עמוד 1 מתוך 1

״להשכיחם״ או ״להשכיח״ ב׳על הניסים׳

פורסם: ש' דצמבר 08, 2018 6:17 pm
על ידי גלרשטיין
מישהו מכיר נוסח ל על הניסים שגורס ״להשכיח תורתך ולהעביר חוקי רצונך״ (במקום ״להשכיחם תורתך ולהעבירם מחוקי רצונך״). [ראיתי מי שמביא שכן הוא נוסח הגר״א, בספר עיון תפילה וכן בספר גנוזות הגר״א. ד״א: אשמח אפ מישהו יוכל את העמודים בהם כתוב כן מספרים אלו לכאן]

חטא החשמונאים ברפיון הכהונה

פורסם: א' דצמבר 22, 2019 2:47 pm
על ידי שייף נפיק
אני מזדרז לפני חנוכה, מאחר שראיתי שר' גדליה אייזמן אמר בשם ר' אייזיק שר שלא ראוי לעסוק בחטאי החשמונאים. אז אני כותב לפני...

הנה כתב הרמב"ן בראשית פרק מט: "ואפשר גם כן שהיה עליהם חטא במלכותם מפני שהיו כהנים ונצטוו (במדבר יח ז) תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרכת ועבדתם עבודת מתנה אתן את כהונתכם, ולא היה להם למלוך רק לעבוד את עבודת ה'. והנה כתב הב"ח אורח חיים סימן תרע אבל בחנוכה עיקר הגזירה היתה על שהתרשלו בעבודה ועל כן היתה הגזירה לבטל מהם העבודה כדתניא בברייתא (אוצר מדרשים [אייזנשטיין] עמ' 193 ד"ה דור) שגזר עליהן אותו הרשע לבטל התמיד ועוד אמר להם מצוה אחת יש בידם אם אתם מבטלין אותה מידם כבר הם אבודין ואיזה זה הדלקת מנורה שכתוב בה (שמות כז כ) להעלות נר תמיד כל זמן שמדליקין אותן תמיד הם עומדין כו' עמדו וטימאו כל השמנים וכשחזרו בתשובה למסור נפשם על העבודה הושיעם יי' על ידי כהנים עובדי העבודה בבית יי' ע"כ נעשה הנס גם כן בנרות תחת אשר הערו נפשם למות על קיום העבודה ולפיכך לא קבעום אלא להלל ולהודות שהיא העבודה שבלב" ומובן אם כן שכל כוחם היה מחמת מסירות נפשם על העבודה, וכשעשו דבר שהוא גורם להתרשלות בה, ובאופן של קבע שכזה, ממילא נענשו כל כך.

גבינה למה, ולמה לא יין? ושמן?

פורסם: א' דצמבר 22, 2019 10:33 pm
על ידי שייף נפיק
כתב הרמ''א (תר''ע ב) ''יש אומרים שיש לאכול גבינה בחנוכה לפי שהנס נעשה בחלב שהאכילה יהודית את האויב''
א. גבינה למה? למה לא חלב כעיקר המעשה? ואמנם יש שכתבו שהאכילתו גבינה או תבשיל של גבינה, אבל הרמ''א שמזכיר חלב למה לא חלב?
ב. למה לא יין, הרי לפי המסופר השקתו חלב וכשצמא נתנה לו יין ונרדם, אם כן היין זכה להיות הגומר במצווה?
ג. הנס נעשה גם בשמן, ולמה לא מזכיר הרמ''א שמן?

Re: גבינה למה, ולמה לא יין? ושמן?

פורסם: א' דצמבר 22, 2019 10:53 pm
על ידי חלמישצור
ראה אצל ח' סיימונס, 'אכילת גבינה ולביבות בחנוכה', סיני, קטו (א-ב), תשרי-חשון תשנ"ה, עמ' נז-סד.

הדר בבית הכנסת היכן מדליק?

פורסם: א' דצמבר 29, 2019 5:59 pm
על ידי ברוך00
אדם בודד (לא נשוי) שגר לבדו בבית הכנסת. היכן מדליק?
זה ודאי שכשנמצא בבית הכנסת בשעת הדלקה הוא יוצא יד"ח בהדלקה. (דזה כל התקנה להדליק בבית הכנסת.
השאלה היא כשהוא לא היה בהדלקה של בית הכנסת והוא הגיע כשכבו הנרות, האם י"ל שהוא כבר יצא בהדלקה שהדליקו בבית הכנסת? או שלא, דנכון אמנם שהוא יושן בבית הכנסת אבל מכיון שהבית כנסת לא שייך לו, אין לו שום שייכות למקום?

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני חנוכה ◆

פורסם: ב' דצמבר 30, 2019 1:02 am
על ידי אליעזר בלוי
מדוע לא נהוג שהנשים יקראו הלל בברכה בחנוכה

Re: ◆ שאלות והערות קצרות בעניני חנוכה ◆

פורסם: ב' דצמבר 30, 2019 10:54 am
על ידי עזריאל ברגר
אליעזר בלוי כתב:מדוע לא נהוג שהנשים יקראו הלל בברכה בחנוכה

איפה לא נהוג?
אצלנו הנשים אומרות הלל בברכה בכל יום שאומרים בו הלל.