אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 7:26 pm

מצוה מדאורייתא כל שבעה

בספר 'מעשה רב' - הנהגות רבינו הגר"א ז"ל סי' קפה, וז"ל: 'שבעת ימים תאכל מצות', כל שבעה מצוה ואינו קורא לה רשות אלא לגבי לילה ראשונה שהיא חובה, ומצוה לגבי חובה רשות קרי לה. אעפ"כ מצוה מדאורייתא הוא. וכן פירשו יום טוב אין צריך אות, פסח במצה סוכות בסוכה, ועוד כמה ראיות, עכ"ל.

עיקר הדבר דאיכא קיום מצות אכילת מצה כל שבעה, כבר מבואר בשו"ת חתם סופר יו"ד סי' קצא בשם החזקוני (שמות יב,יח). ועי' עוד בחי' חת"ס פסחים לה,ב .

נראה לברר בזה כמה פרטים, ועיקרו ליקוט מדברי ראשונים ואחרונים, בתוספת נופך.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 7:27 pm

כל כזית – קיום מצוה?

והנה רגילות העולם להבין בדברי הגר"א שישנה מצוה לאכול כמה שיותר כזיתים של מצה כל ימי הפסח, ובכל כזית מצה שאוכל מקיים מצוה. וראיתי מציינים בזה לשון הרמב"ם בספר מורה נבוכים (ג,מג): אבל אכילת מצה אם היתה יום אחד לא הרגשנו בה ולא התבאר ענינו כי ברוב הימים יאכל אדם מצה ומין ממיני האוכלים שני ימים או שלשה, אבל יוודע ענינו ויצא שמעו בהתעצם אכילת מצה שבוע שלם, עכ"ל.

אבל זה מחודש מאוד מסברא, דהא לא מצינו שום מצוה חיובית של אכילה בתורה באופן כזה, ובמה נתייחדה מצות אכילה זו יותר מכל מצוות אכילה דוגמת אכילת פת בשבתות ויו"ט שאוכל כזית או כביצה ודיו, (ועי' להלן דעת כמה אחרונים דבמצות 'בערב תאכלו מצות' נאמר גדר זה, ומ"מ ודאי יש לחלק טובא ואין לך בו אלא חידושו), והיאך תהא מצוה קיומית זו עדיפא.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 7:28 pm

למה אין מברכים על המצה כל שבעה

והנה במג"א הל' סוכה סוף סי' תרלט כתב בשם המהרי"ל, וז"ל: מה שאין מברכין על מצה כל שבעה היינו משום שאין מצוה באכילתו אלא שאינו אוכל חמץ, ומבואר דפליג וסבר דאין קיום מצוה כל שבעה ולדבריו זהו הטעם שאין מברכין, ועי' ברכ"י סי' תעה שהביא כיו"ב מדברי הבעה"מ ודן בדבריו.

והנה יש שדנו לדברי הגר"א, כיון דאיכא מצוה באכילת כל שבעה למה אין מברכין על המצה כל שבעה. וראה בשדי חמד סוף חלק ח מערכת חמץ ומצה סי' יז אריכות דברים בזה שיש שנהגו לברך, ועיי"ש מכתבו של הגר"ש הכהן מוילנא, ובשו"ת משיב דבר יו"ד סי' עז כתב דאיך שהוא לא שמענו לברך בכל ימי הפסח, ויעו"ש.

וראה עוד שו"ת מהרש"ם א,רט , שו"ת זכרון יהוסף סי' קעח, ספר עובר אורח שמע אליהו להגאון האדר"ת אות קמ.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 7:34 pm

מצוה על צד השלילה

ובשדי חמד שם העלה דחלוק דין אכילת לילה הראשון משאר ימים, דבלילה הראשון האכילה היא המצוה והיא עיקר התכלית במצוה, אבל בשאר הימים גדר המצוה היא רק מה שכעת בסעודתו הוא אינו אוכל חמץ ותחת זאת הוא אוכל את המצה, ולכך לא שייך ברכה על אכילת המצה דבאמת הקיום מצוה היא על צד השלילה שאינו אוכל עתה חמץ.

ושמעתי לבאר לפי"ז עוד, דהנה יש מקשים לדברי הגר"א מדברי תוס' בקידושין לח,א ד"ה אקרוב בסופו גבי חדש דאמרינן דאין עשה דאכילת מצה דוחה ל"ת דחדש משום גזירה כזית ראשון אטו כזית שני. ואי יש מצוה באכילת מצה כל שבעה, א"כ י"ל דגם כזית שני ידחה לאו דחדש, ראה הליכות שלמה להגרש"ז אויערבאך וכן שמעתי מבנו הגדול מו"ר הגר"ש שליט"א.

(ובדומה לזה הקשו לפי שיטת האחרונים (מהר"ל בגבורות ה' פרק מח וב"ח סי' תעב ד"ה והשמש, וראה שו"ת אבני נזר תמח,ז) גבי מצות בערב תאכלו מצות בליל פסח, דכל מה שאוכל מצה הוי מצוה אף ביותר מכזית, ועי' קה"י ברכות סי' ו ומקראי קודש פסח ח"ב סי' מח).

אמנם, אם גדר המצוה היא מה שאוכל מצה תחת לאכול חמץ, הנה בחדש ל"ש שיאכל עתה חמץ ממין זה שהרי אסור הוא כיון שבא מן החדש, ויל"ע, [וע"ע שו"ת עונג יו"ט ח"א סי' מב].

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 7:35 pm

אם צריך לחם עוני ומצה שמורה כל שבעה

ובספר הר אפרים על המכילתא פר' בא כתב דיל"ע לדעת הגר"א, אם כל שבעת הימים המצוה היא לאכול לחם עוני, או שמא י"ל דגם במצה עשירה איכא מצוה דבאמת מצה עשירה שם המצה עלה, דכל המנחות באות מצה והיו נילושות בשמן, הרי דמצה עשירה היא מצה ורק גבי פסח בעינן לחם עוני, ומעתה אפשר דזה נאמר רק בחיובא דלילה הראשון, יעו"ש, ובהגדת הגרי"א חבר (ד"ה הא לחמא עניא וד"ה אמר ראב"ע) נקט בפשטות דגם להגר"א א"צ לחם עוני כל שבעה.

וכיו"ב יש לדון לדעת רבינו הגר"א אי בעינן מצה שמורה כל ימי הפסח. והנה במעשה רב סי' קפו כתב, וז"ל: המצות של כל ימי הפסח יהיו מחיטים משומרות משעת קצירה והחמיר מאוד בדבר, מחמת שבמדינתינו מצויין מאוד מי גשמים בימי הקציר והתבואה על פני השדה ועוד כמה חששות דהוי כמו איתחזק ריעותא.

ובספר דמשק אליעזר סי' תנג,יד הביא הדברים, וכתב להפליא שהרי גמ' ערוכה היא בפסחים מ,א דאוכלים בציקות של נכרים, ואף אי לכתיחלה יש לחוש לחשש חימוץ אף מרחוק, מ"מ הא לזה די משומר מעת טחינה דאז יש חשש שמא יגע הקמח למים אבל לא קודם לכן, והאריך עוד בזה.

ולבסוף כתב שאף דבז' ימים אין מחויב לאכול מצה מ"מ אם אוכל מקיים מ"ע, דהוי רק מ"ע של רשות, והוי כמו בסוכה כל ז' דאפשר לו ליפטר כגון הולכי דרכים וכיוצא, ומ"מ באוכל קבע מקיים מצות עשה ומברך על זה, ולפי"ז הא דאיתא דאוכל אדם בציקות של נכרים היינו דאין איסור בזה, אבל לקיים המ"ע של מצה בעינן שימור כמו בליל א', ולכן נהג רבינו לאכול כל שבעה שמורה מעת קצירה.

ולפי"ז נמצא דכל הנהגת הגר"א בזה היא לשיטתו הנ"ל דאיכא מצוה באכילת כל שבעה, וכן הביא ב'קובץ מפרשים' בתוך ספר מעשה רב החדש (בהוצאת ידי"נ הגר"מ זלושינסקי שליט"א, ירושלים תשס"ט) מספר עבד המלך פר' בא בשם רא"מ אייזינשטיין משמם של הגר"ש סלאנט והגרא"ז מלצר זצ"ל.

ונמצא שכל אלו הבינו בדעת הגר"א כהבנה הפשוטה דהמצוה ד'שבעת ימים תאכל מצות' היא מעין המשך של מצות רשות למצוה דבערב תאכלו מצות, ואותם תנאים נאמרו במצוה זו. וכיו"ב י"ל בהאי ספיקא דמצה עשירה .

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 8:10 pm

סתירות בבירור דעת הגר"א בדין השימור

אולם באמת אין ברור שזהו הביאור בהנהגת הגר"א במצה שמורה, דאמנם הדמש"א הבין בדבריו כמו משמעות לשון הרמב"ם (ח,ט) דדין שימור הוא בכל המצות בפסח ואין חילוק בזה בין לילה ראשון לשאר ימים, וכ"כ במ"מ שם, והיינו דבאמת זהו מדין מיוחד של 'שימור' במצה.


אכן בדברי המע"ר לא משמע כן, אלא אדרבה דכל חומרת רבינו היא משום שבמדינתו מצויין מי גשמים ועוד כמה חששות, והוי כמו איתחזק ריעותא דחימוץ. וכן עולה בעליל מדברי החיי אדם (כלל קכח דין ל), וז"ל: וכן ראוי שיהיו כל המצות משומרים משעת קצירה שיש כמה חששות מביאת מים על חיטים, וגם לפעמים שמניחין לייבשן במחובר יותר מדאי מפני שאין להם זמן לקצור וכו', ואדונינו הגר"א החמיר מאוד בזה שלא לאכול רק מה שמשומר משעת קצירה כל ימי הפסח, והיינו מטעם הזה, ומכ"ש כשמוליכין החיטין יורד לפעמים גשמים מרובין על השקים עד שכמעט נשרה כל השק במים ואסור מדינא.

הרי להדיא דמשום חשש חימוץ נגעינן בה, וא"כ ליכא למישמע מינה מידי בהבנת דברי הגר"א, ודוק.

ובדברי הביאור הלכה מצינו לכאורה סתירה בזה, דבסי' תנג,ג ד"ה טוב לשמרן ביאר בדעת הגר"א מטעם שמא ירד עליהן מים במחובר לאחר שתתיבש התבואה, ואילו בסי' תס,א ד"ה מצת מצוה כתב ד'נראה שהוא כסברת המ"מ הנ"ל', וצ"ע.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 8:11 pm

הבנת המשנ"ב בדברי הגר"א

הבנה נוספת בדברי הגר"א נראה בדברי המשנ"ב סי' תרלט ס"ק כו, וז"ל: נסתפקתי לפי מה שידוע דעת הגר"א דמצוה לאכול כל ז' ימי הפסח כפשטיה דקרא שבעת ימים תאכל מצות, (והובא במשנ"ב סי' תעה,מה), אלא דמ"ע הוא רק בערב משא"כ אח"כ הוא מצוה בעלמא, אפשר דה"ה הכא מצוה לכתחילה לאכול פת כל ז' ימים ולברך לישב בסוכה.

והנה מדבריו שתים זו שמענו, חדא, משמע שהמצוה כל שבעה, לא זו בלבד שאינה חובה אלא אינה בגדר מצות 'עשה' אלא מצוה בעלמא, וצ"ב. ועוד, דבאמת לא מקיים מצוה בכל אכילה נוספת, ומקיים מצוה רק באכילת מצה דבר יום ביומו. והיינו דסבר דדומיא דהמצוה דבערב תאכלו מצות שהיא מצוה חיובית לאכול שיעור מצה בלילה ראשון כן הוא המצוה בעלמא בכל שבעת הימים, וזה מחודש למאוד.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 03, 2011 8:12 pm

ראיית הגר"א מהא דפסח א"צ אות

וראיית הגר"א מהא דיו"ט דפסח אין צריך אות, ביאר בהגהות פעולת שכיר, דהנה במנחות לו,ב איתא: ר' עקיבא אומר, יכול יניח אדם תפילין בשבתות וימים טובים ת"ל והיה לאות על ידך ולטוטפות בין עיניך, מי שצריכים אות, יצאו שבתות וימים טובים שהן גופן אות. וכתבו תוס' ד"ה יצאו דלא רק ביו"ט יש אות שאסור בעשיית מלאכה אלא גם בחול המועד יש אות בפסח דאסור באכילת חמץ ובסוכות דחייב בסוכה. ורבינו סובר דאי משום הא דאסור לאכול חמץ דהוי רק איסור בשוא"ת לא חשיב אות, ורק משום דאיכא מיהת מצוה כל שבעה בקו"ע לאכול מצה הוא דאיכא אות.

וי"ל דאף להך גיסא שכתבנו דהקיום באכילה כל שבעה הוא מצד השלילה שאינו אוכל חמץ, מ"מ כוונת ראיית הגר"א היא, דהא ודאי אופן הקיום הוא בקום ועשה, וזהו דמיחשיב אות, ועי'.

גם זה הבל
הודעות: 346
הצטרף: ג' ינואר 11, 2011 10:42 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי גם זה הבל » א' אפריל 03, 2011 8:18 pm

שמעתי עד מפי עד מעד נאמן בשם הגרח"ק שצריך שם מצה ולכן מצה עשירה לא יוצאים יד"ח אך מצה שלא לשמה וכן מצה מתובלת [או ממרח מעליו] יוצאים . אך שמועה שמעתי שהגרי"ש מקפיד על מצת יד בשביל שיהיה לשמה לקיים את דעת הגר"א.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » א' אפריל 03, 2011 8:55 pm

נוטר הכרמים כתב:הבנת המשנ"ב בדברי הגר"א

הבנה נוספת בדברי הגר"א נראה בדברי המשנ"ב סי' תרלט ס"ק כו, וז"ל: נסתפקתי לפי מה שידוע דעת הגר"א דמצוה לאכול כל ז' ימי הפסח כפשטיה דקרא שבעת ימים תאכל מצות, (והובא במשנ"ב סי' תעה,מה), אלא דמ"ע הוא רק בערב משא"כ אח"כ הוא מצוה בעלמא, אפשר דה"ה הכא מצוה לכתחילה לאכול פת כל ז' ימים ולברך לישב בסוכה.

והנה מדבריו שתים זו שמענו, חדא, משמע שהמצוה כל שבעה, לא זו בלבד שאינה חובה אלא אינה בגדר מצות 'עשה' אלא מצוה בעלמא, וצ"ב. ועוד, דבאמת לא מקיים מצוה בכל אכילה נוספת, ומקיים מצוה רק באכילת מצה דבר יום ביומו. והיינו דסבר דדומיא דהמצוה דבערב תאכלו מצות שהיא מצוה חיובית לאכול שיעור מצה בלילה ראשון כן הוא המצוה בעלמא בכל שבעת הימים, וזה מחודש למאוד.

בכוונת המ"ב ניתן לפרש באופן אחר וכך גם פירשנו בזמנו בדיבוק חברים שכוונת המ"ב להסתפק האם לפי דברי הגר"א שיש מצווה לאכול מצה כל שבעה האם גם בסוכות יש עניין ומצווה לאכול "פת" דווקא שהרי הוקש ט"ו ט"ו לחג המצות ואם בפסח יש מצווה לאכול פס כל שבעה הוא הדין בסוכות יש מצווה לאכול פס כל שבעה.
והנה בנוגע לברכה מה שכבודו כתב להאריך בזה. - לכאו' לא מצינו בכל התורה כולה שניתן לברך אשר קדשנו במצוותיו וכו' על מצווה קיומית. - ובזמנו ראיתי לח"ס שכתב תשובה בזה ואינו ת"י כעת לחפש.

מעיין
הודעות: 1217
הצטרף: ה' דצמבר 09, 2010 10:41 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי מעיין » א' אפריל 03, 2011 9:29 pm

לכבוד הקוראים הנכבדים
לכאורה יש לבוא על מצות מצה בשבעת הימים ממבט אחר
והוא ע"פ דברי המג"א בריש סי' ש"ח (וכפי ביאור המחה"ש) שכ' המ"א דודאי אסור להניח תפלין בשבת ולא הוה פטור גרידא, דאם הי' רק פטור 'למה אין מניחין תפלין בשבת'
וביאר המחה"ש -הכוונה דאם הי' רק פטור עכ"פ הי' להם למהדרים להניח כמו שאינו מצווה ועושה, וכמו הנשים שמקיימים מצות עשה שהזמן גרמא

והנה לכאורה הדבר צריך ביאור דאטו נימא שהאוכל מצה בג' תמוז מקיים מצוה שאינו מצוה ועושה הלא אין לו להיום שייכות להמצוה כלל

ודוקא בנשים שרק נפטרו מהחיוב נוכל לומר שיכולים להתחייב עצמם בחיוב, אבל אם התורה פטרה שבת מתפלין, ויום זה אין לו שייכות כלל למצוה, לכאורה הרי זה כאוכל מצה בג' תמוז


וצ"ל דאם תפלין בשבת רק פטור ולא איסור, הי' נידון פטור שבת מתפלין כ'פטור', ולא כלא נתחייב כלל יום השבת בתפלין, דהרי לא כתיב ששת ימים תניחו תפלין ורק כתיב סתם ורק ע"י מיעוט אימעוט

וכמו כן אפשר לצדד לענין אכילת מצה בשבעת ימי הפסח
דכיון דסוכ"ס יש פסוק שבעת ימים תאכלו מצות, ורק ע"י דרוש מי"ג מדות (כל דבר שהי' בכלל וכו') של ששת ימים תאכל מצות, נפטרו
אבל יש לומר שעכ"פ נשארו בגדר המצוה ויוכלו להתחייב כאינו מצווה ועושה, וכמו נשים במצות עשה שהז"ג

ודו"ק כי נכון הוא לענ"ד

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16058
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 03, 2011 9:44 pm

הביאו כאן את הבעל המאור כמי שאומר שאין מצווה באכילת מצה כל שבעה
ונ"ל שההבנה הפשוטה דבריו היא להיפך, שהרי מדמה את זה לסוכה ומתרץ שההבדל הוא שכאן אי אפשר לעמוד בלא שינה וכאן אפשר שיאכל פת אורז,
ומסיים שזהו הטעם שמברכין על סוכה ולא על מצה, משמע שההבדל הוא בתקנת הברכה אבל במצווה שניהם שווים.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » א' אפריל 03, 2011 10:08 pm

לאוצר החכמה חיפשתי בנרות ולא מצאתי מביאים את הבעל המאור.

עוד יש להעיר במה שכתבו לדון אם לדעת הגר"א צריך לחם עוני כל שבעה והדברים תמוהים שהרי לחם עוני צריך גם שאומרים עליו דברים הרבה וזה לא שייך במשך החג.
עוד נראה בזה אם כן שנאמר שדעת הגר"א הוא שיש מצווה באכילת מצה עשירה כל ז' אם כן מדוע כתבו התוס' תחילת ערבי פסחים שלא אסרו בערב פסח קודם המנחה אלא מצה רגילה ולא מצה עשירה ומשמע מדבריהם שם כיון שאין מצווה במצה עשירה ע"ש. ויש ליישב.

כמו כן יש לתמוה קצת במה שהביא בזה"ל והנה במג"א הל' סוכה סוף סי' תרלט כתב בשם המהרי"ל, וז"ל: מה שאין מברכין על מצה כל שבעה היינו משום שאין מצוה באכילתו אלא שאינו אוכל חמץ, ומבואר דפליג וסבר דאין קיום מצוה כל שבעה ולדבריו זהו הטעם שאין מברכין, ועי' ברכ"י סי' תעה שהביא כיו"ב מדברי הבעה"מ ודן בדבריו.
שהרי הדברים ידועים שהמנחת חינוך והגר"ש שקאפ ז"ל כתבו לדון שגם בסוכה אין מצווה לאכול בסוכה אלא אסרו לאכול מחוץ לסוכה ובזה כתב לתרץ מדוע צריך פסוק מיוחד לאסור סוכה גזולה בריש לולב הגזול והדברים ארוכים.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16058
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' אפריל 03, 2011 10:15 pm

ומבואר דפליג וסבר דאין קיום מצוה כל שבעה ולדבריו זהו הטעם שאין מברכין, ועי' ברכ"י סי' תעה שהביא כיו"ב מדברי הבעה"מ ודן בדבריו.


והבאת את הדברים בהמשך הודעתך

שומר
הודעות: 615
הצטרף: ש' דצמבר 11, 2010 9:23 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי שומר » א' אפריל 03, 2011 11:57 pm

בספר אמרי יושר לר מאיר גרינמן כתב וז"ל לא היה ניחא למרן לחדש מצוה חדשה שיש לאכול מצה כל שבעה בערך זה מה שכתוב שם

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי אליהוא » ב' אפריל 04, 2011 6:45 pm

אצרף כאן מש"כ בזה מעט בס"ד. ונגעתי גם בדברים שכתב הרב המעיין עי"ש.
קבצים מצורפים
שבעת ימים תאכל מצות.pdf
(126.8 KiB) הורד 392 פעמים

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אפריל 06, 2011 6:26 pm

אוצר החכמה כתב:הביאו כאן את הבעל המאור כמי שאומר שאין מצווה באכילת מצה כל שבעה
ונ"ל שההבנה הפשוטה דבריו היא להיפך, שהרי מדמה את זה לסוכה ומתרץ שההבדל הוא שכאן אי אפשר לעמוד בלא שינה וכאן אפשר שיאכל פת אורז,
ומסיים שזהו הטעם שמברכין על סוכה ולא על מצה, משמע שההבדל הוא בתקנת הברכה אבל במצווה שניהם שווים.


לא נזדמן לידי הברכ"י לעיין בו, אבל שבתי ועיינתי בדברי הבעה"מ [פסחים כו,ב מדפי הרי"ף] והרי אוצר החכמה ואליהוא צודקים שנראה מדבריו מעצם קושייתו שיש מצוה באכילת מצה כל שבעת הימים כמו אכילה בסוכה, וכ"כ בשו"ת אבני נזר או"ח סו"ס שעז ובגליוני הש"ס פסחים לח,א בדבריו.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 12:35 am

הנה ידוע בשערים דברי החזקוני- הגר"א- החת"ס, שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה, למרות שמדינא היא רשות.

ויש מקום להבחין בין השיטות, כדברי הגרא"י קוק שליט"א (ר"י 'מאור התלמוד', אחיו של מו"ר הגרש"ק שליט"א, ב"שדה אברהם" סי' כב סע' א-ג),
שלחזקוני והחת"ס הוא רק בגדר של קיום מצוה אם עשה, ומקבל שכר, אבל לגר"א במעשה רב סי' קפה יש מצוה לכתחילה לאכול מצה כל שבעה, והינו שצריך לעשות אלא שאינו חיוב גמור. עיי"ש בלשון הגר"א, וביחוד בהגהות פעולת שכיר שהשוה לדברי תוס' על תפילת ערבית רשות, שצריך להתפלל אותה כמובן אלא שאינה חובה גמורה, ונפק"מ לבטל תורה עבורה.
ושם יישב הגרא"י שליט"א את דברי המשנה ברורה (תרלט, כד) שלכא' תמוהים, שכתב להסתפק האם דברי הגר"א נכונים גם לגבי מצות סוכה, ולכא' פשיטא שכן שהרי שם גם מברכים "לישב בסוכה"! אלא שזה היה פשיטא למ"ב שאם אוכל מקיים מצוה, וכל השאלה היא האם צריך לעשות זאת, כדברי הגר"א בפסח.

וכידוע שהדבר קשור גם לדיון הכללי על "מצוה קיומית" (היה פעם אשכול בענין), וכן לשיטת תוס' לגבי הנחת תפילין בחול המועד, שנקרא אות בגלל מצות אכילת מצה.

וכבר כתבתי פעם בס,ד מדוע הגר"א חיבב מאד מצוה זו (כלשון המעשה רב), מפני שיש בה תרתי: גם מצוה ועושה וגם אינו מצווה ועושה, ואכמ"ל.

נוטר הכרמים
הודעות: 4741
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ה' מרץ 22, 2012 12:41 am

ראה כאן באריכות בכל הענין viewtopic.php?f=27&t=4493#p34499

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 12:57 am

טוב, יישר כח, לא ראיתי לפני כן.
ומ"מ אין בית המדרש בלא חידוש.

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי אליהוא » ה' מרץ 22, 2012 1:20 am

עי"ש משכב"ז בס"ד ויש להאריך עוד.

עכ"פ הקושי' ע"ד המשנ"ב וכה"ק רבים היא קושי' של טעות במחכ"ת, שהרי הברכה של לישב היא על המצוה החיובית של בסוכות תשבו שבעת ימים, ואינו ענין למצוה הקיומית עליה שאל המשנ"ב, ופשוט מאוד.

מרחביה
הודעות: 756
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי מרחביה » ה' מרץ 22, 2012 1:22 am

אם כבר עלה הענין, אעיר על מה שבשני השרשורים הוזכר החזקוני כמקור הקדמון לשיטה זו, בשעה שלכאורה אינו אלא מעתיק - כדרכו - דברי ראב"ע על אתר (שמות יא כ).

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי אליהוא » ה' מרץ 22, 2012 1:48 am

ל"מ באב"ע.

מרחביה
הודעות: 756
הצטרף: ד' יוני 30, 2010 11:24 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי מרחביה » ה' מרץ 22, 2012 2:19 am

אמנם בדבריו שם - "ואין בכל מושבותיכם תאכלו מצות רשות, כמו ששת ימים תעשה מלאכה, רק חיוב למען תזכור" - אין הכרע שמדבר על כל שבעת הימים, אבל כך מבואר מדבריו לקמן, כג טו: "שבעת ימים תאכל מצות - כמו חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים. והנה הוא חיוב, ואין כמוהו ששת ימים תעשה מעשיך, כי אחריו כתוב שתשבות ביום השביעי, ואין ככה שבעת ימים תאכל מצות."

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי אליהוא » ה' מרץ 22, 2012 2:28 am

כבר הבאתי בדברי שם את דברי האב"ע י"ב ט"ו שהוא חיוב ע"ד הפשט- פשוטו של מקרא.
החידוש בדברי החזקוני שנראה מדבריו דגם לד' חז"ל יש מצוה קיומית וכד' הגר"א, וכמו שביארנו שקיום פשוטו של מקרא הוא מצוה.

צביב
הודעות: 1142
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי צביב » ה' מרץ 22, 2012 2:37 am

בספר פרי עץ חיים [נמצא באוצר החכמה]
פירש בדעת הגר"א שיש מצוה לא לאכול חמץ בקום עשה
וחידש בזה י"ד הלכות כמו שאין צריך הסיבה
ואין עניין לסיפור יציאת מצרים על מצה שלפניו
ואין חיוב במרור,
יוצאים עניין זה בכזית מצה בכדי אכילת פרס, דאם הי' חמץ היה אסור,ו
למ"ד טעם כעיקר מה"ת אף במרק עם מעט מצה מקיים זה,
ויש בזה עניין גם לנשים,דהוי עשה הבא מכלל לאו ואינו עשה שהזמן גרמא ועוד
איני זוכר את שם הספר ורק שנדפס בשנת תרס"ב, ונמצא באוצר החכמה

ושמעתי שהגר"נ קרליץ שליט"א ג"כ אמר יסוד זה בדרשת שבת הגדול בא' השנים
נערך לאחרונה על ידי צביב ב ה' נובמבר 27, 2014 2:27 pm, נערך פעם 1 בסך הכל.

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: מצות אכילת מצה כל שבעה

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 7:06 am

לאליהו,
כתבת דבר שלא הבנתי כוונתך, ואע"פ שכתבת "פשוט מאד".
אולי תבאר יותר?

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 9:21 pm

ועוד יש מקום להעיר, שהנהגת הגר"א במוצאי פסח לאכול בדוקא חמץ, וכן לא לאכול מצה (ודוק, ששני דברים הם, וגם מי שקשה לו הרישא יכול בקלות לקיים את הסיפא), קשור לשיטתו שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה.

ויש לעיין השנה שגם בשבת אוכלים מצות, יום אחרי פסח, האם שייכת הנהגת הגר"א הנ"ל במוצאי שבת? ומסברא נראה לי הקטן שלא, ואשמח לשמוע דעת החברים

בברכה המשולשת
הודעות: 9329
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ה' מרץ 22, 2012 9:52 pm

גאולה בקרוב כתב:ועוד יש מקום להעיר, שהנהגת הגר"א במוצאי פסח לאכול בדוקא חמץ, וכן לא לאכול מצה (ודוק, ששני דברים הם, וגם מי שקשה לו הרישא יכול בקלות לקיים את הסיפא), קשור לשיטתו שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה.

ויש לעיין השנה שגם בשבת אוכלים מצות, יום אחרי פסח, האם שייכת הנהגת הגר"א הנ"ל במוצאי שבת? ומסברא נראה לי הקטן שלא, ואשמח לשמוע דעת החברים


לכאורה חייבים לאכול מצה- כדי לקיים מצות מלוה מלכה, שהרי עדיין אין אפשרות למצוא חמץ (להנהגת אדוננו הגר"א שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי).

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 10:51 pm

בברכה המשולשת כתב:
גאולה בקרוב כתב:ועוד יש מקום להעיר, שהנהגת הגר"א במוצאי פסח לאכול בדוקא חמץ, וכן לא לאכול מצה (ודוק, ששני דברים הם, וגם מי שקשה לו הרישא יכול בקלות לקיים את הסיפא), קשור לשיטתו שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה.

ויש לעיין השנה שגם בשבת אוכלים מצות, יום אחרי פסח, האם שייכת הנהגת הגר"א הנ"ל במוצאי שבת? ומסברא נראה לי הקטן שלא, ואשמח לשמוע דעת החברים


לכאורה חייבים לאכול מצה- כדי לקיים מצות מלוה מלכה, שהרי עדיין אין אפשרות למצוא חמץ (להנהגת אדוננו הגר"א שלא לקנות חמץ שנמכר לגוי).


לידידי הרב ברכה
הינך צודק, אבל:
בהנחה שחייבים לאכול פת למלוה מלכה, ואכמ"ל בידוע,והגר"א עצמו הקפיד מאד,
ובהנחה שבמוצאי יו"ט רגיל אין מלוה מלכה, כשיטת הלקט יושר, -- מה שלא ברור, והחזו"א והגרי"ז כן אכלו מלוה מלכה במוצאי יו"ט [וכבר כתבתי מאמר בענין ב"מדובקים ביראתך" אולי אביא לקמן], שאז בכל מוצאי יו"ט מה נהג הגר"א?

גאולה בקרוב
הודעות: 1872
הצטרף: ב' מאי 02, 2011 1:59 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי גאולה בקרוב » ה' מרץ 22, 2012 10:53 pm

חלק מהמאמר, בלי ההערות והמקורות

סעודת מלוה-מלכה במוצאי יו"ט ויוכ"פ

יש לעיין האם דין סעודת מלוה-מלכה, שנוהג במוצ"ש, נוהג גם במוצאי-יו"ט.
הנה בשש"כ (סג,ד) כתב: "סעודת מלוה-מלכה אינה נוהגת ביו"ט", ובפסקי-תשובות (ח"ה, עמ' תלב) הוסיף: "אינו מוזכר בשום מקום דאיכא חיוב בזה, וכן מנהג העולם".
יסוד שיטה זו מופיע כבר בראשונים, שבספר לקט-יושר (הנהגות בעל תרוה"ד) עמ' נ"ח כתוב להדיא ש"במוצאי-יו"ט אינו אוכל".
לעומת זאת ידוע שבעל החזו"א והגרי"ז זצ"ל נהגו לאכול סעודה זו גם במוצאי-יו"ט.
ובטעמם כתב הגרמ"מ שולזינגר שליט"א ("פניני רבינו הגרי"ז", סימן ט"ו) שכנראה למדו כך פשט ברמב"ם, שהואיל וסעודת מלוה-מלכה יסודה מצד כבוד שבת ("מסדר שולחנו במוצ"ש כדי לכבדו ביציאתו" שבת ל, ה), והרי כתב לנו הרמב"ם כלל: "כשם שמצוה לכבד שבת ולענגה כך כל ימים-טובים וכו' וכבר בארנו הכיבוד והעונג בהלכות שבת" (יו"ט, ו, טז), הרי עלה בידינו שגם ביו"ט יש סעודת מלוה-מלכה לכבדה ביציאתה.
א"כ יש לעיין מדוע בכ"ז לא נהגו העולם כך?
הנראה לבאר בזה, ע"פ לשון ספר-המנהיג .
דהנה יש מנהג קדום (מדרש ) דומה לסעודת מלוה-מלכה בטעמו, והוא המנהג
ללוות את השבת ביציאתה בזמירות ותשבחות . וז"ל ספר-המנהיג: "וראיתי במדרש משל לכלה ומלכה שמלוין אותה בשירות ותשבחות, ושבת מלכה וכלה כדאיתא בפרק כל כתבי בואי כלה בואי כלה בואו ונצא לקראת שבת מלכתא".
חזינן שהראב"ן מבאר, שהליווי הוא כדרך שרגילים ללוות כלה ומלכה, ומביא ראיה ששבת נקראת כלה ומלכה.
א"כ לפ"ז יתכן, שיו"ט הואיל ולא מצאנו שמכונה בשם "כלה ומלכה", הרי אין בו דין ליווי , ודוק.
עלה בידינו, שהשאלה של מלוה-מלכה במוצאי-יו"ט יתכן שנחלקו בה כבר ראשונים (רמב"ם ותרוה"ד), ואולי יסודה בהבנת עיקר ענינה של סעודה זו (כבוד שבת ביציאתה, או ליווי הכלה והמלכה כשהולכת).

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי אליהוא » ו' מרץ 23, 2012 1:53 am

לרב היקר גאולה בקרוב אמן
כמדומה שכבר כתבתי זאת בקובץ המצורף לעיל, אבל בכל זאת.
יש מצוה לאכול כזית מצה בליל ט"ו בניסן, וילפינן מינה בהקש ט"ו ט"ו לט"ו בתשרי.
וזאת לבד המצוה שיש בסוכות של בסוכות תשבו שבעת ימים שהיא מצוה חיובית לשבת בסוכה ז' ימים תשבו כעין תדורו, אלא דאנן קיי"ל דאי בעי אכיל אי כבעי לא אכיל ומצוה זו לא מחייבת אכילה כלל, אלא דאם אוכל יאכל בסוכה. ואז יברך לישב ככל קיום של מצוה חיובית. אבל בליל ט"ו חייב לאכול מההקש הנ"ל.
ובזה מסתפק המשנ"ב אחר שחידש רבינו הגר"א שיש מצוה קיומית באכילה כל ז'. האם גם בסוכה יש מצוה זו לאכול כל ז'. כמו שיש מצוה חיובית בליל ט"ו. וזה בלא שום קשר למצוה החיובית של בסוכות תשבו שבעת ימים דבזה אי בעי אכיל ואי בעי לא אכיל. ומתקיים בין אם אוכל בין אם ישן או מטייל, גם לדעת הראשונים שמברך רק באכילה ואכמ"ל בזה.

בנוגע למלוה מלכה ניתן לאפות במוצאי פסח פת חמץ מקמח כשל"פ או לקנות מגוי שכר של חמץ כמש"כ בחי"א שנהג הגר"א.
השנה שלא יתכן לאכול חמץ צריך לחפש לעשות הכר כל דהו, עי' ברמב"ם פ"ו מסוכה שמשם הביא הגר"ח ראי' להגר"א, ומי שאוכל שרוי' כד' רבינו הגר"א צ"ע למצוא אופן של הכר.

שבטיישראל
הודעות: 1804
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי שבטיישראל » ו' מרץ 23, 2012 2:14 am

גאולה בקרוב כתב:ועוד יש מקום להעיר, שהנהגת הגר"א במוצאי פסח לאכול בדוקא חמץ, וכן לא לאכול מצה (ודוק, ששני דברים הם, וגם מי שקשה לו הרישא יכול בקלות לקיים את הסיפא), קשור לשיטתו שיש מצוה באכילת מצה כל שבעה.

ויש לעיין השנה שגם בשבת אוכלים מצות, יום אחרי פסח, האם שייכת הנהגת הגר"א הנ"ל במוצאי שבת? ומסברא נראה לי הקטן שלא, ואשמח לשמוע דעת החברים


מקור המנהג להקפיד על אכילת חמץ במוצ"פ כבר נמצא בתרגום המיוחס ליונתן עה"פ :
"בָּרִאשֹׁן בְּאַרְבָּעָה עָשָׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת עַד יוֹם הָאֶחָד וְעֶשְׂרִים לַחֹדֶשׁ" (שמות י"ב, י,ח)
ובת"י - "בניסן בארביסר יומין לירחא תכסון ית פסחא וברמשא דחמסר תיכלון פטירי עד יומא דעשרין וחד לירחא ברמשא דעשרין ותרין תיכלון חמיע"

בהאי שתא בא"י לכאורה לא שייך הנהגה זו מאחר שהוא כבר ליל כ"ג (משא"כ בחו"ל דיש ספיקא דיומא)

אליהוא
הודעות: 1057
הצטרף: ג' מאי 04, 2010 5:18 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי אליהוא » ו' מרץ 23, 2012 2:18 am

הובא כבר במאמרי לעיל.

שבטיישראל
הודעות: 1804
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי שבטיישראל » ו' מרץ 23, 2012 2:33 am

אליהוא כתב:בנוגע למלוה מלכה ניתן לאפות במוצאי פסח פת חמץ מקמח כשל"פ או לקנות מגוי שכר של חמץ כמש"כ בחי"א שנהג הגר"א.
השנה שלא יתכן לאכול חמץ צריך לחפש לעשות הכר כל דהו, עי' ברמב"ם פ"ו מסוכה שמשם הביא הגר"ח ראי' להגר"א, ומי שאוכל שרוי' כד' רבינו הגר"א צ"ע למצוא אופן של הכר.


אפשר גם לרדת למכולת שליד שער שכם ולקנות משם קמח ושאור ולאפות חמץ !!

השנה יש באמת בעיה בזה שהרי א"א לאכול חומץ בשבת מכיון דהוצה בבין השמשות הוקצה לכל השבת
אולי אפשר לאכול קטניות אצל השכן הספרדי ..

בברכה המשולשת
הודעות: 9329
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ו' מרץ 23, 2012 8:13 am

שבטיישראל כתב:
אליהוא כתב:בנוגע למלוה מלכה ניתן לאפות במוצאי פסח פת חמץ מקמח כשל"פ או לקנות מגוי שכר של חמץ כמש"כ בחי"א שנהג הגר"א.
השנה שלא יתכן לאכול חמץ צריך לחפש לעשות הכר כל דהו, עי' ברמב"ם פ"ו מסוכה שמשם הביא הגר"ח ראי' להגר"א, ומי שאוכל שרוי' כד' רבינו הגר"א צ"ע למצוא אופן של הכר.


אפשר גם לרדת למכולת שליד שער שכם ולקנות משם קמח ושאור ולאפות חמץ !!

השנה יש באמת בעיה בזה שהרי א"א לאכול חומץ בשבת מכיון דהוצה בבין השמשות הוקצה לכל השבת
אולי אפשר לאכול קטניות אצל השכן הספרדי ..


אני דברתי מהצד הטכני- שבד"כ כלי המטבח עדיין כשל"פ.

שבטיישראל
הודעות: 1804
הצטרף: ב' יולי 05, 2010 12:37 am

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי שבטיישראל » ו' מרץ 23, 2012 4:20 pm

מצד הטכני הרי אפשר לאכול במרפסת וכדו'
עיקר הבעיה מצד ההלכתי ....

ארי שבחבורה
הודעות: 882
הצטרף: ה' ספטמבר 22, 2011 9:48 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי ארי שבחבורה » ש' מרץ 24, 2012 10:44 pm

בהקשר זה יש כאן בנותן ענין לציין לדעתם של המהר"ל מפראג (גבורות ה' פרק מ"ח) והנצי"ב מוואלאז'ין (הגדה של פסח 'אמרי שפר' - 'פתיחה לסדר ההגדה', 'העמק שאלה' עו,ה) הסבורים כי בליל הסדר ישנו קיום של מצות "בערב תאכלו מצות" בכל כזית נוסף שאוכל אע"פ שכבר יצא ידי חובתו בכזית הראשון - יעו"ש, ויעוין עוד במאמרו של הגרי"ש אלישיב שליט"א בענין זה ('מוריה', תשרי תשע"א, עמוד ע"ז).

למאי_נמ?
הודעות: 784
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי למאי_נמ? » א' מרץ 25, 2012 12:05 am

ראשית אציין לספר המצויין 'פרקי השנה' (להר"ר צבי יברוב שליט"א) ח"א פרק מב (עמ' רל-רמ) בעניין זה (ועקרי הדברים שנאמרו כאן, נמצאים גם שם).

שנית, דעת הרב אליעזר מלמד שליט"א שגם לדעת הגר"א אין מצוה לאכול יותר מכזית בסעודה (http://www.yeshiva.org.il/ask/?id=26109), ולמיטב זיכרוני באורחות רבנו ובעוד ספרים לא כתבו כן. אשמח אם יביאו ראיות נוספות לנידון זה.

למאי_נמ?
הודעות: 784
הצטרף: ב' מרץ 19, 2012 2:28 pm

Re: אכילת מצה כל שבעה – עיונים וציונים על הנהגת הגר"א

הודעהעל ידי למאי_נמ? » ד' מרץ 28, 2012 12:22 pm

וראה מש"כ באשכול סמוך (viewtopic.php?f=27&t=4655)


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים