מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

רצוי לרוב אחיו

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
עושה חדשות
הודעות: 9758
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 06, 2016 9:24 pm

מגילה טז: -
כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים ורצוי לרב אחיו לרוב אחיו ולא לכל אחיו מלמד שפירשו ממנו מקצת סנהדרין אמר רב יוסף גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות דמעיקרא חשיב ליה למרדכי בתר ארבעה ולבסוף בתר חמשה מעיקרא כתיב אשר באו עם זרבבל ישוע נחמיה שריה רעליה מרדכי בלשן ולבסוף כתיב הבאים עם זרבבל ישוע נחמיה עזריה רעמיה נחמני מרדכי בלשן

סמיכות המאמרים מורה לכאו' שהטעם שפירשו ממנו מקצת סנהד' הוא משום גדולת ת"ת על הצלת נפשות. אבל א"כ הגמ' נוקטת כדעת מקצת הסנהד' ולא כדעת הרוב. ואולי כו"ע מודו דגדול ת"ת מהצלת נפשות, אבל הרוב לא פירשו ממנו כי סו"ס הרי היה מחוייב בזה. וידועים ד' הט"ז יו"ד סי' רנא דיותר יש זכות למי שזוכה לעסוק בתורה ולא בא לידו הצלת נפשות ממי שבא לידו הצלת נפשות ועל ידי כך צריך לבטל תלמוד תורה ולעסוק בהצלת נפש וכו'.
ובקצרה, הענין מחוסר ביאור מהי הפלוג' שבין מקצת סנהדרין לרובן, ואולי אין כאן פלוג' והכל מודים בגוף הענין, ולא נחלקו אלא לענין פרישה.

עוד מצינו במד' לקח טוב שכתב ורצוי לרוב אחיו. מלמד שאין אדם יכול להוציא ידי חובתו לכל העם. שהרי לא נמצא טוב לישראל כמרדכי, וכתיב בו ורצוי לרוב אחיו ולא לכל אחיו, והוא היה דורש טוב לעמו, וכל הממון שלקח מבית המן נתן אותו לעבודת בית ה' וע"ע תויו"ט אבות פ"ג מ"י, וכן מצינו בעוד מקומות ללמוד מכאן דדבר שא"א הוא להיות רצוי לכולם, (פוק חזי...), אבל להמבו' בגמ' לכאו' זה ענין מקומי שהיה כאן איזה ויכוח וכנ"ל, ומהיכ"ת למילף מיניה לעלמא שא"א להיות אחרת.

נוטר הכרמים
הודעות: 7861
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' מרץ 06, 2016 9:37 pm

יעוי' כת"ס עה"ת פר' קורח בשם אביו החת"ס, דודאי למי שנזדמן לפניו הצלת נפשות צריך להניח דברי תורה, מ"מ מלמעלה בוררים מי שאין תורתו חשובה כ"כ שהוא יבטל מתלמודו, וראו הסנהדרין כי ע"כ אין תורתו חשובה כ"כ כמו היושבים אחריו ולכן פירשו ממנו מקצת ועשו אותו חמישי לסנהדרין. ועי' בזה בשו"ת צי"א ח"ט סי' יז קונט' רפואה בשבת פ"ז.

עושה חדשות
הודעות: 9758
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 06, 2016 10:02 pm

נוטר הכרמים כתב:יעוי' כת"ס עה"ת פר' קורח בשם אביו החת"ס, דודאי למי שנזדמן לפניו הצלת נפשות צריך להניח דברי תורה, מ"מ מלמעלה בוררים מי שאין תורתו חשובה כ"כ שהוא יבטל מתלמודו, וראו הסנהדרין כי ע"כ אין תורתו חשובה כ"כ כמו היושבים אחריו ולכן פירשו ממנו מקצת ועשו אותו חמישי לסנהדרין. ועי' בזה בשו"ת צי"א ח"ט סי' יז קונט' רפואה בשבת פ"ז.

יש"כ. אבל עיקר שאילתי לא נתבארה, האם יש כאן איזה פלוג' בין מקצת הסנהד' ובין רובם, ובמה, וכמאן קי"ל.

סגי נהור
הודעות: 4732
הצטרף: א' אוגוסט 04, 2013 11:55 pm

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי סגי נהור » א' מרץ 06, 2016 11:00 pm

ביאור צדדי המחלוקת...

ורצוי לרוב אחיו (י, ג)
"ולא לכל אחיו, שפירשו ממנו מקצת סנהדרין לפי שנעשה קרוב למלכות והיה בטל מלמודו" (רש"י)

הנראה בזה, דאיתא בגמ' ברכות (לב, ב) חסידים הראשונים היו שוהים תשע שעות בתפלה, ומקשינן, א"כ תורתן היאך משתמרת ומלאכתן היאך נעשית, אלא מתוך שחסידים הם תורתן משתמרת ומלאכתן מתברכת. ובירושלמי הובא זה בשינוי הלשון: על ידי שהיו חסידים היתה ברכה ניתנת בתורתן.

ואיכא בינייהו, דמשתמרת היינו רק "שאין תלמודם משתכח" (רש"י שם), משא"כ ברכה ניתנת בתורתן פי' "שהצליחו להבין ולהשכיל מיד ולא היו שוהין" (פני משה), היינו שנתוסף בלמודם יותר מקודם. ונמצא דלהבבלי יש איזה חסרון משהייתן ט' שעות בתפלה, לפי שעי"ז בטלו מלימוד התורה כל אותו הזמן, ורק שהתורה שלמדו בזמן הנותר לא נשתכחה מהם, משא"כ להירושלמי אין כאן חסרון מלכתחלה, ואדרבה.

וזהו "ורצוי לרוב אחיו", דכיון שמושב הסנהדרין היה בירושלים ובא"י (סנהדרין פח, ב), סברו מרדכי ועמו רוב הסנהדרין דאין כלום בכך שבטל קצת מלמודו ע"י העסק בצרכי צבור, דהא ע"י עיסוקו בהצלת נפשות ניתנת ברכה בתורתו. אך מ"מ פשוט שמקצת הסנהדרין היו בני בבל, דהלא רבים מחכמי א"י עלו מבבל, וכדמצינו שהלל עלה מבבל (פסחים סו, א) נתן הבבלי (רש"י גטין סה, ב) ועוד, וסבירא להו דתורתן רק משתמרת, ולכך פירשו ממנו.

(פנינים על מגילת אסתר לאדמו"ר מליובאוויטש זי"ע)

חובב_ספרים
הודעות: 1067
הצטרף: ד' אוקטובר 31, 2012 12:08 am

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי חובב_ספרים » א' מרץ 06, 2016 11:30 pm

ראוי לשים לב לזה שהגם שמרדכי היה רצוי רק לרוב אחיו אבל הוא היה דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו בלי יוצא מין הכלל, ולא היה עושה חשבונות שאם פלוני אינו איתי ואינו אוחז משיטתי אין אני דואג לו.

הוגה ומעיין
הודעות: 1798
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' מרץ 06, 2016 11:34 pm

במגילת אסתר "מקרא מפורש" בהוצאת עוז והדר, כתבתי בביאור רש"י:

בגמרא שם נאמר שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, ופירש רש"י (ד"ה שפירשו) על דרך דבריו כאן, לפי שבטל מדברי תורה ונכנס לשררה, ובהמשך הובא בגמרא שגדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות. ופירש בראשון לציון (ד"ה גדול ת"ת), שבודאי הצלת הנפשות בזמן הסכנה גדולה יותר ובזה הסכימו עמו כל חכמי ישראל, אלא שגם אחר שסרה סכנת המן נכנס מרדכי לשררה, ומטרתו היתה לעמוד בפרץ לבל יבוא צר ואויב ליגע בנחלת ה', ובאופן זה שאינה שעת סכנה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות ולכן חלקו עליו מקצת סנהדרין. אך מהר"ל לא חילק בזה, וכתב שגם בשעת הסכנה יש מעלה בתלמוד תורה על פני הצלת נפשות ומחמת כן פירשו ממנו מקצת סנהדרין, ומכל מקום דעת רוב הסנהדרין שהצלת נפשות גדולה יותר ונמצא שכהוגן עשה מרדכי.

הוגה ומעיין
הודעות: 1798
הצטרף: ג' יולי 06, 2010 2:02 pm

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי הוגה ומעיין » א' מרץ 06, 2016 11:37 pm

חובב_ספרים כתב:ראוי לשים לב לזה שהגם שמרדכי היה רצוי רק לרוב אחיו אבל הוא היה דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעו בלי יוצא מין הכלל, ולא היה עושה חשבונות שאם פלוני אינו איתי ואינו אוחז משיטתי אין אני דואג לו.

רבי תנחום הירושלמי (מבית מדרשו של הרמב"ם) מחדד נקודה זו שם (פירושו למגילה יוצא לאור כעת בתרגומי ללה"ק בהוצאת "האוצר"):
ורצוי לרוב אחיו. וכבר העירו ז"ל כאן הערה שנחוץ שיתבונן בה מי שיתעצב ויקשה עליו היות קצת האנשים לא ירצוהו או יתנגדו אליו, לפי שמי שמתבונן בכך לא ימצא מי שיהיה גדול ממרדכי, אשר אחר שעשה מה שעשה ומה שהשיג מרוממות המדרגה, לא היו מרוצים ממנו כולם, אלא הרוב. זה אומרו ורצוי לרוב אחיו, אמרו, לכל אחיו לא נאמר אלא לרוב אחיו. ועם זאת לא היה קשה עליו דבר זה ולא חייבו להניח נדיבות נפשו, אלא לא חדל מלהיות דורש טוב לעמו ודובר שלום לכל זרעו.

יהודי של פעם
הודעות: 23
הצטרף: ש' מרץ 05, 2016 11:35 pm

Re: רצוי לרוב אחיו

הודעהעל ידי יהודי של פעם » ב' מרץ 07, 2016 6:06 pm

יש לשים לב, כמובן, שדרשה זו של רצוי לרוב אחיו מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, היא רק דרשה!
על פי פשוטו של מקרא הכוונה רצוי לאחיו הרבים, כמו המהולל ברוב התשבחות, שהכוונה בריבוי התשבחות.
ראיתי צורך להעיר ע"ז מחמת שראיתי רבים שטועים שזהו פשוטו של מקרא.


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים