עמוד 1 מתוך 1

קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' דצמבר 24, 2011 10:42 pm
על ידי ארזא דבי רב
היאך מדליקים נרות חנוכה בערב שבת מבעוד יום הא הדלקה עושה מצווה וא"כ יוצא שהדליק בערב שבת והרי המצווה היא להדליק בשבת רק שא"א וא"כ איך יוצאים ידי חובה על הנרות חנוכה של שבת

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' דצמבר 24, 2011 11:10 pm
על ידי ידידיה
כך היתה התקנה

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' דצמבר 24, 2011 11:30 pm
על ידי סוקר
קושיא עצומה נוראה ונשגבה על שוטים ששואלים לפני שמעיינים ולו עיון קל.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: א' דצמבר 25, 2011 7:06 pm
על ידי ס''ק
ראשית, מנא-לך דא"א להדליק מבעו"י, ובפרט לשי' ר"י דמפלג המנחה חשוב מקצת לילה. ועוד, דכל הענין להדליק רק משחשכה הוא רק משום שרגא בטיהרא מאי אהני, ובע"ש א"צ לחוש לכך.
אמנם אי קשיא הא קשיא: הלכה נקוטה בידינו דאין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו. והרי בעוד-יום אין אנו נאותין לאורו. וזו הקושיא עיקרה על הדלקת נר-שבת, ובאמת כך שי' רבי משולם, הו"ד במרדכי, דאין מברכין על נר שבת. אך יעוין במה שכתב לו מנהיג הדור דאז, הלא הוא ר"ת ממרויש, הובאה בספר הישר, ואינו תח"י [מקצת מן הלשונות שם: כלך לך מדרך זו, ועוד]. ומי שיוכל יביאנה להכא

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: א' דצמבר 25, 2011 8:21 pm
על ידי חצקל
מאיפה הקישקוש של "אין מדליקין עד שיאותו לאורו" בנר חנוכה?
בכל אופן הקושיא נכונה מאד וכבר העיר בזה בארוכה בס' "מועדים וזמנים" לגר"מ שטרנבוך, וגוף הקושיא נכון לגבי כל הימים ולא רק בער"ש לדעת הגר"א שמדליקים בתחילת השקיעה, והקושיא היותר חזקה איך מברכים שהחיינו ביום הראשון לסוברים שהשחיינו הוא על היום ולא על המצוה - והרי בער"ש או להגר"א כל הימים עדיין לא בא כ"ה אלא עדיין כ"ד. ועיי"ש מה שהאריך וכן בשלמי תודה להגרב"צ פלמן

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 26, 2011 3:24 pm
על ידי ארזא דבי רב
סוקר כתב "קושיא עצומה נוראה ונשגבה על שוטים ששואלים לפני שמעיינים ולו עיון קל".
ופלא בעיני שמכנים את הגרמ"מ שטרנבוך שוטה ח"ו ואע"פ שסוקר לא ידע שהגרמ"מ הקשה זאת בכל אופן עליו להיזהר להבא בדבריו ולא למהר להשיב דברים כדרבונות.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 26, 2011 3:28 pm
על ידי ארזא דבי רב
ידידיה כתב:כך היתה התקנה
ראשית מנא לך הא. שנית לשיטתך מי תיקן זאת?

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 26, 2011 3:38 pm
על ידי אוצר החכמה
לא מובנת שאלתך, אלא מה לא מדליקים נרות בע"ש, הלא הוא גמרא מפורשת.

השואלים כאן גם הם מודים שכך היתה התקנה רק לא נראה להם שיתקנו שרגא בטיהרא.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 26, 2011 6:22 pm
על ידי חיים
לפני שנים רבות ראיתי מאמר המנסה לטעון שמצות הדלקת נר חנוכה היא מיסודה מצות הדלקת הנר שיש בכל שבת ויו"ט, אלא שבחנוכה תיקנו להדליק בחוץ לפרסום הנס.
כותב המאמר תירץ בכך כמה וכמה קושיות, ונראה שגם השאלה הנידונה באשכול זה יכולה להיתרץ ביסוד זה.
כך או כך, מישהו ראה פעם חידוש על דרך זה?

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 26, 2011 6:51 pm
על ידי בראנסוויל
חצקל כתב:מאיפה הקישקוש של "אין מדליקין עד שיאותו לאורו" בנר חנוכה?

כן הוא במסכת סופרים פרק כ' הלכה ד'
ואם הדליקו ביום אין נאותין ממנו ואין מברכין עליו שכך אמרו אין מברכין על הנר עד שיאותו לאורו

והמג"א מביאו בסימן תרע"ב ס"ק א'.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ד' דצמבר 28, 2011 12:38 am
על ידי ס''ק
יישר חילי' על דברי המ' סופרים.
ואדאתאן להכי, הנה ההמשך שם: ואע"פ שאין ראי' לדבר זכר לדבר, שנאמר לא ימיש עמוד הענן יומם וכו' מלמד שעמוד הענן משלים לעמוד האש וכו', והוא פלא, דא"כ אדרבה יש להדליק קודם.
ולדברי המחבר החדש "מילי דשמעתא" [הרב אהרן בהגרי"מ פישר, נמכר השבוע בביכ"נ בי-ם אצל בלוי] בקונ' נפש רחל פ' בשלח, יש לישב: דעמוד האש הי' בא רק בשקיעה, אמנם עמוד הענן עוד הי' נשאר מפני שעוד יש לזה דין יום, וכן בעלות השחר. [ובפרט שהרי חשבון י"ב שעות שוות בימי תקופת ניסן ותשרי האמיתית הוא מהשקיעה לנץ, ז"א אף בזמן שהוא כבר יום הלכתי, וידועים דברי הרב ן' עזרא בקהלת, ותודה למי שיציין מקומו המדויק]

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ד' ינואר 04, 2012 6:42 pm
על ידי חיס
ב"ה
ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ה' ינואר 05, 2012 6:14 pm
על ידי ארזא דבי רב
חיס כתב:ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם
אם כבודו יוכל לתת מראה מקום מדויק אודה לו מאוד,

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ב' דצמבר 03, 2012 1:08 pm
על ידי בן אליהו
ייתכן לישב שהביאור בהדלקה עושה מצווה הוא שמספיק רגע ההדלקה באופן שנעשה כראוי כדי לצאת ידי חובת המצווה
אבל וודאי שגם למ"ד הדלקה עושה מצווה כל רגע ורגע שהנר דולק יש בזה משום קיום המצווה

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ג' דצמבר 04, 2012 12:11 pm
על ידי המצפה לישועה
חיים כתב:לפני שנים רבות ראיתי מאמר המנסה לטעון שמצות הדלקת נר חנוכה היא מיסודה מצות הדלקת הנר שיש בכל שבת ויו"ט, אלא שבחנוכה תיקנו להדליק בחוץ לפרסום הנס.
כותב המאמר תירץ בכך כמה וכמה קושיות, ונראה שגם השאלה הנידונה באשכול זה יכולה להיתרץ ביסוד זה.
כך או כך, מישהו ראה פעם חידוש על דרך זה?גם אני ראיתי מאמר זה לפני כעשרים שנה בהיותי בישיבה כמדומני ששם בעל המאמר היה רבי שאול ?

אבל דבריו אינם נכונים כלל, שהרי מצות הדלקה ביום טוב אינה ברורה כלל, שבגמרא לא נתפרש רק על שבת משום שלום ביתו שאי אפשר להדליק בשבת עצמה, ולכן יש חיוב להדליק לפני שבת. אבל ביום טוב לא תקנו כמו שלא תקנו להדליק ביום חול. ולכן יש מן התינמנים שאינם מדליקים (עכ"פ בברכה ביו"ט). וגם לדעת השו"ע ושאר פוסקים שמדליקים בברכה גם ביום טוב הוא משום כבוד החג, ועונג יום טוב לאכול במקום שיש אור. שכל זה כמובן אינו שייך בחנוכה שאין בו מצות כבוד ועונג.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ה' דצמבר 06, 2012 12:35 pm
על ידי חיס
ארזא דבי רב כתב:
חיס כתב:ראה בספר של הגאון ר' צבי פסח פארנק זצ"ל על חנוכה שמיישב קושיה עצומה זו בטוב טעם
אם כבודו יוכל לתת מראה מקום מדויק אודה לו מאוד,


שו"ת "הר צבי" חלק שני סימן קי"ז

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ו' דצמבר 07, 2012 12:16 am
על ידי תורה תמימה
מענין לענין אבקש להעלות כאן אם ידוע למישהו מהו זמן פלג המנחה של הבן איש חי בשבת חנוכה שלשיטתו הזמן יותר מאוחר מהלוחות המקובלים ודעת גדולים שיש לחוש לדבריו במקום חשש ברכה לבטלה

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ו' דצמבר 07, 2012 9:04 am
על ידי המצפה לישועה
בלוח עיתים לבינה זה מופיע בסוף הלוח, אין לי את של השנה. אבל חיפשתי לפי שנה שעברה.
נפק"מ לשבוע הבא א' טבת.
התאריך בלועזי יהיה 14.12.2012
הסתכלתי בשנה שעברה בלוח עיתים לבינה בתאריך 14.12.2011 (שהיה יח כסליו), וזמן פלג המנחה לדעת הבא"ח הוא 3:51. יש לציין ששיטתו זו שמודדים את זמן המג"א לפי צאה"כ של הגאונים משליכה לדינים רבים ומכללם לענין סו"ז ק"ש ותפילה ואכילת חמץ וזמן חצות לענין אכילת אפיקומן ועוד ואפשר לומר שהמנהג הרווח אינו כך.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ג' דצמבר 11, 2012 11:11 pm
על ידי מר בר רב אשי
מרן החתם סופר מתייחס לקושיא זו בחידושיו על השס (בסוגיא דכבתה) ובשו"ת ח"ו לקוטים סי' ז.
ומתרץ דעיקר תקנת החשמונאים היתה שידליקו בערב שבת כיון שא"א לשמנה ימים בל שבת עיי"ש.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ג' דצמבר 11, 2012 11:32 pm
על ידי סורגים
לפלא שאף אחד אינו טורח לציין את התרומת הדשן שהאריך בזה. וכן הט"ז מאריך בזה מאוד.

ולגופו של דבר.

מה שכתבו כאן שכל הטעם שאין מדליקין ביום הוא משום שרגא בטיהרא וכו' כן גם משמע מהרמב"ם שכתב שלא ידליק ביום משום שרגא בטיהרא, ובאמת דיש לומר בזה, שלא תיקנו אלא חצי שעה ותו לא. וכך משמע מהרי"ף וכל הפוסקים שכתבו חצי שעה. ואם נאמר שאימל שרגא בטיהרא היה לנו להדליק שמונה ימים רצוף א"כ הרי צודק הגרי"ז שהיה מדליק כל עוד היו חוזרים מאדיסון כידוע, ומה טעם של אלו החולקים על הגרי"ז.

ובהכרח משום דסברו שלא תיקנו אלא חצי שעה במשך כל יום ולאו דווקא משום שרגא בטיהרא.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' נובמבר 23, 2013 9:31 pm
על ידי בן החבורה
עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' נובמבר 23, 2013 9:40 pm
על ידי יאיר
בן החבורה כתב:עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' נובמבר 23, 2013 9:41 pm
על ידי איש רגיל
בן החבורה כתב:עי' בספר משנה שלמה [להרה"ג רבי שלמה גראס שליט"א דומ"ץ בעלזא בארה"ב] סימן יד בירור יפה בענין זה. אולי יטרח מי מהחברים שיש לו גישה ל'אוצר' להעלותו לכאן.

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ש' נובמבר 23, 2013 10:51 pm
על ידי בן החבורה
יישר כחכם

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: א' נובמבר 24, 2013 5:33 am
על ידי אחדהעם
בבית הלוי עה''ת יש אריכות על הענין, ראה גם בשו''ת אבנ''ז או''ח

Re: קושי' עצומה על הדלקת נרות חנוכה בערב שבת

פורסם: ג' ינואר 09, 2018 9:48 pm
על ידי שומע ומשמיע
איזה אשכול מוזר. אנשים פה כותבים אשכול שלם בלי לראות, רשב"א ר"ן תרה"ד ארחות-חיים ט"ז. מפורשים על כל הדברים שנידונו פה, ומובאים בכל הפוסקים.
[סליחה על ההקפצה, אני עכשיו בסוגיה].