מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

[יחיאל] מיכל <335> נעתק

פרויקט משותף של חברי מדרש אוצר החכמה, לההדרת חיבור שם הגדולים השלישי של ר'משה מרקוביץ ז"ל
סמל אישי של המשתמש
שם הגדולים השלישי
הודעות: 279
הצטרף: ש' פברואר 11, 2012 6:42 pm

[יחיאל] מיכל <335> נעתק

הודעהעל ידי שם הגדולים השלישי » ו' מרץ 02, 2012 2:23 am

335.JPG
335.JPG (716.99 KiB) נצפה 3980 פעמים

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי כרם » ו' מרץ 02, 2012 9:50 am

כולו נעתק!
נערך לאחרונה על ידי כרם ב ו' מרץ 02, 2012 11:12 am, נערך 3 פעמים בסך הכל.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי כרם » ו' מרץ 02, 2012 10:06 am

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל קיצע הגאון הצדיק המפורסם בדורו שהיה מגדולי חכמי וחריפי עיר פרעסבורג נח נפשו בשנת תר"ד כ"ו אלול ביום א') א') דסליחות חבר ספר "שלמי נדבה" על מסכתות הש"ס הבנוים על אדני הסברא הישרה בעמק העיון [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הגאון הזה היה מגדולי רבני דורו באונגארן אוהב חכמה ויודע בינה לעתים לתת משקל לרוח הזמן [שהיה תלמיד של הגאון מאוה"ג מוה"ר מרדכי באנעט אב"ד ור"מ דק"ק ניקלעשבורג והמדינה] ובן הרבני הנגיד מו"ה שמואל פוגדר מעיר פרעסבורג, וחתן של הרב מו"ה מנחם מעלדיל(1) טעבען.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל סג"ל הגאון המפורסם אב"ד ור"מ דק"ק אייזנישטאט במדינת אונגארן הובא בשו"ת חתם סופר חלק או"ח תשובה מ') ותשובה פ').

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל הרב הגדול הצדיק החסיד שהיה אדמו"ר דק"ק ברעזנא אחי של הרבנים הגדולים מו"ה ישראל דוב בער מ"מ דק"ק סטעפין, ומו"ה חיים משה אבד"ק סטעפין, ובק"ק מאהליוו פאדאלסק שהיו בניו של הגאון הצדיק החסיד המפורסם מו"ה דוד הלוי מ"מ דק"ק סטעפין נפטר בשנת תקע"ה בן הרב מו"ה יהודה ליב ז"ל והרב מוה"ר דוד מ"מ דק"ק סטעפין הנ"ל היה חתן של הגאון הקדוש איש אלקי מוה"ר יחיאל מיכל מ"מ דק"ק זלאטשוב ואנפאלי ושאר קהלות.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל במו"ה אברהם מאיר הגאון המובהק אבד"ק ציפפער נפטר בשנת תר"ד כ"א אדר חבר ספר "אמרי שפר" על שו"ע יו"ד, וספר "דרך החיים" על שו"ע או"ח, וספר "חיי עולם" כולל סוגיות משו"ע יו"ד, וספר "אמרי משפט" על שו"ע חו"מ, וספר "מי השלוח" שו"ת בענין גט [עיין בחלק שני במערכת הספרים] והובא בשו"ת "חתם סופר" חלק אה"ע חלק שני תשובה קכ"ג ובספר "פרשת מרדכי" חלק אה"ע תשובה נ"ח.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל ב"ר צבי מעיר נעשוויעז הרב הגדול המובהק הצדיק המפורסם שהיה ראש ישיבה דק"ק נפטר בשנת תר"ה כ"ה טבת חבר ספר "לזכר לישראל" על פרקי אבות וחדושי מסכתות [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הרב הזה היה תורני גדול בתורה עשיר ונדיב לב ואוהב תורה ומוקיר רבנן קנה בית חומה מקנין כספו באמצע העיר ברחוב קיידאנאוו ויפתח ישיבה גדולה ונכבדה וישחד בעדה מכספו והונו ויהי מתומכיה בגו(2) ורוח, שהיה תלמיד של הגאונים הגדולים מו"ה יום טוב ליפמאן אבד"ק קאפיליע ומו"ה רבינו חיים אב"ד ור"מ דק"ק וואלאזין.


(1) כך כתוב, והדעת נוטה שט"ס הוא וצ"ל: מענדיל.
(2) כך כתוב, והכונה: בגוף.

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי כרם » ו' מרץ 02, 2012 11:11 am

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל ליב מונק הגאון המובהק אבד"ק מאטטענבידען ואח"כ אבד"ק דאנציג הובא בשו"ת בנין ציון החדשות בסימן ע"ב וסימן ע"ג וסימן פ' בשנת תר"ט, אבי הגאון מו"ה מתתיהו הכהן מונק אבד"ק קראינקע ובק"ק פיננע בעל ספר "עת ספוד".

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל מאיינרן הגאון הצדיק מעיר פראפאוסק נפטר בערך בשנת תר"י, אבי הג"מ אברהם אבד"ק פראפאוסק כן כתב לי הרה"ג מו"ה דוב בער הלוי לעוויטן מעיר פראופאוסק.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל המאוה"ג המובהק החו"ב אבד"ק וואלקאניסק הובא בשו"ת נודע בשערים תשובה כ"ב.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל ב"ר חיים זאבלודאווסקי הרב הגדול הגביר המפורסם חכם וסופר מחכמי ומחריפי עיר בילאיסטאק נפטר בשנת תר"ל י"א כסליו בן ס"ו שנה חבר ספר "משען מים" וספר "מי מיכל" [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הוא הגבר הוקם על בכל חכמה ומדע כל ימיו ושנותיו הקדיש רק לתורה ולתעודה, רוב עשרו וידיעתו הרחבה בלשנות העמים לא עצרוהו מלהגות בתורת ד' לילות כימים ולירא את ה' בכל לבבו ונפשו, חכמתו ובינתו נודעו לכל ע"י מאמריו הנעימים מפיקי דעת ותבונה בכל מכתבי העתים אשר לבני ישראל ובספר היקר "משען מים" הנ"ל אשר ראוהו חכמים ויאשרוהו נבונים ויהללהו, ומלבד חכמתו הגדולה ורחבה היה בעל נפש יקרה ונשגבה מעולפת במדות טובות "צדקה וחסד" היה השלט אשר היה תלוי על פתח ביתו כושל הקימו מליו וברכים כושלות אמץ ביתו היה פתוח ידו הנדיבה בו הת(ת)אחדו תורה וגדולה חכמה ויראת אלקים גם יחד [עיין מכתב עתיי המגיד שנת תר"ל נמער מ"ה].

הרב מוה"ר [יחיאל] מיכל ארנהיים הגאון החריף אבד"ק קאלנא פלך לאמזא נפטר בשנת תרל"ה בעיר לאמזה, שהיה תלמיד של הגאון רבינו עקיבא אייגר אב"ד ור"מ דק"ק פוזנא.

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל טויבש הגאון המופלא אבד"ק וואסלאי במאלדיי נפטר בשנת תרל"ח אחי הגאון מו"ה שמואל שמעלקע טויבש אבד"ק יאססי בעל ספר "מלחמת ה'" וספר "חיי עולם" ועוד ספרים ומו"ה יעקב טויבש אבד"ק זידיטשוב ובק"ק יאססי שהיו בניו של הגאון מאוה"ג שר התורה החריף בנגלה ובנסתר מוה"ר אהרן משה טויבש אבד"ק יאססי בעל ספר "קרני ראם" וספר "תועפות ראם" ועוד ספרים נצר מגזע קשישאי נין ונכד להגאון רבינו יואל סירקיש אבד"ק בריסק דליטא ובק"ק קראקא בעל ספר בית חדש על ד' טורים, והג"מ יחיאל מיכל טויבש הנ"ל היה אבי הגאון מו"ה שמואל יצחק אייזיק טויבש אבד"ק בערלאד וכעת אבד"ק בוקרעשט, וחותן ודוד של הגאון מוה"ר אלכסנדר סענדר טויבש אבד"ק וואסלאי.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי חיס » ו' מרץ 02, 2012 11:21 am

[quote="כרם"]הרב מו"ה [יחיאל] מיכל קיצע הגאון הצדיק המפורסם בדורו שהיה מגדולי חכמי וחריפי עיר פרעסבורג נח נפשו בשנת תר"ד כ"ו אלול ביום א') א') דסליחות חבר ספר "שלמי נדבה" על מסכתות הש"ס הבנוים על אדני הסברא הישרה בעמק העיון [עיין בחלק שני במערכת הספרים] הגאון הזה היה מגדולי רבני דורו באונגארן אוהב חכמה ויודע בינה לעתים לתת משקל לרוח הזמן [שהיה תלמיד של הגאון מאוה"ג מוה"ר מרדכי באנעט אב"ד ור"מ דק"ק ניקלעשבורג והמדינה] ובן הרבני הנגיד מו"ה שמואל פוגדר מעיר פרעסבורג, וחתן של הרב מו"ה מנחם מעלדיל(1) טעבען.

צריך תיקון
לפי הכתוב בספרים ראה "היהודים באונגארן" (עמוד 82) וראה "אבני בית היוצר" עמוד סג-סד) (ראה בארוכה תולדותיו) ו"מפתח הספדים" .

נפטר בשנת תר"ה
קבצים מצורפים
היהודים באונגאריא - גרינוואלד ,יקותיאל      יודא.gif
היהודים באונגאריא - גרינוואלד ,יקותיאל יודא.gif (15.82 KiB) נצפה 3965 פעמים
מפתח הספדים.gif
מפתח הספדים.gif (5.97 KiB) נצפה 3965 פעמים
אבני בית היוצר עמוד סד.gif
אבני בית היוצר עמוד סד.gif (8.54 KiB) נצפה 3965 פעמים

כרם
הודעות: 738
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי כרם » ו' מרץ 02, 2012 11:44 am

בכת"י כתוב בבירור תר"ד, ואם הוא טעות של הכותב הוא, והמעתיק לאשכול הכללי יוסיף בהערה.

ניתן להבין איך השתבש הדבר, אם השומע שמע א' דסליחות תר"ה, לא ייחס את הסליחות לההוא שתא, אלא לשנה שאחריה (כאומר ערב ראש השנה תר"ה, שיש להבין בו כ"ט אלול תר"ד).

והנה ר"ה תר"ו היה ביום ה', ומתאים שא' דסליחות תר"ה היה כ"ו אלול. לעומת זאת ר"ה תר"ה היה בש"ק, וא' דסליחות תר"ד הוא א"כ כ"ד אלול.

חיס
הודעות: 1115
הצטרף: ב' יולי 18, 2011 2:03 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי חיס » ו' מרץ 02, 2012 1:11 pm

הרב מו"ה [יחיאל] מיכל הרב הגדול הצדיק החסיד שהיה אדמו"ר דק"ק ברעזנא אחי של הרבנים הגדולים מו"ה ישראל דוב בער מ"מ דק"ק סטעפין, ומו"ה חיים משה אבד"ק סטעפין, ובק"ק מאהליוו פאדאלסק שהיו בניו של הגאון הצדיק החסיד המפורסם מו"ה דוד הלוי מ"מ דק"ק סטעפין נפטר בשנת תקע"ה בן הרב מו"ה יהודה ליב ז"ל והרב מוה"ר דוד מ"מ דק"ק סטעפין הנ"ל היה חתן של הגאון הקדוש איש אלקי מוה"ר יחיאל מיכל מ"מ דק"ק זלאטשוב ואנפאלי ושאר קהלות.


הערה על כתב יד הנ"ל {ולא ח"ו על המעתיק החשוב הרב כרם שליט"א}
תמוה מאד מה שכתב כאן שהרה"ק רבי דוד הלוי מסטעפין נפטר בשנת תקע"ה ובהרבה מאד מקומות נמצא שנת תק"ע
וכבר נמצא העתק מצילום המצבה בארכיון ? ראה כאן
קבצים מצורפים
קובץ בית אהרן וישראל.gif
קובץ בית אהרן וישראל.gif (8.12 KiB) נצפה 3956 פעמים

פייש
הודעות: 166
הצטרף: ב' ינואר 09, 2012 11:28 pm

Re: [יחיאל] מיכל <335>

הודעהעל ידי פייש » ה' מאי 30, 2019 1:30 am

כרם כתב:
הרב מו"ה [יחיאל] מיכל במו"ה אברהם מאיר הגאון המובהק אבד"ק ציפפער נפטר בשנת תר"ד כ"א אדר חבר ספר "אמרי שפר" על שו"ע יו"ד, וספר "דרך החיים" על שו"ע או"ח, וספר "חיי עולם" כולל סוגיות משו"ע יו"ד.

מצבתו
נפטר אדר א' תר"ה או תר"ח
קבצים מצורפים
CF16.jpg
CF16.jpg (524.88 KiB) נצפה 2997 פעמים


חזור אל “לתעלומה נקרא אור”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים