מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 7335
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' אפריל 16, 2016 9:52 pm

כתב במשנה ברורה (סימן תצא סק"א),
מי שהתחיל לאכול במוצאי פסח מבע"י עד הלילה, ועדיין לא התפלל והבדיל, מותר לאכול חמץ, דכיון שחשכה הוי לילה לכל מילי, אלא שחכמים אסרו במלאכה עד שיבדיל [מ"א וש"א] אמנם אם עדיין לא בירך בהמ"ז בודאי אין לו לאכול חמץ, דהרי יצטרך לומר יעלה ויבוא משום דאזלינן בתר התחלת הסעודה כדאיתא לעיל בסוף סימן קפ"ח, וא"כ יהיה תרתי דסתרי,


ומשמעות דברי המשנ"ב דפירש דברי המג"א דמיירי באחד שכבר בירך ברכת המזון, והנידון הוא אכילת חמץ קודם תפילת מעריב והבדלה, וצ"ב טובא, דאם כבר בירך ברהמ"ז בלא"ה אסור לו לאכול קודם הבדלה, וגם מצה אסור לו לאכול, וכן הקשו בשו"ת מנחת אלעזר (ח"ד סי' מג), ובשו"ת שלמת חיים (או"ח סי' ש), ובשו"ת דברי יציב (או"ח סי' רכו), ובשו"ת משנה הלכות (חי"ג סי' עב).

עוד הקשה בשלמת חיים שם דבלשון המג"א מבואר שהתחיל לאכול "מבעוד יום", ובפשוטו היינו משום דבלא"ה אינו מותר לאכול קודם הבדלה, ואם כבר בירך, מה מהני שהתחיל מבעוד יום.

אולם האמת יורה דרכו, דבמהדורות החדשות (עוז והדר; דרשו) ציינו על הגליון דבדפו"ד ליתא למילים אלו במשנ"ב (אמנם אם עדיין לא בירך בהמ"ז בודאי), ואיתא 'ולפי דעתי היה נראה פשוט דבודאי..., ולפי"ז מתבאר בלשון המשנ"ב שבא לחלוק על דברי המג"א, ובדברי המג"א גם מבין דמיירי לענין לאכול קודם ברכת המזון.

נוטר הכרמים
הודעות: 7335
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' אפריל 16, 2016 9:54 pm

והנה בשולחן ערוך הרב כאן (ס"ק ג) מבואר להדיא דמיירי לענין אכילת חמץ בתוך הסעודה, וז"ל,
מי שנמשכה סעודתו במוצאי יום טוב האחרון של פסח עד לאחר צאת הכוכבים מותר לאכול חמץ בסעודה אף שעדיין לא התפלל ערבית ולא הבדיל כלל לפי שאיסור חמץ אינו תלוי בהבדלה כלל, דכיון שחשכה הוא לילה לכל דבר וכבר הלכה ממנו קדושת יום טוב, ומה שאסור בעשיית מלאכה קודם ההבדלה אינו מחמת קדושת יום טוב אלא שהחכמים אסרוהו מטעם שנתבאר בסי' רצ"ט... אבל לענין שאר דברים התלויים בקדושת היום כגון מצות מקרא קודש עיין סימן תקכ"ט אין צריך להוסיף מחול על הקודש, וכל שכן לענין אכילת חמץ שאינו תלוי כלל בקדושת היום שהרי אף בחולו של מועד אסור לאכול חמץ.

והנה בדבריו מבוארת סברא דאכילת חמץ לא מזקיקה הבדלה, כיון דכבר נסתלק ממנו קדושת היו"ט, ואין כאן ענין של תוספת יו"ט, מאחר שאיסור חמץ לאו מיתלי תליא בקדושת היו"ט אלא זה קשור בתאריך של ימי חג הפסח, ואף חולו של מועד אסור בחמץ, ולכן מותר לאכול חמץ קודם הבדלה. אולם בדבריו לא נתבאר מאי טעמא באמת יוכל לומר בברכת המזון 'את יום חג המצות הזה', ולא יהיה בזה משום תרתי דסתרי אחר שכבר אכל חמץ, וכטענת המשנ"ב.

ברם, הגרי"ח זוננפלד בתשובתו שם בתו"ד תמה על גוף הטענה של תרתי דסתרי בנידון דידן, וז"ל,
ואטו אם אחד אכל בשוגג בפסח חמץ לאותן הפוסקים דס"ל דמחוייב לברך בהמ"ז, וכי לא יאמר יעלה ויבא, עכ"ל. והיינו דאכילת חמץ אינה עוקרת את קדושת היום, ועד כמה שזו סעודת יו"ט אצלו אומר יעלה ויבוא, ומה בכך שאכל חמץ לענין אמירת יעו"י, אטו אם אכל חמץ אינו אומר יעו"י בברכת המזון.
ומעין טענה זו מובא בשם הגרשז"א בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק נט הערה מה) ובס' הליכות שלמה (עמוד שמה).

נוטר הכרמים
הודעות: 7335
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' אפריל 16, 2016 9:55 pm

והשואל הגר"ש סובל זצ"ל בשלמת חיים שם כתב להעמיד דברי המשנ"ב הנ"ל בדרך מחודשת מאוד, דהנה בסימן ק"ד (סעיף ז') איתא, אינו פוסק לא לקדיש ולא לקדושה, אלא ישתוק ויכוין למה שאומר ש"ץ ויהא כעונה, וכתב שם במ"ב (ס"ק כ"ח) דיוצא בזה ידי חובת עניית קדושה, אבל לענין שיהא נחשב להפסק בשמ"ע לא אמרינן שומע כעונה [ע"ד מחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה, מחשבה רעה אין הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה], ולפ"ז גם בכאן י"ל דכאן מיירי שאוכל בחברותא ויהיה אחד שלא יאכל עכשיו חמץ והוא יאמר יעלה ויבוא והם ישתקו ויכוונו לדבריו, נמצא דלענין שלא יהיה תרתי דסתרי לא אמרינן שומע כעונה, אולם לענין דאזלינן בתר התחלת הסעודה אמרינן שומע כעונה והוי כמו שאמרו יעלה ויבוא. ואפילו אם היו רק שנים ואחד אכל חמץ, אולי יכול לצאת ביעלה ויבוא, אף דבפחות מג' אין מוציאים בברהמ"ז לפי מ"ש בט"ז בסימן קכ"ד (באמצע ס"ק ה'), דלא חייבו רבנן את הבקי שלא יסמוך על הש"ץ אלא בכל התפלה, אלא בשביל דבר אחד בלבד יוכל לסמוך על הש"ץ. וגם בכאן אחרי דאינו אומר יעלה ויבוא מטעם שלא יהיה תרתי דסתרי אולי נחשב כמו שאינו בקי, יעו"ש.

והגרי"ח זצ"ל העמיד באופן נוסף את דברי המשנ"ב, לפי הידוע דהגר"א זצ"ל עשה הבדלה על כוס של שכר, וא"כ פשוט נ"מ דלבהמ"ז יקח כוס של שכר, ואח"כ יעשה הבדלה על כוס אחר, עכ"ל. והיינו שיברך ברכת המזון על כוס של שכר שהוא חמץ וישתה אותה, ובכך שותה חמץ אחרי ברכת המזון וקודם הבדלה, יעו"ש.

מה שנכון נכון
הודעות: 9730
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ש' אפריל 16, 2016 10:05 pm

נוטר הכרמים כתב:אולם האמת יורה דרכו, דבמהדורות החדשות (עוז והדר; דרשו) ציינו על הגליון דבדפו"ר ליתא למילים אלו במשנ"ב (אמנם אם עדיין לא בירך בהמ"ז בודאי), ואיתא 'ולפי דעתי היה נראה פשוט דבודאי..., ולפי"ז מתבאר בלשון המשנ"ב שבא לחלוק על דברי המג"א, ובדברי המג"א גם מבין דמיירי לענין לאכול קודם ברכת המזון.

המהדורות הנ"ל אינם לפני, ולא הבנתי מה התועלת, הרי ברור שהשינוי שלפנינו נעשה בחיי הח"ח.

היא שיחתי
הודעות: 3492
הצטרף: ו' דצמבר 17, 2010 1:27 am
מיקום: צפת

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי היא שיחתי » ש' אפריל 16, 2016 10:57 pm

נוטר הכרמים כתב:

ברם, הגרי"ח זוננפלד בתשובתו שם בתו"ד תמה על גוף הטענה של תרתי דסתרי בנידון דידן, וז"ל,
ואטו אם אחד אכל בשוגג בפסח חמץ לאותן הפוסקים דס"ל דמחוייב לברך בהמ"ז, וכי לא יאמר יעלה ויבא, עכ"ל. והיינו דאכילת חמץ אינה עוקרת את קדושת היום, ועד כמה שזו סעודת יו"ט אצלו אומר יעלה ויבוא, ומה בכך שאכל חמץ לענין אמירת יעו"י, אטו אם אכל חמץ אינו אומר יעו"י בברכת המזון.
ומעין טענה זו מובא בשם הגרשז"א בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק נט הערה מה) ובס' הליכות שלמה (עמוד שמה).


כבוד הרב נוטר
ייש"כ על העלאת דברים מסודרים ונפלאים כדרכו, המעוררים את הלב לעיין ולפלפל

ובגוף קושיה זו, אפשר לדון לפי מש"כ הגאון רבי בערל שוורצמן זצ"ל ונדפס בקובץ והגית כרך לד כמדומה, בהא דאיתא בר"ה כ:
אמר מר: צריך שיהא לילה ויום מן החדש. מנלן? רבי יוחנן אמר: מערב עד ערב, ריש לקיש אמר: עד יום האחד ועשרים לחדש בערב. מאי בינייהו? אביי אמר: משמעות דורשין איכא בינייהו. רבא אמר: חצות לילה איכא בינייהו.

ופירש"י
חצות לילה איכא בינייהו - מאן דיליף מיום הכפורים - הולך אחר תחילת הלילה, דכתיב מערב עד ערב, ולדידיה אם נראית הישנה אפילו בתחילת ליל שלשים - שוב אין החדש מתקדש ביום שלשים, ולמאן דיליף ממצות - אין היום הולך אחר תחילת הלילה, שהרי מחצות לילה הראשון של פסח עד יום האחד ועשרים אכילת מצה רשות, ובלבד שלא יאכל חמץ, כדאמרינן בשילהי ערבי פסחים (קכ, ב), וחצות לילה ראשון חלוק מהם, ונמשך עם הפסח הנשחט בארבעה עשר שהמצה נאכלת עמו חובה, ולדידיה אפילו נראית הישנה בתחילת הלילה - מאיימין למחר על העדים לומר ראינוהו אם צריכין אנו לקדשו ביום שלשים, להרחיק יום הכפורים משבת.


ותמה הגרד"ש מה עניין אכילת מצה להא דלילה הולך אחר היום
וביאר בזה, דאכילת מצה ופסח הוא כלישנא דקרא בארבעה עשר בערב תאכלו מצות, דנתחדש דצורת קביעת היום בפסח הוא שהלילה המאוחר שייך ליום הקודם, ולא כרגיל שהלילה הולך אחר היום הבא, וכתב עוד לבסס יסודו זה
ולכך שפיר כתב רש"י דכשבאים ללמוד מהלכות חמץ ומצה בפסח, עד חצות הלילה שייך ליום הקודם, ודו"ק

אשר לפי"ז יש לפלפל ולומר, דבעלמא אפשר לומר יעלה ויבוא ורצה אף אחר השקיעה, משום דתוספת שבת ויום טוב שייכא אף אחר השקיעה, ועל כן ראוי הוא באמירות אלו
אבל בפסח, דצורת ההזכרה היא 'חג המצות', הרי בזה אין תוספת, דהרי אי אפשר לאכול מצה בתוספת שבת מבעוד יום, ואם כן היאך הוא אומר אחר השקיעה 'חג המצות', אלא הביאור הוא, דהלילה נקבע לילך אחר היום שלפניו, דדין מיוחד הוא בהלכות מצה וחמץ דהלילה שלאחריו שייך ליום שלפניו עד חצות
ועל כן ראוי לומר בו עדיין 'חג המצות',

אשר מעתה יבוארו היטב דברי המשנ"ב, דהואיל והוא כבר אוכל חמץ, הרי הוא מנתק את הלילה מלהיות שייך ליום שלפניו, ומחברו ליום שלאחריו, ושוב אינו יכול לומר יעלה ויבוא, דהואיל וכל שייכות הלילה ליום שלפניו הוא מצד דבהלכות חמץ ומצה שייך הלילה ליום שלפניו, כל זה כל עוד בפועל אינו אוכל חמץ

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ש' אפריל 16, 2016 11:41 pm

מה שנכון נכון כתב:
נוטר הכרמים כתב:אולם האמת יורה דרכו, דבמהדורות החדשות (עוז והדר; דרשו) ציינו על הגליון דבדפו"ר ליתא למילים אלו במשנ"ב (אמנם אם עדיין לא בירך בהמ"ז בודאי), ואיתא 'ולפי דעתי היה נראה פשוט דבודאי..., ולפי"ז מתבאר בלשון המשנ"ב שבא לחלוק על דברי המג"א, ובדברי המג"א גם מבין דמיירי לענין לאכול קודם ברכת המזון.

המהדורות הנ"ל אינם לפני, ולא הבנתי מה התועלת, הרי ברור שהשינוי שלפנינו נעשה בחיי הח"ח.

שלא לומר על ידי הח"ח ממש. ולא הועלנו כלום בגילוי המהדורה הראשונה, אלא אם כן נדחוק ונאמר שהבוכער הזעצער הוא זה ששינה בדפוס השני.

צולניק
הודעות: 1049
הצטרף: ב' מרץ 17, 2014 12:10 pm

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי צולניק » א' אפריל 17, 2016 9:31 pm

נוטר הכרמים כתב:והנה בשולחן ערוך הרב כאן (ס"ק ג) מבואר להדיא דמיירי לענין אכילת חמץ בתוך הסעודה, וז"ל,
מי שנמשכה סעודתו במוצאי יום טוב האחרון של פסח עד לאחר צאת הכוכבים מותר לאכול חמץ בסעודה אף שעדיין לא התפלל ערבית ולא הבדיל כלל לפי שאיסור חמץ אינו תלוי בהבדלה כלל, דכיון שחשכה הוא לילה לכל דבר וכבר הלכה ממנו קדושת יום טוב, ומה שאסור בעשיית מלאכה קודם ההבדלה אינו מחמת קדושת יום טוב אלא שהחכמים אסרוהו מטעם שנתבאר בסי' רצ"ט... אבל לענין שאר דברים התלויים בקדושת היום כגון מצות מקרא קודש עיין סימן תקכ"ט אין צריך להוסיף מחול על הקודש, וכל שכן לענין אכילת חמץ שאינו תלוי כלל בקדושת היום שהרי אף בחולו של מועד אסור לאכול חמץ.

והנה בדבריו מבוארת סברא דאכילת חמץ לא מזקיקה הבדלה, כיון דכבר נסתלק ממנו קדושת היו"ט, ואין כאן ענין של תוספת יו"ט, מאחר שאיסור חמץ לאו מיתלי תליא בקדושת היו"ט אלא זה קשור בתאריך של ימי חג הפסח, ואף חולו של מועד אסור בחמץ, ולכן מותר לאכול חמץ קודם הבדלה. אולם בדבריו לא נתבאר מאי טעמא באמת יוכל לומר בברכת המזון 'את יום חג המצות הזה', ולא יהיה בזה משום תרתי דסתרי אחר שכבר אכל חמץ, וכטענת המשנ"ב.

ברם, הגרי"ח זוננפלד בתשובתו שם בתו"ד תמה על גוף הטענה של תרתי דסתרי בנידון דידן, וז"ל,
ואטו אם אחד אכל בשוגג בפסח חמץ לאותן הפוסקים דס"ל דמחוייב לברך בהמ"ז, וכי לא יאמר יעלה ויבא, עכ"ל. והיינו דאכילת חמץ אינה עוקרת את קדושת היום, ועד כמה שזו סעודת יו"ט אצלו אומר יעלה ויבוא, ומה בכך שאכל חמץ לענין אמירת יעו"י, אטו אם אכל חמץ אינו אומר יעו"י בברכת המזון.
ומעין טענה זו מובא בשם הגרשז"א בספר שמירת שבת כהלכתה (פרק נט הערה מה) ובס' הליכות שלמה (עמוד שמה).

דברי השועה"ר וסברותיו הן הן דברי המגן אברהם.

ובאגב: לא הבנתי את טענת הגריח"ז ממי שאוכל חמץ תוך הפסח דודאי יש לחלק בין אוכל תוך הפסח לאוכל אחר הפסח שהזמן ראוי לצאת בו מקדושת הפסח. ובדומה לזה שמעתי ממורה הוראה [ולא מצאתי כעת מקורו] שמי שעשה מלאכה קודם שהבדיל בתפילה שוב לא יאמר אתה חוננתנו אחר שכבר יצאה ממנו קדושת שבת, ומשא"כ מי שעשה מלאכה בשבת [בשוגג או במזיד] דפשיטא שמבדיל כדרכו בתפילה.

עזריאל ברגר
הודעות: 8365
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' אפריל 17, 2016 11:29 pm

יש עוד אוקימתא לאכילת חמץ לפני הבדלה, והיא במי שאין לו אלא כוס אחד, ומקפיד על כוס לברהמ"ז, שאוכל סעודתו ומבדיל אחריה.
אבל כאן יש את הבעיה של אכילה לפני תפילת ערבית.

עושה חדשות
הודעות: 9465
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי עושה חדשות » ה' מאי 09, 2019 11:07 pm

בדרך אגב. ראיתי כעת דבר מעניין בשם רס"ג, הנה הוא -

רס''ג שעה לאחר הפסח.png
רס''ג שעה לאחר הפסח.png (24.29 KiB) נצפה 1913 פעמים

נחלי אפרסמון

Re: אכילת חמץ במוצאי הפסח קודם הבדלה / גירסאות במשנ"ב ועוד

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » ו' מאי 10, 2019 12:17 am

בזכרוני שהרב יעקב חיים סופר יש לו מאמר בזה.
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... =P0070.LST
כעת מצאתי כאן הוא מפלפל בכל הנ"ל.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים