הגרי"ט -פורים- להורדה.

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
גם זו לטובה
הודעות: 2220
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

הגרי"ט -פורים- להורדה.

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ד' מרץ 23, 2016 12:09 am

.
קבצים מצורפים
הגריט פורים עו.pdf
(2.12 MiB) הורד 403 פעמים
נערך לאחרונה על ידי גם זו לטובה ב ו' מרץ 10, 2017 4:55 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגרי"ט -פורים עו- להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 23, 2016 9:07 pm

יש"כ. מתוך הקוט' -
לזכור היטיב דברי אדוננו החתם סופר בשו"ע (סימן תרצ) שמה שמכים בהמן "נ"ל הטעם להרעיש ולבלבל אוזן השומעים, שלא ישמעו!!!! שם זה המחוי האגגי" עכדה"ק של אדוננו החת"ס, ודו"ק היטיב, כי עמוק הוא. [אולי כוונתו דלא ישמעו ברור, אבל אין כוונתו שלא ישמעו את התיבה, אבל עכ"פ יש להתעורר מזה לאלו שיש להם "נערווען" וקוראים המן כמה וכמה פעמים ה' ירחם]

רח"ל... ומי יודע אם אין זה גורם לאורך גלותינו...

מה שציין שם לשו"ת מילי דאבות, הנה העתק לשונו -
והנה שמעתי מאדמ"ו הגאון מהרמ"ס זצ"ל טעם נכון על הכאת המן יען שאנחנו עושין קריאת המגילה למחות עמלק ויוקשה כי מעולם לא זכה עמלק לזכרון שמו כל כך פעמים רק ע"י קריאת המגילה וא"כ לא נמחה שמו והנה אמנם אין זה זכרון כי הלא אי אפשר מבלעדי להזכירו למען נדע ענין ההוא ולכן אנחנו מרעישים ומקשקשים לומר אני איני רוצה לשמוע שם זה כלל אבל מה נעשה ההכרח הוא עלי והכל הוא רק להראות שאין אנחנו רוצים לשמוע שם זה ע"כ שמעתי

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגרי"ט -פורים עו- להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 23, 2016 9:22 pm

עוד התקפה על הנרווענים, מתוך הקונטרס -
ושמעתי מאחי הגרש"ש שליט"א שפעם ראה אדמו"ז הגרש"ז זי"ע אחד שמשתגע בזכור, עם כל מיני ספיקות שונים משונים שלא שמענו מעולם, ואמר אאדמו"ז זלל"ה בדרך תוכחה, זה בדיוק עמלק ספיקות, עמלק בגימטריא ספק כידוע. והגאון רבי דוב ז. שליט"א הערני לדבריו הנפלאים של דרשות החת"ס (ז"ך אלול תקע"ג) "דנהי דמחוייב אדם לחוש לכל הספיקות כדי לצאת ידי שמיים וכו' מ"מ אין המצוות מקובלות לפני הקב"ה, אלא בעושה מצוות על הוודאי ולא על הספק וכו' וכשעושה הדבר רק על הספק אינו מקובל כל כך לפני הקב"ה וכו' כי מצוה לברר הלכה ולהוציא מכל ספק, עיי"ש שמפרש שלא עשו יום כיפורים שני ימים שלא תהיה כפרה מספק וכו'. עכתו"ד. והוא יסוד גדול ונורא ודו"ק

לפי רוח הקונטרס וחסידות מחברו, היה לו יותר הגון וראוי לומר לאידך גיסא, דהא דמצינו "מנהג ישראל" להחמיר כ"כ בספיקות וס"ס במצוות מחיית עמלק, זה לתקן את ענין הספק דעמלק, וליקח אותו בצד הקדושה, כנודע מצדיקים זללה"ה, וזהו שאמרו (איפה?) אין שמחה כהתרת הספיקות וכו'

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגרי"ט -פורים עו- להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 23, 2016 10:18 pm

יורים לכל הכיוונים.
מתוך הקונט', התקפה על החוקרים -
וכתב הגראב"מ שליט"א: במחזור ויטרי איתא "וזה פיוט מאנשי כנסת הגדולה", והגם שהוכיחו "חוקרים" ע"פ כתבי ידות וכו' שמחברו הוא הרב רבי אשר מוורמייזא שהי' בימי רש"י, והי' היהודי הראשון שבא לדור בוורמייזא גזירות תתנ"ו, אנן בדידן נאמנו עלינו מאד הדברים המפורשים במחזור ויטרי הנדפס, שהוא (כפי שמבואר במבוא למהדו' הרב גולדשמידט שליט"א) לשון רבנו יצחק ברבי דורבלו ז"ל מגדולי תלמידי רבנו תם, שהי' לפ"ז ב' דורות בלבד לאחר רבי אשר הנ"ל וא"א שישתבש הענין בזמן קרוב כ"כ לשכוח שהוא יסדו ולתלות הדבר באנשי כנה"ג, וכמה גדול יצר ה"מחקר" להתלות בכתב יד של פלוני אלמוני המעיד על עצמו שהוא נכדו של "רבי אלעזר בן החבר ר' שמואל בן הרב ר' יקר בהרב ר' שמואל ב"ר אברהם ב"ר יקר הזקן ב"ר שמואל מאור עינים ב"ר יצחק בן רבי אשר", ועליו כתב נכד זה, שהוא דור אחד עשר (!!!) ממנו, "ואותו רבי אשר מקובלני שיסד אשר הניא שאומרים בליל פורים", ונדחה משום כך דברי חד מגדולי תלמידי רבנו תם שהי' בדור הסמוך לו! וכבר ידוע כי זה דרכם כסל למו להכניס קרירות וספ"ק (בגי' עמל"ק כנודע) ככל האפשר בקבלותינו ומסורותינו העתיקות מדור דור, מפני הקנאה בנצחיות המסורת המעבירה אותם על דעתם, בראותם כל "מחקריהם" ו"החלטותיהם" מתבטלות מידי דור ע"י תלמידיהם עצמם והיו כלא היו כעורבא פרח וכחלום יעוף, וכבר קדמם אבי אבות ה"חוקרים" המן'קע הארור, שהוא הי' הראשון שהעמיד עיקר קטרוגו, אשר עליו אמרו רז"ל "לית דידע לישנא בישא כהמן", על מנהגיהם ומסורותיהם של ישראל, כמבואר בתרגום שני עיי"ש בארוכה, ברוך שהצילנו מהם ומהמונם ומקליפתם אשר כבר בטלה ועברה מן העולם ונתגלה כבר גיחוכה ואפסיותה לכל, כן יגיענו ד' להתגלות אור האורות של האמת (כלשון קדשו של מרן החזון איש זי"ע) בקרוב ממש בעגלא דידן אמן ואמן. ובאמת לא הי' צורך להאריך כ"כ בביטול הקליפה הבטלה ומבוטלת כבר מאלי', אבל הרי הוא חלק מביטול קליפת המן ועמלק כנ"ל, וגם הרי כבר כתב הר"מ ז"ל "יקר בעיני ללמד עיקרי האמונה מכל אשר אלמדהו". ודי בהערה זו לעת עתה למביני מדע.

וכעת יש לחקור מי יותר בבחינת עמלק בגימטריא ספק, הנרוועניסט או החוקר...

גם זו לטובה
הודעות: 2220
הצטרף: ה' יוני 07, 2012 2:29 am

Re: הגרי"ט -פורים עז- להורדה.

הודעהעל ידי גם זו לטובה » ו' מרץ 10, 2017 4:54 am

.
קבצים מצורפים
הגריט פורים עז.doc
(1.3 MiB) הורד 480 פעמים

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגרי"ט - פורים - להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' מרץ 10, 2017 10:18 am

יש"כ.

2 ציטוטים:
הנה בהליכות שלמה מועדים א' עמוד של"ב כתב "הקורא את המגילה בין עלות השחר לנץ החמה להוציא אחרים ואין כוונתו לצאת בקריאתו, יש מקום להסתפק אם יצאו השומעים ידי חובתם, דיתכן דליכא ערבות אלא בזמן שנכון לקרותה. ולכאורה ה"ה אם קורא אחרי ה'פלג' יהיה אותו הספק. ומו"ר הגרי"ד תמה על ספק זה, וזכורני שראיתי מפורש באבני נזר סברא כדברי הגרש"ז, ולע"ע לא מצאתיו.
מישהו יודע מקורות נוספים לנידון כאן?

והנה הפוסקים האריכו בענין תחפושת בגד איש לאשה וכדו'. ושמענו, שפעם התבטא אאדמו"ז הגרשז"א זלל"ה שהרבה פעמים צריך להבין תקופות ומצבים שבהם נכתבו התשובות של הפוסקים, ולמשל כל מיני דברים שהתירו לפורים, היזקים ומלבושים איש ואשה, וכו' וכו', הרי חיו במצב קשה, הרגישו חורבן, והלחץ הגשמי (בגיטאות וכדו') והתנאים של החיים היו קשים עד מאוד! ולכן היו כל מיני דברים שהגדולים דאז התירו, או המליצו זכות ע"ז, ואמרו הנח להם, אבל זה היה היתר של בדיעבד ויש בזה הרבה עומק, ובוודאי שצריך שימוש רב ומסורות בעי"ז, דור ודור דורשיו, ולשמוע לצדיקים ומנהיגים שבכל דור שיראו את הדרך אשר ילכו בה.
האמנם כך?

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: הגרי"ט -פורים- להורדה.

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מרץ 22, 2017 9:17 pm

כמדומני שהביא דמחיית עמלק לע"ל תהיה בימי הפורים, וכעת ראיתי במדבר קדמות בשם מעש"ר שזה יהיה בניסן.


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 2 אורחים