מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ג' נובמבר 21, 2017 7:56 am

בפע"ח (שער חנוכה דף קט ע"ב): ודע, כי אנו מדליקין אותה עם שקיעת החמה, כי אז היא מדת לילה, והיא יורדת למטה, אל הבריאה וליצירה ולעשייה, לתת טרף לביתה וחק לנערותיה, ואז אנו ממשיכין לה אותן האורות שהיו לה למעלה. ולפי שעיקר המשכה היא מאותו האור הנמשך אליה מן הראש, שהוא הו"יה אהי"ה, כי כשהם מלאים ביו"דין הם גי' רגל, ואין האור הזה יכול להמשיך אליה, אלא זמן מועט, לכן גם מצות הדלקה אינה אלא זמן מועט, וזהו עד שתכלה רגל מן השוק, כי השוק הם העולמות התחתונים, עד שתכלה אותו רשימו מן האור שנמשך אחריה למטה עד מקומה. והו"ד בסידור היר"א (ח"ד עמ' 9-10).
ובספר שמחת כהן לרבי מסעוד אלחדאד (סו"ס קיג) ענה על שנשאל אודות מנהג בית אל יכב"ץ בזמן הדלקת נרות וז"ל: לאחר תפילת המנחה ע"פ סדר הכוונות שהוא קרוב לעת השקיעה הולכים כל הקהל לביתם ומדליקים עפ"י סדר הכוונה ממוהרש"ש זיע"א ואח"כ חוזרים לבית הכנסת ומתפללים תפילת ערבית לאחר צאת הכוכבים. ע"כ. וכ"כ רבי עובדיה הדאיה (שלום וצדק סו"ס מו): נהגו ק"ק בית אל להדליק עם שקיעת החמה כי כן מפורש בפע"ח וכו'. (שניהם נמצאים באוצר).

ומעתה נשאלת השאלה, מדוע הרב בא"ח וכה"ח הכריעו שידליק בצה"כ?

לענין
הודעות: 1865
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי לענין » ג' נובמבר 21, 2017 8:52 am

ידידי!
שקיעת החמה זה הזמן שכבר כתוב בגמ'! מה מצאת בפע''ח? הלא ע''ז הנידון, מהי שקיעה זו.
(והן אמנם שאם לא ננקוט כר''ת אלא כהגאונים צ''ע מנלן לפרש זה על הצאת ולא על השקיעה, והאריכו בתמיהה זו אחרונים רבים, עי' בספרו של הרב בניש, וצע''ג, אבל למעשה כבר מצאנו להפר''ח בקונטרס שלו שהכריע כהגאונים ומ''מ נקט שהזמן הוא בצה''כ ולא בשקיעה, קיצרתי).

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ג' נובמבר 21, 2017 4:21 pm

לענין כתב:ידידי!
שקיעת החמה זה הזמן שכבר כתוב בגמ'! מה מצאת בפע''ח? הלא ע''ז הנידון, מהי שקיעה זו.
(והן אמנם שאם לא ננקוט כר''ת אלא כהגאונים צ''ע מנלן לפרש זה על הצאת ולא על השקיעה, והאריכו בתמיהה זו אחרונים רבים, עי' בספרו של הרב בניש, וצע''ג, אבל למעשה כבר מצאנו להפר''ח בקונטרס שלו שהכריע כהגאונים ומ''מ נקט שהזמן הוא בצה''כ ולא בשקיעה, קיצרתי).


מחילה ידידי, אך אני הבנתי קצת שונה, תקן אותי אם אני טועה.
כמדומני שהלשון בגמ' היא 'משתשקע' ולא 'בשקיעה'. לשון 'משתשקע' פרש ר"ת למעט מקום אחד היינו צה"כ, וכ"כ המרדכי, והטור ע"פ הב"ח, והשו"ע ע"פ המג"א ומשנ"ב ועוד.
לשון שקיעה אינה יכולה להתפרש אחרת, וכן פרשו הראשונים בדעת הרמב"ם שכתב להדליק בשקיעה.
אולי מה שכבודו מתכוון שאפשר להבין דברי הפע"ח דקאי על שקיעה שניה [שלישית] (שאיננה צה"כ אלא י"ג וחצי דק' קודם לכן), מ"מ אינה צה"כ, ומי שתופס כגאונים כלל לא משנה לו האם כוונתו שקיעה ראשונה או שניה.
מ"מ לעניינינו כמדומני שמוכח מכתבי האר"י שתפס כגאונים (לפחות לעניין שבת), ועוד שמדברי רבי מסעוד אלחדאד מוכח שכוונתו שקיעה הנראית. (קיצרתי)

עתניאל בן קנז
הודעות: 1574
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' נובמבר 21, 2017 7:40 pm

קשה לדייק בלשון הפרע"ח, מאחר של דק בין שקיעה ל'משתשקע', ועיקר כוונת להסביר מדוע זמנה בתחילת הלילה, ותל"מ

אכן דברי השמחת כהן מורין כדבריך -שכן נהגו שם.
אבל השאלה אם זה בגין שזהו הזמן הראוי, או שפשוט מאחר שהתארך אצלם ההדלקה על פי כל הכוונות, ורצו שלא לאחר את תחילת הלילה, לכן התחילו את כל ה'עבודה' מוקדם, ואת תפילת ערבית (שאף היא ערכה זמן רב בגין הכוונות) לאחריה.

אולי תפרט יותר מנין דהאריה"ק נקט כגאונים לגבי זמן צאה"כ. [אני מניח שכן מסתבר. שהרי כן נהגו במצרים - כעדות הרדב"ז, ומסתמא גם הוא נהג כן. אבל אודה למקור מפורט יותר]

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ג' נובמבר 21, 2017 8:21 pm

עתניאל בן קנז כתב:קשה לדייק בלשון הפרע"ח, מאחר של דק בין שקיעה ל'משתשקע', ועיקר כוונת להסביר מדוע זמנה בתחילת הלילה, ותל"מ

אכן דברי השמחת כהן מורין כדבריך -שכן נהגו שם.
אבל השאלה אם זה בגין שזהו הזמן הראוי, או שפשוט מאחר שהתארך אצלם ההדלקה על פי כל הכוונות, ורצו שלא לאחר את תחילת הלילה, לכן התחילו את כל ה'עבודה' מוקדם, ואת תפילת ערבית (שאף היא ערכה זמן רב בגין הכוונות) לאחריה.

אולי תפרט יותר מנין דהאריה"ק נקט כגאונים לגבי זמן צאה"כ. [אני מניח שכן מסתבר. שהרי כן נהגו במצרים - כעדות הרדב"ז, ומסתמא גם הוא נהג כן. אבל אודה למקור מפורט יותר]


א. דאל"כ יקשה איך הורה שלא ישן אלא ג' שעות אחר ערבית (שעה"כ נג ע"ד), ולקום חצות (מיד אח"כ ריש נד ע"א). אם כי אין זה הוכחה גמורה.
ב. בענין קבלת שבת בשדה (סד ע"ג): ותחזור פניך כנגד רוח מערב ששם החמה שוקעת ובעת שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים ידך השמאלית על החזה ויד ימינך על גבי שמאל ותכוין באימה וביראה כעומד לפני המלך לקבל תוס' קדושת שבת...
ג. קשה לומר שלא דק שקיעה למשתשקע, כיוון שאפילו לשון משתשקע באחרונים ראוי לפרשה שקיעה ממש דאם כוונתו צה"כ היה לו לפרש, ק"ו לשון 'שקיעה' שקשה לומר שכוונתו צאת הכוכבים.
כמדומני שיש עוד אך אין לי את הפנאי כעת לחפש

עתניאל בן קנז
הודעות: 1574
הצטרף: ד' מאי 22, 2013 8:27 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי עתניאל בן קנז » ג' נובמבר 21, 2017 8:49 pm

שים-שלום כתב:
עתניאל בן קנז כתב:קשה לדייק בלשון הפרע"ח, מאחר של דק בין שקיעה ל'משתשקע', ועיקר כוונת להסביר מדוע זמנה בתחילת הלילה, ותל"מ

אכן דברי השמחת כהן מורין כדבריך -שכן נהגו שם.
אבל השאלה אם זה בגין שזהו הזמן הראוי, או שפשוט מאחר שהתארך אצלם ההדלקה על פי כל הכוונות, ורצו שלא לאחר את תחילת הלילה, לכן התחילו את כל ה'עבודה' מוקדם, ואת תפילת ערבית (שאף היא ערכה זמן רב בגין הכוונות) לאחריה.

אולי תפרט יותר מנין דהאריה"ק נקט כגאונים לגבי זמן צאה"כ. [אני מניח שכן מסתבר. שהרי כן נהגו במצרים - כעדות הרדב"ז, ומסתמא גם הוא נהג כן. אבל אודה למקור מפורט יותר]


א. דאל"כ יקשה איך הורה שלא ישן אלא ג' שעות אחר ערבית (שעה"כ נג ע"ד), ולקום חצות (מיד אח"כ ריש נד ע"א). אם כי אין זה הוכחה גמורה.
ב. בענין קבלת שבת בשדה (סד ע"ג): ותחזור פניך כנגד רוח מערב ששם החמה שוקעת ובעת שקיעתה ממש אז תסגור עיניך ותשים ידך השמאלית על החזה ויד ימינך על גבי שמאל ותכוין באימה וביראה כעומד לפני המלך לקבל תוס' קדושת שבת...
ג. קשה לומר שלא דק שקיעה למשתשקע, כיוון שאפילו לשון משתשקע באחרונים ראוי לפרשה שקיעה ממש דאם כוונתו צה"כ היה לו לפרש, ק"ו לשון 'שקיעה' שקשה לומר שכוונתו צאת הכוכבים.
כמדומני שיש עוד אך אין לי את הפנאי כעת לחפש


א. לא כ"כ מובן הראיה. תפילת ערבית היו מתפללים מוקדם - לפני צאה"כ. וכפי שמובא כמ"פ בשו"ע.
ב. ברור שקבלת שבת שלו היה מהשקיעה, אבל מה ענין זה שסבר כגאונים?
גם השו"ע שפסק כר"ת בסי' רסא, מביא שתחילת זמן תוספות שבת מתחיל מהשקיעה. וכן גם נהג האריז"ל.
ואדרבה מכאן מוכח שסבר כר"ת, דהרי לגאונים מן השקיעה מתחיל כבר זמן בין השמשות, וחיוב לשמור שבת. ואילו ממנהג האריז"ל מוכח שרק אז קיבל תוספות שבת, והוא כפשטות שיטת ר"ת (אם כי הסוברין כגאונים דוחקים שהכוונה לשקיעה מעל ההרים של מירון, שמקדים זמן מה לשקיעה האמיתית. אבל וודאי אין זה ראיה לגאוני).
ג. נו נו. אתה ניגש לפרע"ח כאילו זה ספר הלכה. בעוד שבסה"כ מטרתו להעתיק הכוונות.

נקוה שיהיה לך פנאי. להוסיף. כי זה נושא מאוד מענין. (וקצת טעון...).

בברכה המשולשת
הודעות: 10194
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' נובמבר 21, 2017 8:56 pm

על דעת האר"י הקדוש בעניין זמן שקיעה וצה"כ, יעויין במאמרו של הגאון הצדיק רבי עידוא אלבה שליט"א בירחון האוצר י, הערה ט (עמ' קלד-קלה).

לענין
הודעות: 1865
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי לענין » ג' נובמבר 21, 2017 9:52 pm

פשטות ד' האריז''ל כהגאונים, וכפי שהיה נהוג בימיו בכל ישראל, וכן מנהג א''י מעולם.
כן הוכיח במישור בס' 'יום ולילה של תורה'.
אמנם ב'ים החכמה' פלפל להוכיח שהאר''י הק' נהג כר''ת.

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ד' נובמבר 22, 2017 8:05 am

עתניאל בן קנז כתב:א. לא כ"כ מובן הראיה. תפילת ערבית היו מתפללים מוקדם - לפני צאה"כ. וכפי שמובא כמ"פ בשו"ע.
ב. ברור שקבלת שבת שלו היה מהשקיעה, אבל מה ענין זה שסבר כגאונים?
גם השו"ע שפסק כר"ת בסי' רסא, מביא שתחילת זמן תוספות שבת מתחיל מהשקיעה. וכן גם נהג האריז"ל.
ואדרבה מכאן מוכח שסבר כר"ת, דהרי לגאונים מן השקיעה מתחיל כבר זמן בין השמשות, וחיוב לשמור שבת. ואילו ממנהג האריז"ל מוכח שרק אז קיבל תוספות שבת, והוא כפשטות שיטת ר"ת (אם כי הסוברין כגאונים דוחקים שהכוונה לשקיעה מעל ההרים של מירון, שמקדים זמן מה לשקיעה האמיתית. אבל וודאי אין זה ראיה לגאוני).
ג. נו נו. אתה ניגש לפרע"ח כאילו זה ספר הלכה. בעוד שבסה"כ מטרתו להעתיק הכוונות.

נקוה שיהיה לך פנאי. להוסיף. כי זה נושא מאוד מענין. (וקצת טעון...).


אכן אין אלו ראיות מוצקות

ג. כיצד לגשת לספר אינו שייך, דשקיעה בפשטות הכוונה לשקיעה ולא צאת הכוכבים. ואדרבה אם הייתי ניגש כספר הלכה היה מקום לחשוב שהעתיק לשון השו"ע וכדו' או שכוונתו שקיעה שניה צה"כ וכדו', בעוד שאם נגשים לספר כפי שכבודו כותב, פשוט שצריך להבין שמתכון כפשוטו ודוק'

איטשע
הודעות: 151
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 4:59 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי איטשע » ב' דצמבר 04, 2017 6:18 pm

״שקיעה״ הכוונה ל[כמעט] כל השעה השלימה שבין תחלתה וסופה.
ומה שדייק ר״ת לשון ״משתשקע״ אינו דיוק לשאר הפוסקים שנוקטים ״שקיעה״ גם לסוף השקיעה, ופשוט הוא.

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ד' דצמבר 06, 2017 8:27 am

איטשע כתב:״שקיעה״ הכוונה ל[כמעט] כל השעה השלימה שבין תחלתה וסופה.
ומה שדייק ר״ת לשון ״משתשקע״ אינו דיוק לשאר הפוסקים שנוקטים ״שקיעה״ גם לסוף השקיעה, ופשוט הוא.

מחילה, לא ירדתי לסוף דעתך. אשמח לביאור

אברהם ארנטרוי
הודעות: 32
הצטרף: ה' נובמבר 17, 2016 9:48 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי אברהם ארנטרוי » ה' דצמבר 07, 2017 11:54 pm

הקצנתם לגמרי,
מדברים על מחלוקת ישנה בראשונים ואתם באים לדקדק בדיוק מלשונו של האריז"ל והבאים אחריו שלא באו אלא בדרך כתיבת ספר, אווי לנו אם יתחילו לדקדק בכל דברי האחורנים אם נתכוונו ל"משתשקע" או ל"שקיעה"

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » א' דצמבר 10, 2017 8:36 am

אברהם ארנטרוי כתב:הקצנתם לגמרי,
מדברים על מחלוקת ישנה בראשונים ואתם באים לדקדק בדיוק מלשונו של האריז"ל והבאים אחריו שלא באו אלא בדרך כתיבת ספר, אווי לנו אם יתחילו לדקדק בכל דברי האחורנים אם נתכוונו ל"משתשקע" או ל"שקיעה"


נראה לי שכבודו הוא זה שמבין שיש הו"א לדקדק בדבריהם ולומר שכאשר כתבו 'שקיעה' התכוונו צה"כ, לענ"ד אין לדקדק אלא להבינם כפשוטם, שכשכתבו שקיעה היינו שקיעה. ד"א אין זה 'בדרך כתיבת ספר' אלא טעם של ממש מדוע להדליק דווקא בשקיעה, והבאים אחריו מעידים על זמן ההדלקה בישיבת בית אל. אמנם זו מחלוקת ראשונים, אך נראה שחשוב לדעת כיצד הכריע האר"י במחלוקתם, לא כן?

איטשע
הודעות: 151
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 4:59 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי איטשע » ד' אוקטובר 10, 2018 7:09 pm

שים-שלום כתב:
איטשע כתב:״שקיעה״ הכוונה ל[כמעט] כל השעה השלימה שבין תחלתה וסופה.
ומה שדייק ר״ת לשון ״משתשקע״ אינו דיוק לשאר הפוסקים שנוקטים ״שקיעה״ גם לסוף השקיעה, ופשוט הוא.

מחילה, לא ירדתי לסוף דעתך. אשמח לביאור


יש סוגי שני זמנים ביום.
האחד הוא זמן המפריד בין לפניו ולאחריו, לדוגמא חצות.
השני הוא זמן שיש לה אורך בפני עצמו, לדומא בין השמשות.

זמן שקיעה, הוא הזמן שיש לה אורך. לכן ״לפני השקיעה״ הוא לפני ירידית השמש מתחת לאופק. ״אחרי השקיעה״ הכונה, לאחרי שקיעת אור השמש לגמרי. והוא זמן צאת הכוכבים, או בין המשמשות תלוי במה המדובר.
באמת כן הוא זמן הנץ החמה, יש לה אורך של כמעט שעה, כמבורא בדרכי משה ובפוסקים הל׳ קריאת שמע.

בזה תבין מש״כ המחבר יו״ד סי׳ קפ״ד ס״ג, והנושאי כלים.

הלשון ״משתשקע״ אינו לשון שנמצא הרבה בפוסקים, נקטו סתם לשון שקיעה.

שים-שלום
הודעות: 322
הצטרף: ג' מאי 09, 2017 10:09 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שים-שלום » ה' אוקטובר 11, 2018 8:37 am

איטשע כתב:
שים-שלום כתב:
איטשע כתב:״שקיעה״ הכוונה ל[כמעט] כל השעה השלימה שבין תחלתה וסופה.
ומה שדייק ר״ת לשון ״משתשקע״ אינו דיוק לשאר הפוסקים שנוקטים ״שקיעה״ גם לסוף השקיעה, ופשוט הוא.

מחילה, לא ירדתי לסוף דעתך. אשמח לביאור


יש סוגי שני זמנים ביום.
האחד הוא זמן המפריד בין לפניו ולאחריו, לדוגמא חצות.
השני הוא זמן שיש לה אורך בפני עצמו, לדומא בין השמשות.

זמן שקיעה, הוא הזמן שיש לה אורך. לכן ״לפני השקיעה״ הוא לפני ירידית השמש מתחת לאופק. ״אחרי השקיעה״ הכונה, לאחרי שקיעת אור השמש לגמרי. והוא זמן צאת הכוכבים, או בין המשמשות תלוי במה המדובר.
באמת כן הוא זמן הנץ החמה, יש לה אורך של כמעט שעה, כמבורא בדרכי משה ובפוסקים הל׳ קריאת שמע.

בזה תבין מש״כ המחבר יו״ד סי׳ קפ״ד ס״ג, והנושאי כלים.

הלשון ״משתשקע״ אינו לשון שנמצא הרבה בפוסקים, נקטו סתם לשון שקיעה.


לפירושך לא יצדק לשון הגמ' "מצותה משתשקע החמה עד שתכלה רגל מן השוק" דמשמע שקיעה הוא זמן ברור. וכן לשון הרמב"ם "אין מדליקין נרות חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם שקיעתה לא מאחרין ולא מקדימין". משמע שהשקיעה היא זמן מדוייק.
ובכלל, לדבריך אין צורך במושג ביה"ש, דהרי כל זה הוא זמן שקיעה, מתחילתה ועד סופה.

מגדל
הודעות: 132
הצטרף: ד' נובמבר 07, 2018 12:21 am

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי מגדל » א' נובמבר 25, 2018 10:25 pm

בברכה המשולשת כתב:על דעת האר"י הקדוש בעניין זמן שקיעה וצה"כ, יעויין במאמרו של הגאון הצדיק רבי עידוא אלבה שליט"א בירחון האוצר י, הערה ט (עמ' קלד-קלה).

תוכל להעלות?

שמואל_הקטן
הודעות: 117
הצטרף: ה' ספטמבר 27, 2018 11:41 pm

Re: זמן הדלקת נרות חנוכה ע"פ הסוד, מדוע השמיטו הבא"ח וכה"ח?

הודעהעל ידי שמואל_הקטן » ב' נובמבר 26, 2018 12:42 am

מגדל כתב:
בברכה המשולשת כתב:על דעת האר"י הקדוש בעניין זמן שקיעה וצה"כ, יעויין במאמרו של הגאון הצדיק רבי עידוא אלבה שליט"א בירחון האוצר י, הערה ט (עמ' קלד-קלה).

תוכל להעלות?

viewtopic.php?f=7&t=31425&start=80#p416781


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים