מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ש. ספראי
הודעות: 1086
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי ש. ספראי » א' דצמבר 02, 2018 1:03 am

חידוש גדול חידש מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל, ולפי עדותו של הרב"צ קוק שליט"א בס' פניני חנוכה, היה רבנו הגרי"ש שב על חידושו בכל שנה בימי החנוכה, לפיו קטן לא ידליק נרות חנוכה בעצמו, אלא ייצא בהדלקת אביו, המדליק נר איש וביתו, משום שמעיקר הדין בני הבית אינם צריכים להדליק כלל נרות בעצמם ויוצאים הם בהדלקת בעה"ב, ורק משום הידור נהגו האשכנזים שכאו"א מבני הבית מדליק בעצמו. והנה אם הקטן יהדר וידליק בעצמו (ובפרט לדעת הגרעק"א המובאת במשנ"ב, שאנו נוהגים שהמהדרים ומדליקים בעצמם, מתכוונים שלא לצאת י"ח בהדלקת בעה"ב), יצא שכרו בהפסדו, משום שאם היה יוצא בהדלקת אביו, היה יוצא בהדלקת גדול, ואם מהדר ומדליק בעצמו- נמצא מדליק נרות במעשה דקטן, שהגדול אינו יוצא בה (עי' שו"ע תרעה, ג ומשנ"ב שם ע"פ שו"ע תרפט, ב). ואף שבכל המצוות תיקנו חז"ל שהקטן עושה אותם בעצמו ולא יוצא במצוות אביו, שאני הכא שמעיקר הדין קטן כלל אינו צריך להדליק ויוצא י"ח בהדלקת אביו, וא"כ אם ניתן לקטן להדר ולהדליק בעצמו, יפסיד הוא את מצוות הדלקת הגדול, שהיא עדיפה על הדלקתו שלו. ע"כ דברי הגריש"א זצ"ל, שהובאה בס' פניני חנוכה ובעוד ספרי ליקוטים מפסקי הלכותיו, כאשר הרב"צ קוק מסתייג וכותב שלמרות שכך העיר הגריש"א בכל שנה, הרי שלא שמעו ממנו האם כן ראוי לנהוג למעשה.
ובד' הפוסקים נראה דלא כחידוש הגריש"א, דהרמ"א (בסו"ס תרעה) כתב: "ולדידן דכל אחד מבני הבית מדליק בפ"ע, קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק ג"כ". והביאה"ל שם כתב בשם השלטי גבורים דקטן לא ידליק, "דנהי דמחוייב לחנכו היינו בדבר שיש בו חיוב על הגדול מצד הדין אבל בזה דגם בגדול ליכא כ"א משום הידור מצוה אינו מחוייב לחנך בו הקטן", עכ"ל. ונמצא דלהרמ"א גם קטן מדליק, ולא מסתבר לומר דהיינו בקטן הגר לבדו בבית, וגם להשלטי הגבורים דאינו מדליק, הוא משום שאין חובת חינוך על הידור מצוה, אך לא משום סברת הגרי"ש זצ"ל.
והנה נחלקו הראשונים האם קטן צריך לקיים המצוה כהלכתה על כל פרטיה, באופן שגם גדול היה יוצא י"ח בפעולה זו אם היה עושאה כך בעצמו, או שמועיל גם אם עושה המצוה כצורתה, אף שלא יעשנה כתיקונה ולא ייצא בה י"ח באופן זה בגדלותו. שדעת הראב"ן היא שקטן יכול ליטול ד' מינים שאולים אף ביום הראשון דסוכות, ומשום שדי שעושה את צורת המצוה, אף שגדול לא היה יוצא בשאול, ואילו הריטב"א (סוכה ב, ב) סבר שעל הקטן לעשות את מעשה המצוה בשלימות גמורה, באופן שגם כשיגדל ויעשנה כך, ייצא ידי חובתו. וכ"ה דעת המג"א (סי' תרנח).
והמשנ"ב (סי' תרנח סקכ"ח) הביא את ב' הדעות הללו, כך: "...אלא דבכל אלו העצות לא מהני רק לגדול שיהיה יכול אח"כ לצאת בו אבל הקטן לא יצא בנטילה כזה דהא אינו שלו ולא מקרי לכם ולא קיים בו אביו מצות חינוך, ויש מאחרונים שסוברין דמצות חינוך מתקיים גם בשאול דהא גם בזה מתחנך הבן למצות וכן משמע במרדכי בשם ראב"ן", עכ"ל.
ואמנם המעיין בד' הריטב"א (שם) יראה שהסביר טעם דבריו, וז"ל: "אמר רבי יהודה מעשה בהילני וכו' עד כל מעשיה לא היתה עושה אלא ע"פ חכמים. מהא שמעינן דקטן שמחנכין אותו במצות [צריך] לעשות לו מצוה בהכשר גמור כגדול דהא מייתינן ראיה בשמעתין מסוכה של הילני משום דלא סגיא דליכא בבניה חד שהגיע לחינוך דבעי סוכה מעלייתא, מקרא מלא דבר הכתוב "חנוך לנער על פי דרכו", וגדולה מזו אמרו במסכת עירובין (מ' ב') גבי זמן ביום הכפורים ליטעמיה לינוקא דלמא אתי למיסרך", עכ"ל.
הרי לנו שהריטב"א הסביר את טעמו בכך שקטן צריך להתחנך בקיום מצוה מושלמת בכך ש"חנוך לנער ע"פ דרכו גם כי יזקין לא יסור ממנה", ואם יתרגל לקיים המצוה בשיבוש, דילמא אתי למיסרך ולקיים כך את המצוה, בצורה משובשת, אף בגדלותו. (ועי' עבודת משא עהרמב"ם ח"ב עמו' קפח).
ולפי"ז גם א"נ שבכלל חובת חינוך הקטן לחנכו לקיום המצוה כתקנה, זה שייך דווקא בלקיחת ד' מינים שאולים וכל כיוצ"ב, שאם נאפשר לקטן ליקח ד' מינים שאולים בקטנותו, דילמא אתי למיסרך ולשאול ד' מינים גם בגדלותו. אך זה אינו שייך בנידו"ד, בו הקטן מדליק הנרות כצורתם וכתיקונם, וכל החסרון הוא בכך שהוא עודנו קטן וחסר במעשה המצוה שלו. אך אם יעשה כן בדיוק נמרץ כשיגדל, יקיים שפיר המצוה, וממילא אין שום מקום לכך שלא ידליק הנרות בעצמו.

ש"ב גנוט

חפציאלי
הודעות: 154
הצטרף: ה' נובמבר 08, 2018 8:30 pm
שם מלא: אבןטובה

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי חפציאלי » א' דצמבר 02, 2018 1:57 am

כמדומני יש כלי חמדה כזה

ש. ספראי
הודעות: 1086
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי ש. ספראי » א' דצמבר 02, 2018 1:43 pm

חפציאלי כתב:כמדומני יש כלי חמדה כזה

איפה?

מה שנכון נכון
הודעות: 9730
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' דצמבר 02, 2018 1:47 pm

ש. ספראי כתב:
חפציאלי כתב:כמדומני יש כלי חמדה כזה

איפה?

פ' קורח. מובא בפניני חנוכה.
---
ע"פ האמור שם לדעת הריש"א הדלקת הקטן עצמו כמאן דליתא דמיא, ולא רק שהדלקת אביו עדיפה.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' דצמבר 02, 2018 3:41 pm

לא הבנתי את הטענה שהעלה הרב ש"ב גנוט בדברי הריטב"א. הריטב"א מדבר בגדרי מצוות חינוך איך נתקנו. אבל כאן הטענה של הגריש"א היא שבנרות חנוכה לא תיקנו בכלל דין מצוות חינוך.

ש. ספראי
הודעות: 1086
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי ש. ספראי » א' דצמבר 02, 2018 8:04 pm

אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את הטענה שהעלה הרב ש"ב גנוט בדברי הריטב"א. הריטב"א מדבר בגדרי מצוות חינוך איך נתקנו. אבל כאן הטענה של הגריש"א היא שבנרות חנוכה לא תיקנו בכלל דין מצוות חינוך.

כל מה שקטן בכלל חייב במצוות, הוא רק מדין חינוך. ונחלקו הראשונים האם זאת מצוה על האב או על הבן.
ללא מצוות חינוך- הוא פטור מכל המצוות, כולל מהדלקת נ"ח.

ש. ספראי
הודעות: 1086
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי ש. ספראי » ד' דצמבר 05, 2018 5:38 pm

והרב הגאון רבי משה בנימין גורטלר שליט"א ראש כולל 'תורת זאב' בב"ב, טען ליישב בזה כך: י"ל דכאן שבהידור מצוה מפסיד את עיקר המצוה אין סברא שיהי' בזה מצות חינוך להידור כשמפסיד עיקר המצוה, ואף שמחנכים קטן אף למצוה שאינה נעשית בשלימות, אך לא מחנכים אותו להידור כשמפסיד את עיקר המצוה, ובוודאי דהרמ"א כתב דמחנכין הקטן להידור זה, אך בזה י"ל כמהלך של המחצית השקל דדברי הרמ"א הם לשיטה שקטן מוציא גדול בהדלקתו עיי"ש, עכ"ד.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 05, 2018 5:55 pm

ש. ספראי כתב:
אוצר החכמה כתב:לא הבנתי את הטענה שהעלה הרב ש"ב גנוט בדברי הריטב"א. הריטב"א מדבר בגדרי מצוות חינוך איך נתקנו. אבל כאן הטענה של הגריש"א היא שבנרות חנוכה לא תיקנו בכלל דין מצוות חינוך.

כל מה שקטן בכלל חייב במצוות, הוא רק מדין חינוך. ונחלקו הראשונים האם זאת מצוה על האב או על הבן.
ללא מצוות חינוך- הוא פטור מכל המצוות, כולל מהדלקת נ"ח.


אתה צודק. כתבתי את הטענה שלי בצורה לא נכונה. כוונתי היתה שהריטב"א מסביר את גדר מצוות חינוך כלומר מדוע מצוות חינוך נתקנה באופן שחייבים לקיים את המצווה בשלימות הלא המטרה היא רק החינוך למצווה על זה השיב שאי אפשר לתקן רק לחנך כי אתי למיסרך ולכן תיקנו שיתחייב לעשות את המצווה כראוי.
ומעתה אומר הגריש"א זה הנימוק לדרך התקנה אבל אחר שהתיקון הוא שחייב לעשות את המצווה כראוי עדיף שיעשה אותה על הצד היותר טוב.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' דצמבר 05, 2018 6:04 pm

ש. ספראי כתב:והרב הגאון רבי משה בנימין גורטלר שליט"א ראש כולל 'תורת זאב' בב"ב, טען ליישב בזה כך: י"ל דכאן שבהידור מצוה מפסיד את עיקר המצוה אין סברא שיהי' בזה מצות חינוך להידור כשמפסיד עיקר המצוה, ואף שמחנכים קטן אף למצוה שאינה נעשית בשלימות, אך לא מחנכים אותו להידור כשמפסיד את עיקר המצוה, ובוודאי דהרמ"א כתב דמחנכין הקטן להידור זה, אך בזה י"ל כמהלך של המחצית השקל דדברי הרמ"א הם לשיטה שקטן מוציא גדול בהדלקתו עיי"ש, עכ"ד.


לא הבנתי את הטענה למה הוא מפסיד את עיקר המצווה. מה הדין בקטן שגר בבית לבד?

לענין
הודעות: 3182
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: בחידושו של הגריש"א שקטן לא ידליק נרות בעצמו

הודעהעל ידי לענין » ה' פברואר 28, 2019 11:59 pm

אוצר החכמה כתב:
ש. ספראי כתב:והרב הגאון רבי משה בנימין גורטלר שליט"א ראש כולל 'תורת זאב' בב"ב, טען ליישב בזה כך: י"ל דכאן שבהידור מצוה מפסיד את עיקר המצוה אין סברא שיהי' בזה מצות חינוך להידור כשמפסיד עיקר המצוה, ואף שמחנכים קטן אף למצוה שאינה נעשית בשלימות, אך לא מחנכים אותו להידור כשמפסיד את עיקר המצוה, ובוודאי דהרמ"א כתב דמחנכין הקטן להידור זה, אך בזה י"ל כמהלך של המחצית השקל דדברי הרמ"א הם לשיטה שקטן מוציא גדול בהדלקתו עיי"ש, עכ"ד.


לא הבנתי את הטענה למה הוא מפסיד את עיקר המצווה. מה הדין בקטן שגר בבית לבד?


מפורש בשולחן ערוך (תרעז,ב) 'קטן שהגיע לחינוך צריך להדליק', ופי' המג"א (ח) 'אפשר דמיירי שיש לו בית'.
ודחוק מאד לפרש שהכוונה שהגדול מדליק בשבילו, וכשיטת הכלי חמדה, שהרי מדסתם השו"ע 'מדליק' משמע שמדליק בעצמו.

בדברי ראש הכולל שרצה לבאר את דברי הרמ"א ע"פ המחצית השקל הם רק לשיטת העיטור - אני מזכיר שהביאור הלכה (סי' תער"ה) כותב שדבריו דחוקים, ולכן במשנה ברורה נוקט כהרמ"א שצריך לחנך את הקטן להדליק בעצמו.
גם המג"א שהקל בזה לא כתב אלא 'פטורים', ומשמע שאם ידליקו שפיר יעשו מצוה, וכמ"ש הגרי"ח זוננפלד 'בוודאי רשאי לעשות כן ויש בו הידור (שלמת חיים, סי' ש''ס).
[והלא המחצית השקל לא בא אלא להתאים את דברי המג"א עם הרמ"א ולא לחדש שיטה שלישית]


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים