מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי אליהוא » ב' מרץ 14, 2011 1:30 pm

בתוס' מגילה דף ד' ע"א "ואומר [למנצח על אילת השחר] משום דכתיב ביה מפלה לעובדי כוכבים", וכתב שם בהגה על הגליון דבאותו המזמור לא נמצא מפלה לשום אומה, ובאמת בא"ר סי' תרצ"ג סק"ט כ' "ובתוס' מגילה כתבו לו' שיר מזמור לאסף משום דיש בה מפלת עמלק" עכ"ל וע"כ דכן הי' לפניו בהתוס'.
אמנם בספר המנהיג סי' ע"ז ובאבודרהם סדר פורים ובטור סי' קל"ג כתב כמ"ש לפנינו דבפורים אומרים אילת השחר וכ"ד רבינו הגר"א כמובא בספר מעשה רב. ולכאו' גרסו בהתוס' כהגירסא שלפנינו וצ"ע דלכאו' א"א לומר כן וכקושיית הגליון.
ונראה דודאי הגירסא הנכונה היא כגרסת הא"ר אבל אי"ז שייך כלל לעניננו, והיינו משום דכונת התוס' אינה כלל על שיר של יום אלא הוא ענין אחר, והוא שהיו נוהגים בזמנם לומר כל יום אחר התפילה שיר מזמור לאסף [עי' פי' התפילה לר"י בר יקר עמ' ע"ז, ספר המחכים, ארחות חיים דין התחינות, מחזור ויטרי סדר שחרית אות י"ב ע"ש, סדר טרויש סי' ז', עץ חיים לונדון ע' קכד, מנהגי וורמיזא קריכום ור"י שמש, וכ"כ בסידור רש"ס ע' 231 בשם סדור ישן נושן כתוב בקלף ושכן נוהגין בק"ק פראג ע"פ הגאון מוה"ר ליב עי"ש ובסידור הגרי"ע], וע"ז קאי התוס' דיש שלא היו אומרים אותו בפורים כמו שא"א למנצח יענך, וע"ז קאמר התוס' דכן אומרים אותו משום דיש בו מפלת רשעים. והמגיה טעה וסבר דקאי אשיר של יום וע"כ הגיה אילת השחר וטעות הוא כמש"נ.
ומצאתי שכדברינו מבואר להדיא במחזור ויטרי סי' רנד [בנד"מ סדר פורים י'], שכ' וז"ל: "ואין לומר למנצח מזמור לדוד משום דכת' יענך י"י ביום צרה. וצרה בפורים לא מדכרינן לפי שנא' בו יום משתה ושמחה. וגם אין לומר שיר מזמור לאסף. תוס': ונראה שאומרי' שיר מזמור לאסף, כדי לסמוך שיר ממפלתן של רשעים למגילה שהיא מפלתן של רשעים". עכ"ל [ובכל כ"י חוץ מכ"י לונדון ליכא כלל הך תוס' שנוסף כנראה ע"פ התוס' למגילה שלפנינו], והרי מפורש כדברינו.
[וע"ע בסדר טרויש סי' י' כתב לומר גם בפורים שיר מזמור וכן בחנוכה עי"ש בס' ז' מש"כ בזה].

שבטיישראל
הודעות: 1819
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: שיר של יום בפורים

הודעהעל ידי שבטיישראל » ב' מרץ 14, 2011 4:02 pm

מענין לענין באותו ענין
מנהג מקהלות החסידים בעיה"ק ירושלם (ע"פ מנהג הספרדים וע"פ תקנת מוהרמ"מ מוויטעפסק זיע"א) לומר בכל ערב לפני עלינו לשבח "שיר למעלות אשא עיני אל ההרים", ובפסח אומרים "בצאת ישראל ממצרים", ובשבועות "מזמור לדוד הבו לה' בני אלים", ובסוכות "שמחתי באומרים לי", ובחנוכה אומרים "מזמור שיר חנוכת", ואח"כ ק"י וברכו ועלינו לשבח.

אך תמוה ביותר למה בפורים משום מה לא נתקבל המנהג לומר "למנצח על אילת השחר" ?

אברהם צבי
הודעות: 44
הצטרף: א' נובמבר 28, 2010 5:30 pm

Re: שיר של יום בפורים

הודעהעל ידי אברהם צבי » ב' מרץ 14, 2011 8:32 pm


נוטר הכרמים
הודעות: 6766
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שיר של יום בפורים

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 15, 2011 12:19 pm

הנה במס' סופרים (יח,ב) איתא: בפורים שגיון לדוד. ובהגהות רבינו הגר"א שם: וי"א אלקים אל דמי לך (תהילים פג), ועי' תוס' מגילה דף ד. סוף ד"ה פסק ובגליון שם. הרי נראה כי רבינו הגר"א הסכים עם הבנת הגליון בדברי תוס', ואין כאן שגיאה ולא טעות, ומ"מ סבר הגר"א לומר למנצח על אילת השחר יען כי בגמ' יומא כט,א ומגילה טו,א מזמור זה נדרש על מרדכי ואסתר, ועי' פרישה שם סק"ו.

ואגב גררא אעתיק כאן דבר נחמד שכתב בפי' מקרא סופרים (מר' יצחק אליהו לאנדא, סובאלק תרכ"ב) שם, וז"ל: לפי שנאמר בו ישוב עמלו בראשו. והוא ע"ד מה שאומרים בעל הניסים והשבות לו גמולו בראשו. ויתכן ע"ד מה ששמעתי בשם הגר"א ז"ל מוילנא על מה דאיתא במס' מגילה טז,א: על העץ אשר הכין לו, תנא לו הכין, דלכאורה לא נתחדש מאמר חדש ממה שאמר קודם אשר הכין לו, ומה מחדש לנו התנא לו הכין. [א"ה, ועי' מהרש"א ח"א].

ומגיה הגר"א ז"ל תנא 'לו הכין וגו', וכוונתו דתנא אתי לאשמועינן דעל המן נאמר בתהילים לו הכין כלי מות, שתלו אותו על העץ שהכין לעצמו להיות לו כלי מות, ודפח"ח. ולכן אומרים בפורים מזמור שגיון לדוד שנאמר בו ולו הכין כלי מות, עכ"ד המקרא סופרים. (העתקתיו מה'מעשה רב' החדש, שי"ל ע"י ידידי הגר"י זלושינסקי שליט"א, ירושלים תשס"ט).

ואמנם בפי' 'יד יוסף' על עין יעקב כבר הביא שבמדרש תהילים מסיים: ועליו נאמר ולו הכין כלי מות וגו', ודבר ה' היה ביד אליהו.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: שיר של יום בפורים

הודעהעל ידי אליהוא » ג' מרץ 15, 2011 2:34 pm

כנראה שלא הבנת את דברי. אני לא נכנסתי כלל לנושא מנין להגרא והראשונים הא דאילת השחר, אלא רק הסברתי כיצד נפלה הטעות בדברי התוס' [כמו שהעיר הגליון שזה טעות], שמתחילה היה כתוב שיר מזמור לאסף כגי' הא"ר והגליון, והמגיה חשב שמדובר על שיר של יום, ולכן הגיה ששיר של יום הוא אילת השחר, אך באמת שדברי התוס' לא מוסבים על שש"י אלא על אמירת שיר מזמור לאסף הנהוג בכל יום.
הדברים מדברים בעד עצמם, ומוכרחים מעצמם, ואין כאן ספק כלל.

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12183
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שיר של יום בפורים

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 15, 2011 3:32 pm

אליהוא. חכם עדיף מנביא !
כ"ה בתוס' בדפוס שונצינו, וכך הוא גם בדפוס וונציה: ואומר שיר מזמור
לא בדקתי באיזה דפוס השתנה.

נוטר הכרמים
הודעות: 6766
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' מרץ 15, 2011 6:45 pm

יאושר חילך, אליהוא, על דברותיך הראשונות והשניות. ניכרת בך חביבות יתירה לדברי אא"ז רבינו הגר"א זי"ע, אי"ה בהמשך אעלה עוד כמה דיונים במשנתו הגדולה מעניני דיומא.

היא שיחתי
הודעות: 3480
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' מרץ 15, 2011 8:44 pm

יפה מאוד

יעוי' בהגהות עוז והדר על אתר שהביאו ש"בדפו"ר איתא ואומר שיר מזמור" וציינו למסכת סופרים פי"ח הלכה ב' שהביא קודם נוה"כ

אך רבותי
יש לפניכם כהיום הגהות עוז והדר
איך אתם לא הולכים לבדוק שם דבר ראשון???
עם כזו בקיאות וידע בספרים הלא זהו הצעד הראשון שנדרש!!!

(במחשבה שניה ברור שמי שמציין לכ"י לונדון במ"ו או לדפוס שונצינו וונציה ראה את הגהות עו"ה אולם היה מן הראוי לציין זאת לטובת מי שאינו מעיין בהנ"ל)

היא שיחתי
הודעות: 3480
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' מרץ 15, 2011 9:01 pm

עי' עוד

מחזור ויטרי סימן צג

"מצאתי אין אומ' והוא רחום. למנצח. ושיר מזמור. ואין נופלין על פניהם. בימים טובים. וראשי חדשים. וחנוכה. ופורים. ויום שבוע הבן ובבית משתה חתנים. אלא שבפורים נהגו לומר שיר מזמור. מפני שלא זיכה להלל. ואע"ג דקיימא לן קריית' זו הלילא אבל לא למנצח. דצרה בפורים לא מדכרינן".

סידור רש"י סימן שלא

"בפורים אין אומרים למנצח, משום דכתיב ביה יענך ה' ביום צרה (תהלים כ' ב'), וצרה בפורים לא מדכרינן לפי שנאמר ימי משתה ושמחה (אסתר ט' כ"ב), וכן למחר אינן אומרים למנצח, ואין נופלים על פניהם בתחנונים בשניהם, משום דכתיב להיות עושים את שני הימים האלה (שם שם כ"ז), ערים המוקפים בט"ו וכפרים בי"ד, ואמר מר אסורין זה בזה, ואינו אומר שיר מזמור לאסף"

וכן הובא לעיל כבר סדר טרוייש סימן ז

"שיר מזמור אין אומר' בכל יום שיש בו מוסף ועל כן אומ' אותו בפורים שאין בו מוסף גם כדי להזכיר מחיית עמלק"
אך דו"ק שגם הביא טעם התוס'

ובספר המחכים גם הזכיר טעם זה שיום שאין בו מוסף אומרים

"חנוכה ופורים ויו' י"ד וט"ו באדר הראשון שהם אסורים בהספד ובתעני(ו)ת אבל במנחה של י"ד אין למנוע, הכי מוכיח שיטת ההלכה בפ"ק דמגילה ואין אומרי' למנצח, ושיר מזמור לאסף מנהג אין אומרי' אותו אך שמעתי מר' ה"ר ריב"ט כלל זה כל יום שאין בו מוסף או' בו שיר מזמור לאסף".

ויעוי' בכלבו סימן מה

"ואין אומר למנצח ולא שיר מזמור ואין נופלין על פניהם בשני הימים בלבד לפי ששניהם כאחד טובים וי"א מזמור אלי אלי למה עזבתני במקום שיר מזמור"
ויש להבין מהו במקום הלא הוא השיר של יום

סמל אישי של המשתמש
איש_ספר
מנהל האתר
הודעות: 12183
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 11:46 pm

Re: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי איש_ספר » ג' מרץ 15, 2011 9:15 pm

היא שיחתי כתב:(במחשבה שניה ברור שמי שמציין לכ"י לונדון במ"ו או לדפוס שונצינו וונציה ראה את הגהות עו"ה אולם היה מן הראוי לציין זאת לטובת מי שאינו מעיין בהנ"ל)

לפעמים דוקא המושכל ראשון הוא הנכון...
את שונצינו וונציה מצאתילא בהגהות עוז והדר, אלא בצאתי לחפשי בגמרות ישנות שבאוצר. (אחרי שהבנתי שהאליה רבה בודאי לא מתכון לכתבי יד...). מה באמת כתוב בגהות עו"ה?

לבי במערב
הודעות: 2720
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: שיר של יום בפורים <לאוקמי גירסא>

הודעהעל ידי לבי במערב » ו' מאי 01, 2020 6:22 am

איש_ספר כתב: . . מה באמת כתוב ב[ה]גהות עו"ה?
הע' כ: "ואכן בדפו"ר איתא 'ואומר שיר מזמור', ועי' מסכת סופרים פי"ח ה"ב".


חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 15 אורחים