מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11496
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' דצמבר 03, 2010 12:37 am

אעלה כאן מש"כ מכבר, אודות דבר מוזר ומתמיה הנמצא בחידושי רבינו דוד לפסחים, בענין מצות נר חנוכה:

ידועה קושית הראשונים בפסחים דף ז, ב למה מברכין 'להדליק' נר חנוכה, הרי נר חנוכה ישנו בשליחות כדמצינו גבי אכסנאי, ולפי הכלל הנקוט בידנו, מצוה שישנה בשליחות, מברכין 'על הדלקת' (וה"ט דכיון דאיתא בשליחות חזינן דאין המצוה המעשה אלא התוצאה וק"ל). והראשונים תירצו תירוצים שונים ויסודם (בתוספת ביאור שלי) דכיון דאכסנאי משתתף בפרוטה הרי שיש לו איזה זיקה לנר ובעינן לכם וכו' וכו' וכיון שכך שוב אין מברכין 'על', (יעוין ברמב"ן ובעיקר בר"ן).

אבל רבינו דוד בחידושיו שם סלל לו דרך משלו וז"ל אחרי הצעת הקושיא:
"....וי"ל שמצות נ"ח ודאי אינה ע"י שליח, שאם קנה אדם פתילות ושמנים והדליק בשביל חבירו ודאי לא עשה כלום, ואינו ראוי לברך כלל אלא כמי שהניח תפילין ונתעטף בציצית בשביל חבירו, אבל אחר שהכין בעה"ב בביתו השמנים והפתילות, יכול אחר שיברך במקומו והוא שומע ויוצא ידי ברכה, שהברכה על עיקר ההדלקה היא, ר"ל התקנת השמן והפתילות, שהדלקה בשמן ופתילות של חבירו אינה כלום ומעתה כשזה מדליק ומברך להוציא לזה שהוא שומע הוא עושה שאף בתפילין וציצית כך הוא הדין שיעשה הוא המצוה וחבירו יברך לו להוציאו ידי ברכה...".

מלבד החידוש ההלכתי הנשגב שאצור כאן (חיוב הכנת הפתילות לבד ולא ע"י שליח!), הרי יש כאן גדר חדש ומחודש לגמרי במצות נר חנוכה שאין לו זכר (לקוצר ידיעתי) לא בחז"ל ולא בקדמונים. עיקר המצוה היא התקנת השמן והפתילות. וחידוש זה לא מגיע מאיזה בית מדרש עלום שם אלא כאמור מתלמיד הרמב"ן!

והדבר אומר דרשוני!

יתכן שהתלמיד הולך בשיטת רבו שדימה ענין חנוכה למנורה, וס"ל דכשם שבמנורה עיקר המצוה היא הטבה כדמצינו שאינה כשירה בזר, משא"כ הדלקה הכשירה בזר (וידוע שלא נזכר בתורה בשום מקום חיוב הדלקה אלא רק הטבה וההדלקה נזכרת כתוצאה בלבד ואכמ"ל). ועדין החידוש מופלא מאד ונפלא ביחידותו.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11496
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' דצמבר 03, 2010 12:51 am

בעקבות דבריו המופלאים של רבינו דוד שהטבת הנרות היא עיקר מצות נר חנוכה:

א. ידוע מחלוקת מהרי"ק והגר"א אם מדליקין ביום השני בנר של התוספת, הנר של המהדרין, או שדוקא צריכים להדליק בנר הראשון העיקרי, והנה אלה ואלה מודים שיש על הנרות קודם הדלקתן, שם (שין סגולה) מי הוא הנר העיקרי ומי הוא התוספת, ולכאורה זה פלא שהרי כל נר ראשון שידליק הוא יהיה הנר הראשון? ומוכח מזה שיש דין בהעמדת הנרות, ואז כבר נקבע מה הוא הנר הראשון ומהו הוא הנר של התוספת. ודבר זה שייך רק אי נימא כדברי ר"ד דיש לתא דמצוה בהעמדת והכנת הנרות וכנ"ל והבן.

ב. בשע"ת הביא פלוגתת החכ"צ והשבו"י, דהשבו"י ס"ל שמי שהתעסק בהכנת נרות שעווה ותוך כדי כך הביאו לפניו שמן זית, אינו חייב להפסיק, וחכ"צ צווח עליו וכי מי שמתעסק באתרוג פחות והביאו לפניו אתרוג מהודר וכי ס"ד שלא יחויב להניח הכעור וליטול המהודר. ובאמת דברי השבו"י צע"ג. ולפי ר"ד ניחא שהטבת הנרות דומה למתעסק בגוף המצוה.

ג. מהרש"ל היה מברך שהחיינו גם ביום שני על מנורה חדשה, ומסתמא כבר העירו ע"ז ומפני מה לא יהיה הדבר הפסק, אבל אם ההטבה הוא המצוה יש יותר שייכות למנורה .

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי אליהוא » ו' דצמבר 03, 2010 12:57 am

אעתיק מהרשום אצלי בענין זה [ויש הרבה להוסיף ועוד חזון בעז"ה].
הנה ברמב"ן פסחים דף ז' ע"א [וכ"ה בתלמיד הרמב"ן שם] כתב דהחילוק בין הברכות שמברכין אותן בלשון "על" לבין הברכות שמברכין אותם בלשון "ל", דהיינו דמצוות אשר נעשות ע"י שליח מברכין עליהן ב"על" ומה שלא נעשה ע"י שליח מברכין ב"ל".
וע"ע ברא"ש שם פ"א סי' י' ובאור זרוע ח"א סי' קלט וכן בחי' תלמיד הרשב"א שהביאו כן בשם הריב"א. וכעי"ז בפסקי הרי"ד ובריא"ז בפסחים שם ובספר המכריע סי' ס"א בשם "אחד שחיבר ספר על (שבע) [מטבע] הברכות", ובספר הפרדס לתלמיד הרשב"א שער ט' פרק כ"א כ' כן
בשם רב אחאי גאון [בשאילתות שאילתא ע"ד] וכן הובא בתלמיד הרמב"ן.
והקשה ברמב"ן שם בתוך הדברים דהא נר חנוכה אפשר לעשותה על ידי שליח ואעפ"כ מברכין עליה להדליק, ועי' בתוס' הר"ש משאנ"ץ שם שנשאר בקושיה מהא על דעה זו, וכן בספר המכריע שם [אלא שבפסקיו שם נראה שמצא פשר דבר עי' לקמן].
ותירץ הרמב"ן ב' תירוצים, והתירוץ הא' הוא דחשיב שהמשלח עושה המצוה כיון דהשמן שלו דצריך להשתתף בפריטי ואינו יוצא אלא בשל עצמו. ובר"ן הוסיף ע"ז "הרי אין מצוה זו יכולה להתקיים ע"י אחר". וכ"כ בספר הפרדס הנ"ל. וצ"ב.
ובספר מגן אבות למאירי ענין ח' הקשה ע"ד הרמב"ן "ומה בכך ומה ענין שכשיהא השמן שלו יהי נדון כאלו צריך לעשות (כ)[ב]גופו, וא"כהרי שחיטת פסחו וקדשיו הן ע"י עצמו הן ע"י אחרים צריך שיהא שלו".
ועי' ברבינו דוד שם שביאר הדברים דבעל הבית מקיים מצותו במה שמתקן השמן והפתילות ויוצא ידי חובת ברכה בברכת השליח המדליק, דאם קנה אדם שמן ופתילות והדליק בשל חבירו אינו כלום כמו שהניח תפילין בשביל חבירו, ורק כשבעה"ב מכיון בביתו השמנים והפתילות מהני, ובעה"ב הוא חשיב עושה המצוה רק יוצא בברכת המדליק, וגם אם הוא אינו שם מ"מ אשתו וב"ב שם. אבל בבית חבירו שאין שם שום אדם אינו יכול לברך. עכ"ד רבינו דוד.
ולפי"ז באמת ליכא שליחות כלל בהדלקת נר חנוכה, רק בעל הנר והשמן יוצא יד"ח והמדליק מברך בשבילו [וצ"ע אמאי צריך להדליק בשביל לברך], וע"כ צריך שיהיה בעה"ב ליד המדליק כדי שישמע בעה"ב הברכה ויצא יד"ח, ודבריו מחודשים מאוד.
אמנם כמדומה שמצאתי לו חבר בשו"ת מהר"ח אור זרוע סימן קכ"ח וז"ל: "שכן כתב רבינו אבא מארי זצוקלה"ה [בעל האו"ז] שאם ראובן מניח תפילין או מתעטף בציצית חברו מברך בשבילו. שכן שנינו כל הברכות כולן אעפ"י שיצא מוציא. וכן בהדלקת נר חנוכה אם ראובן מדליק נרותיו של שמעון כדרך שרגילין העולם כשיש אלמנה בבית אומרת לאחד מאנשי הבית להדליק נרותם בשבילם. סבורני שלא יברך אלא אם כן יעמוד משלח בצדו ויצא בברכתו" עכ"ל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11496
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי איש_ספר » ו' דצמבר 03, 2010 1:29 am

תודה, אבל אני לא מוצא בכל דבריך לרבות בדברי מהר"ח או"ז שמסכים לשיטת ר"ד, שעיקר המצוה היא הכנת השמן והפתילות, ועל של זה באתי.
-------
אגב, שמעתי דבר הלצי נאה: חסיד ומתנגד התווכחו, איזהו עיקר במצות חנוכה, הדלקת הנר כדברי המתנגד או דילמא שריפת הפתילות כדברי החסיד, משלא הגיעו לעמק השווה, אמר החסיד למתנגד, נציע הדברים כלפי מורי האדמו"ר ואת אשר יאמר הקדוש הוא יהיה, השתמט המתנגד ואמר, רבותא היא, והלא רבן של חסידים בודאי יאמר ששריפת הפתילות היא עיקר, ועדין לא יהיה הדבר מוכרע אצלי, אלא שהחסיד הרבה עליו דברים עד שסוף דבר באו שניהם לקו"פ אצל האדמו"ר. החסיד שטח את שאלתו, האדמו"ר חכך בדעתו, הפך והפך, עד שנענה ואמר: הדלקה עדיפה משריפת הפתילות ! לא יכל החסיד לכבוש פליאתו, ושאל בקול מר, היתכן? הא כיצד? הדלקת הנר גדולה משריפת הפתילות?! השיבו הרבי: תמהני עליך חסיד וותיק שכמותך, וכי לא למדנו שהכנה למצוה גדולה ממצוה עצמה?

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי חכם באשי » ו' דצמבר 03, 2010 1:36 am

ועוד טעם: בהדלקת הנרות שורפים גם מעט את הפתילה, והרי שתי מצוות בידך!...

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי אליהוא » ו' דצמבר 03, 2010 1:39 am

כאמור זה קטע מנידון ארוך שלא העתקתי כיון שלא נסתיים לגמרי.
מ"מ הדיוק הוא ממש"כ המהר"ח או"ז שראובן מדליק נרותיו של שמעון ומבואר שהנרות צ"ל של שמעון.
ומכל הענין נראה דסבירא להו שעיקר המצוה היא מה שיהא בביתו נר דלוק ולא עצם מעשה ההדלקה,
ולכן אם השמן והנר נעשו ע"י ודולק בביתו הרי עיקר המצוה נעשית על ידו. ואכמ"ל עוד.
ועיין בלשונות הראשונים על הדלקת שליח חש"ו ותמצא נחת.

נוטר הכרמים
הודעות: 5593
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ו' דצמבר 03, 2010 1:56 pm

והנה מה שזכיתי לכתוב בביאור דברי רבינו דוד (לקוח מענין רחב ושלם, הנוגע ממש לעניננו:

והנה חידוש גדול מצינו בחידושי רבינו דוד בפסחים שם בדין ההדלקה ע"י אחר, וז"ל: וי"ל שמצות נ"ח ודאי אינה ע"י שליח, שאם קנה אדם פתילות ושמנים והדליק בשביל חבירו ודאי לא עשה כלום ואינו ראוי לברך כלל, אלא כמי שהניח תפילין ונתעטף בציצית בשביל חבירו. אבל אחר שהכין בעל הבית בביתו השמנים והפתילות יכול אחר שיברך במקומו והוא שומע ויוצא ידי ברכה, שהברכה על עיקר ההדלקה, ר"ל התקנת השמן והפתילות, שהדלקה בשמן ופתילות של חבירו אינו כלום וכו', עכ"ל.

וצ"ב איזה מין דין הוא זה שיתקין בעל הבית השמן והפתילות, ועוד שיקרא זה 'עיקר ההדלקה'.

ובסוה"ד כתב, וז"ל: ואע"פ שכמה פעמים אדם מברך על נ"ח בביתו של חבירו והוא אינו שם, הרי יש שם אשתו ובני ביתו שהמצוה שלהם ואפשר להם לברך, וזה בא ומוציאם ידי הברכה, אבל בבית חבירו שאין שם אדם אינו יכול לברך.

והנה מה שהמצוה נחשבת של האשה ובני הבית היינו משום שהם דרים בבית, ואע"פ שאין הפתילות והשמנים שלהם. וא"כ יל"ע למה לא סגי בסברא זו בנוגע לבעה"ב עצמו, ואמאי בעי שיהיו הפתילות והשמן שלו.

אמנם, עיקר חידוש זה של רבינו דוד דבהדלקה ע"י אחר בעינן שבני הבית יעמדו אצלו וישמעו ממנו הברכה, נפסק כן להלכה בדברי הב"ח סי' תרעו, וז"ל: מצאתי בהגה"ה אדם שהדליק נר חנוכה יכול להדליק לאשה ולברך, וכגון שעומדת אצלו בשעת הברכה, אבל בענין אחר נראה למהר"ח שאין לברך, ע"כ. ונ"ל דווקא דבר המוטל על גוף האדם ולא על דבר הנתחייב ברכה, וראיה מחלה ותרומה שהשליח מברך בלא המשלח.

וכן העתיק במשנ"ב סי' תרעה,ט דהדלקת איש להוציא אשה וכן אשה להוציא איש מועילה להוציא יד"ח רק אם עומדים ושומעים הברכה.

ונראה הביאור בזה, דבאמת יסוד מצות נ"ח אינו חיוב על הגברא לעשות בגופו מעשה של הדלקה, דא"כ לא היה מהני הדלקה ע"י אחר, ואפילו אם הוא עומד ושומע הברכה. וכן אין ענין המצוה המציאות שיהיה הנר דלוק בביתו, דא"כ מה לי שיהיה נוכח בשעת ההדלקה וישמע הברכה, ומאי שנא מהפרשת חלה ותרומה שהשליח מברך. אלא גדר החיוב הוא חובת הגוף שחלה על הגברא שיודלק הנר בביתו, ויקויים בביתו 'נר איש וביתו'.

וזה הביאור בדברי רבינו דוד לעיל מיניה שהכנת הפתילות והשמנים ע"י בעל הבית מועילה שאחר יכול לברך על ההדלקה במקומו, שבכה"ג בעה"ב קיים את החובה המוטלת עליו לדאוג שיודלק בביתו הנר. ונתחדש כאן דלא בעינן שבעה"ב יעשה את מעשה ההדלקה והברכה בדווקא.

ולפי הגדרה מחודשת זו שלמדנו בדברי רבינו דוד נראה דהאחר המדליק לא בעי מינוי שליחות, וכן הביאו שמפורש בדברי גליון יד אפרים הל' פסח סי' תלב,ו שנקט כן בפשיטות, יעו"ש.

רבטוב
הודעות: 470
הצטרף: ה' נובמבר 18, 2010 11:46 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי רבטוב » ו' דצמבר 03, 2010 4:03 pm

הרה''צ ר' יודא מדזיקוב -י''ם הביא ראי' מזה שהכנה למצוה יותר ממצוה . מזה שרואים שהטבה דוקא ע''י כהן והדלקה כשרה בזר .אע''פ שכל ההטבה כדי שידליק

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 11496
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי איש_ספר » ש' דצמבר 04, 2010 8:41 pm

במחילה, אבל כל הדיונים הארוכים והמלומדים לא נוגעים ולא פוגעים בנקודה העיקרית שבדברי רבינו דוד, עיקר מצות הדלת נר חנוכה, הוא התקנת הפתילות! יש לזה מקבילה למי מרבותינו ראשונים גם אחרונים?

נוטר הכרמים
הודעות: 5593
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' דצמבר 04, 2010 8:48 pm

איש_ספר כתב:במחילה, אבל כל הדיונים הארוכים והמלומדים לא נוגעים ולא פוגעים בנקודה העיקרית שבדברי רבינו דוד, עיקר מצות הדלת נר חנוכה, הוא התקנת הפתילות! יש לזה מקבילה למי מרבותינו ראשונים גם אחרונים?
.

כמובן שלא נמצא חבר, ואף לא ארוכה ומרפא לתמיהה העצומה, והדברים מפורסמים, ראה למשל בספר נטעי גבריאל בסופו שכבר האריך למעניתו בזה בסי' יב. (אף דברי הדלים קדמו להעלאת הנידון כאן).

מה שנכתב הוא לחומר הקושיא, לנסות לגעת בהלך המחשבה כזה, לפיו העיקר היא העשיה מצד הבעה"ב שתהיה הדלקה, ולא דווקא מעשה ההדלקה. בנידון על הטירחא והעשיה מצד בעה"ב, יש מקום להחשיב את ההכנה שהיא מעשה רבה יותר מההדלקה.

היא שיחתי
הודעות: 3344
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי היא שיחתי » ד' דצמבר 21, 2011 7:24 pm

הקפצה

ברזילי
הודעות: 3228
הצטרף: ב' ספטמבר 13, 2010 7:23 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי ברזילי » ד' דצמבר 21, 2011 10:43 pm

נלענ"ד שלא נתכוון רבנו דוד לומר שפעולת התקנת השמן והפתילות היא מעשה המצוה, כי אם כך לא תרץ כלום על אכסנאי, שהרי אכסנאי צריך להשתתף בפרוטה ולא להתקין פתילות.
ע"כ נ' שכוונתו כדברי רבו הרמב"ן שהמצוה אינה במעשה ההדלקה אלא שיהיה נר שלו דולק, ומקיים המצוה הוא זה שהתקין והעמיד השמן והפתילות להדלקה (במובן של בעלות עליהם)
ולא המדליק, ומובן היטב מדוע השתתפות בפרוטה הופכת את המצוה להיות מצות שניהם בלא צורך בשליחות.

האלצער
הודעות: 1
הצטרף: ד' אוגוסט 08, 2012 7:15 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי האלצער » ד' דצמבר 05, 2012 3:34 am

ברזילי כתב: נ' שכוונתו כדברי רבו הרמב"ן שהמצוה אינה במעשה ההדלקה אלא שיהיה נר שלו דולק, ומקיים המצוה הוא זה שהתקין והעמיד השמן והפתילות להדלקה (במובן של בעלות עליהם)
ולא המדליק, ומובן היטב מדוע השתתפות בפרוטה הופכת את המצוה להיות מצות שניהם בלא צורך בשליחות.


כן הי' נראה לי פשוט בכוונתו.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17489
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 05, 2012 7:57 am

גם אני היה נראה לי פשוט כך, אבל בעצם למה דבר זה מוציא את עניין השליחות מהדבר. גם בתרומה עיקר המצווה היא שתנתן תרומה מפירותיו, ועדיין צריכים אנו לשליחות. וכנראה שסברת רבנו דוד שכל הסיבה שצריך שם שליחות הוא בגלל שצריך לעשות חלות תרומה, אבל על עצם הנתינה בעצמה באמת לא צריך שליחות, דוגמא לדבר השולח קטן לתת צדקה מנכסיו של בעה"ב, נחשב שבעה"ב נתן את הצדקה אע"פ שאין שליחות לקטן.
מה שקצת לא נוח הוא עניין הדלקה עושה מצווה.

יתר10
הודעות: 714
הצטרף: ד' יוני 01, 2011 12:07 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי יתר10 » ד' דצמבר 05, 2012 12:50 pm

אוצר החכמה כתב:מה שקצת לא נוח הוא עניין הדלקה עושה מצווה.

ועוד צ"ב דלפי"ז אם הכין הפתילות וקטן הדליק נתקיימה המצוה? ויותר מכך אפילו נפלה אש מן השמים והודלק הנר נתקיימה המצוה

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17489
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 05, 2012 3:39 pm

וזה קשה גם על הבנת השואלים כאן שהוא מעשה הכנה, גם אפשר לשאול וכי אם הכין בידיו את הפתילות והודלק מאליו יצא.

מענה לשון
הודעות: 177
הצטרף: א' ספטמבר 12, 2010 7:56 pm

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי מענה לשון » ש' דצמבר 08, 2012 6:40 pm

הגם שלא נחתי לעצם הדיון
מ"מ ישנו דימוי קצת לשיטת התוס' רי"ד בענין מילה.
דעיקר מצוות חיוב מילה של האב הוא הכנת צרכי המילה וההתעסקות בעניניה הולא גוף המילה, עיי"ש.
ויבואו החולקים ויחלקו.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' ינואר 06, 2016 10:46 pm

להמבו' שיש ענין של בעלות על השמן ופתילות של נר חנוכה, ולכן אכסנאי משתתף בפריטי וכו',
ילה"ק לשי' ב"ש דאסרי' שביתת כלים, ואמרי' בשבת יח: גיגית ונר וקדרה ושפוד מאי טעמא שרו בית שמאי דמפקר להו אפקורי,
ואם יפקיר את נר חנוכה לא יקיים בו מצוה.
(ואף אם בשעת ההדלקה זה יהיה שלו, ואח"כ יפקיר קודם כניסת השבת, מ"מ הוי ככבתה קודם שבת דנחלקו האחרו' אם זקוק לה, ועוד הרי מעיקרא היה דעתו לכבות וגרע מה"ט, ועוד דהוי ככיבה במזיד).

ובחיפוש באוצר ראיתי שעמדו בקו' זו,
בשואל ומשיב, זכר יהוסף, שערי דעה, הדרת מרדכי, יד יצחק, בשם הפני מנחם, ועוד.
(ויש ביניהם חילוק האם להעמיד הקו' על הנר או השמן או הפתילות, וכן אם להק' על כל אדם או רק על אכסנאי, עי').

פרי יהושע
הודעות: 2936
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' דצמבר 09, 2016 8:11 am

עושה חדשות כתב:להמבו' שיש ענין של בעלות על השמן ופתילות של נר חנוכה, ולכן אכסנאי משתתף בפריטי וכו',
ילה"ק לשי' ב"ש דאסרי' שביתת כלים, ואמרי' בשבת יח: גיגית ונר וקדרה ושפוד מאי טעמא שרו בית שמאי דמפקר להו אפקורי,
ואם יפקיר את נר חנוכה לא יקיים בו מצוה.
(ואף אם בשעת ההדלקה זה יהיה שלו, ואח"כ יפקיר קודם כניסת השבת, מ"מ הוי ככבתה קודם שבת דנחלקו האחרו' אם זקוק לה, ועוד הרי מעיקרא היה דעתו לכבות וגרע מה"ט, ועוד דהוי ככיבה במזיד).

ובחיפוש באוצר ראיתי שעמדו בקו' זו,
בשואל ומשיב, זכר יהוסף, שערי דעה, הדרת מרדכי, יד יצחק, בשם הפני מנחם, ועוד.
(ויש ביניהם חילוק האם להעמיד הקו' על הנר או השמן או הפתילות, וכן אם להק' על כל אדם או רק על אכסנאי, עי').

יתכן שיש עניין שיוציא ממונו על כך אבל לא שיהיה שלו בשעת הדלקה, ואדרבא אכסנאי יוכיח דהלא קנינו עכ"פ מדרבנן (מעות) ואולי אף מה"ת (ביטול ברוב אולי, דעת קניין)כמאן דליתא ומכל מקום יוצא, והיינו שחיבו חכמים את ממונו שיקנה, ויתכן לפום רהיטא שזו עומק כוונת רבינו דוד עי'.

עושה חדשות
הודעות: 7752
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' דצמבר 10, 2016 7:04 pm

לגבי שיטת רבנו דוד:
עי' בספר זה עמוד תרכה,
ובספר זה עמוד קעד.

יש קטע מעניין מתוך פיוט קדמון, (קרובה לר' פנחס הכהן) המובא אצל רש"ל בתשלום תוספתא -
טעון ברכה בקיבוע עמיסתו / ישן לבל יהיה כי אם חדש מעשיתו
יתכן שזה קשור לשי' הירו' גם בשאר מצוות, לברך בזמן העשייה.
ומצינו בראבי"ה שדן כעי"ז על נר שבת, עי"ש בסי' קצט.

(רש"ל שם מציין עוד לד' הירו' ריש ערלה - זית שנטעו להדליק בו בחנוכה).

איש לוי
הודעות: 233
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: שיטתו המתמיהה של חד מקמאי במצות הדלקת נר חנוכה

הודעהעל ידי איש לוי » ג' דצמבר 13, 2016 12:22 am

נראה שכוונת הרבינו דוד הוא כמש"כ כבר כאן שמצוות נ"ח הוא שבבית יהיה דלוק נר שלו וכמש"כ שאר הראשונים, אולם מה שהוסיף הרבינו דוד את ענין התקנת השמן והפתילות הוא משום דס"ל שודאי אין דין 'לכם' בנ"ח ואי"צ שיהיה הנר 'שלו' בקניני ממון, וסגי לזה במה שהנר מיועד ומיוחד עבורו. והנה בדרך כלל כל כמה שהשמן והנר קנויים לו הרי ודאי שנר זה עומד בעבורו, אבל אאי"צ שיהיה 'שלו' בגדרי הקנינים, ואף אם השמן אינו שלו (לא באופן הגזול אלא כשמתירין לו להשמש בזה) כל שהוא התקין את השמן והפתילות עי"ז חשיב שהנר מיועד ועומד בעבורו ושפיר מקיים בזה את המצוה.
וענין זה שאי"צ שיהיה השמן 'קנוי' לו מוכח מעצם דינא דאכסנאי שסגי שהשתתף בפרוטה, אע"ג שאין בזה כדי לזכות בכל שיעור השמן, ואי"ז ודאי שמועיל קנין זה, ואמנם אין טענות הללו מוכרחות, מ"מ ה'רבינו דוד' ס"ל דסגי בהתקנת השמן והפתילות אע"ג שאין השמן קנוי לו, בכדי שיהיה חשיב כנר 'שלו' שמקיים בו את המצוה.


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים