מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

'חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה' - מאי ניהו 'זרעו'?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג, מאמרים לעיון והורדה
נוטר הכרמים
הודעות: 7300
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

'חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה' - מאי ניהו 'זרעו'?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » ש' אפריל 14, 2012 11:45 pm

בפיוט מעוז צור: חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה.

וצ"ב מה הכוונה שזרעו של פרעה או חילו ירדו כאבן במצולה.

ושמעתי להביא בזה דברי הרמב"ן פר' עקב (יא,ד), וז"ל: אשר הציף את מי ים סוף וגו' ויאבדם ה' עד היום הזה - לא הבינותי טעם עד היום הזה, כי כל המתים בים אבדן עולם הם אובדים. ויתכן שהוא חוזר לסוסיו ולרכבו, שאבד סוס ורכב ממצרים בכל הדור ההוא, כי כל סוס ורכב וכל פרש אשר במצרים הוציא עמו ואבדו כולם, והיתה ממלכה שפלה בלא רכב וסוס וחיל ועזוז. ואמר ר"א שלא קמו עוד בניהם תחתם להיות כמוהם. ר"ל כי השם אבד הרודפים בים ואבד במצרים זרעם, ולא נשאר להם שם ושאר, כי הם הרשיעו יותר מכל מצרים לרדוף אחרי גאולי השם, אבל זה לא נזכר בתורה, עכ"ל.

ומבואר ברמב"ן שני אופנים אם אבדן כל זרע פרעה והמצרים היה בקריעת ים סוף מאחר שיצאו כולם אחר פרעה לרדוף אחר בני ישראל, או שנאבדו במצרים, ונראה שעל שני האופנים כוונת הרמב"ן בסיום דבריו שזה לא נזכר בתורה, דלא מצינו זכר בתורה שהיה אבדון למצרים שנותרו במצרים אחר שיצאו פרעו וחילו לרדוף אחר ישראל, ומאידך גיסא, בלשונות המקראות נראה שלא כל המצרים ובהמותיהם יצאו לרדוף אחר ישראל יחד עם פרעה, אלא רק שש מאות רכב בחור וכו'.

ושוב ראיתי בקובץ מוריה האחרון (ניסן תשע"ב) שכ"כ הגרח"י קפלן שליט"א.

ואמנם גם לשון הפיוט א"א לפרנס בשופי, דנתבאר דכל זרעו של פרעה ירדו כאבן במצולות ים, וזה אפשר רק אם נאמר שכולם יצאו לרדוף אחר בני ישראל, וזה דחוק, וכמש"נ.

ברם, בפירושי סידור התפילה לרוקח בפירוש 'עזרת אבותינו' כתב, וז"ל: וזידים טבעת וידידים העברת ויכסו מים צריהם אחד מהם לא נותר. למה אנו אומרים שתי טביעות טיבעת ויכסו, ועוד למה אומרים וזידים טיבעת ואחר כך וידידים העברת, והלא ישראל עברו תחילה ואחר כך מרכבות פרעה וחילו טבעו, כדכתיב לגוזר ים סוף והעביר ישראל וניער פרעה, וכן אומרים במעריב המעביר בניו בין גזרי ים סוף, ואחר כך בתהומות טיבע. אלא כשבאו ישראל והמצריים לים מיד יצא הים וטיבע הנשאר בעיר מצרים, כדכתיב כי ה' נלחם להם במצרים, ועברו ישראל הים ואחר כך וניער פרעה וחילו בים סוף.

והנה הגרי"ח סופר שליט"א כתב שלא מצא ענין זה שהים טיבע הנשאר בעיר מצרים במדרשי חז"ל. אולם אאמו"ר שליט"א מצא קצת בדומה לזה ברש"י ביהושע (כד,ז) [עה"פ וָאוֹצִיא אֶת אֲבוֹתֵיכֶם מִמִּצְרַיִם וַתָּבֹאוּ הַיָּמָּה וַיִּרְדְּפוּ מִצְרַיִם אַחֲרֵי אֲבוֹתֵיכֶם בְּרֶכֶב וּבְפָרָשִׁים יַם סוּף: וַיִּצְעֲקוּ אֶל ה' וַיָּשֶׂם מַאֲפֵל בֵּינֵיכֶם וּבֵין הַמִּצְרִים וַיָּבֵא עָלָיו אֶת הַיָּם וַיְכַסֵּהוּ וַתִּרְאֶינָה עֵינֵיכֶם אֵת אֲשֶׁר עָשִׂיתִי בְּמִצְרָיִם וַתֵּשְׁבוּ בַמִּדְבָּר יָמִים רַבִּים]: ויבא עליו את הים - על כל יחיד ויחיד שבהם שאם הי' היחיד בורח שלא ליכנס בים גל של ים רודף אחריו וקולטו.

ולפי דבריו מיושב היטב לשון הפיוט שהקב"ה הוריד כאבן במצולה את חיל פרעה וכן את כל זרעו שנותרו במצרים.

ועוד שמעתי לבאר לפי"ז נוסח הברכה בערבית: את רודפיהם ואת שונאיהם בתהומות טבע, דטבע גם את הרודפים בפועל אחריהם בים, וכן הים שב והציף את השונאים שנשארו במצרים. [אולם כאן אין הסדר עולה יפה לפי פירוש זה].

יוסףלוי
הודעות: 668
הצטרף: ו' נובמבר 25, 2011 2:03 pm

Re: 'חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה' - מאי ניהו 'זרעו'?

הודעהעל ידי יוסףלוי » א' אפריל 15, 2012 1:37 am

[quote="נוטר הכרמים")ושמעתי להביא בזה דברי הרמב"ן פר' עקב (יא,ד), וז"ל: אשר הציף את מי ים סוף וגו' ויאבדם ה' עד היום הזה - לא הבינותי טעם עד היום הזה, כי כל המתים בים אבדן עולם הם אובדים. ויתכן שהוא חוזר לסוסיו ולרכבו, שאבד סוס ורכב ממצרים בכל הדור ההוא, כי כל סוס ורכב וכל פרש אשר במצרים הוציא עמו ואבדו כולם, והיתה ממלכה שפלה בלא רכב וסוס וחיל ועזוז. ואמר ר"א שלא קמו עוד בניהם תחתם להיות כמוהם. ר"ל כי השם אבד הרודפים בים ואבד במצרים זרעם, ולא נשאר להם שם ושאר, כי הם הרשיעו יותר מכל מצרים לרדוף אחרי גאולי השם, אבל זה לא נזכר בתורה, עכ"ל.

ומבואר ברמב"ן שני אופנים אם אבדן כל זרע פרעה והמצרים היה בקריעת ים סוף מאחר שיצאו כולם אחר פרעה לרדוף אחר בני ישראל, או שנאבדו במצרים, ונראה שעל שני האופנים כוונת הרמב"ן בסיום דבריו שזה לא נזכר בתורה, דלא מצינו זכר בתורה שהיה אבדון למצרים שנותרו במצרים אחר שיצאו פרעו וחילו לרדוף אחר ישראל, ומאידך גיסא, בלשונות המקראות נראה שלא כל המצרים ובהמותיהם יצאו לרדוף אחר ישראל יחד עם פרעה, אלא רק שש מאות ...[/quote]
בציטוט שהבאת מהרמב״ן אין שום זכר לפירוש שכל המצרים טבעו. פירושיו הם: או שאבד סוס ורכב ממצרים, או שהכוונה שלא נשאר שם ושארית לרודפים.

נוטר הכרמים
הודעות: 7300
הצטרף: א' אוקטובר 17, 2010 8:19 pm
מיקום: בני ברק

Re: 'חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה' - מאי ניהו 'זרעו'?

הודעהעל ידי נוטר הכרמים » א' אפריל 15, 2012 5:13 pm

ג"א שליט"א הפליא להראות בזה, דהנה בגמ' יבמות עו,ב איתא: דהא מצרית ראשונה היא, וכי תימא, הנך אזלי לעלמא והני אחריני נינהו, ופירש"י שם: הנך אזלי לעלמא - מתו וטבעו בימי פרעה וכי אזהר רחמנא מערב רב. וכתבו הרשב"א והריטב"א שם ש'דברי תימה הם וכי כל המצריים נטבעו והלא לא נטבעו אלא היוצאים למלחמה'.

וכתב בביאור הגר"א אבן העזר סימן ד ס"ק יח:
ודברי רש"י שם ד"ה הלך כו' כבר סתרן הרשב"א דהא לא טבעו בים אלא אנשי מלחמה וכן הסכים הרמב"ן והרשב"א והביאו כמה גאונים כדעת תוס' ורא"ש. ומ"מ דברי רש"י י"ל כמ"ש באגדה כמה שאלו לקו בים כך לקו הנותרים במצרי'.

עושה חדשות
הודעות: 9406
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: 'חיל פרעה וכל זרעו ירדו כאבן במצולה' - מאי ניהו 'זרעו'?

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' פברואר 19, 2017 12:30 am

שמעתי ליישב באופ"א את הערת הרוקח, על ב' הטביעות שבאמצען העברת הידידים.
להמבו' בחז"ל שעוד לפני ששב הים לאיתנו לכסות את המצרים במים, כבר התחילה טביעתם והתבוססותם בטיט, וא"כ שפיר קאמרי' זדים טבעת - היינו בטיט, ואח"כ וידידים העברת, ואח"כ ויכסו מים צריהם.
ולישנא ד"זדים" י"ל דהוא ע"פ קראי "כי בדבר אשר זדו" - "כי ידעת כי הזידו עליהם".


חזור אל “פסח”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 12 אורחים