עמוד 1 מתוך 1

פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 20, 2011 7:34 pm
על ידי ערער בערבה
ידועה היא שיטת הרמב"ם בענין מהדרין מן המהדרין, שכתב כך:
מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצוה מדליק נרות כמנין אנשי הבית נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד. כיצד הרי שהיו אנשי הבית עשרה בלילה הראשון מדליק עשרה נרות ובליל שני עשרים ובליל שלישי שלשים עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונים נרות.
ומוסיף הרמב"ם:
מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד.

וב' קושיות מפורסמות בדברי הרמב"ם:

א. הלח"מ ועוד הקשו שמתחלת דברי הרמב"ם מוכח שה'מהדרין מן המהדרין' פירושו להיות מוסיף והולך בכל יום לכאו"א מבני הבית [ודלא כהתוס' שכתבו שהמהדרין מן המהדרין אינם מדליקים כל בני הבית]. ולפי"ז מהו 'מנהג ספרד' שהביא אח"כ, ששם מבואר שהיו מדליקים שמונה נרות בין אם אנשי הבית מרובים ובין אם היה אדם אחד, וזהו דלא כמאן.

ב. קו' הבית הלוי והאריך בזה הגרי"ז, דמדברי הרמב"ם מוכח שאחד מדליק עבור כולם, וגם למהדרין מן המהדרין אזי איש אחד מדליק עבור כל אחד ואחד שמונה נרות, וא"כ מהיכן בא מנהגנו שכ"א מדליק בפני עצמו?

יתכן לומר, שכוונת הרמב"ם בכותבו 'מנהג פשוט בכל ערינו בספרד שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה', אין הכוונה שהם נוהגים אחרת ממה שכתב הרמב"ם עצמו למעלה בענין מהדרין מן המהדרין, אלא אדרבה גם הם מדליקים כל אחד ואחד מבני הבית באופן של מוסיף והולך. ומה ששונה מנהג ספרד מעיקר הדין, הוא בדבר אחר, שעפ"י עיקר הדין אחד מדליק עבור כולם גם אם הם מהדרין מן המהדרין, וכלשון הרמב"ם לעיל: 'והמהדר יתר על זה ועושה מצוה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון ומוסיף והולך בכל לילה ולילה נר אחד', וכדיוק הבית הלוי, ואילו למנהג ספרד החמירו ע"ע לעשות ההדלקה באופן שכל אחד ידליק לעצמו. ומה שכתב הרמב"ם בהמשך מנהג ספרד 'בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד', אין הכוונה שהדליקו אותו מנין נרות בין אם היו מרובים ובין אם היו מועטים, אלא שהרמב"ם רוצה לפרש שמנהג ספרד הוא שני דברים, א' שכ"א מדליק לעצמו, וב' שהם מהדרין מן המהדרין, וסיום דבריו אינו קשור למנהג הספרדים בענין הא', אלא רק בא לומר עצם הדבר שהם נוהגים להיות מהדרין מן המהדרין, וזו כוונת דבריו: עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות, בין שהיו אנשי הבית מרובים בין שהיה אדם אחד. כלומר, בין אם היו הרבה אנשים [שאז גם אם הם רק מהדרין יוצא שהדליקו הרבה נרות] ובין אם הם מעט אנשים שמדין מהדרין די להם בנר לכ"א, היו מדליקים שמונה נרות לכ"א, ור"ל שהם היו מהדרין מן המהדרין.

ומעתה לק"מ. שמעתי.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 20, 2011 10:41 pm
על ידי סליחות
באמת פירוש מחודש, אבל לא פשט מחודש.

הפשט הוא כפי שהבינו כולם, והקושיא לכאורה אינה קושייא.
מה קשה בכך שהרמב"ם כתב שבני ספרד לא עושים את ההידור כפי צורתו בגמרא (אליבא דהרמב"ם) אלא בצורה אחרת?!
הרי לא מדובר כאן שהם אינם עושים כהלכה, אלא שהם עושים את ההידור בצורה אחרת.

לטובת הכלל - זוהי לשון הרמב"ם:
(א) כמה נרות הוא מדליק בחנוכה, מצותה שיהיה כל בית ובית מדליק נר אחד, בין שהיו אנשי הבית מרובין, בין שלא היה בו אלא אדם אחד. והמהדר את המצוה, מדליק נרות כמניין אנשי הבית, נר לכל אחד ואחד, בין אנשים בין נשים. והמהדר יותר על זה ועושה מצוה מן המובחר, מדליק נר לכל אחד ואחד בלילה הראשון, ומוסיף והולך בכל לילה ולילה, נר אחד:

(ב) כיצד, הרי שהיו אנשי הבית עשרה, בלילה הראשון, מדליק עשרה נרות; ובליל שני, עשרים; ובליל שלישי, שלושים; עד שנמצא מדליק בליל שמיני, שמונים:

(ג) מנהג פשוט בכל ערינו בספרד, שיהיו כל אנשי הבית מדליקין נר אחד בלילה הראשון, ומוסיפין והולכין נר בכל לילה ולילה, עד שנמצא מדליק בליל שמיני שמונה נרות - בין שהיו אנשי הבית מרובים, בין שהיה אדם אחד:

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ד' דצמבר 21, 2011 12:56 am
על ידי ערער בערבה
סליחות כתב:הפשט הוא כפי שהבינו כולם, והקושיא לכאורה אינה קושייא.
מה קשה בכך שהרמב"ם כתב שבני ספרד לא עושים את ההידור כפי צורתו בגמרא (אליבא דהרמב"ם) אלא בצורה אחרת?!
הרי לא מדובר כאן שהם אינם עושים כהלכה, אלא שהם עושים את ההידור בצורה אחרת.


אינני מבין כוונתך, קושיא זו היא קושיית הלח"מ, עיי"ש.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ו' נובמבר 30, 2012 12:05 am
על ידי שפה ברורה
נתקלתי באשכול הזה
והנה כפירוש המחודש הזה הוא דעת הבאר הגולה, שציין על דברי הרמ''א דברי הרמב''ם האלו, ע''ש היטב
וגם הפרמ''ג (מ''ז סי' תרע''א סק''ב) חקר דאפשר דכן הוא הפירוש, אמנם סיים שם דפשטיה לא משמע כן.

אמנם דעת הרא''ם בתוספותיו על הסמ''ג, ריטב''א, לחם משנה, ב''ח, גר''א, ברכי יוסף, שו''ת גליא מסכת (סי' ו'), דהמנהג הזה הוא כדעת התוס'.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ו' נובמבר 30, 2012 12:46 am
על ידי הכהן
אדאתינן עלה, מי יודע תשובה למה בשו"ע (תרע"א ס"ב) לא כתב כלל את 'נר איש וביתו' ולא את המהדרין אלא את המהדרין מן המהדרין בלבד?

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: א' דצמבר 02, 2012 1:31 pm
על ידי שפה ברורה
בזכרוני שגם הפרמ''ג העיר בכך, אולם עכשיו בחפשי אחריו לא מצאתיו

ובחמד משה (סק''ב) העיר בכך, ומסיק דבר מחודש מאוד דס''ל להמחבר לדעת התוס' דדין זה דמוסיף והולך למסקנא מעיקרא דדינא הוא, ולא רק מדין הידור
וע''כ פליג על דעת המג''א היכא שאין לחבירו שמן דעדיף שידליק נר אחד בכל הלילות, ע''ש

שוב ראיתי בחידושי מהרצ''א מאמר ב' בדברי הטור שדקדק בזה, ע''ש בדבריו הנעימים

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: א' דצמבר 02, 2012 10:03 pm
על ידי למאי_נמ?
הכהן כתב:אדאתינן עלה, מי יודע תשובה למה בשו"ע (תרע"א ס"ב) לא כתב כלל את 'נר איש וביתו' ולא את המהדרין אלא את המהדרין מן המהדרין בלבד?

viewtopic.php?f=24&t=11922

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 04, 2012 6:32 am
על ידי פניני
שפה ברורה כתב:נתקלתי באשכול הזה
והנה כפירוש המחודש הזה הוא דעת הבאר הגולה, שציין על דברי הרמ''א דברי הרמב''ם האלו, ע''ש היטב
וגם הפרמ''ג (מ''ז סי' תרע''א סק''ב) חקר דאפשר דכן הוא הפירוש, אמנם סיים שם דפשטיה לא משמע כן.

אמנם דעת הרא''ם בתוספותיו על הסמ''ג, ריטב''א, לחם משנה, ב''ח, גר''א, ברכי יוסף, שו''ת גליא מסכת (סי' ו'), דהמנהג הזה הוא כדעת התוס'.

לא רק הבאר הגולה אלא כן הבין הרמ״א בעצמו עיין לשונו בדרכי משה ודו״ק וכ״ז דלא כהבין רעק״א בתנינא ס׳ קכה עיי״ש וכיון לזה האדמו״ר מנאוואמינסק שליט״א בספרו עדת יעקב ח״א סי׳ ו אות ב ד״ה וברמב״ם, ואגב עיי״ש אות א דברים נחמדים בעינן חנוכה בשם הגרי״ד סאלאוויציק זצ״ל מירושלים

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 04, 2012 5:10 pm
על ידי שפה ברורה
פניני כתב:
שפה ברורה כתב:נתקלתי באשכול הזה
והנה כפירוש המחודש הזה הוא דעת הבאר הגולה, שציין על דברי הרמ''א דברי הרמב''ם האלו, ע''ש היטב
וגם הפרמ''ג (מ''ז סי' תרע''א סק''ב) חקר דאפשר דכן הוא הפירוש, אמנם סיים שם דפשטיה לא משמע כן.

אמנם דעת הרא''ם בתוספותיו על הסמ''ג, ריטב''א, לחם משנה, ב''ח, גר''א, ברכי יוסף, שו''ת גליא מסכת (סי' ו'), דהמנהג הזה הוא כדעת התוס'.

לא רק הבאר הגולה אלא כן הבין הרמ״א בעצמו עיין לשונו בדרכי משה ודו״ק וכ״ז דלא כהבין רעק״א בתנינא ס׳ קכה עיי״ש וכיון לזה האדמו״ר מנאוואמינסק שליט״א בספרו עדת יעקב ח״א סי׳ ו אות ב ד״ה וברמב״ם, ואגב עיי״ש אות א דברים נחמדים בעינן חנוכה בשם הגרי״ד סאלאוויציק זצ״ל מירושלים


לא זכיתי לעמוד על כוונתך וליתר שאת למדתי את הדרכי משה פעם נוסף, והוא קאי עמש''כ הב''י בשם הרמב''ם בה''ב, והב''י לא הביא כלל דברי הרמב''ם בה''ג ששם הביא מנהגן של אנשי ספרד, וע''ז כ' הדרכי משה 'וכן המנהג', דהיינו דכן מנהגינו, ואינו מבואר כלל דכוונתו לדברי הרמב''ם ה''ג, רק הבאר הגולה ביאר כן דעת הרמ''א כדי להצילו מקו' המפורשים דהא הרמב''ם מיירי בהדלקת בעה''ב, אמנם יש לנו ישובים אחרים ע''ז ולדוגמא תירוצו של הבית הלוי דאין זה לעיכובא רק בימי הרמב''ם לא היה אפשר לכל אחד להדליק בעצמו עי''ש בדבריו. אמנם אני לא ציינתי רק מה שמבואר להדיא. ולגבי דברי רע''א בתשו' הנ''ל יעוי' עוד בחמד משה סק''ב מש''כ בביאור דברי הרמב''ם

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 04, 2012 5:36 pm
על ידי פניני
שפה ברורה כתב:
פניני כתב:
שפה ברורה כתב:נתקלתי באשכול הזה
והנה כפירוש המחודש הזה הוא דעת הבאר הגולה, שציין על דברי הרמ''א דברי הרמב''ם האלו, ע''ש היטב
וגם הפרמ''ג (מ''ז סי' תרע''א סק''ב) חקר דאפשר דכן הוא הפירוש, אמנם סיים שם דפשטיה לא משמע כן.

אמנם דעת הרא''ם בתוספותיו על הסמ''ג, ריטב''א, לחם משנה, ב''ח, גר''א, ברכי יוסף, שו''ת גליא מסכת (סי' ו'), דהמנהג הזה הוא כדעת התוס'.

לא רק הבאר הגולה אלא כן הבין הרמ״א בעצמו עיין לשונו בדרכי משה ודו״ק וכ״ז דלא כהבין רעק״א בתנינא ס׳ קכה עיי״ש וכיון לזה האדמו״ר מנאוואמינסק שליט״א בספרו עדת יעקב ח״א סי׳ ו אות ב ד״ה וברמב״ם, ואגב עיי״ש אות א דברים נחמדים בעינן חנוכה בשם הגרי״ד סאלאוויציק זצ״ל מירושלים


לא זכיתי לעמוד על כוונתך וליתר שאת למדתי את הדרכי משה פעם נוסף, והוא קאי עמש''כ הב''י בשם הרמב''ם בה''ב, והב''י לא הביא כלל דברי הרמב''ם בה''ג ששם הביא מנהגן של אנשי ספרד, וע''ז כ' הדרכי משה 'וכן המנהג', דהיינו דכן מנהגינו, ואינו מבואר כלל דכוונתו לדברי הרמב''ם ה''ג, רק הבאר הגולה ביאר כן דעת הרמ''א כדי להצילו מקו' המפורשים דהא הרמב''ם מיירי בהדלקת בעה''ב, אמנם יש לנו ישובים אחרים ע''ז ולדוגמא תירוצו של הבית הלוי דאין זה לעיכובא רק בימי הרמב''ם לא היה אפשר לכל אחד להדליק בעצמו עי''ש בדבריו. אמנם אני לא ציינתי רק מה שמבואר להדיא. ולגבי דברי רע''א בתשו' הנ''ל יעוי' עוד בחמד משה סק''ב מש''כ בביאור דברי הרמב''ם
סליחה עיין ברכי משה הארוך ושם מבואר שדבריו וכן המנהג קאי על דברי הרמב״ם אם כן לכאורה למד שהמנהג בההרמב״ם הוא מנהגינו וכן מי מה שהבין שכל החילוק בין תוס׳ להרמב״ם הוא בהיכרא שאם רבים בני הבית עיי״ש ודו״ק

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 04, 2012 6:07 pm
על ידי שפה ברורה
עמך הסליחה, עכשיו עיינתי בדברי הדרכי משה הארוך, ואכן מבואר כמעט להדיא שכוונתו על דברי הרמב''ם בה''ג.
ואמנם ממה שהביא גם דברי מהר''א מפראג וכן חשש לדעתו בהגה שבשו''ע מוכח דחשש לסברא זו דגם בשכל אחד מדליק בעצמו שייך חששא דתוס', וז''פ.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ד' דצמבר 10, 2014 11:56 pm
על ידי נוה הלבנון
ערער בערבה כתב:
סליחות כתב:הפשט הוא כפי שהבינו כולם, והקושיא לכאורה אינה קושייא.
מה קשה בכך שהרמב"ם כתב שבני ספרד לא עושים את ההידור כפי צורתו בגמרא (אליבא דהרמב"ם) אלא בצורה אחרת?!
הרי לא מדובר כאן שהם אינם עושים כהלכה, אלא שהם עושים את ההידור בצורה אחרת.


אינני מבין כוונתך, קושיא זו היא קושיית הלח"מ, עיי"ש.


אין זה קושיית הלחם משנה אלא תי' הלחם משנה.
הלחם משנה הקשה שנמצא מנהג בני ספרד כטעות, ותי' - וי''ל דמכל מקום לא הוי מנהג בטעות כיון דעבדינן כדין ואף על גב דמדינא לא בעי הוספה אנן נראה לנו למיעבד האי פשרה ולעשות ההוספה בכהאי גוונא שאני מבין שזהו כונת תירוצו של סליחות.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' דצמבר 01, 2015 9:13 pm
על ידי קנין דעת
נוה הלבנון כתב:
ערער בערבה כתב:
סליחות כתב:הפשט הוא כפי שהבינו כולם, והקושיא לכאורה אינה קושייא.
מה קשה בכך שהרמב"ם כתב שבני ספרד לא עושים את ההידור כפי צורתו בגמרא (אליבא דהרמב"ם) אלא בצורה אחרת?!
הרי לא מדובר כאן שהם אינם עושים כהלכה, אלא שהם עושים את ההידור בצורה אחרת.


אינני מבין כוונתך, קושיא זו היא קושיית הלח"מ, עיי"ש.


אין זה קושיית הלחם משנה אלא תי' הלחם משנה.
הלחם משנה הקשה שנמצא מנהג בני ספרד כטעות, ותי' - וי''ל דמכל מקום לא הוי מנהג בטעות כיון דעבדינן כדין ואף על גב דמדינא לא בעי הוספה אנן נראה לנו למיעבד האי פשרה ולעשות ההוספה בכהאי גוונא שאני מבין שזהו כונת תירוצו של סליחות.

בנדון זה האם מנהג בני ספרד הוא דלא כמאן אליבא דהרמב"ם, לכאו' הוי מחלוקת ב"ח וב"י עי' היטב ודו"ק

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ב' דצמבר 14, 2015 9:02 pm
על ידי ברקים רב
ככל האמור כתב בטו"ט בספר טעם הצבי

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 10:36 pm
על ידי שומע ומשמיע
ערער בערבה כתב:ב. קו' הבית הלוי והאריך בזה הגרי"ז, דמדברי הרמב"ם מוכח שאחד מדליק עבור כולם, וגם למהדרין מן המהדרין אזי איש אחד מדליק עבור כל אחד ואחד שמונה נרות, וא"כ מהיכן בא מנהגנו שכ"א מדליק בפני עצמו?


כתבתי באשכול סמוך
לא הבנתי את כל הדיון הזה, על מנהגנו מול הרמב"ם.
זה שהמהדרין עושים נר לכל אחד, לא קשור למחלוקת הרמב"ם והתוס', זו גמ'.
ועל זה יש שאלה האם עושים את זה על ידי שבעה"ב ידליק, או על ידי שכל אחד מדליק.

עכשיו יש עוד נידון כאשר עושים את המהדרין מן המהדרין, האם עושים גם את המהדרין.
ועל זה נחלקו הרמב"ם והתוס', ומנהג בני אשכנז כרמב"ם.
מה הבעיה?

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ב' ינואר 15, 2018 10:54 pm
על ידי ברקים רב
שומע ומשמיע כתב:
ערער בערבה כתב:ב. קו' הבית הלוי והאריך בזה הגרי"ז, דמדברי הרמב"ם מוכח שאחד מדליק עבור כולם, וגם למהדרין מן המהדרין אזי איש אחד מדליק עבור כל אחד ואחד שמונה נרות, וא"כ מהיכן בא מנהגנו שכ"א מדליק בפני עצמו?


כתבתי באשכול סמוך
לא הבנתי את כל הדיון הזה, על מנהגנו מול הרמב"ם.
זה שהמהדרין עושים נר לכל אחד, לא קשור למחלוקת הרמב"ם והתוס', זו גמ'.
ועל זה יש שאלה האם עושים את זה על ידי שבעה"ב ידליק, או על ידי שכל אחד מדליק.

עכשיו יש עוד נידון כאשר עושים את המהדרין מן המהדרין, האם עושים גם את המהדרין.
ועל זה נחלקו הרמב"ם והתוס', ומנהג בני אשכנז כרמב"ם.
מה הבעיה?


מה לא ברור?

קושיית הלח"מ - לפי דברי הרמב"ם שהמהדרין מן המהדרין מוסיפין בכל יום נר לכל אחד מבני הבית, אם כן מנהג בני ספרד שהביא אחר כך אינו לא כמהדרין ולא כמהדרין מן המהדרין.

קושיית הבית הלוי - מדוע אנו נוהגים שכל אחד מדליק בפני עצמו, הרי מדברי הרמב"ם נראה פשוט שבעה"ב מדליק לכולם [בין במהדרין ובין במהדרין מן המהדרין].

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 12:09 am
על ידי שומע ומשמיע
דברתי על קושיית הבית הלוי.
מה שראיתי מתקשים [לא הבית הלוי אלא בעלמא, ובאשכול סמוך] הוא שמנהג האשכנזים שם המהדרין מן המהדרין מדיקים נר לכל אחד, הוא לכאורה כרמב"ם.
ואילו הרמב"ם גופיה ס"ל שבעה"ב מדליק לכולם. ועל זה כתבתי שזה שני ננושאים לא קשורים.

אולי השאלה היא סתם מה המקור לזה שלכ אחד ידליק כשברמב"ם כתוב שבעה"ב מדליק.
שאלה כזאת אני גם לא מבין, מה הפירוש מה המקור. כך נהגו האשכנזים וכך סבר הרמ"א. מקור יותר קדום למשל, תרה"ד סימן קא.

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 12:17 am
על ידי ברקים רב
שומע ומשמיע כתב:מה שראיתי מתקשים [לא הבית הלוי אלא בעלמא, ובאשכול סמוך] הוא שמנהג האשכנזים שם המהדרין מן המהדרין מדיקים נר לכל אחד, הוא לכאורה כרמב"ם.
ואילו הרמב"ם גופיה ס"ל שבעה"ב מדליק לכולם. ועל זה כתבתי שזה שני ננושאים לא קשורים.

ביה"ל עה"ת [לחנוכה]

Re: פשט מחודש ב'מנהג בני ספרד' שהביא הרמב"ם

פורסם: ג' ינואר 16, 2018 12:23 am
על ידי שומע ומשמיע
יישר כוחך
אז אכן זו שאלת הבית הלוי וכאמור איני מבין אותה כלל.
זה לא קשור לרמב"ם ותוס', זה גמ' שיש מושג כזה של נר לכל אחד.

-------------
יתכן כוונתו אחרת, שהוא שואל על מה שכתב הרמ"א שיזהרו להניח כל אחד במקום נפרד. ועל זה שואל שהרמב"ם בודאי לא הצכוון לכך.
וגם זאת לא אבין. הרי מקור הדברים הוא בדרכ"מ בשם מהר"א מפראג. שעתה בזמננו שמדליקים בפנים וכל אחד מניח בנפרד גם תוס ' יודו.
הרי שאין הכוונה שזה שיטת הרמב"ם, אלא שמלבד מה שנהגינן כרמב"ם יש עניין להיזהר כדי שיסתדר גם עם תוס'.