מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ג' אפריל 03, 2012 12:54 am

בשו"ת ציץ אליעזר חלק כב סימן כז אות ו כתב ביאור נפלא ומחודש בביאור כל קטע עמום זה, והרי הוא לפני המעיינים שאינם סמוכים על המאגרים השונים, וז"ל:
'הקטע של ארמי אובד אבי נוסחתו היא בכזאת: "צא ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו שפרעה לא גזר אלא על הזכרים ולבן ביקש לעקור את הכל שנאמר ארמי אובד אבי וירד מצרימה ויגר שם במתי מעט ויהי שם לגוי גדול עצום ורב".
ויעוין בפי' הריטב"א שמקשה ע"ז וז"ל: ותימא מה ענין וירד מצרימה אצל ארמי אובד אבי. וכותב לתרץ שבעל האגדה בא לפרש שכל ענין זה נחשב לגזירת בין הבתרים כי כל ימיהם של האבות אחר הגזירה היו בצער ובנסיונות ולא ראו בטובה ע"ש.
ועדיין תקשה שיוצא אבל לפי"ז שה"וירד מצרימה" אין לו קשר עם הנאמר לפניו בלשון "שנאמר ארמי אובד אבי".
מצאתי אמנם בחידושי חתם סופר על מס' גיטין ד' י"ז ע"א שעמד על כך וכותב לפרש בזה בדרך שיש לזה כן קשר. והוא עפ"י הנאמר בגמ' שם: מאי דכתיב אלקים הבין דרכה והוא ידע את מקומה. יודע הקדוש ברוך הוא בישראל שאין יכולין לקבל גזירת ארמיים עמד והגלה אותם לבבל. וה"נ איפוא הכוונה והקשר בכזאת, מפני שלבן ביקש לעקור את הכל כמו שנא' ארמי אובד אבי לכן לא קיים הקדוש ברוך הוא ה"כי גר יהיה זרעך" וגו' אצל לבן אלא הוריד את יעקב מצרימה ע"ש.
ולפענ"ד היה נראה לפרש וליישב זאת באופן חדש. והוא על פי מה שמצאתי בתרגום יונתן בן עוזיאל עה"ת בפרשת מטות (ל"א - ח') על המקרא כתוב "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב שכותב וז"ל: והוה כיון דחמא בלעם חייבא ית פינחס כהנא רדיף מן בתרוי עביד מילתא דקוסמין ופרח באויר שמיא, מן יד אידכר פינחס שמא רבא וקדישא ופרח בתרוי ואחדיה ברישיה ואחתיה, שלף סייפא ובעא למקטליה, פתח פומיה במילי תחנונין וכו', עני ואמר ליה הלא אנת הוא לבן ארמאה דבעית למישיציא ית יעקב אבונן ונחתת למצרים בגין למובדא זרעא, ומן בתר דנפקי ממצרים גריתא בהון עמלק רשיעיא, וכדין איתגרתא איתגרא למילוט יתהון, וכיון דחמיתא דלא אהנין עובדך ולא קביל מימרא דה' מינך אמליכת מלכא בישא ית בלק למוקמא ית בנתיה בפרשת אורחתא למטייא יתהון, ונפלו בגין כן מנהון עשרין וארבע אלפין, בגין כן לית אפשר תוב למקיימא ית נפשך, ומן יד שלף סייפיה מן תיקא וקטליה עכ"ל התרגום יב"ע.
למדנו מדברי יב"ע אלה שהיה קבלה בידו שלבן הוא בלעם והוא זה שירד למצרים כדי לאבד שם זרעיה דיעקב, ויש להטעים דבריו אלה עם הנאמר בגמ' בסוטה ד' י"א ע"א וסנהדרין ד' ק"ו ע"א דשלשה היו באותה עצה דנתחכמה לו שיעצו לפרעה, בלעם ואיוב ויתרו, בלעם שיעץ נהרג, איוב ששתק נידון ביסורין ויתרו שברח זכו בני בניו לישב בלשכת הגזית. וא"כ מקובל היה בידי יב"ע שעצת בלעם לפרעה בזה היתה לאבד את כולם ורק פרעה קיבל את עצתו רק בחלקה לגזור בכזאת רק על הזכרים.
ואם כן לפי היב"ע נוכל עפי"ז לפרש את "הצא ולמד" שבאגדה בנקל. הכל בחטיבה אחת בקישור דברים ובהמשכיות נפלאה. והוא זה, דלבן הארמי הוא בלעם הרשע, לא הסתפק במה שרדף אחרי יעקב בעת שברח ממנו וביקש לעשות עמו רע, אלא נטר שנאה לו ולזרעו אחריו, וכשהיו בעבדות קשה במצרים מצא לו הזדמנות להפיל אבן אחר הנופל, וירד מצרימה כדי לעקור את הכל בהיותו בטוח שפרעה ישמע לעצתו, ופירש הבעל הגדה בכוונת הפסוק בפ' כי תבוא שנאמר: "ארמי אובד אבי וירד מצרימה" דר"ל, ארמי, הוא לבן הוא בלעם, שם לו למטרה לאבד שם ושארית מאבי יעקב, ולשם זאת המטרה "וירד" לבן הוא בלעם מצרימה כדי להפיק זממו ליעץ לפרעה לאבדם, אלא שפרעה לא קיבל עצתו בשלימותה, וקיבלה רק בחלקה, ולא גזר אלא על הזכרים, וזהו שאומר בעל האגדה שפרעה לא גזר אלא על הזכרים, אבל לבן הוא בלעם ביקש לעקור את הכל.
והגם שלאחר מיכן דורש בעל האגדה את ה"וירד מצרימה" על יעקב אבינו כמו שאומר "וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור" אין זה סתירה להאמור, דיש לומר דבעל האגדה דרש את ה"וירד מצרימה" [שנאמר בפסוק] לפניו ולאחריו, לפניו על "ארמי אובד אבי" ולאחריו על "ויגר שם במתי מעט וגו'", וכפי שמצינו בכזאת הרבה פעמים בחז"ל דאמרו "מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו" (עיין קדושין ד' ט"ו. ומנחות ד' י"ט, ועוד).

נוטר הכרמים
הודעות: 7319
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ד' אפריל 04, 2012 8:50 am

את יסוד פירושו מצאתי בדברי הראשונים, בספר הדר זקנים לבעלי התוס' ריש פרשת שמות, וז"ל:
ולמדרש דדריש שהוא לבן ניחא הא דאיתא בהגדת פסח ולבן בקש לעקור את הכל שבא לקלל את ישראל. ואף למדרשים אחרים צריך לומר שעצתו נועץ בלעם כשהלך לקלל את ישראל ומעלה עליו הכתוב כאלו עשאו. והיינו הא דכתיב באיוב כי יתרו פתח ויענני כתוב במסורת ית"רו פתח. ור"ל הכי ית"רו נמי היה באותה עצה והוא פתח אותו ואותי ענה. וקשה שיתרו ברח איוב לא ברח אלא שתק. וי"ל שיתרו גדול הדור היה באותה שעה והיה בידו למחות ולא לברוח ולפיכך האשימו איוב ליתרו.

שטיינער
הודעות: 232
הצטרף: ד' ינואר 04, 2012 12:56 pm

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי שטיינער » ד' אפריל 04, 2012 11:28 am

נוטר הכרמים כתב:והגם שלאחר מיכן דורש בעל האגדה את ה"וירד מצרימה" על יעקב אבינו כמו שאומר "וירד מצרימה אנוס על פי הדיבור" אין זה סתירה להאמור, דיש לומר דבעל האגדה דרש את ה"וירד מצרימה" [שנאמר בפסוק] לפניו ולאחריו, לפניו על "ארמי אובד אבי" ולאחריו על "ויגר שם במתי מעט וגו'", וכפי שמצינו בכזאת הרבה פעמים בחז"ל דאמרו "מקרא נדרש בין לפניו בין לאחריו" (עיין קדושין ד' ט"ו. ומנחות ד' י"ט, ועוד).
[/quote]
עד כאן הכל היה יפה ונפלא. מכאן ואילך דוחק גדול.

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי צביב » א' אפריל 15, 2012 2:33 pm

שמעתי שבזוהר פרשת ויצא כותב שלבן היה גדול בקללה מבלעם
וה' אמר לו באותה לשון שאמר לבלעם
אל תדבר עם יעקב מטוב ועד רע
וא,כ רצה לאבד הכל לפני הירידה למצרים

אור חדש
הודעות: 32
הצטרף: ד' דצמבר 21, 2011 11:01 pm

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי אור חדש » א' אפריל 15, 2012 5:12 pm

אגב גררא,
השתמשתי ב"הגדה של פסח - חג המצות" ומביא שם מיני פרפראות כמו גם מ"מ מקורות וטעמי מנהגים וכמו דלהלן:
"צא ולמד"
בחקת הפסח מביא בשם מהר"י בי רב: ארמי אובד אבי וירד מצרימה. תימה מה ענין וירד מצרימה אצל אמרי אובד אבי. וי"ל כי כל הגרמה לירידת מצרים היתה קנאת יוסף שקנאו בו אחיו, ומי גרם להם, לבן, שיעקב בתחילה עבד ברחל והחליפה לו, ואילו לא היה מחליפה לו היה נושא את רחל בתחילה והיה יוסף הבכור, ולא היו מקנאים בו כי לו משפט הבכורה, מביאו הגדה שלימה.

פירוש נחמד.

עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי עושה חדשות » ו' אפריל 14, 2017 1:27 pm

ז"ל השל"ה - 'צא ולמד מה בקש לבן הארמי' כו', פרעה לא גזר אלא על הזכרים, כדפירשתי, אבל לבן ביקש לעקור את הכל. כי לבן הוא בלעם (תנחומא ויצא יג), ובלעם היה לו אחיזה בכל העולמות, ועליו נאמר (דברים כו, ה) 'ארמי אבד אבי וירד מצרימה', כי לבן הארמי ירד למצרים, כי הוא בלעם, ומצד אחיזתו ביקש לעקור את הכל, שלא יהיה אחיזה לישראל, הן בעולם הזכר הן בעולם הנקבה, כמו שכתוב (בראשית לא, מג) 'הבנות בנתי והבנים בני... וכל אשר אתה ראה לי הוא'. ו'רואה' הוא מלשון 'לפנים יקראו הנביא רואה' (עפ"י שמואל - א ט, ט), כי לבן שהוא בלעם באומות קם למעלה יתירה, ולו אחיזה גדולה.

ז"ל שיח יצחק - וכתבו הסה"ק כי באמרו ארמי אובד אבי מרומז ג"כ בלעם דאתי מלבן הארמי והוא ג"כ גלגול לבן הארמי ועליו קאי ג"כ מ"ש וירד מצרימה והוא ג"כ בקש לעקור את הכל מתחלה בעצתו הרעה לפרעה ואח"כ בקללתו וכמ"ש אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו וכפירש"י שם ואח"כ בעצתו ע"ד בנות מואב ועם זה יצא לקראת החלוצים למלחמת מדין להשיאם עצה כאוהב ממש כמו לבן הארמי אך לא הועילה עצתו הרעה רק ויהי שם לגוי היפך עצתו והנה מה שהיה אצל לבן במחשבה בהעלם גדול נתגלה אצל בלעם בפרסום רב ועי באדר"א להגר"א על פסוק שרש פרה ראש ולענה ותבין ע"פ דברינו מש"א הוא לבן הוא בלעם.

ועי' גם בצי"א חי"ז סי' כד.

אגב יש להזכיר את דבריו של הנצי"ב בשאר ישראל פ"א (ועוד מקומות) שמרחיב לבאר שהמאבק של לבן היה על עיקרי היהדות ולא רק על עניני ממון ומשפחה כדמשמע מפשטות הכתובים, "והנה הלמוד מלבן הראנו לדעת סבת השנאה בשנים: קנאת העושר וחשד גנבה ועול, בלול עם שנאת האמונה ועבודת אל עליון יתברך, כאשר יבואר. והנה לפי הנראה משטחית הספור שהיה בין יעקב ולבן, לא נזכר ענין אמונה כלל, ורק קנאת העושר וחשד גנבה ועול, רק המה הניעוהו לרדוף אחריו, והנה כי כן לא היה לב לבן רע אלא ליעקב בלבד, בגלל מעשיו הלא - טובים נגדו כפי מחשבתו ולא בשביל שהוא עובד את ה', ואם כן לא היה שייך לשון: בקש לבן לעקור את הכל, דמשמע שבקש לעקור גם את עבודת ה', שהיא היהדות, והרי הוא לא רצה אלא להרוג את יעקב בלבד ולא שאר אחי יעקב, היינו עובדי ה' כמוהו, שהיו עמו? אלא דרבותינו ז"ל הבינו, שלבן רצה לעקור את האמונה ועבודת ה', שלא תהא היהדות בעולם. [באמרנו היהדות, כפי מצבה בעת ההיא, הנה זאת היא כונתנו, אל אותן המדות המשובחות והדעת הטהורה והנשגבה, דעת אל אחד בארץ שנצטיינו בהן בני ישראל מימי אבינו הראשון אברהם עד היום הזה, ואשר הן הנה עצמיות העם הזה, חזוקו וקיומו לעד ולנצח נצחים]", עי"ש עוד שהאריך בזה.

עושה חדשות
הודעות: 9441
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: 'ולבן ביקש לעקור את הכל' - ביאור מתוק מדבש ומהפכני

הודעהעל ידי עושה חדשות » ד' מאי 15, 2019 12:42 am

עושה חדשות כתב:אגב יש להזכיר את דבריו של הנצי"ב בשאר ישראל פ"א (ועוד מקומות) שמרחיב לבאר שהמאבק של לבן היה על עיקרי היהדות ולא רק על עניני ממון ומשפחה כדמשמע מפשטות הכתובים, "והנה הלמוד מלבן הראנו לדעת סבת השנאה בשנים: קנאת העושר וחשד גנבה ועול, בלול עם שנאת האמונה ועבודת אל עליון יתברך, כאשר יבואר. והנה לפי הנראה משטחית הספור שהיה בין יעקב ולבן, לא נזכר ענין אמונה כלל, ורק קנאת העושר וחשד גנבה ועול, רק המה הניעוהו לרדוף אחריו, והנה כי כן לא היה לב לבן רע אלא ליעקב בלבד, בגלל מעשיו הלא - טובים נגדו כפי מחשבתו ולא בשביל שהוא עובד את ה', ואם כן לא היה שייך לשון: בקש לבן לעקור את הכל, דמשמע שבקש לעקור גם את עבודת ה', שהיא היהדות, והרי הוא לא רצה אלא להרוג את יעקב בלבד ולא שאר אחי יעקב, היינו עובדי ה' כמוהו, שהיו עמו? אלא דרבותינו ז"ל הבינו, שלבן רצה לעקור את האמונה ועבודת ה', שלא תהא היהדות בעולם. [באמרנו היהדות, כפי מצבה בעת ההיא, הנה זאת היא כונתנו, אל אותן המדות המשובחות והדעת הטהורה והנשגבה, דעת אל אחד בארץ שנצטיינו בהן בני ישראל מימי אבינו הראשון אברהם עד היום הזה, ואשר הן הנה עצמיות העם הזה, חזוקו וקיומו לעד ולנצח נצחים]", עי"ש עוד שהאריך בזה.


האם נמצא עוד המבארים בזה, על מלחמתו של לבן לעקור הכל במה היא נחשבת על עיקרי היהדות, ומהי מצבה בעת ההיא. אשמח לקבל הפניות.


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים