מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
בעלזער
הודעות: 342
הצטרף: ד' ינואר 25, 2012 4:22 pm

מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי בעלזער » ד' פברואר 29, 2012 11:41 am

אני באמצע לכתוב מאמר על כל המקבילות בין פורים ליום הכיפורים ואשמח מאוד אם חכמי הבית המדרש יוכלו לעזור לי בזה העניין.

כמו..

א. משלוח מנוח - שילוח ביד איש עתי.
ב. פור - שתי הגורלות.

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ד' פברואר 29, 2012 12:02 pm

מצורף שיעור ממורי ורבי הגרי''א ווינטרויב זצוק"ל.
אולי יעזור לך.
דרך אגב- זהו שיעורו האחרון עלי אדמות מליל הניתוח שאחריו לא קם.
רבינו התעקש שלפני הניתוח הוא רוצה לומר את השיעור.
למותר לציין שהכל לפי הבנתי בלבד. ואיתי תלון משוגתי.
פורים.pdf
(47.19 KiB) הורד 273 פעמים

אב-י
הודעות: 99
הצטרף: א' דצמבר 18, 2011 8:04 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי אב-י » ש' מרץ 03, 2012 8:27 pm

השבוע (פרשת תצוה) היה מאמר יפה מאוד בעיתון 'מורשה' על פורים כפורים, נכתב ע"י ר"א פלשניצקי.
וע"ע בפירוש למגילת אסתר 'יינה של תורה' מובא שם גם פירושים קצרים בזה הענין. ובספר מכתב מאליהו ח"ב.

נוטר הכרמים
הודעות: 5075
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' מרץ 03, 2012 11:08 pm

דברים נחמדים בענין פורים כפורים מאת הגאון הק' ר' מנחם זעמבא הי"ד (חידושי הגרמ"ז סי' נא).

במשנה כלים פי"ז מ"ד 'ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה. שני אין בו טומאה. בשלישי יש בו טומאה. ברביעי ובחמישי אין בהם טומאה חוץ מכנף העזניה וביצת הנעמית המצופה וכו' וכל שנברא ביום השישי טמא.

ושמעתי רמז נפלא בשם היהודי הקדוש זי"ע דאלו הימים הנזכרים במשנה דיש יום שיש בו טומאה ויש יום שאין בו טומאה הם מורים על יום הכיפורים ויום הפורים. הכלל דיוהכ"פ לעולם ביום דאין בו טומאה ויום הפורים ביום שיש בו טומאה. ולכן ביום הראשון שלישי וששי דיש בהם טומאה חל פורים ולא יוה"כ, ולהיפוך בשני דאין בו טומאה חל בו יוה"כ ולא פורים. אמנם ביום הד' והה' חלים שניהם, משום דבהם אין טומאה מה"ת דכנף העזניה וביצת נעמית מטמאין רק מדרבנן כמש"כ הרמב"ם והרע"ב לכן יוה"כ דהוא מן התורה ומדאורייתא אין בימים אלו טומאה יוכל לחול בהם, ולעומת זאת פורים דהוא רק מדרבנן, ומדרבנן יש הרי כן בימים אלו טומאה, ע"כ גם פורים יוכל לחול בהם, עכד"ק.

ונראה דכיון ז"ל בזה ליישב הקושיא דתמהו למאי נפק"מ סידור זה של ימי הבריאה, אם נברא בהם דבר המטמא או לאו, ולכן פי' דנפק"מ סידור לקביעא דירחא דכתב רש"י ז"ל בפסחים נח,ב דגם בשעה שקידשו ע"פ הראיה היו נזהרין שלא יבואו תרי שבא בהדדי הדדי, וכ"ה בר"ה ב' עיי"ש. ואיתא בתיקוני זוהר דפורים יום כיפורים עיי"ש. אך ההבדל שבשניהם הוא ע"פ המדרש פר' חוקת 'מי יתן טהור מטמא לא אחד' מרדכי משמעי עיי"ש. גילו לנו חז"ל דפורים הוא יום טהור מטמא. אולם יוהכ"פ אי' בתנא דבי אליהו ימים יוצרו ולא אחד בהם זה יוהכ"פ לישראל. ופי' בסה"ק דהוא כולו במקום טהור ע"ד שאחז"ל בקדושין מ' ע"ב צדיקים נמשלין בעוה"ז שכולו עומד במקום טהרה וכו'. ע"כ ביוהכ"פ דישראל כולם צדיקים ודומים למלאכי השרת בעי יום שכולו במקום טהור, אבל פורים הוא טהור מטמא כנ"ל וזהו הכוונה דקביעות יוה"כ הוא רק בימים שאין בהם טומאה, והיפוכו לפורים דהוא טהור מטמא הוקבע ימים שנברא בהם טמא ונעשה טהור מטמא ע"י מרדכי היהודי כמו שאמרו חז"ל באסתר רבה אל תיקרי יהודי אלא יחידי שייחד שמו של הקב"ה כנגד כל באי עולם, עיי"ש.

גלאגוזים
הודעות: 753
הצטרף: ב' ינואר 31, 2011 1:55 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי גלאגוזים » א' מרץ 04, 2012 2:10 pm

אציין עוד כמה גרגירים בנידון ממה ששמעתי במשך השנים.
ראשית מה שמקובל בשם הגר"א שפורים הוא ה"חציו לכם" של יוה"כ שהוא ה"חציו לה'".
כפי שציינת ישנו ענין ה"פור" בפורים או ה"גורל" ביוה"כ. אך יש בזה יותר עומק,
שכמו שביוה"כ בעינן שהגורל יהיה בין שניט השעיריםן ועל שניהם להיות "שוים במראה ווכו'
כך עבודתנו בפורים הביא להיות בבחינת עד דלא ידע וכו' כלומר דבחיצוניות עלינו להשוותם ככל שניתן.
[ראה בזה ב"פחד יצחק"]

עוד נקודה, לאור דברי הגר"א דיוה"כ הוא החציו לה' שכולו יום תענית, אך בערבו של יום נצטוינו להרבות במאכל,
הרי שפורים שהוא ה"חציו לכם" נצטוינו להתענות בערבו של יום.

ביום הכיפורים הוא היום שבו נהגה השם הקדוש "מפורש יוצא מפי כהן גדול", ולעומ"ז בפורים לא נזכר כלל שם
שמים בגלוי, [אלא ברמיזה בר"ת וכדו']

שבת שלפני יוה"כ נתייחדה בהפטרה מיוחדת ושמה של השבת נקרא ע"ש ההפטרה -"שבת שובה"-, ואף השבת שלפני
הפורים נתייחדה בהפטרה מיוחדת ושמה נקרא ע"ש ההפטרה -"שבת זכור".

מנהג ישראל לציין יום הכיפורים בשינוי הלבוש -קיטל-, ואף יום הפורים יש שמשנים לבושם.

ובחיתום הדברים אציין מה ששמעתי, דהרי בר"ה יכתבון ויום צום כיפור יחתמון, ומנהג ישראל לברך איש לרעהו בערבי יוה"כ בברכת גמר חתימה טובה,
ובפורים תחילתו של נס היה ועתה כתבו על היהודים כטוב בעיניכם וחתמו בטבעת המלך, וכל מלך שבמגילה הכוונה למלכו של עולם.
גמר חתימה טובה.

משה ששון
הודעות: 158
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 11:04 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי משה ששון » א' מרץ 04, 2012 2:42 pm

ראיתי פעם בשם הרש"ב מליובאויטש זצ"ל
שביום י"ג אדר יש עבודה גדולה לזכות לגורל דקדושה
שיש עניין שעיר לה' וגו'

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי מורה צדק » א' מרץ 04, 2012 4:58 pm

פעם המשגיח בישיבה צעק בערב פורים, "פורים ככפורים", ולאחר השיחה אמרתי לו נראה את הרב אומר את זה בערב יום כפור.

בעלזער
הודעות: 342
הצטרף: ד' ינואר 25, 2012 4:22 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי בעלזער » א' מרץ 04, 2012 9:47 pm

חברים אנא מכם הזמן דחוק אם אפשר להוסיף לעשות עמדי חסד ותבואו על שכרכם מן השמים.
מותר גם ברוח הימים האלו.

תחפושת.

בפורים מתחפש היהודי לגוי והריהו זולל וסובא לשכרה, ואילו ביום הכפורים, מתחפש הגוי ליהודי, וכל בעל עברה מתעטף בטלית של ירא חטא ובא לבית הכנסת.

בשם הרבי רבי בונם מפשיסחא זי"ע.

הוגה
הודעות: 1029
הצטרף: ד' אוקטובר 05, 2011 5:08 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי הוגה » א' מרץ 04, 2012 9:56 pm

בעלזער כתב:בפורים מתחפש היהודי לגוי והריהו זולל וסובא לשכרה, ואילו ביום הכפורים, מתחפש הגוי ליהודי, וכל בעל עברה מתעטף בטלית של ירא חטא ובא לבית הכנסת.

קבל לייק!!
ברצינות, בל"נ אוסיף את זה להשמטות של "ספר הבדיחות הבינלאומי" שתח"י בכת"י....

משה ששון
הודעות: 158
הצטרף: ג' דצמבר 06, 2011 11:04 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי משה ששון » א' מרץ 04, 2012 10:37 pm

בספר דרשות המגיד כמדומני
הביא בזה מהגר"ש שבדרון זצ"ל
שאמרו בירושלים לצום בתענית אסתר כדי לאכול סעודת פורים

בעלזער
הודעות: 342
הצטרף: ד' ינואר 25, 2012 4:22 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי בעלזער » א' מרץ 04, 2012 10:45 pm

לבטח כוונתך לזה.

ההבדל בין יום הכפורים לפורים, שבפורים מתענים לפניו, ולמחרת הצום אוכלים ושותים, ואילו ביום הכפורים מצווה לאכול לפני הצום.

כרם
הודעות: 737
הצטרף: ב' אוגוסט 01, 2011 11:48 pm

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי כרם » א' מרץ 04, 2012 10:58 pm

ראה בענין פורים = כפורים בשם הגר"י גלינסקי שליט"א

פורים בנובהרדוק, היה יותר מיום הכיפורים. כי ביום כפור מכפרים על העבר, ובפורים מתחזקים לקראת העתיד. ביום כיפור מתעוררים מהמחזור, ובפורים אנו יוצרים את התפילות.


viewtopic.php?f=7&t=6618&p=77384#p76594

ישראל הר כסף
הודעות: 888
הצטרף: א' מאי 23, 2010 9:47 pm
מיקום: ברכפלד

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי ישראל הר כסף » ב' מרץ 05, 2012 5:07 pm

הרי לך רעיון מרבי אשר וויס שליט"א. אני מקווה שכתבתי ברור. כי כתבתי תוך כדי שמיעת השיעור והוא כידוע מדבר מהר...
א וויס.pdf
(22.13 KiB) הורד 196 פעמים

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16470
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' מרץ 05, 2012 6:34 pm

פורים אינו בטל לעתיד לבא וביום הכיפורים מחלוקת עיין במהר"ל בפתיחת אור חדש בביאור העניין

היא שיחתי
הודעות: 3324
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי היא שיחתי » ג' מרץ 06, 2012 3:33 am

שניהם ימי קבלת התורה
ביום כיפור ניתנו לוחות שניות
ובפורים הדר קיבלוה בימי אחשורוש שבת פח.
והגרד"כ פלפל בזה באופן נפלא בספר מזמור לדוד דבלוחות שניות נמסרה תורה שבע"פ רק מתוך יגיעה כמבואר בבית הלוי, וליגיעה לא הסכימו, אבל לתושבע"פ שבלוחות ראשונות שהיו בשבועות בלא יגיעה הסכימו ולהכי פורים משלים יום הכיפורים דאז לא קיבלו התורה שבע"פ די הצורך

עזריאל ברגר
הודעות: 4526
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מקבילות בין פורים = לכפורים - כל המרבה הרי זה משובח.

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ה' פברואר 21, 2019 12:09 pm

תענית אסתר חלה באותו יום בשבוע כמו יום הכיפורים שאחריה (ונרמזו שניהם באת בש גר דק הצ).
ויש מקום לומר שאף תענית אסתר לא תבטל לעת"ל.חזור אל “פורים וארבע פרשיות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים