סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 4967
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' מרץ 13, 2011 10:53 pm

בספר הצדיק ר' שלמה מובא על הצדיק ר' שלמה בלאך זצ"ל תלמיד הח"ח שמנהגו היה לאכול סעודת פורים לפני הצהרים, כי אמרו באיישישוק בשם רבינו הגר"א לאכול סעודה במאכלי חלב, סעודת ולא יעבור כתיב תיכף במוצאי פורים, ולעת זקנתו בהיותו על שולחן אחרים הקפיד עכ"פ שלא תמשך הסעודה עד הלילה.

האם ידוע לאי מי מקור מוסמך על מנהג מעין זה?

(בהמשך אציג אי"ה בירור מקיף בענין הנהגת רבינו הגר"א בסעודת פורים מאשר עמי בכתובים, והמסקנא העולה היא כי הגר"א אכל לאחר תפילת המנחה סעודת הפורים, ולפי"ז צ"ע ביותר שמועה זו!).

שיבר
הודעות: 720
הצטרף: ב' מאי 17, 2010 12:07 am

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי שיבר » א' מרץ 13, 2011 11:11 pm

מעניין שדווקא מביאור הגר"א בהל' מגילה עולה שמי שהתחיל סעודתו בלילה - מוצאי פורים - אומר ועל הנסים בברהמ"ז, כל עוד לא התפלל מעריב. הוא לומד את זה מתפילת נעילה ביו"כ.

נוטר הכרמים
הודעות: 4967
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ב' מרץ 14, 2011 8:08 pm

הנה מש"כ בענין הנהגת רבינו הגר"א בסעודת פורים שעולה מזה כי הגר"א אכל אחר תפילת המנחה.

כתב במעשה רב סי' רמח: סעודת פורים עיקרה ביום, על כן הנכון לכוין לצאת בסעודת שחרית. והוא ז"ל עשה סעודתו במשתה ושמחה כולה ביום, וכשהחשיך התפלל מעריב וחזר ללימודו.

ובתוספת מעשה רב סי' ע: ואדמו"ר החסיד עשה סעודתו מיד אחר התפילה, [ואחר כך] ישב על שולחנו כל היום, ואכל ושתה הרבה למאוד לקיים חיוב עד דלא ידע, ולעת ערב בירך ברכת המזון ופג יינו והתפלל תפילת ערבית.

הנה מדברי התומע"ר נראה שהגר"א עצמו נהג לאכול הסעודה אחר תפילת מנחה, ועשה הסעודה מיד אחר התפילה, וכך עשה כל הסעודה כולה ביום, ותיכף כשהחשיך סיים הסעודה והתפלל מעריב, וצ"ל דמש"כ במע"ר שנכון לצאת בסעודת שחרית היינו שכך הורה לרובא דעלמא שמנהגם הוא להתחיל סמוך לערב, שהעצה היעוצה היא שלכה"פ יכוונו גם בסעודת שחרית לצאת יד"ח הסעודה.

וכן נראה ממש"כ הרמ"א שנוהגים להתפלל מנחה תחילה בעוד היום גדול, ואח"כ נוהגים לעשות הסעודה, והגר"א בביאורו ס"ק ו כתב: עי' מ"א בשם תה"ד ונמשכין ברוב עד המנחה, ואסורין להתחיל קודם מנחה. ולכך נראה דהגר"א ג"כ קיים דברי הרמ"א שאכל הסעודה רק לאחר המנחה, אלא שהתחיל מיד לאחר המנחה ואכל כל הסעודה ביום.

ונראה עוד, דהנה כתב הרמ"א לעיל בסעיף א: מצוה להרבות בסעודת פורים. והגר"א בביאורו הביא לזה מקור מדברי הגמ' במגילה ז,ב: אמר אביי כי נפיקנא מבי מר הוי שבענא, כי מטאי להתם קריבו לי שתין צעי דשתין מיני קדירה וכו'.

הרי מבואר שישנו ענין מיוחד של ריבוי אכילה בפורים יותר משאר ימים טובים, ומהאי טעמא האריך הגר"א על שולחנו 'ואכל ושתה הרבה למאוד'. ומה"ט סבר שלא לצאת יד"ח הסעודה בסעודת שחרית יען כי בסעודה זו יהא מחויב לקצר משום שהוא טרוד בשאר מצוות היום.

[ונפ"מ באיזו סעודה מכוין לצאת יד"ח הסעודה, דהנה כתב הרמב"ם (שם ב,טו), וז"ל: כיצד חובת סעודה זו שיאכל בשר ויתקן סעודה נאה כפי אשר תמצא ידו, ושותה יין עד שישתכר וירדם בשכרות. והנה אם מכוין לצאת בסעודת שחרית הרי צריך לאכול בשר ולשתות יין בסעודה זו, ופשוט].

ויתבאר היטב לפי דברי הגר"א (מובא בליקוטי הגר"א) שמביא את דברי האר"י הק' דיום הכיפורים יש בו רמז כ-פורים, היינו שיו"כ הוא כמו פורים. וביאר הגר"א, וז"ל: ענין פורים שהוא כנגד יוה"כ וכו', רק ביום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה נגדו פורים, ולכן בו הרבה משתה, כי אין לך יום טוב בישראל כיום הכיפורים וכו', וכולן קבלת התורה, יוה"כ כמ"ש בסוף תענית ופורים כמ"ש הדר קבלוה בימי אחשורוש, ולכן הוא נגד יוה"כ, עכ"ד.

ולפי"ז מבואר ענין האריכות בסעודת פורים יתר על שאר יו"ט כיון שאין בפורים החציו לה', וכולו לכם הוא .

נוטר הכרמים
הודעות: 4967
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 15, 2011 12:23 pm

שיבר כתב:מעניין שדווקא מביאור הגר"א בהל' מגילה עולה שמי שהתחיל סעודתו בלילה - מוצאי פורים - אומר ועל הנסים בברהמ"ז, כל עוד לא התפלל מעריב. הוא לומד את זה מתפילת נעילה ביו"כ.


כוונתך ודאי לדברי הגר"א בביאורו סי' תרצה,י, ושם מיירי בהדיא כמבואר בלשון המחבר שהתחיל ביום.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי אליהוא » ג' מרץ 15, 2011 2:41 pm

אין עוד מקור. יש דוגמא אולי ממנהג הגר"א בחמץ במוצאי פסח וחדש בט"ז ניסן.

סעדיה
הודעות: 1311
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי סעדיה » ו' מרץ 18, 2016 8:27 am

נוטר הכרמים כתב:בספר הצדיק ר' שלמה מובא על הצדיק ר' שלמה בלאך זצ"ל תלמיד הח"ח שמנהגו היה לאכול סעודת פורים לפני הצהרים, כי אמרו באיישישוק בשם רבינו הגר"א לאכול סעודה במאכלי חלב, סעודת ולא יעבור כתיב תיכף במוצאי פורים, ולעת זקנתו בהיותו על שולחן אחרים הקפיד עכ"פ שלא תמשך הסעודה עד הלילה.

האם ידוע לאי מי מקור מוסמך על מנהג מעין זה?

(בהמשך אציג אי"ה בירור מקיף בענין הנהגת רבינו הגר"א בסעודת פורים מאשר עמי בכתובים, והמסקנא העולה היא כי הגר"א אכל לאחר תפילת המנחה סעודת הפורים, ולפי"ז צ"ע ביותר שמועה זו!).

להעיר מדברי המשך חכמה בביאורו למגילת אסתר ד'ולא יעבור' הוא דוקא ממחרת הפורים ולא במוצאי פורים.

עושה חדשות
הודעות: 7149
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' מרץ 14, 2017 12:31 am

נוטר הכרמים כתב:
שיבר כתב:מעניין שדווקא מביאור הגר"א בהל' מגילה עולה שמי שהתחיל סעודתו בלילה - מוצאי פורים - אומר ועל הנסים בברהמ"ז, כל עוד לא התפלל מעריב. הוא לומד את זה מתפילת נעילה ביו"כ.

כוונתך ודאי לדברי הגר"א בביאורו סי' תרצה,י, ושם מיירי בהדיא כמבואר בלשון המחבר שהתחיל ביום.

עי"ש ס"ק יא.

דרומי
הודעות: 4354
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי דרומי » ג' מרץ 14, 2017 3:41 pm

יש להעיר,שלכאורה ממידת 'עד דלא ידע' הוא לא להסתכל על השעון, כלומר: מי ש'לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי' הרי הוא גם 'לא ידע בין יום י"ד לליל ט"ו'... ואולי זה באמת אחד הטעמים לנוהג הנפוץ שממשיכים את הסעודה גם בערב.

ידידיה
הודעות: 1040
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי ידידיה » ג' מרץ 14, 2017 6:01 pm

שמא כל הנ"ל הוא ראיה רק לפרזים, שמוצאי פורים שלהם הוא ט"ו.

בברכה המשולשת
הודעות: 9500
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ג' מרץ 14, 2017 6:50 pm

ידידיה כתב:שמא כל הנ"ל הוא ראיה רק לפרזים, שמוצאי פורים שלהם הוא ט"ו.


כך ראיתי בשם מרן הגרשז"א

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מרץ 14, 2017 7:11 pm

נוטר הכרמים כתב:הנה מש"כ בענין הנהגת רבינו הגר"א בסעודת פורים שעולה מזה כי הגר"א אכל אחר תפילת המנחה.

כתב במעשה רב סי' רמח: סעודת פורים עיקרה ביום, על כן הנכון לכוין לצאת בסעודת שחרית. והוא ז"ל עשה סעודתו במשתה ושמחה כולה ביום, וכשהחשיך התפלל מעריב וחזר ללימודו.

ובתוספת מעשה רב סי' ע: ואדמו"ר החסיד עשה סעודתו מיד אחר התפילה, [ואחר כך] ישב על שולחנו כל היום, ואכל ושתה הרבה למאוד לקיים חיוב עד דלא ידע, ולעת ערב בירך ברכת המזון ופג יינו והתפלל תפילת ערבית.

הנה מדברי התומע"ר נראה שהגר"א עצמו נהג לאכול הסעודה אחר תפילת מנחה,


זו הפרשנות גם שלכם לדברי התומע"ר? שה"תפילה" הנ"ל היא תפילת מנחה ולא שחרית?

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי אפשר » ג' מרץ 14, 2017 7:23 pm

להעיר דלפי מנהג הגר"א, יוצא שויתר על מצות תפילין דכולא יומא!

בגוף הדבר בענין ולא יעבור יל"ע אם זה איסור או רק משפט, דהיינו שאסור לקיים בט"ז מהמצוות, או שזה רק משפט שלא שייך לקיים המצוות, והו"ל כמכה ראשו בכותל בעלמא. [ויל"ד מצד בל תוסיף].
ואלו הנוהגים שלא לומר תחנון בט"ז וי"ז לכאו' עוברים על ולא יעבור אם הוא איסור. ואך בט"ז גופא אולי יש מקום להקל מצד לפניהם ואחריהם. אבל יז הוא לכאו' לא יעבור.
ועי' ט"ז תרפח, ד דיש מקום להעמיס בדבריו דס"ל דאינו אלא משפט ולא איסור, עיי"ש היטב בקושית מהרש"ל ושאר דבריו.

ויש מעשה כמדומה עם הישועות יעקב ששמע על אחד מגדולי חסידות שאינו אומר תחנון כל אדר והתרעם בפניו על מנהגו, היתכן, וענהו הנ"ל הרי זה פסוק מפורש. נשתתק הישועות יעקב, היכן הפסוק, ואמר לו הרי כתוב והחודש אשר נהפך להם וגו', הרי דכל החודש בכלל ההיפוך וכו'. ע"כ קראתי, וכמובן שקראתי במקורות חסידיים, ושם ציירו הסיפור כאילו המתנגד הישועות יעקב יצא בבושות פנים, וכדומה.

אבל אילו אני הייתי הסופר הייתי מוסיף קטע, 'וע"ז ענה לו הישועות יעקב, הלא עיין בירושלמי ריש מגילה דשם איתא, דהחודש אשר נהפך הוא רק עד ט"ו בחודש, ולא יותר, דעל יותר מט"ו בחודש יש דין ולא יעבור, וכמו שפירשו שם שני הכתובים דלא ליסתרו, והובא הכל בבית יוסף סי' תרפח, ונשתתק האדמו"ר והתחמק ויצא לו'.

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי אפשר » ג' מרץ 14, 2017 8:02 pm

נוטר הכרמים כתב:ויתבאר היטב לפי דברי הגר"א (מובא בליקוטי הגר"א) שמביא את דברי האר"י הק' דיום הכיפורים יש בו רמז כ-פורים, היינו שיו"כ הוא כמו פורים. וביאר הגר"א, וז"ל: ענין פורים שהוא כנגד יוה"כ וכו', רק ביום הכיפורים שאין בו אכילה ושתיה נגדו פורים, ולכן בו הרבה משתה, כי אין לך יום טוב בישראל כיום הכיפורים וכו', וכולן קבלת התורה, יוה"כ כמ"ש בסוף תענית ופורים כמ"ש הדר קבלוה בימי אחשורוש, ולכן הוא נגד יוה"כ, עכ"ד.

להעיר לשון תיקו"ז תיקון כא פורים אתקריאת על שם יום הכפורים דעתידין לאתענגא ביה ולשנויי ליה מענוי לענג.

איש בער
הודעות: 429
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 11:42 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי איש בער » ג' מרץ 14, 2017 8:45 pm

לעומקו של דבר כתב:זו הפרשנות גם שלכם לדברי התומע"ר? שה"תפילה" הנ"ל היא תפילת מנחה ולא שחרית?

גם אנא זעירא לא הבנתי דברי נוה"כ בזה, ואדרבה, לשון "ישב על שלחנו כל היום" משמע כל היום - כפשוטו.

סעדיה
הודעות: 1311
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי סעדיה » ג' מרץ 14, 2017 8:50 pm

אפשר כתב:להעיר דלפי מנהג הגר"א, יוצא שויתר על מצות תפילין דכולא יומא!

ועל מצות ת"ת לא קשה בעיניך?

לעומקו של דבר
הודעות: 3529
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ג' מרץ 14, 2017 8:56 pm

איש בער כתב:
לעומקו של דבר כתב:זו הפרשנות גם שלכם לדברי התומע"ר? שה"תפילה" הנ"ל היא תפילת מנחה ולא שחרית?

גם אנא זעירא לא הבנתי דברי נוה"כ בזה, ואדרבה, לשון "ישב על שלחנו כל היום" משמע כל היום - כפשוטו.

לאיד"ג בולטת ההתעלמות מתפילת מנחה, שלפי"ז צ"ל שהתפלל אותה על שולחנו.

אפשר
הודעות: 1000
הצטרף: א' דצמבר 04, 2016 9:08 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי אפשר » ג' מרץ 14, 2017 9:12 pm

סעדיה כתב:
אפשר כתב:להעיר דלפי מנהג הגר"א, יוצא שויתר על מצות תפילין דכולא יומא!

ועל מצות ת"ת לא קשה בעיניך?

לא, כי זה דינא דגמ' מגילה ז ע"ב.
וכבר ידוע המג"א ומשנ"ב וכו' סו"ס תרפו.

סעדיה
הודעות: 1311
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי סעדיה » ד' מרץ 15, 2017 7:14 am

אפשר כתב:
סעדיה כתב:
אפשר כתב:להעיר דלפי מנהג הגר"א, יוצא שויתר על מצות תפילין דכולא יומא!

ועל מצות ת"ת לא קשה בעיניך?

לא, כי זה דינא דגמ' מגילה ז ע"ב.
וכבר ידוע המג"א ומשנ"ב וכו' סו"ס תרפו.

יעויין בדברי יואל (חו"מ סי' קל"ו סוף אות ב') שגדר מצוות תפילין כגדר מצוות ת"ת.

שבטיישראל
הודעות: 1807
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: סעודת 'ולא יעבור' כתיב

הודעהעל ידי שבטיישראל » ו' מרץ 17, 2017 5:46 pm

נוטר הכרמים כתב:בספר הצדיק ר' שלמה מובא על הצדיק ר' שלמה בלאך זצ"ל תלמיד הח"ח שמנהגו היה לאכול סעודת פורים לפני הצהרים, כי אמרו באיישישוק בשם רבינו הגר"א לאכול סעודה במאכלי חלב, סעודת ולא יעבור כתיב תיכף במוצאי פורים, ולעת זקנתו בהיותו על שולחן אחרים הקפיד עכ"פ שלא תמשך הסעודה עד הלילה.

האם ידוע לאי מי מקור מוסמך על מנהג מעין זה?

(בהמשך אציג אי"ה בירור מקיף בענין הנהגת רבינו הגר"א בסעודת פורים מאשר עמי בכתובים, והמסקנא העולה היא כי הגר"א אכל לאחר תפילת המנחה סעודת הפורים, ולפי"ז צ"ע ביותר שמועה זו!).

דין דולא יעבור נאמר רק על הקריאה ולא אשאר מצוות היום


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים