מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 7501
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' דצמבר 15, 2011 10:17 pm

מאמר שפורסם באתר 'שטייגען' אודות המנהג לשבת על יד הנרות כחצי שעה אחר ההדלקה

מאת הרה"ג אריה הכהן פלשניצקי מח"ס 'אתקינו סעודתא' ו'שערי בית המדרש'

מצינו בהלכה ומקורה בגמ', שאחד שלא הדליק נר חנוכה וראה נר חנוכה מברך ברכת 'שעשה ניסים לאבותינו וכו' וזה נקרא ברכת הרואה. ובתוס' במס' סוכה (מו' ע"א ד"ה הרואה) כתבו:
הרואה נר של חנוכה צריך לברך - בשאר מצות כגון לולב וסוכה לא תקינו לברך לרואה אלא גבי נר חנוכה משום חביבות הנס וגם משום שיש כמה בני אדם שאין להם בתים ואין בידם לקיים המצוה, וע"ש. ויותר מכך מצינו בשו"ע בהלכות חנוכה (סי' תרעז' סעי' ג'): יש אומרים שאע"ג שמדליקין עליו בתוך ביתו אם הוא במקום שאין בו ישראל מדליק בברכות. הגה. כי חייב לראות הנרות (מרדכי) וכן נוהגין וע"ש.
אך מנהג נוסף וייחודי מצינו במצות נר חנוכה שאינו קשור לעצם ההדלקה שבזה כבר יצא המצוה, אלא שייך לאחר ההדלקה והוא, שיש נוהגים לישב על יד הנרות ולהביט בהם בזמן מצוותם. ע"כ בעז"ה במאמר שלפנינו.
מנהג זה כבר מוזכר בספר מקור חיים לבעל ה'חות יאיר' (קצור הלכות סי' תרעב' סעי' ב'), נראה לי שעיקר המצוה היא שיהיה המדליק אצל הנרות חצי שעה לראות אותם לשמוח בהם כי הם ג"כ זכר לשמחה שהיו מדליקין אחר הנס כמ"ש והדליקו נרות בחצרות קדשיך, ולא סגי שידליק וילך לו אל מקום אחר.
ובשו"ת שב יעקב (או"ח סי' כב') כתב, שלא ילך מיד לאחר הדלקת נר חנוכה לבית המדרש להתפלל מעריב, מפני שאז לא יראה הנרות אלא זמן מועט, ובמס' סופרים (פ"כ) אמרו, לומר הנרות הללו, ואין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם וכו', דהיינו כל זמן שאין רשות להשתמש שהוא כחצי שעה יש לראותם.
וכך כותב הגאון האדר"ת בספרו נפש דוד (ב' יד'): מצות נרות חנוכה היתה חביבה עלי עד מאוד, ולולא שיחת הבריות הייתי מהדר שידלקו זמן רב כיכולתם, והתענגתי לשבת בחדר שבו הנרות, לראותם ולהסתכל בהם בכל רגע, ולא הלכתי מאותו החדר רק כשהייתי אנוס על פי עבודת הציבור, ובכל זאת ישבתי נגד פתח אותו החדר, כדי להסתכל בהם כפעם בפעם והייתי שש ושמח בהם הרבה.
ובספר יסוד ושורש העבודה כתב: וראוי להאריך בשירים ופיוטים עד משך חצי שעה עכ"פ. ואחר זה ראוי לספר לבניו ולבני ביתו הניסים והנפלאות מפי סופרים וספרים שעשה לנו עם קדוש יוצרנו ובוראינו ית"ש ויתעלה בימים ההם בזמן הזה בכדי שיתנו שבח והודאה לית"ש ע"ז.
כתב השפת אמת (מקץ שנת תר"מ – באה"ד): כן שמעתי ממוח"ז ז"ל, כי ימי חנוכה נותנין זכרון. ונ"ל שלזה רמזו חכמים בחידותם מזוזה מימין ונר חנוכה משמאל ובעל הבית מצויץ באאמצע. כי מצות אלו מביאין זכרון שמזוזה בפתח לזכור מלכותו יתברך, ובציצית כתיב 'למען תזכרו'. ושכחה אותיות חשכה, וזכירה הוא אור, ורמז וראיתם וזכרתם, לכן גם הסתכלות בנר חנוכה מביא זכירה כמו הסתכלות בציצית כנ"ל, וע"ש. (וע"ע בס' עבודת ישראל – חנוכה)
ובספר מנוחה וקדושה (עמ' קס') כתב: אותם שמקדימים להדליק קודם תפילת ערבית מ"מ רצים תיכף אחר ההדלקה למהר לבית הכנסת להתפלל, גם זה אינו נכון. הא למה זה דומה למי שבא אצלו אורח הגון וחשוב ונתן לו שלום ואח"כ הניחו והלך לו לדרכו, הלא מדה היא בתורה ללמוד סתום מן המפורש ומצינו שהיו עוסקים ביציאת מצרים עד שבאו תלמידיהם וכו' והלא בחנוכה ג"כ מברכים שעשה נסים ובצד אחר היה הנס גדול יותר מיציאת מצרים כי גזירת נס חנוכה היה להשמיד ולהרוג למי שיחזיק בתורת משה וכל בתולה הנכנסת לחופה תבעל לטפסר תחילה, הדין נותן להתעכב איזה זמן אחר ההדלקה עם בני ביתו או בעצמו להכין לבו לשמוח על פטרוננו העומד לנו בעת צרותינו ולפחות כל זמן שהנרות דולקות, ועי"ש.
ובספר אמרי פנחס (שער ד' אות ח') כתב: בחנוכה בשעת הדלקת נרות יורד אור הגנוז, ולכך יש לכל אדם לישב אצל הנרות שלו אחר הדלקה, כל החצי שעה, ולכך יש ל"ו נרות נגד ל"ו שעות ששימש אור הגנוז לאדם הראשון והוא האור של ל"ו מסכתות, ועי"ש.
וראיתי בספר ענינו של יום ששאל את הגר"ח קנייבסקי שליט"א ע"ד מה שמצינו בכמה ספרים דראוי לישב אצל הנרות בחצי שעה הראשונה להדלקתם כדי לראותם ולהודות ולהלל על הניסים המתפרסמים על ידם, האם זו היא באמת הנהגה ראויה גם לבן תורה השוקד על תלמודו. והשיב: לא ראינו נוהגים כן.
וכתב בשו"ת משנה הלכות (תניינא יא סי' תקלו'), ומיהו הא גופיה דצריך לישב אצל נר חנוכה חצי שעה לא הלכתא הוא ואין לזה חיוב ומלפנים שהדליקו נרות בפתח ביתו מבחוץ לא נראה שישבו על הפתח ביתו אלא הניחו הנרות דולקים והוא רק סלסול וחיבוב מצוה.


ישוטטו רבים ויוסיפו אמרים, ונגביר חילים כבימי שושנים.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' דצמבר 15, 2011 11:58 pm

יישר כח גדול על הבאת הדברים,
הלואי שנזכה לכך, לעשות "עסק" חביבות מכל מצוה, ולא כמצות אנשים מלומדה!
לב טהור ברא לי אלוקים, ורוח נכון חדש בקרבי!

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ש' דצמבר 17, 2011 10:33 pm

הוספות:
א. לפי דברי הגרח"ק שליט"א, אין זה "מנהג", אלא "הנהגה" טובה
ב. בקובץ מבקשי תורה ציינו בענין זה לספר "ייטב פנים" (מי המחבר?) מאמר הוד והדר אות י

גוראריה
הודעות: 1545
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי גוראריה » ש' דצמבר 17, 2011 10:58 pm

אם לסכם את מאמרו של הרב פלשניצקי שליט"א יש כאן ב' ענינים.
א. חביבות המצוה [ולהעיר שאולי יש בזה הידור בגוף המצוה שניכר שהוא נר למצוה ופרסומי ניסא]
ב. הסתכלות בנרות שמוסיפה קדושה בנפש כמבואר הרבה בספרי חסידות.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 18, 2011 2:25 pm

מעניין שביטב פנים שציינתי כתב על זה "מנהג ישראל תורה" (לא ראיתיו בפנים, אלא מהציטוט במבקשי תורה),
ומחודש שהיה גם מנהג כזה.
היה מקום להתפלפל שאולי טעם המנהג גם מצד "כבתה זקוק לה", שאע"פ שמדינא אין זקוק לה מ"מ כתבו האחרונים שראוי להחמיר בזה (ובית הלוי דן גם מצד חשדא),
אך נראה פשוט שגם למ"ד כבתה זקוק לה הפשט הוא רק אם ראית שנכבה, ואין חובה להשגיח כל הזמן על הנר ולראות אם נכבה ידליקהו.
נערך לאחרונה על ידי גאולה בקרוב ב א' דצמבר 18, 2011 11:09 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

אב-י
הודעות: 99
הצטרף: א' דצמבר 18, 2011 8:04 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי אב-י » א' דצמבר 18, 2011 8:07 pm

יישר כח גדול על המאמר 'ישיבה על יד הנרות'

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי מורה צדק » א' דצמבר 18, 2011 10:19 pm

גאולה בקרוב כתב:הוספות:
א. לפי דברי הגרח"ק שליט"א, אין זה "מנהג", אלא "הנהגה" טובה
ב. בקובץ מבקשי תורה ציינו בענין זה לספר "ייטב פנים" (מי המחבר?) מאמר הוד והדר אות י


מה החילוק בין מנהג להנהגה טובה?

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » א' דצמבר 18, 2011 11:11 pm

איני יודע אם זה החילוק, אבל לפחות לזה אני התכוונתי:
מנהג הוא דבר שרבים נהגו בו, עיר או עדה או קהילה, וצריכים הבאים אחריהם להמשיך בו
הנהגה היינו נוהג טוב שפלוני החסיד נוהג בו לעצמו

בראנסוויל
הודעות: 295
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 11:54 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי בראנסוויל » ב' דצמבר 19, 2011 2:49 am

גאולה בקרוב כתב:ב. בקובץ מבקשי תורה ציינו בענין זה לספר "ייטב פנים" (מי המחבר?) מאמר הוד והדר אות י

חיברו הגאון ר' יקותיאל יודא טייטלבוים ז"ל אב"ד ור"מ סיגעט בעמ"ח ס' ייטב לב, רב טוב ושו"ת אבני צדק, זקינו של הר"י מסאטמאר ז"ל.

עושה חדשות
הודעות: 9550
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' דצמבר 09, 2016 1:18 pm

מענין לענין, מנהגו של רבינו יונה:
ר"י אבן שועיב פרשת מקץ כתב:ושמעתי בשם הרב ר' יונה שבלילה הראשונה היה מברך שלשתן להדליק ושעשה נסים ושהחיינו קודם ההדלקה. ובליל שני ברכת שעשה קודם הדלקת השנית. וכן בליל הג' [קודם ההדלקה] להדליק, ושעשה קודם הדלקת השלישית. וכן בכל הלילות. והיה אומר הטעם שבכל יום היה מתחדש הנס. ובכל יום שהיה מתחדש הנס כן חייב לברך שעשה נסים ואין נוהגין כן.


אגב, ראיתי בדרשה שם ענין נוסף, אבל אינני יודע האם זה כתוב בעוד מקומות. (יש בראש' נו"א, שחלוקים בנירותיהם דומה לחלוקים בקרבנותיהם, אבל לא בנוסח של ריא"ש). תיידעו אותי בבקשה.
ובראות היונים הרשעים מעלת המנורה וכי היא טוב הצפון לישראל הרומזות לענייני' גדולים שנתקשה משה בענייניה, טמאו השמן מלבד צלוחית אחת שהיתה מונחת בארגז אחד עם חותמו של כהן גדול והיה בה שמן ליום אחד, והקב"ה עשה נס בה. ולהיות עדות בישראל נתוסף בה שמן לכל יום עד ח' ימים, והצלוחית לא היתה מחזקת שמן אלא ליום אחד, והשם היה מחדש בכל יום ויום נס עד שמנה ימים שהם כנגד שמונת ימי הסוכות עד ח' חג עצרת, ולכן יש באלו הימי' הלל גמור. כי בכל יום ויום נתחדש נס כמו בסוכות כי כל יום רומז לענין מחודש.

עושה חדשות
הודעות: 9550
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי עושה חדשות » ש' דצמבר 10, 2016 6:37 pm

השבת ראיתי שמנהגו של רבינו יונה מובא בעוד מקומות, (אם כי אולי יש שינויים קלים ביניהם).
רבינו ירוחם כתב:וכתב הר' יונה שבליל ראשון מברך שלשתן קודם ההדלקה דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן ובליל שני מברך קודם ההדלקה להדליק ושעשה נסים אחר הדלקת נר ראשון קודם שידליק נר שני שהוא נס אותו היום וכן בליל ג' קוד' שידליק נר ג' וכן בד' וכן בכלם ע"כ ולא ראיתי שנוהגין כן.
אבודרהם כתב:כתב ה"ר יונה שבליל ראשון מברך שלש ברכות אלו קודם ההדלקה דכל המצות מברך עליהן עובר לעשייתן. ובליל שני מברך קודם ההדלקה להדליק. ושעשה נסים מברך אחר שמדליק נר ראשון קודם שידליק נר שני שהוא נס אותו היום וכן בליל שלישי קודם שידליק נר שלישי. וכן ברביעי וכן לכלם.
וכן הובא ביתה יוסף סי' תרעו.

צבי וחמיד
הודעות: 177
הצטרף: ג' אוגוסט 23, 2016 11:51 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי צבי וחמיד » ג' דצמבר 13, 2016 9:58 pm

מענין דברי רבינו יונה,
הגרמ''ש שפירא זצ''ל היה מברך 'שעשה ניסים' אחרי הדלקת הנר הראשון.
אך כמדומני מסברא אחרת, בריסקאית, שברכה זו על הראיה וכו'.

אך כ''ז סטיה מכוונת בעל האשכול

שומע ומשמיע
הודעות: 2747
הצטרף: ג' ינואר 19, 2016 9:57 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי שומע ומשמיע » ג' דצמבר 13, 2016 10:14 pm

לכאורה הנהגה זו לא שייכת בלכתחילה מדינא דגמ' להדליק בחוץ.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי צביב » ג' דצמבר 20, 2016 12:53 am

בתוס' יו''ט סוף פרק הכונס הביא את הרמב''ם שלפי ת''ק יש להיות יושב... ליד נר חנוכה עיי''ש
וזה רמז שיש לשבת ליד הנרות.

עושה חדשות
הודעות: 9550
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' דצמבר 29, 2016 7:09 pm

עוד בנוגע לישיבה על יד הנרות -

חידושי הגהות.png
חידושי הגהות.png (175.05 KiB) נצפה 7618 פעמים

חיימשה
הודעות: 1936
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי חיימשה » ה' דצמבר 14, 2017 3:19 pm

ר''י מלוניל:
''ולא נעשה נס כזה לישראל, שאילו פרעה לא גזר על המצוות ויוון הרשעה גזרה, לפיכך האריכו אלו הימים כשיעור החג שהיא ח' ימים להזכיר בהם הנס. ואפילו לא היה נעשה בהם נס בשמן כמו''כ היו שמחין ומזכירין מעשה ניסים כשיעור יו''ט הארוך מכל המועדות''

עושה חדשות
הודעות: 9550
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' דצמבר 24, 2017 10:58 pm

על דרך הפשט: מה הענין להזכיר בנוסח שאחרי ההדלקה, את קדושתן של הנרות והאיסור להשתמש לאורן? ואיך זה 'מתחבר' עם ההמשך כדי להודות וכו'? אשמח לראות הסבר מקדמונים.

יוסף חיים אוהב ציון
הודעות: 2181
הצטרף: א' אוגוסט 18, 2019 2:34 pm
מיקום: ירושלים תובב"א
שם מלא: יוסף חיים

Re: ישיבה על יד הנרות אחר ההדלקה - מקור המנהג

הודעהעל ידי יוסף חיים אוהב ציון » ו' דצמבר 27, 2019 2:14 am

חיימשה כתב:ר''י מלוניל:
''ולא נעשה נס כזה לישראל, שאילו פרעה לא גזר על המצוות ויוון הרשעה גזרה, לפיכך האריכו אלו הימים כשיעור החג שהיא ח' ימים להזכיר בהם הנס. ואפילו לא היה נעשה בהם נס בשמן כמו''כ היו שמחין ומזכירין מעשה ניסים כשיעור יו''ט הארוך מכל המועדות''

שמעתי מרבי אוריאל אראל שליט"א שלפי דבריו מקור נפתח למעלת יום זאת חנוכה שהרי היום השמיני של חנוכה כנגד יום שמיני עצרת שזהו זמן גמר החתימה .ודפח"ח.


חזור אל “חנוכה”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים