל ספר לא נכתב על ידי היעב"ץ ז"ל, האם יש למישהו ידיעה בעניין?

למי שלא שם לב, כתבתי את זה ברצון לפתוח אשכול חדש, אלא שהמנהלים עירבוהו...

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: מגלת ספר מהיעב"ץ - מתי נשלם?

הודעהעל ידי חיים ושלו' » ש' נובמבר 05, 2016 11:17 pm

הצדיקל כתב:אם הספר מגילת ספר אכן נכתב ע"י הגריעב"ץ קשה קושיא חמורה איך לא עבר בכל הדברים הכתובים שם באיסור לשון הרע?

בהקדמה להוצאה החדשה מתייחס לזה
רבים תמהים איך כתב היעב"ץ על מעשיהם הרעים של אנשים שוניםולא חשש לאיסור לה"ר, אך כבר ציטטתי לעיל דברי היעב"ץ שאחת הסיבות שכתב את "מגילת ספר" מפני שונאיו שהוציאו עליו דבה והפיצו הרבה כתבי פלסתר נגדו בעולם, לכן מן ההכרח לברר צדקו שיהיה לו לכסות עינים, ולבניו ויו"ח, וזה בודאי מותר.
אלא שראיתי לוחידוש גדול בספרו קולן של סופרים (על הש"ס בהגהותיו על פירוש המשניות להרמב"ם מס' אבות פ"א מ"ז) עמש"כ הרמב"ם וז"ל: אמנם לה"ר הוא שיגנה האדם אפילו בפעולותיו אשר יעשה באמת, שהאומרו יחטא, וכתב היעב"ץ שם: ר"ל אם האיש ההוא כשר בזולת הגנות ההוא שאינו רשע מחמתו (כגון [שמספר עליו] שאוכל הרבה). גם לא חטא כנגדו. כי באופן זה לא ימלט ממנו גם החסיד שבחסידים כמו שמוכיחים מעשים רבים בתלמוד ובמדרשים, גם הר"מ ז"ל עצמו לא נמלט מכיוצא בזו, כנראה מאגרותיו, במה שכתב על מר זכריה ואחרים, אבל קללת הרשעים בעלי החסרונות וזכרם לגנות מחוייבת, כמש"כ הר"מ ז"ל בה' משמונה פרקים שהקדים למסכתא זו, עכ"ל יעב"ץ. וצ"ע בזה

לא הבנתי מה רצה לדייק מהיעב"ץ בקולן של סופרים

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הגהמ » א' נובמבר 06, 2016 3:00 am

תוכן כתב:הטענות על מגילת ספר להיעב"ץ הם כאלה:

א. אין כתב יד מקורי של הספר.

ב. מי שפרסם את הספר היה משכיל.

ג. המשכילים חשודים לזייף, ראה ערך: ביק.

ד. הספר כולל בתוכו דברים תמוהים.

מסקנה: אי אפשר לייחס בוודאות את הדברים התמוהים להיעב"ץ. ומכאן שהספר כולו לאו בר סמכא, כי לא נדע על מה אפשר לסמוך ועל מה לא.

אשמח לשמוע איך אפשר להפריך טענה זו.

לענ''ד הדיון בזה אך הבל ואין בו מועיל, אבל רק כדי לשמח אותך:

א. עובדא: נדיר יחסית שמדפיסים ספר ישן מתוך אוטוגרף מקורי, ואין זה מפיל שום חשד באוטנטיות הספר.

ב. זה לא אומר כלום. יש כל מיני 'משכילים', ביניהם חכמים גדולים שומרי תורה ומצוות נאמני רוח שאף נתחבבו על גדולי התורה (בעיקר בליטא, וראה ערך: רמ''ש).

ג. הרי זה כאילו אמרת ''ההונגרים חשודים לזייף, ראה ערך: בלוך''. יש כאלה אנשים שיטענו לך שהעובדות מוכיחות שהבלתי משכילים חשודים יותר על הזיוף מהמשכילים, ובכל אופן, לגופו של דבר, ניגשים לכל ספר בחזקת שאינו מזוייף עד שתהיה סיבה לחשוב אחרת.

ד. 'תמוה' הוא מונח מאד סובייקטיבי. דומני שלמי שהוא רגיל בכתבי הריעב''ץ וסגנונו, ובקי בתולדותיו והליכותיו, כל הדברים ה''תמוהים'' שמרעישים עולמות עליהם, באמת הם סבירים ונורמליים במסגרת אוטוביוגרפיה שנכתבה בידי אישיות כהריעב''ץ, ובהחלט אינם מעוררים שום חשד זיוף.

לסיכום, תולדות כתב היד, וכן זהות המוציא לאור, כשהם לעצמם אינם נותנים כל סיבה לפקפק באוטנטיות הספר, ורק דבר אחד יש מאחורי הפלסטר שהטיח הכותב נגד הספר: בעיניו יש דברים מתמיהים שנוח הוא לו אילו לא כתבם הריעב''ץ. הוא הדבר אשר דיבר הגי''ק - כל כולו הוא צעקת ''היתכן??'', ודברי חכמים בנחת נשמעים לאמור: ''כן, יקירי, יתכן אף יתכן".

חיים ושלו'
הודעות: 538
הצטרף: ו' ינואר 29, 2016 12:56 am

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי חיים ושלו' » א' נובמבר 06, 2016 9:04 am

הגהמ כתב:[
ב. זה לא אומר כלום. יש כל מיני 'משכילים', ביניהם חכמים גדולים שומרי תורה ומצוות נאמני רוח שאף נתחבבו על גדולי התורה (בעיקר בליטא, וראה ערך: רמ''ש).


הדלקת את הסקרנות שלי, איזה משכיל ענה להגדרות שהגדרת, המשכילים הרי היו אפיקורסים גמורים, איך זה שאתה מגדיר אותם חכמים גדולים שות"מ נאמני רוח וכו' ומי חיבב אותם?
זה שהיה הונגרי אחד שזייף ובכוונתו לש"ש (וכידוע רחמ"ד אמר לו שמספיק את השקר לגרשו עם אמת ולא צריך עם שקר...) אינו שווה להמשכילים שזייפו לאלפים.

המעיין
הודעות: 1195
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 12:06 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי המעיין » א' נובמבר 06, 2016 9:10 am

לא מכיר משכילים אבל הדלקת את הסקרנות שלי. איזה אלפי ספרים מזוייפים ע"י המשכילים מצויים בידינו?

עתניאל בן קנז
הודעות: 1528
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » א' נובמבר 06, 2016 7:24 pm

הערת אגב, 'בלוך' לא היה הונגרי, אלא גאליצאי...

תוכן
הודעות: 4192
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי תוכן » א' נובמבר 06, 2016 7:57 pm

הגהמ כתב:א. עובדא: נדיר יחסית שמדפיסים ספר ישן מתוך אוטוגרף מקורי, ואין זה מפיל שום חשד באוטנטיות הספר.

ב. זה לא אומר כלום. יש כל מיני 'משכילים', ביניהם חכמים גדולים שומרי תורה ומצוות נאמני רוח שאף נתחבבו על גדולי התורה (בעיקר בליטא, וראה ערך: רמ''ש).

ג. הרי זה כאילו אמרת ''ההונגרים חשודים לזייף, ראה ערך: בלוך''. יש כאלה אנשים שיטענו לך שהעובדות מוכיחות שהבלתי משכילים חשודים יותר על הזיוף מהמשכילים, ובכל אופן, לגופו של דבר, ניגשים לכל ספר בחזקת שאינו מזוייף עד שתהיה סיבה לחשוב אחרת.

ד. 'תמוה' הוא מונח מאד סובייקטיבי. דומני שלמי שהוא רגיל בכתבי הריעב''ץ וסגנונו, ובקי בתולדותיו והליכותיו, כל הדברים ה''תמוהים'' שמרעישים עולמות עליהם, באמת הם סבירים ונורמליים במסגרת אוטוביוגרפיה שנכתבה בידי אישיות כהריעב''ץ, ובהחלט אינם מעוררים שום חשד זיוף.

לסיכום, תולדות כתב היד, וכן זהות המוציא לאור, כשהם לעצמם אינם נותנים כל סיבה לפקפק באוטנטיות הספר, ורק דבר אחד יש מאחורי הפלסטר שהטיח הכותב נגד הספר: בעיניו יש דברים מתמיהים שנוח הוא לו אילו לא כתבם הריעב''ץ. הוא הדבר אשר דיבר הגי''ק - כל כולו הוא צעקת ''היתכן??'', ודברי חכמים בנחת נשמעים לאמור: ''כן, יקירי, יתכן אף יתכן".


א. כל כתב יד ללא יוצא מן הכלל שאינו אוטוגרף המחבר, על המהדיר לשאול את עצמו, מה הוא החומר המקורי, ומה הוא הוספת (או השמטת) המעתיקים או הסופרים. ועל כל דבר תמוה או יוצא דופן, אם אינו מדבר בכתב יד המחבר, הרי שבקלות ייחסוהו הראשונים והאחרונים לתלמיד טועה וכיוצא.

ב. בודאי.

ג. כוונתי שביק זייף בספר מגילת ספר, הרי שספר זה מועד לזיופים.

ד. איפה עוד אתה מוצא בכתבי היעב"ץ או בכל חכם מישראל שהוא שאשה שהיתה אסורה עליו היתה מכסה אותו לישון כל לילה????!!!!!!!!!!!

מה שנכון נכון
הודעות: 8862
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' נובמבר 06, 2016 8:25 pm

תוכן כתב:ד. איפה עוד אתה מוצא בכתבי היעב"ץ או בכל חכם מישראל שהוא שאשה שהיתה אסורה עליו היתה מכסה אותו לישון כל לילה????!!!!!!!!!!!

הציטוט שלך מהמגילת ספר רחוק מאד מדיוק.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16469
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' נובמבר 06, 2016 9:32 pm

אולי תפנו למקום בו כתובים הדברים?

יעקובי
הודעות: 897
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי יעקובי » א' נובמבר 06, 2016 11:09 pm

דבר פלא הוא, שבמהדו' הרב בומבך כל הקטע ההוא הושמט, ואולם במהדו' תרנ"ז הקטע אכן מופיע, ואילו את אשמת ההוספות המזוייפות מטיל הרב בומבך רק על ראשו של ביק במהדו' תשל"ט. על ההשמטות שבמהדורתו, מודיע הרב בומבך: "לא העתקתי לתוך הספר את עניני הריב שהיו לו עם כמה גדולים, ובפרט בעסק המחלוקת עם הגאון ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל". חושבני שמן הראוי היה לו להודיע שהשמיט עוד אי אלו פרטים מלבד עניני המחלוקת.

עמקן
הודעות: 1044
הצטרף: ו' יוני 17, 2011 2:48 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי עמקן » א' נובמבר 06, 2016 11:14 pm

יעקובי כתב:דבר פלא הוא, שבמהדו' הרב בומבך כל הקטע ההוא הושמט, ואולם במהדו' תרנ"ז הקטע אכן מופיע, ואילו את אשמת ההוספות המזוייפות מטיל הרב בומבך רק על ראשו של ביק במהדו' תשל"ט. על ההשמטות שבמהדורתו, מודיע הרב בומבך: "לא העתקתי לתוך הספר את עניני הריב שהיו לו עם כמה גדולים, ובפרט בעסק המחלוקת עם הגאון ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל". חושבני שמן הראוי היה לו להודיע שהשמיט עוד אי אלו פרטים מלבד עניני המחלוקת.

כשכתב "ובפרט" המשמעות שיש עוד השמטות.

יעקובי
הודעות: 897
הצטרף: ו' אוגוסט 01, 2014 12:46 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי יעקובי » א' נובמבר 06, 2016 11:16 pm

"בפרט" מתוך "כלל" המחלוקות, כמפורש ברישא.

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הגהמ » ב' נובמבר 07, 2016 12:22 am

אוצר החכמה כתב:אולי תפנו למקום בו כתובים הדברים?

במהד' ורשא תרנ"ו עמ' 82-83

הקיק
הודעות: 297
הצטרף: ד' אפריל 27, 2011 11:51 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הקיק » ב' נובמבר 07, 2016 8:51 am

אי אפשר להתעלם מכך שמרן הגה"ק היעב"ץ זצ"ל היה סוער ופולמוסי ותקיף וחריף ומיוחד בהתבטאויותיו ובהנהגותיו הרבה יותר מרוב גדולי ישראל בכל הדורות. גם בלי מגילת ספר, ואולי אפילו בלי המלחמה נגד רי"א זצ"ל, נדמה לי שאפשר לאסוף וללקט מכתביו ספר שלא יהיה 'קל' בהרבה ממגילת ספר כפי שהוא לפנינו, בהתייחסויות שלו לגדולי ישראל חיים ומתים שדבריהם או מעשיהם או פסקי הלכותיהם לא נראו לו, לקהילות שבהן שכן והנהגותיהם לא תאמו את דרכו, ולהנהגות מיוחדות ואפילו לא מקובלות שלו ועוד. זה האיש הגדול הזה זצוק"ל, וזה שיחו, ואי אפשר להכחיש את השמש בצהריים. לכן, למרות שצדקו המערערים שאי אפשר לקבל כל מילה במג"ס כתורה מסיני, ואולי המעתיקים והמהדירים שבשו פה ושם בשוגג או במזיד, ככלל הספר מתאים ככפפה ליד לדמותו של ריעב"ץ. רק כדי לסבר את האוזן, אם היו אומרים שספר כעין מגילת ספר נכתב ע"י הגר"א למשל - כל השומע והקורא היה ממלא שחוק פיו, כי זה לגמרי לא מתאים לא לדמותו ולא להתבטאויותיו ולא להנהגותיו ולדרכי חייו. וכמובן שאין כאן חלוקת ציונים לגדולי ישראל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כתבתי כאן דברים פשוטים, אבל נדמה לי שלחלק מהקוראים כאן בפורום הם יתנו מבט אמיתי יותר על הדיון כאן. הק' יואל

תוכן
הודעות: 4192
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי תוכן » ב' נובמבר 07, 2016 9:18 am

הקיק כתב:ב. אי אפשר להתעלם מכך שמרן הגה"ק היעב"ץ זצ"ל היה סוער ופולמוסי ותקיף וחריף ומיוחד בהתבטאויותיו ובהנהגותיו הרבה יותר מרוב גדולי ישראל בכל הדורות. גם בלי מגילת ספר, ואולי אפילו בלי המלחמה נגד רי"א זצ"ל, נדמה לי שאפשר לאסוף וללקט מכתביו ספר שלא יהיה 'קל' בהרבה ממגילת ספר כפי שהוא לפנינו, בהתייחסויות שלו לגדולי ישראל חיים ומתים שדבריהם או מעשיהם או פסקי הלכותיהם לא נראו לו, לקהילות שבהן שכן והנהגותיהם לא תאמו את דרכו, ולהנהגות מיוחדות ואפילו לא מקובלות שלו ועוד. זה האיש הגדול הזה זצוק"ל, וזה שיחו, ואי אפשר להכחיש את השמש בצהריים. לכן, למרות שצדקו המערערים שאי אפשר לקבל כל מילה במג"ס כתורה מסיני, ואולי המעתיקים והמהדירים שבשו פה ושם בשוגג או במזיד, ככלל הספר מתאים ככפפה ליד לדמותו של ריעב"ץ. רק כדי לסבר את האוזן, אם היו אומרים שספר כעין מגילת ספר נכתב ע"י הגר"א למשל - כל השומע והקורא היה ממלא שחוק פיו, כי זה לגמרי לא מתאים לא לדמותו ולא להתבטאויותיו ולא להנהגותיו ולדרכי חייו. וכמובן שאין כאן חלוקת ציונים לגדולי ישראל לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. כתבתי כאן דברים פשוטים, אבל נדמה לי שלחלק מהקוראים כאן בפורום הם יתנו מבט אמיתי יותר על הדיון כאן. הק' יואל


אין ספק שמגילת ספר בכללותו מתאים מאד לרבינו היעב"ץ. השאלה היא, על הדברים התמוהים בו, האם ניתן לסמוך עליהם ולומר בוודאות שהם של היעב"ץ. התשובה היא, לא.

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הגהמ » ב' נובמבר 07, 2016 3:04 pm

כאמור, למי שבקי ורגיל בכתבי הריעב"ץ וענייניו אין שום בעיה לקבל שאכן כתב כל מה שמופיע בספר (אם כי כמובן אין אחד שיקבל אחריות מלאה לומר שכולו כמות שהוא בדיוק יצא מתח"י ואין בו מתום). במקום לסכם איזה דבר באופן בומבסטי ולהעמיס עליו "???????????", תצטט ענין שלם בלשונו המקורי ותצביע על הקשיים שבו, שים כה נגד אחינו ויוכח אמ"ת.

סמל אישי של המשתמש
שטייגעניסט
הודעות: 788
הצטרף: ד' אפריל 02, 2014 8:41 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי שטייגעניסט » ג' דצמבר 13, 2016 12:42 pm

יעקובי כתב:דבר פלא הוא, שבמהדו' הרב בומבך כל הקטע ההוא הושמט, ואולם במהדו' תרנ"ז הקטע אכן מופיע, ואילו את אשמת ההוספות המזוייפות מטיל הרב בומבך רק על ראשו של ביק במהדו' תשל"ט. על ההשמטות שבמהדורתו, מודיע הרב בומבך: "לא העתקתי לתוך הספר את עניני הריב שהיו לו עם כמה גדולים, ובפרט בעסק המחלוקת עם הגאון ר' יונתן אייבשיץ זצ"ל". חושבני שמן הראוי היה לו להודיע שהשמיט עוד אי אלו פרטים מלבד עניני המחלוקת.

מאוד יש להתמיה על בומבך למה השמיט את הקטע הלז.
מדובר בסילוף מגמתי ופסול של דמותם של גדו"י מתוך עין צרה ומעוותת.

פניני
הודעות: 324
הצטרף: ג' אפריל 17, 2012 11:53 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי פניני » ה' דצמבר 15, 2016 6:35 am

וכן עשה הרב בומבאך התורת הקנאות שי"ל על ידו

נופל וקם
הודעות: 19
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 5:22 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי נופל וקם » ש' דצמבר 17, 2016 11:23 pm

לפני תקופה דיברתי בטלפון עם הרב בומבך לאחר שקראתי במהדורתו של ביק ובמהדורתו של בומבך ושמתי לב שכמה דברים שהיו במהדורתו של ביק הושמטו במהדורתו של בומבך והוא הסביר לי אז שההשמטות נובעות מכך שביק המציא סיפורים שלא היו ולא נבראו ולא נמצאים בכתב יד והביא לי בתור דוגמה סיפור אחד שהזכיר ביק, אך הוספתי ושאלתי אותו לגבי סיפור אחר שמישהו כבר הזכיר ברמז לעיל לגבי ניסיון שהיעב"ץ מספר שהיה לו עם בת דודתו (אחד הסיפורים המדהימים והמחזקים לדעתי) ועל זה אמר לי שהסיפור אכן נמצא בכתב יד אך הוא בחר להשמיט אותו מכיוון שלדעתו הסיפור הוא לא ראוי (ובמקום שבו אמור להיות הסיפור אפילו לא ניכרת השמטתו). הרב בומבך מסביר במבוא של הספר על סמך מה הוא הרשה לעצמו להשמיט(כך אמר לי בטלפון שהוא מסביר זאת במבוא), והסברו הוא משום שהיעב"ץ כתב ספר זה לצאצאיו כך כותב היעב"ץ בעצמו בספר ולכן הרשה לעצמו לכתוב כמה סיפורים שהם לכאורה לא ראויים מכיוון שהספר לא היה מיועד לרבים(ולכן גם הוא השמיט כמה מדבריו וסיפוריו הלא מחמיאים על כמה מגדולי דורו).
בקיצור השמטותיו של הרב בומבך נובעות מגישתו שהיעב"ץ עצמו לא רצה שהסיפורים האלו יתפרסמו לרבים. אך על זה יש להקשות- אם בסיפורים אלו יש פגם כלשהו כמו לשון הרע או רכילות (כמו סיפוריו של היעב"ץ לגבי כמה מגדולי ישראל) מה ההיתר שלו לספר אותם לצאצאיו? ואם אין בהם משום לשון הרע ורכילות אלא סתם משום שאלו לא סיפורים שראוי לספרם לרבים מסיבות חינוכיות(כמו הסיפור על היעב"ץ ובת דודתו לדעתו של הרב בומבך) אז הרי היעב"ץ ודאי דאג לרוחניותם וחינוכם של צאצאיו ובכל זאת הוא ראה לנכון לספר להם סיפורים אלו!? ולכן אינני מסכים עם טענתו של הרב בומבך שהיעב"ץ הועיד ספר זה לצאצאיו ולכן הרשה לעצמו לכתוב דברים מסוימים שלולא זאת לא היה מרשה לעצמו לכותבם ולכן יש לצנזר את אותם קטעים שנראה שהתיר לעצמו לכותבם ע"פ הנ"ל. אלא נראה שבאמת היעב"ץ כתב ספר זה לצאצאיו אך אין כל בעיה לפרסם ספר זה במלואו משום שמה שראה היעב"ץ לנכון לספר לצאצאיו ניתן לספרו גם לרבים ואם לא ניתן מבחינה הלכתית לספרו לרבים אז באותה מידה גם לא היה ניתן לספרו לצאצאיו כנ"ל.
והסיבה שהיעב"ץ כתב ספר זה בתחילה לצאצאיו דוקא ולא לרבים היא לפי דעתי משום שלהם הוא הרגיש יותר בנוח לספר דברים אלו בפתיחות מאשר לרבים וגם משום שדבריו בספר היו מביאים עליו הרבה תרעומת מרבים בדורו.

נופל וקם
הודעות: 19
הצטרף: ד' אוגוסט 17, 2016 5:22 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי נופל וקם » ש' דצמבר 17, 2016 11:28 pm

דרך אגב הרב בומבך גם הזכיר בשיחתו איתי שר' הרש'ל שכטר מה-yu עובד כבר הרבה שנים על מהדורה מדעית מושלמת של המגילת ספר שבה הוא לא משמיט כלום.
מישהו אולי יודע מה הולך עם זה?

יוסף משה
הודעות: 251
הצטרף: ו' יוני 19, 2015 12:48 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי יוסף משה » ש' דצמבר 17, 2016 11:47 pm

אריה במסתרים כתב:דרך אגב הרב בומבך גם הזכיר בשיחתו איתי שר' הרש'ל שכטר מה-yu עובד כבר הרבה שנים על מהדורה מדעית מושלמת של המגילת ספר שבה הוא לא משמיט כלום.
מישהו אולי יודע מה הולך עם זה?


נשמע מוזר מאוד. לא מתאים לו כלל.

תוכן
הודעות: 4192
הצטרף: ה' פברואר 02, 2012 10:27 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי תוכן » א' דצמבר 18, 2016 12:20 am

אריה במסתרים כתב:דרך אגב הרב בומבך גם הזכיר בשיחתו איתי שר' הרש'ל שכטר מה-yu עובד כבר הרבה שנים על מהדורה מדעית מושלמת של המגילת ספר שבה הוא לא משמיט כלום.
מישהו אולי יודע מה הולך עם זה?


לא ר' הרשל שכטר אלא ר' יעקב יוסף שכטר, ודומה שהמהדורה שלו נדפסה כבר.

הולשטיין
הודעות: 93
הצטרף: ה' דצמבר 23, 2010 12:30 am

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הולשטיין » ג' ינואר 17, 2017 9:55 pm

ביק העתיק מן העותק דלהלן [אם כי כדרכו ברשלנות]
http://rosetta.nli.org.il/delivery/Deli ... IE12757688

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הגהמ » ד' ינואר 18, 2017 4:25 pm

אמש עברתי על תשובת מהרלב"ח סי' קכו ונראה לי שיש בו לקח לכל אלו המסתכלים בעין רעה על המעשה הנ"ל שבו תיאר הריעב"ץ בפרטות איך שניצל מעבירה.

וז"ל תשובת מהרלב"ח הנוגע לעניינינו:
שאלה ...וכן ביוסף שהעיד עליו הכתוב שלא שמע לאדונתו ושברח ונס מפניה ולא רצה לשמוע אליה אמרו שבקש לעשות מלאכתו לשמש ובקש עצמו ולא מצא או שראה דמות דיוקנו של אביו ונעץ עשר אצבעותיו ויצאה שכבת זרע מבין אצבעותיו ולמה דרשו על צדיק כזה דבר זה מה שהעיד עליו הכתוב שהוא נקי ולא אמר הכתוב אלא מלאכתו וכפי הפשט רוצה לומר מלאכתו ממש כמו שתרגם אונקלוס למבדק בכתבי חשבניה ומאין לנו שמלאכה יאמר על תשמיש או אפילו ימצא מלאכה רמז לתשמיש אין ראוי לדרשה ללשון תשמיש על צדיק כזה.

תשובה ...עוד אני אומר שדרשה כזאת איננה כנגד מעלת הצדיק כיון שהוא דבר במחשבה ולא יצא לפועל אף על פי שתהיה לאיזו סבה שתהיה. ויש לנו דמחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה בישראל זולתי בעבודה זרה. ולכן אין זה חסרון בצדיק דכל הגדול מחבירו יצרו גדול ממנו. אדרבה הוא לו מעלה כיון שלבסוף ניצול מהעבירה. ואי' כוונת הפסוק להודיענו מחשבת אלו הצדיקים. אבל הכונה להודיענו שנצולו ושהקב"ה הרחיק מהם העבירה ההיא.

הגהמ
הודעות: 1196
הצטרף: א' אוגוסט 07, 2011 5:49 pm

Re: מגילת ספר להיעב"ץ ז"ל

הודעהעל ידי הגהמ » ש' יולי 22, 2017 12:44 am

בקשר למה שציינתי למעלה משו"ת מהרלב"ח העירני חכ"א לדברים מעניינים בספר 'סדר יעקב' עמ"ס ע"ז ועניניה ח"ב עמ' תכ"ה:
קבצים מצורפים
סדר יעקב1.jpg
סדר יעקב1.jpg (68.04 KiB) נצפה 1890 פעמים
סדר יעקב2.jpg
סדר יעקב2.jpg (43.28 KiB) נצפה 1890 פעמים


חזור אל “מטפחת ספרים ועיטור סופרים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ישבב הסופר ו־ 43 אורחים