עמוד 1 מתוך 1

מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:24 am
על ידי איש_ספר
בסי' תר"צ ס"ג: אם השמיט הסופר באמצעה תיבות אפילו עד חציה וקראם הקורא ע"פ יצא.
תרצ"א ס"ב: ועושין כל פרשיותיה סתומות ואם עשאן פתוחות פסולה.

והק' חכ"א שליט"א, אם כך, מה המחסר תיבות במגילה הרי זה בלבד שכתב את כל היתר ברצף דאל"כ יהפכו הפרשיות לפתוחות. האמנם?

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 10:44 am
על ידי עזריאל ברגר
א. איכא לאוקומי בדוחק שהחסיר תיבות באופן שלא יצר פרשה פתוחה.
ב. איכא לייתובי בדוחק ש"פסולה" היינו לכתחילה, וע"ד דעת הרמב"ם שהקריאה כשרה גם אם הספר תורה פסול, ואין קוראים בו לכתחילה.

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 1:07 pm
על ידי רב טקסט
דין זה של השמטה נאמר בשני אופנים, (עי' מגילה יח:)
1. השמיט בה הסופר אותיות או פסוקים, עד חציה.
2. היו בה אותיות מטושטשות.

פשטות הדברים הוא שהכותב שהשמיט לא הניח מקום לכתוב אותן פסוקים אלא השמיטן בטעות, ולא נעשה שם פרשה.
מאידך היכא שיש אותיותמטושטשותשאין רשומן ניכר, יש לעיין אם זה מייצר פרשה. ואם ננקוט שזה נידון כפרשה צריך לומר דמיירי שלא היו הרבה אותיותמטושטשות ביחד בענין שאין רשומן ניכר.
וזה לפי הפוסקים הפוסלים גם דיעבד כשעשה פרשה פתוחה, או שינה בצורת הפרשיות. עי"ש במ"א שהביא ממהר"ם מינץ שהקיך דיעבד.

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:09 pm
על ידי איש_ספר
יש"כ למשיבים ואכתי לא איפריק לענ"ד

הגאון הירושלמי כל רז לא אניס ליה, רב"צ כהנא שפירא שליט"א ציווה לעיין בדברי המאירי שכתב במגילה יח לגבי תרגום שכתבו מקרא, שהקשו בדומה לזה ולא יהיה אלא כמי שהחסיר אותן תיבות וכתב המאירי וז"ל: שהשינוי מוכיח שהוא שינוי נעשה בכוונה ודרך מחשבת תיקון. ויש לומר בדומה לזה בענייננו.

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:23 pm
על ידי רב טקסט
לא הבנתי, המאירי הרי בא לומר דהיכא שנעשה במכוון גרע, ומאי ענינו לכאן.

שמא כוונתך לומר, דמבואר בדבריו דדין זה דהשמיט לא נאמר אלא כשנעשה בטעות, וממילא דלא הניח ריוח לחזור לשם לכתוב מה שהשמיט, ולא נעשה פרשה?

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:41 pm
על ידי איש_ספר
נראה בכוונת הגאון המשיב שר"ל ע"ד המאירי שדוקא אם כוונתו לכתוב באופן שתהיה הפרשה פרשה פתוחה אז פסול (לסוברים כן וכן הלכה) אבל אם החסיר תיבות בשגגה שאין כוונתו לפתוח עי"כ את הפרשה, אינו פוסל.

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: ד' מרץ 13, 2019 9:52 pm
על ידי רב טקסט
אני מבין שהכוונה לומר, דמצד עצם השינוי לא חמיר השינוי בפרשיות טפי מהשמטת אותיות, אלא דמה שנעשה בכוונה פוסל גם בהשמטת אותיות.
אלו דברים של טעם

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: א' מרץ 24, 2019 9:12 am
על ידי איש_ספר
שו"מ את הקושיא בספר ימי הפורים שקישור ממנו ניתן כאן

viewtopic.php?f=26&t=32360&hilit=%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: א' מרץ 24, 2019 10:23 am
על ידי מקדש מלך
איש_ספר כתב:שו"מ את הקושיא בספר ימי הפורים שקישור ממנו ניתן כאן

viewtopic.php?f=26&t=32360&hilit=%D7%A9%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%90

האם יוכל כת"ר לכתוב את העמוד שבו דן בזה?

Re: מגילה החסרה תיבות ופרשיות שנהפכו לפתוחות - הא כיצד?

פורסם: א' מרץ 24, 2019 10:45 pm
על ידי רב טקסט
מסתמא כוונתו לעמוד 178
אבל זה לא שאלה זו