עמוד 1 מתוך 1

כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

פורסם: א' דצמבר 29, 2019 9:35 am
על ידי איש לוי
הנה קיי"ל שאם כבתה אינו זקוק לה, ובמשנ"ב בשעה"צ תרע"ג ל"ב כתב שאפילו אם כיבה במזיד שמחוייב לחזור ולהדליק מ"מ לא יברך על ההדלקה.
והסתפקתי מה הדין באופן שהדליק כדין, ואח"כ בא רוח וכיוצ"ב והנרות כבו, אבל היה יכול למנוע את הכיבוי על ידי שמירה על הנרות, ופשע ולא שמר, האם הוא ככיבה במזיד שמחויב לחזור ולהדליק או כנכבו הנרות בשוגג, דמעיקר הדין אין חייב להדליקם.
וכן יש לדון, ברואה את נרות חברו הולכים ליכבות, ויש בידו למנוע את הכיבוי, האם מחוייב בזה, או שאין ענין בזה כלל. אשמח לסברות ומקורות.

Re: כבתה אין זקוק לה - מה הדין נכבו הנרות בפשיעה?

פורסם: ג' פברואר 04, 2020 1:23 am
על ידי לענין
לא הבנתי, מה זה 'פשע ולא שמר' כאשר מעיקרא אין בכלל חיוב שמירה?