מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ו' נובמבר 18, 2016 11:56 am

מעודכן ל-05/12/2016

ספרים רק על חנוכה
עזרה – קבלת דברי תורה פשוטים על חנוכה
חיזוק ללימוד התורה בחנוכה

סוגיא דחנוכה
כא. כבתה אין זקוק לה
ביאור בטעם ב"ה דמעלין בקודש
כא: 'מאי חנוכה' ביאור הגמרא
כא: מאי חנוכה – עיונים במהות קביעות היו"ט ושמו
כא: ברש"י והמהדרין אחר המצות – הגי' האמיתית
כא: בתוד"ה והמהדרין 'דאיכא היכרא כשמוסיף שהוא כנגד ימים כו'' עוד
כא: בתוד"ה שהיה מונח 'בחותם בקרקע'
כג. מלא תסור כו' – דבר נפלא מהגאון רח"ל סאסניצער והאדר"ת
כג. משום חשדא עוד
כג: נר שבת ונר חנוכה - נר חנוכה עדיף. שאלה בפשט
להדליק נר חנוכה ונר שבת בבת אחת

נס חנוכה
"בנר חנוכה מצאו חכמים בשום דרשה, רמז בתורה"
חנוכה כמעט שלא נזכר במשנה
האם הדליקו נרות חנוכה בזמן בית שני?
באיזה יום בשבוע חל כ''ה כסלו בשנת הנצחון על היוונים
למ"ד טומאה הותרה בציבור למה לא הדליקו בשמן טמא?
מנין דשמן טמא פסול למנורה
- - - - -
בקושיית הבית יוסף עוד עוד עוד
למה הראשונים לא הק' קו' הב"י
למה לא הדליקו בכל יום נר א', במשך שמונה ימים
- - - - -
מקום מציאת פך השמן הטהור
פך השמן הטהור – ביאור דברי הראשונים
בחותמו של כהן גדול
האם הנס הי' גם בפתילות
ואחר כך באו בניך לדביר ביתך, בזמן סמוך או מופלג?
וחזרה מלכות לישראל יתר על מאתיים שנה

המנורה בבית המקדש
זמן הדלקת המנורה בבית המקדש
תבנית המנורה בבית המקדש
האם השמן והפתילות באו מתרומת הלשכה
האם הדלקת המנורה כשרה ביד שמאל
ממצא מדהים בירושלים – דכא לי-ה

הדלקת נר חנוכה
– הברכות –
בזמן הזה - בחירי"ק או בפת"ח?
עצה למי ששכח והדליק בלי ברכה
ברכה על חנוכיות המוצבות ברשות הרבים
נהי' בר מצוה אחרי יום א' דחנוכה האם מברך שהחיינו
- - - - -
אם חייב לקנות בית כדי לקיים הדלקת נ"ח (ברמב"ם פי"א מברכות)
האם מצות ההדלקה מצוה שבגופו
בל תוסיף בהדלקת נרות חנוכה
אין תשלומין לנ"ח שלא יאמרו כב"ש הוא דעביד - היכי משכחת לה?
הדלקה בשמן שביעית
הדליק למעלה מכ' בנר שעוה ולאחר זמן נמצא למטה מכ'
מחקירות הגר"א גנחובסקי
מנורה גבוהה אם מותר להעמידה על הרצפה
שאלה
מה הפי' הדלקה עושה מצוה – נפק''מ להדליק בפתיל צף
הקיף הקערה פתילות - מדוע אינו יוצא בפתילה ראשונה
תפילין בהדלקת נ"ח?

שמנים ופתילות
שמן זית עדיף לנר שבת מאשר לנר חנוכה
הדלקה בשמן זית – מאמר מר"י דנדרוביץ
שמן זית מבית בד דרוזי
שמן למאור
שמן מוצק 10% פראפין

זמן ההדלקה
האם יש מקור חד משמעי להדליק בשקיעה
שיעור חצי שעה
ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה – מי המציא את זה?
עד שתכלה רגל מן השוק
האם יש נוהגים להדליק לכתחלה בזמן ר"ת
זמן ההדלקה לשיטת ר"ת
הדלקה אחר זמנה – חידוש הראבי"ה
שיטתו המתמיה של חד מקמאי במצות הדלקה
מאמר בענין זמן ההדלקה
הידור בכמות שמן גדולה
תנאי בהדלקת השמש לצאת ידי חומרת הגרי"ז
'דיו להדליקה עד חמש פעמים'

מקום ההדלקה
מקום הנחת נר חנוכה בבית הכנסת
מקום עמידת המדליק בביהכ"נ - מנהג העולם דלא כמשנ"ב?
הדלקת האורח בביהכ"נ - הערות בדברי הגר"ד לנדו
- - - - -
הדלקת נר חנוכה בחוץ
נשים פנויות בהדלקת נר חנוכה
שאף הן היו באותו הנס - נס פך השמן?
הנושא אשה בחנוכה היכן ידליק
מי שכל יום בביתו וכל לילה בבית קרובו
הדלקה במוצאי שבת (כשחוזר מבית הוריו לביתו)
שאלה באכסנאי
שיעור עשרים אמה
נ"ח למעלה מעשרים אמה

מהדרין ומהדרין מן המהדרין
מהדרין מן המהדרין לתוס' ביום הראשון
בד' הרמ"א שיש להזהר שיהיה כל אחד ניכר בפני עצמו
מנהג בני ספרד – בד' הרמב"ם
מנהגינו במהדרין מן המהדרין – כהרמב"ם?
להסוברים שבעל הבית מדליק עבור כל א' וא', האם גם עבור קטנים

על הניסים
מי חיבר את הפיוט ועל הניסים?
נוסח הרמב"ם עוד
'ועל המלחמות' ולא על הנצחון?
מתתיהו בן יוחנן כהן גדול
ואח"כ באו בניך ל'דביר' ביתך ופינו את היכלך
טעה ואמר בימי מרדכי ואסתר כשעמדה מלכות יוון הרשעה
לאכול כדי לומר על הניסים

קריאת התורה
היכן קוראים בחנוכה כשיטת הרמ"א?
סדר העליות בזאת חנוכה

שמחה בחנוכה ועוד
האם שייך לשון 'חג' בחנוכה
קדושתו של יום
מסיבות חנוכה - סעודת מצוה או רשות
שמחה בחנוכה
היתר לעסוק בצחוק בחנוכה רק לנשים - רבני מנטובה שנת תס''ד
האם חובה לאכול בשר ולשתות יין בחנוכה?

מנהגים
סופגניות ולביבות מנין?
ברכת סופגניות
מנהג הסביבון (ותולדות הכינוי 'חנוכיה')
דמי חנוכה
בגדי חנוכה ופורים

פרסומי ניסא
האם יש ענין לפרסם הנס מלבד ע"י הדלקת נרות
כנ"ל

הנרות הללו - מעוז צור
הנרות הללו קודש הם?
מעוז צור - לחנוכה?
דחה אדמון בצל צלמון

ערב שבת חנוכה
מנחה גדולה בערב שבת חנוכה
מנחה בע"ש לפני ההדלקה - אפי' ביחידות?
קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

מוצאי שבת חנוכה
להדליק מיד אחרי הבדלה קודם ברכה אחרונה
הדלקה במוצ"ש למחמירים כר"ת
הדלקה במוצאי שבת (כשחוזר מבית הוריו לביתו)
בירך להדליק ושעשה ניסים, ונזכר שלא אמר אתה חוננתנו ולא ברוך המבדיל

זאת חנוכה
זאת חנוכה - האמנם זמן החיתום?
סדר העליות בזאת חנוכה
סגולה לקנות העליה של זאת חנוכת המזבח ביום זאת חנוכה
סגילות שמן הנותר ן שריפת הפתילות

יון
במה זכה יון לממשלה? (מה שייכות מוקדון ליון?)
יון שכל האנושי או עבודת אלילים
מה הי' גזירת היוונים
האם היו כמה שנים ששלטו היונים - לפני נס חנוכה, שבהם לא הדליקו

שונות
מפרוייקט הגניזה – עניני חנוכה
טלטול הנרות (החנוכיה)
הלל דר"ח טבת
תן חלק לשבעה וגם לשמונה – אלו ימי חנוכה
חנוכה וקלנדא
פיוט לחנוכה לר' אליעזר בירבי קליר
זמר נאה ממהר"ם א"ש
האם גם נר של יום חול קודם לנר חנוכה
מקור שחנוכה עת מיוחד לתפלה
הרגיל בנר הווין ליה בנים תלמידי חכמים עוד
עדיף להדליק בכוסיות של כסף או זכוכית?
חנוכיה בעלת תשעה בזיכים!
חנוכיה עם שני שמשים, למה היא באה
- - - - -
מעשה יהודית
מעשה דיוסף משיתא
ספר חשמונאים
ספרים חיצונים על חנוכה

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » א' דצמבר 04, 2016 2:46 pm

"בן מלך" אינו קונטרס להורדה, יש שם עמ' וחצי.
יש"כ על העבודה.

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » א' דצמבר 04, 2016 7:57 pm

תוקן. ייש''כ.

מנצפך
הודעות: 446
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 11:05 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי מנצפך » ג' דצמבר 27, 2016 10:03 pm


קישור זה מעביר להודעה 'הנושא המבוקש לא קיים'.

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ג' דצמבר 27, 2016 11:15 pm

תוקן. יישר כח.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ד' דצמבר 28, 2016 6:04 pm

מנצפך כתב:

קישור זה מעביר להודעה 'הנושא המבוקש לא קיים'.


גבאי האוצר כתב:תוקן. יישר כח.


אבל איפה האשכול באמת?

סמל אישי של המשתמש
גבאי האוצר
מנהל האתר
הודעות: 87
הצטרף: ג' אוגוסט 09, 2016 3:07 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי גבאי האוצר » ד' דצמבר 28, 2016 6:16 pm


צורב מתחיל
הודעות: 538
הצטרף: ד' יוני 24, 2015 1:46 pm

Re: ◆ מפתח פורום חנוכה ◆

הודעהעל ידי צורב מתחיל » ה' ינואר 02, 2020 12:34 am

גבאי האוצר כתב:זאת חנוכה
זאת חנוכה - האמנם זמן החיתום?

הקישור מפנה ל"מנהג הסביבון ותולדות כינוי מנורת חנוכה - חנוכיה".

יישר כח


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: Bing [Bot] ו־ 7 אורחים