מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' נובמבר 30, 2015 12:23 pm

גמ' שבת כג: אמר רבא פשיטא לי נר ביתו ונר חנוכה נר ביתו עדיף משום שלום ביתו.

לכאו' לפי הטעם המבו' בגמ', וכמובא ברמב"ם "שהרי השם נמחק לעשות שלום בין איש לאשתו", אין חילוק בין נר מצווה של שבת לנר רשות של יום חול, דאין הדבר תלוי אלא בשלום בית.

ואף הראש' והפוס' שהזכירו "שבת", י"ל דכוונתם על דרך המצוי, היות ובימי חול רגילים ללכת לישון מיד בחשיכה משא"כ בשבת, מה גם שבימי החול יכול להדליק כשנצרך ולכבות בגמר השימוש וחוזר חלילה, אבל בשבת צריך נר גדול שידלק ברציפות.

אלא דיש בראש' ובפוס' שהזכירו גם 'עונג שבת', ומשמע דבלא"ה אין להתיר משום שלום בית לחוד.

ובלא"ה נמי אולי יש לצדד, דשלום בית בסתמא אינו קודם למצוות נ"ח, אלא דמצווה שיש בה שלום בית קודמת לשאר מצוות.

וז"ל הלק"ט ב-קפא "מה שכתב הרמב"ם (פ"ה דשבת) דישאל על הפתחים להדליק נר של שבת שזה בכלל עונג שבת וכו' וכו' ואילו היה אומר הרמב"ם משום שלום הוה קשיא לן דטעמא דשלום בכל לילה איתיה לכך הניח טעמא דשלום דידוע והוסיף מדיליה דאיכא נמי עונג שבת וצ"ע אי אמרינן נר ביתו עדיף (שם כ"ג:) של כל לילה".

אבל כעת דקדקתי בריטב"א בשבת דס"ל דגם נר של יום חול קודם, ובהכי איירי בסתמא.

ז"ל "נר חנוכה ונר ביתו נר ביתו עדיף משום שלום ביתו. פי' ואם אין לו שמן לשתיהם מדליק של ביתו, ואין צריך לומר כשבא להדליקם שתיהן מקדים להדליק נר ביתו ולא עוד אלא דהא הוי היכירא טפי ופרסומי ניסא, וכן בערב שבת מדליק של ביתו תחלה מן הטעם הזה, ואין לחוש ולומר כי לאחר שהדליק נר שבת אסור לו לעשות מלאכה ולהדליק נר, דהא בורכא כדמוכח לקמן בפרקין (ל"ה ב'), וסברא נמי הוא שאין קדושת שבת חלה בהדלקת הנר, אלא בקדושת היום עצמו בספק בין השמשות, או בשקבלו עליו משהתחילה השקיעה בקידוש או בתפלה וכדמוכח בברכות ובמסכת עירובין".

וצ"ע לדינא. גם צ"ע האם ענין קל של שלום בית ג"כ דוחה כל מצווה דרבנן.

קנין דעת
הודעות: 68
הצטרף: ג' מרץ 04, 2014 2:03 am

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי קנין דעת » ג' דצמבר 01, 2015 12:38 am

השו"ע הביא הלכה זו בהלכות שבת וא"כ מוכרח שקאי רק אנר שבת

גבול ים
הודעות: 672
הצטרף: ד' יולי 29, 2015 1:47 am

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי גבול ים » ד' דצמבר 02, 2015 10:32 am

הביאור הוא פשוט, נכון שהענין של שלו' בית שייך גם בחול, אבל אין על זה מצווה מיוחדת, וממילא לא שייך לדחות מצווה מחוייבת מחמת איזה ענין חשוב ככל שיהיה, משא"כ בשבת שעומדות בפני האדם שתי מצוות וכעת השאילה מי קודמת בזה יש משקל למצווה שיש בה שלו' בית.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' דצמבר 05, 2015 6:41 pm

דרך נוספת לומר דוקא שבת, ואפי' שהטעם הוא שלום בית ולא עונג שבת, ע"פ ד' המאירי שם, ז"ל:
מי שאין לו אלא פרוטה א' לנר ושתי מצות לפניו נר חנוכה ונר שבת ואין הפרוטה כדאי אלא לאחת מהן הרי זה נותנה לנר שבת משום שלום ביתו שלא יהיו בני ביתו יושבים בחשך וי"מ מצד אשתו שהמצוה מסורה לה.

ציפורן
הודעות: 313
הצטרף: ש' אוקטובר 17, 2015 10:38 pm

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי ציפורן » ב' דצמבר 07, 2015 1:39 pm

ברש"ש כתב שנר שבת יש בו יותר שלום בית. משום ששנינו שעל ג' מצות נשים מתות, ובהם נר שבת.
ואילו הבעל ימאן ליתן את הנר עבור שבת, חייה של אשתו תלויים בכך-- ותבוא עמו בריב ומצה...
(יש לדון לדברי הרש"ש: האם אלמן או רווק גם בהם דין נר השבת חמור - כבעל אישה)

עדיאל ברויאר
הודעות: 3006
הצטרף: ה' נובמבר 20, 2014 11:57 pm

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי עדיאל ברויאר » ב' דצמבר 07, 2015 8:17 pm

אורחות חיים חלק א הלכות יום טוב אות א
ונראה שצריך לברך על הדלקת נר י"ט כמו בשבת לפי שכשם שמצוה לכבד שבת ולענגו כך מצוה לעשות בי"ט וזהו מכלל הכיבוד והעונג. וי"א שאין לברך כלל כיון שיכול להדליק כל זמן שירצה אינו חובה ואין בו משום שלום הבית


לפי הי"א מתבאר שבשבת יש עניין מיוחד מצד שאי אפשר להדליק בשבת עצמה. משא"כ בסתם יום רגיל שכשרוצה מדליק.
לפי זה נראה שאם אין לו נר כלל בחול, אכן יש בזה משום שלום ביתו.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ב' דצמבר 07, 2015 8:46 pm

עדיאל ברויאר כתב:אורחות חיים חלק א הלכות יום טוב אות א
ונראה שצריך לברך על הדלקת נר י"ט כמו בשבת לפי שכשם שמצוה לכבד שבת ולענגו כך מצוה לעשות בי"ט וזהו מכלל הכיבוד והעונג. וי"א שאין לברך כלל כיון שיכול להדליק כל זמן שירצה אינו חובה ואין בו משום שלום הבית

לפי הי"א מתבאר שבשבת יש עניין מיוחד מצד שאי אפשר להדליק בשבת עצמה. משא"כ בסתם יום רגיל שכשרוצה מדליק.
לפי זה נראה שאם אין לו נר כלל בחול, אכן יש בזה משום שלום ביתו.

ברוך שכיונתי
עושה חדשות כתב:מה גם שבימי החול יכול להדליק כשנצרך ולכבות בגמר השימוש וחוזר חלילה, אבל בשבת צריך נר גדול שידלק ברציפות.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה?

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 11, 2015 12:30 pm

פס' ר' יחזקיהו ממגדיבורג בשבת: "נר ביתו ונר חנוכה, נר חנוכה עדיף, משום פרסומאי ניסא",
אולי כוונתו נר של חול? או דס"ל דלהמסק' שם דנתחדש ענין פירסומי ניסא להעדיף את הנר מקידוש, ה"ה דעדיף מנר ביתו? ואולי ט"ס?


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים