עמוד 1 מתוך 1

מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' דצמבר 04, 2013 5:52 pm
על ידי אמסטרדם
בבקשת סליחה מראש על שאלתי העמהארצותי...
לפי זכרוני הגמ' במס' יומא מונה הכהנים גדולים ששימשו בבית שני [מלבד הצדוקים שמתו בכל שנה] ונמנה שם יוחנן כהן גדול ששימש פ' שנים שהוא כנראה יוחנן כהן גדול אביו של מתתיהו [וכן איתא בכמה ספרים ומהם בוצינא דנהורא], וישמעאל בן פאבי שהוא כנראה התנא הקדוש ר' ישמעאל כהן גדול בעמח"ס פרקי היכלות ומי שבירך את כביכול במס' ברכות, אבל מתתיהו לא חשיב שם, ופלא מה שבנוסח לשם יחוד הנדפס בסידורים איתא "מתתיהו כהן גדול".

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' דצמבר 04, 2013 6:09 pm
על ידי קולמוס הסופר
אמסטרדם כתב:בבקשת סליחה מראש על שאלתי העמהארצותי...

הנה בתשב"ץ ח"ג סי' קל"ה.
ה.JPG
ה.JPG (29.25 KiB) נצפה 8576 פעמים

ועיין במהרש"א חדו"א פסחים נ"ז ע"א, וז"ל: וק"ק אמאי לא חשיב התם בכלל כהנים כשרים את מתתיהו כ"ג דודאי כ"ג כשר היה שמזכירין אותו בנס דחנוכה ויש ליישב ודו"ק.
וכתב ע"ז בחת"ס על אתר.
ז א.JPG
ז א.JPG (13.57 KiB) נצפה 8576 פעמים

2.JPG
2.JPG (37.78 KiB) נצפה 8576 פעמים

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' דצמבר 04, 2013 7:29 pm
על ידי אמסטרדם
תודה רבה לך קולמוס,
יעויין עוד ביביע אומר ח"ח או"ח סי' נ"ג.
ומה שכתבתי לעיל דיוחנן אביו של מתתיהו לכאו' היינו הך יוחנן ששימש פ' שנים ונעשה צדוקי - זהו שאלה גדולה וכדאי' בבני יששכר ועוד,
ומה שכתבתי דישמעאל בן פאבי לכאו' היינו רבי ישמעאל כהן גדול - אינו, כי ר' ישמעאל כהן גדול היה בנו של אלישע.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' דצמבר 04, 2013 9:02 pm
על ידי היימישער
אולי י"ל שמתתיהו היה הכה"ג המותקן ביום הכיפורים תחת אביו או תחת כה"ג אחר שמא יארע לו טומאה כדאיתא ריש מס' יומא, אבל לא הספיק לכהן בפנ"ע.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: א' דצמבר 14, 2014 2:53 am
על ידי צונאמי
קצת צ"ע כאן.
1. מתתיהו האב הזקן נפטר לפני נס חנוכה, ובצוואתו מינה את יהודה.
2. בזמן אנטיוכוס היו הכה"ג המתייונים (אאל"ט) ישוע ומנלאוס.
3. יוחנן כה"ג לכאורה היה באמצע תקופת החשמונאים (ינאי?), והוא ביטל את הזכרת שם ה' בשטרות שנעשתה בגלל נצחון חשמונאי.
4. מנין ש"כהן גדול" אינו "כהן חשוב", כמו "אדם גדול"? (המצאה שלי)

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 2:48 am
על ידי נהר שלום
צונאמי כתב:קצת צ"ע כאן.
1. מתתיהו האב הזקן נפטר לפני נס חנוכה, ובצוואתו מינה את יהודה.
2. בזמן אנטיוכוס היו הכה"ג המתייונים (אאל"ט) ישוע ומנלאוס.
3. יוחנן כה"ג לכאורה היה באמצע תקופת החשמונאים (ינאי?), והוא ביטל את הזכרת שם ה' בשטרות שנעשתה בגלל נצחון חשמונאי.
4. מנין ש"כהן גדול" אינו "כהן חשוב", כמו "אדם גדול"? (המצאה שלי)

באמת המצאה לא נראה לי שאפשר לפרש כן א"כ למה דוקא מתתיהו קבל תואר זה?

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 11:56 am
על ידי צונאמי
נהר שלום כתב:
צונאמי כתב:קצת צ"ע כאן.
1. מתתיהו האב הזקן נפטר לפני נס חנוכה, ובצוואתו מינה את יהודה.
2. בזמן אנטיוכוס היו הכה"ג המתייונים (אאל"ט) ישוע ומנלאוס.
3. יוחנן כה"ג לכאורה היה באמצע תקופת החשמונאים (ינאי?), והוא ביטל את הזכרת שם ה' בשטרות שנעשתה בגלל נצחון חשמונאי.
4. מנין ש"כהן גדול" אינו "כהן חשוב", כמו "אדם גדול"? (המצאה שלי)

באמת המצאה לא נראה לי שאפשר לפרש כן א"כ למה דוקא מתתיהו קבל תואר זה?

מתתיהו הוא זה שהרים את נס המרד.
קצת היסטוריה:
אנטיוכוס כבש את ירושלים בשנת 143 לשלטון יון, העבודה בביהמ"ק התבטלה בכסלו (ט"ו/כ"ה) שנת 145,
בינתיים הלכו היוונים לערים השונות והקימו מזבחות לאלי יוון.
בבואם ליישוב מודיעין, "כיבדו" את מתתיהו הזקן להקריב, הוא סירב,
וכאשר מי שהקריב (יהודי?) את החזיר, התפרץ מתתיהו, הרג אותו ואת הפקיד היווני, ובכך התחיל המרד.
המורדים ברחו למדבר, שם נהרגו אלף יהודים במערה בשבת.
לאחר זמן נפטר מתתיהו וציווה שיהודה המכבי/מקבי ימשיך את המרד.
לאחר כמה נצחונות מזהירים של יהודה על שרי המלחמה של אנטיוכוס, (סירון, ניקנור, גורגיאס) נכנסו לביהמ"ק בשנת 148 בכ"ה (לא כ"ד!) כסלו.

נו, מתתיהו ראוי לתואר "כהן גדול" - לא? (=כהן חשוב כנ"ל, להבדיל מהכן סתמא)

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 1:07 pm
על ידי אוצר החכמה
אמסטרדם כתב:בבקשת סליחה מראש על שאלתי העמהארצותי...
לפי זכרוני הגמ' במס' יומא מונה הכהנים גדולים ששימשו בבית שני [מלבד הצדוקים שמתו בכל שנה] ונמנה שם יוחנן כהן גדול ששימש פ' שנים שהוא כנראה יוחנן כהן גדול אביו של מתתיהו [וכן איתא בכמה ספרים ומהם בוצינא דנהורא], וישמעאל בן פאבי שהוא כנראה התנא הקדוש ר' ישמעאל כהן גדול בעמח"ס פרקי היכלות ומי שבירך את כביכול במס' ברכות, אבל מתתיהו לא חשיב שם, ופלא מה שבנוסח לשם יחוד הנדפס בסידורים איתא "מתתיהו כהן גדול".


אפשר לתרץ תירוץ פשוט שהיה ידוע שלא שימש יותר משנה וממילא אין נפ"מ להזכירו שם כי אין זה משפיע על החשבון.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 1:26 pm
על ידי צונאמי
אוצר החכמה כתב:
אמסטרדם כתב:בבקשת סליחה מראש על שאלתי העמהארצותי...
לפי זכרוני הגמ' במס' יומא מונה הכהנים גדולים ששימשו בבית שני [מלבד הצדוקים שמתו בכל שנה] ונמנה שם יוחנן כהן גדול ששימש פ' שנים שהוא כנראה יוחנן כהן גדול אביו של מתתיהו [וכן איתא בכמה ספרים ומהם בוצינא דנהורא], וישמעאל בן פאבי שהוא כנראה התנא הקדוש ר' ישמעאל כהן גדול בעמח"ס פרקי היכלות ומי שבירך את כביכול במס' ברכות, אבל מתתיהו לא חשיב שם, ופלא מה שבנוסח לשם יחוד הנדפס בסידורים איתא "מתתיהו כהן גדול".


אפשר לתרץ תירוץ פשוט שהיה ידוע שלא שימש יותר משנה וממילא אין נפ"מ להזכירו שם כי אין זה משפיע על החשבון.

כמדומני שאינו נזכר ככהן גדול ביוסיפון ובמקבים.
וכן, אילו היה כה"ג, כיצד הינו מתגורר במודיעין, המרוחקת מירושלים?

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 1:43 pm
על ידי צונאמי
להלן הקטע הלרוונטי מיוסיפון:

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 15, 2014 5:54 pm
על ידי נהר שלום
צונאמי כתב:
נהר שלום כתב:
צונאמי כתב:קצת צ"ע כאן.
1. מתתיהו האב הזקן נפטר לפני נס חנוכה, ובצוואתו מינה את יהודה.
2. בזמן אנטיוכוס היו הכה"ג המתייונים (אאל"ט) ישוע ומנלאוס.
3. יוחנן כה"ג לכאורה היה באמצע תקופת החשמונאים (ינאי?), והוא ביטל את הזכרת שם ה' בשטרות שנעשתה בגלל נצחון חשמונאי.
4. מנין ש"כהן גדול" אינו "כהן חשוב", כמו "אדם גדול"? (המצאה שלי)

באמת המצאה לא נראה לי שאפשר לפרש כן א"כ למה דוקא מתתיהו קבל תואר זה?

מתתיהו הוא זה שהרים את נס המרד.
קצת היסטוריה:
אנטיוכוס כבש את ירושלים בשנת 143 לשלטון יון, העבודה בביהמ"ק התבטלה בכסלו (ט"ו/כ"ה) שנת 145,
בינתיים הלכו היוונים לערים השונות והקימו מזבחות לאלי יוון.
בבואם ליישוב מודיעין, "כיבדו" את מתתיהו הזקן להקריב, הוא סירב,
וכאשר מי שהקריב (יהודי?) את החזיר, התפרץ מתתיהו, הרג אותו ואת הפקיד היווני, ובכך התחיל המרד.
המורדים ברחו למדבר, שם נהרגו אלף יהודים במערה בשבת.
לאחר זמן נפטר מתתיהו וציווה שיהודה המכבי/מקבי ימשיך את המרד.
לאחר כמה נצחונות מזהירים של יהודה על שרי המלחמה של אנטיוכוס, (סירון, ניקנור, גורגיאס) נכנסו לביהמ"ק בשנת 148 בכ"ה (לא כ"ד!) כסלו.
נו, מתתיהו ראוי לתואר "כהן גדול" - לא? (=כהן חשוב כנ"ל, להבדיל מהכן סתמא)

נו, גם פנחס היה כהן חשוב ולא נקרא כהן גדול

מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

פורסם: א' דצמבר 13, 2015 6:35 pm
על ידי חושבי שמו
זכורני שיש אומרים שזהו אותו יוחנן כהן גדול שנהיה צדוקי לאחר שמונים שנה.
אך אינני זוכר מי אומר זאת.
אשמח למקור.

Re: מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

פורסם: א' דצמבר 13, 2015 6:52 pm
על ידי שברי לוחות
עיין מהרש"א ראש השנה י"ח ע"ב ובערוך לנר שם
שו"ת דברי יציב או"ח סימן רפב

Re: מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

פורסם: א' דצמבר 13, 2015 7:16 pm
על ידי חושבי שמו
שברי לוחות כתב:עיין מהרש"א ראש השנה י"ח ע"ב ובערוך לנר שם
שו"ת דברי יציב או"ח סימן רפב

יישר כח

Re: מתתיהו בן יוחנן כהן גדול

פורסם: א' דצמבר 13, 2015 9:39 pm
על ידי מצליח
ידוע אמרתו של הה"ק ר"ר ברוך ממעזיבוז זי"ע על המתני' הניח חנוני את נרו מבחוץ וכו' כמדומה שנדפס בבוצינא דנהורא

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ג' נובמבר 20, 2018 3:03 am
על ידי טור תלגא
תולדות תנאים ואמוראים ערך מתתיהו כהן גדול:
"וכבר הארכתי במקום אחר שלא היה מעולם כה"ג כי בימיו היה יזאן הרשע כהן גדול כמבואר בקדמוניות ובספרי חשמונאים, ואחריו היה מינוליס הרשע ולא הוקם מהחשמונאים כה"ג עד יונתן, אבל חז"ל קראו אותו כה"ג יען שהוא היה הראשון אשר קרא חרב לה' ולעמו ולתורתו והוא הציל את העם מרדת שחת, ולכן נשאר שמו לברכה בשם מתתיהו כהן גדול."

האם ידוע איפה כתב על זה?

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' נובמבר 21, 2018 12:06 am
על ידי ביקורת תהיה
אמסטרדם כתב:פלא מה שבנוסח לשם יחוד הנדפס בסידורים איתא "מתתיהו כהן גדול".

הוא על פי הנשנה בברייתא פ"ק דמגילה:
'לֹא מְאַסְתִּים' בִּימֵי כַּשְׂדִּים, שֶׁהֶעֱמַדְתִּי לָהֶם דָּנִיֵּאל חֲנַנְיָה מִישָׁאֵל וַעֲזַרְיָה; 'וְלֹא גְעַלְתִּים' בִּימֵי יְוָונִים, שֶׁהֶעֱמַדְתִּי לָהֶם שִׁמְעוֹן הַצַּדִּיק וְחַשְׁמוֹנַאי וּבָנָיו וּמַתִּתְיָה כֹּהֵן גָּדוֹל.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ש' נובמבר 24, 2018 9:37 pm
על ידי ר_חיים_הקטן
אוצר החכמה כתב:
אמסטרדם כתב:בבקשת סליחה מראש על שאלתי העמהארצותי...
לפי זכרוני הגמ' במס' יומא מונה הכהנים גדולים ששימשו בבית שני [מלבד הצדוקים שמתו בכל שנה] ונמנה שם יוחנן כהן גדול ששימש פ' שנים שהוא כנראה יוחנן כהן גדול אביו של מתתיהו [וכן איתא בכמה ספרים ומהם בוצינא דנהורא], וישמעאל בן פאבי שהוא כנראה התנא הקדוש ר' ישמעאל כהן גדול בעמח"ס פרקי היכלות ומי שבירך את כביכול במס' ברכות, אבל מתתיהו לא חשיב שם, ופלא מה שבנוסח לשם יחוד הנדפס בסידורים איתא "מתתיהו כהן גדול".


אפשר לתרץ תירוץ פשוט שהיה ידוע שלא שימש יותר משנה וממילא אין נפ"מ להזכירו שם כי אין זה משפיע על החשבון.

ברוך שכיוונת לדברי מרן הגרח"ק שליט"א (יישוב בדעת על המהרש"א פסחים נז.).

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: א' דצמבר 29, 2019 11:44 pm
על ידי לעמל יולד
בהמשך הדיון חכמי הפורום במקורות כמה יוחנן כ"ג איכא.

בכסף משנה הלכ' מעשר פ"ט ה"א, דייק ממה שכתב הרמב"ם שם, "בימי יוחנן כהן גדול שהיה אחר שמעון הצדיק", לאפוקי שלא נאמר אותו יוחנן כהן גדול ששימש בכהונה גדולה פ' שנה ולבסוף נעשה צדוקי.
(וכן דעת הראב"ד בספר הקבלה).
(באמת קצת קשה, דלכאורה ממה נפשך גם אם היו שני יוחנן ששמשו ככהנים גדולים, שניהם היו אחרי שמעון הצדיק, וכן נראה מדעת אביי בברכות כט שינאי המלך הוא יוחנן כ"ג, א"כ לדעת אביי ודאי שניהם היו אחרי שמעון הצדיק, וצ"ע.
ומגמ' סוטה לג. משמע שיוחנן היה קודם שמעון הצדיק, ששם כתוב שיוחנן שמע בת קול וכו' (יש לשים לב שמשם משמע שהוא שימש בעת ניצחון בית חשמונאי על היוונים) וממשיך הגמ' "ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול").

אולי נוכל להביא ראיה שזה גם דעת רש"י, אם כי שאינו מוכרח.
דאיתא ברש"י ביומא ט. "לפי ששלח: יוחנן כהן גדול שגזר על הדמאי בסוטה בפרק עגלה ערופה"
ונראה שרש"י האריך בלשונו, כי בהמשך הגמ' מונה הכהנים ששמשו בבית ראשון ושני והזכירו את יוחנן כהן גדול, ולכן הדגיש רש"י שמדובר ביוחנן כהן גדול שגזר על הדמאי, ולדעתו יוחנן אחר היה.

לענ"ד מהא דכבר נחלקו אמוראים אי ינאי ויוחנן חד הוא או לחוד היו, נראה שלא יתכן להכריע בעניין זה, שכבר בימים ההם (בימי האמוראים) הסתפקו ועאכו"כ בזמן הזה לא נוכל להכריע בזה.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ב' דצמבר 30, 2019 2:41 am
על ידי א איד
לעמל יולד כתב:(באמת קצת קשה, דלכאורה ממה נפשך גם אם היו שני יוחנן ששמשו ככהנים גדולים, שניהם היו אחרי שמעון הצדיק, וכן נראה מדעת אביי בברכות כט שינאי המלך הוא יוחנן כ"ג, א"כ לדעת אביי ודאי שניהם היו אחרי שמעון הצדיק, וצ"ע.
ומגמ' סוטה לג. משמע שיוחנן היה קודם שמעון הצדיק, ששם כתוב שיוחנן שמע בת קול וכו' (יש לשים לב שמשם משמע שהוא שימש בעת ניצחון בית חשמונאי על היוונים) וממשיך הגמ' "ושוב מעשה בשמעון הצדיק ששמע בת קול").

לא קשיא, שאם יוחנן שגזר על הדמאי הי' אחר שמעון הצדיק – יוחנן שנעשה צדוקי – שצדוק הי' תלמיד אנטיגנוס תלמיד שמעון הצדיק – לא כ"ש?! אלא ודאי פירש הכס"מ, ש"אחר" פירושו סמוך (כדאיתא בכ"מ על "אחר הדברים האלה"); ויוחנן שנעשה צדוקי, שהי' ממלכי בית חשמונאי – לא הי' סמוך לשמעון הצדיק, אלא רק אחר (לכה"פ) ק"מ שנה, בביטול מלכות יון.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' ינואר 01, 2020 3:13 pm
על ידי פרנקל תאומים
יוחנן כה''ג שנעשה צדוקי הוא לא יוחנן הורקנוס בנו של שמעון, ואביהם של אריסטובלוס הראשון וינאי המלך (אלכסנדר ינאי)?

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' ינואר 01, 2020 9:05 pm
על ידי לעמל יולד
פרנקל תאומים כתב:יוחנן כה''ג שנעשה צדוקי הוא לא יוחנן הורקנוס בנו של שמעון, ואביהם של אריסטובלוס הראשון וינאי המלך (אלכסנדר ינאי)?


להרבה דעות (נ"ל שהם הרוב) אתה צודק, ולדעה זו, מדובר ביוחנן השני, בניגוד ליוחנן אבי מתתיהו שהיה יוחנן הראשון.
(ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות)).

אבל ישנם דעות שהיה רק יוחנן אחד, א"כ לדעתם אביו של מתתיהו היה יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי.

ויתכן שדעת אביי שיוחנן וינאי חד הוא, הוא כדעת שחד יוחנן הוי, ורבא סובר שיוחנן לחוד וינאי לחוד, הוא כדעת שתרי יוחנן הוי.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' ינואר 01, 2020 9:09 pm
על ידי בברכה המשולשת
לא הבנתי.
ינאי וודאי היה אחרי מתתיהו.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ד' ינואר 01, 2020 11:23 pm
על ידי פרנקל תאומים
לעמל יולד כתב:...(ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות).


בוודאי. הלא שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה כמבואר בריש מסכת אבות (כמו גם הדוד רבא רבא שלו עזרא שהיה מאנשי כנה''ג כמבואר ברמב'''ם בהקדמה לפי' המשניות), וכידוע לכולם הגמ' ביומא דף ס''ט מספרת על פגישתו עם אלכסנדר מוקדון (כמובן, שנים רבות לאחר פטירת עזרא).

אבל ישנם דעות שהיה רק יוחנן אחד, א"כ לדעתם אביו של מתתיהו היה יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי.

היתכן שאביו של מתתיהו נעשה צדוקי? מתי זה אירע? אחרי פטירתו של בנו מתתיהו? והלא מתתיהו מתואר כזקן כבר בימי מרד החשמונאים.

ויתכן שדעת אביי שיוחנן וינאי חד הוא, הוא כדעת שחד יוחנן הוי, ורבא סובר שיוחנן לחוד וינאי לחוד, הוא כדעת שתרי יוחנן הוי.

כבר העיר הרב בברה''מ, שאם יוחנן הוא ינאי אזי הוא היה נכדו של מתתיהו ולא אביו.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ה' ינואר 02, 2020 12:27 am
על ידי לעמל יולד
בברכה המשולשת כתב:
לעמל יולד כתב:
פרנקל תאומים כתב:יוחנן כה''ג שנעשה צדוקי הוא לא יוחנן הורקנוס בנו של שמעון, ואביהם של אריסטובלוס הראשון וינאי המלך (אלכסנדר ינאי)?


להרבה דעות (נ"ל שהם הרוב) אתה צודק, ולדעה זו, מדובר ביוחנן השני, בניגוד ליוחנן אבי מתתיהו שהיה יוחנן הראשון.
(ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות)).

אבל ישנם דעות שהיה רק יוחנן אחד, א"כ לדעתם אביו של מתתיהו היה יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי.

ויתכן שדעת אביי שיוחנן וינאי חד הוא, הוא כדעת שחד יוחנן הוי, ורבא סובר שיוחנן לחוד וינאי לחוד, הוא כדעת שתרי יוחנן הוי.


לא הבנתי.
ינאי וודאי היה אחרי מתתיהו.


אכן אתה צודק, התכונתי הפוך, שדעת אביי שתרי יוחנן הוי, ורבא שחד הוה.

Re: מתתיהו כהן גדול?

פורסם: ה' ינואר 02, 2020 12:41 am
על ידי לעמל יולד
פרנקל תאומים כתב:
לעמל יולד כתב:...(ואגב גם תרי שמעון הוי, כי שמעון הצדיק כיהן אחרי עזרא הסופר (לדעת הרמב"ם בהקדמה לפירוש המשניות).


בוודאי. הלא שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה כמבואר בריש מסכת אבות (כמו גם הדוד רבא רבא שלו עזרא שהיה מאנשי כנה''ג כמבואר ברמב'''ם בהקדמה לפי' המשניות), וכידוע לכולם הגמ' ביומא דף ס''ט מספרת על פגישתו עם אלכסנדר מוקדון (כמובן, שנים רבות לאחר פטירת עזרא).
גם בזה יש דעות חלוקות, כמו יוסיפון, הרמב"ם, וספר הקבלה לראב"ד וכו', ודברי יוסיפון בזה אינו תואם חז"ל, ואנו אין לנו אלא דברי רבותינו
אבל ישנם דעות שהיה רק יוחנן אחד, א"כ לדעתם אביו של מתתיהו היה יוחנן כהן גדול שנעשה צדוקי.

היתכן שאביו של מתתיהו נעשה צדוקי? מתי זה אירע? אחרי פטירתו של בנו מתתיהו? והלא מתתיהו מתואר כזקן כבר בימי מרד החשמונאים.
יש שהקשו את השאלה הזאת, כבר הובא לעיל בשם בני יששכר


ויתכן שדעת אביי שיוחנן וינאי חד הוא, הוא כדעת שחד יוחנן הוי, ורבא סובר שיוחנן לחוד וינאי לחוד, הוא כדעת שתרי יוחנן הוי.

כבר העיר הרב בברה''מ, שאם יוחנן הוא ינאי אזי הוא היה נכדו של מתתיהו ולא אביו.