מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
יראה- שלם
הודעות: 130
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 9:35 pm

פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי יראה- שלם » ב' יוני 10, 2019 10:46 pm

הפייטן בשחרית דשבועות מאריך לבאר את פסוקי עשרת הדברות מוירד משה וכו' פיסקא פיסקא, והנה בדיבור לא תגנוב מאריך הוא בחומר איסור גניבת ממון וחפצים אשר רש"י כתב בפ' יתרו עה"פ לא תגנוב דמיירי בגניבת נפשות ולא ממון כיון דהדברות הם רק איסורים המחויבים עליהם מיתה ולא ממון.
מי החכם יודע פשרן של דברים.

שופרא
הודעות: 51
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי שופרא » ב' יוני 10, 2019 11:02 pm

דן בזה בדף על הדף סנהדרין פו' וזה לשונו :
אולם מאידך אשכחן בכמה דוכתי בחז"ל דלא תגנוב קאי על ממון. א. יעוי' בירושלמי בברכות (פ"א ה"ה) [והובא בתוס' בספ"ק דברכות (יב ב) בד"ה בקשו וכו'] שכ' דבק"ש מרומזים כל עשרת הדברות, אנכי ה' אלקיך בדכ' שמע ישראל וגו', לא תגנוב בדכ' "ואספת דגנך" ולא דגן חבריך וכו' ע"ש. וצ"ע הא האי לא תגנוב שבעשרת הדברות איירי בנפשות ולא בממון, וא"כ מה עניינו לדגנך וכו', וצ"ע.

וכן צ"ע מדברי המכילתא בר"פ בשלח עה"פ ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו', שכ' דמרע"ה העלה לארונו של יוסף מתוך הנילוס וכו', והיה מהלך ארונו של יוסף עם ארון חי העולמים והיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו, והם אומרים להם זה ארונו של "מת" והיינו של יוסף, וזה ארונו של "חי העולמים"? ואומרים להם המונח בארון זה והיינו יוסף צדיקא קיים מה שכתוב במונח בארון זה [וה"נ איתא בספ"ק דסוטה (יג א) ע"ש, וברש"י בע"ב שציין להאי מכילתא ע"ש. והיינו שיוסף קיים לכל ה"עשרת הדברות"]. במונח בארון זה כתיב "אנכי" ה' אלקיך, וביוסף כ' התחת אלקים "אני", במונח בארון זה כי לא יהיה לך "אלהים" אחרים, וביוסף כ' את ה"אלקים" אני ירא וכו'. "לא תגנוב", לא גנב משל פרעה שנא' וילקט יוסף את כל הכסף וגו' וכו', עכ"ד המכילתא, יעו"ש.

והיינו שלא "גנב" יוסף "ממונו" של פרעה אף על פי שכל הממון של מצרים היה תחת ידו, אפ"ה עמד בנסיון ולא קעבר על "לא תגנוב", [וגם ב"נ מצווה ע"ז, וכבסנהדרין (נו א) ע"ש]. אולם צ"ע הא הא לא תגנוב דכתיב התם לא קאיירי כלל בממון כ"א בנפשות, והו"ל למייתי היכן אשכחן שיוסף לא גנב נפשות, וצ"ע. וכן צ"ע בתוס' בב"מ (כד ב) בד"ה הרי שאבדו וכו' ע"ש, וצ"ע כנ"ל. וכן צ"ע עד"ז בתנחומא ר"פ קדושים (אות ג') עש"ה, ודו"ק. וכן צ"ע ברמב"ם בריש ה' בגניבה ע"ש, ודו"ק. וכן צ"ע ברמב"ם בפיה"מ ברפ"ג דמכות (יג ב) ע"ש, וצ"ע.

וכששאלתיו למו"ר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אמר לי, דה"נ יש להקשות כן בדאיתא בפ"ק דקידושין (כב ב), וכן פירש"י בר"פ משפטים עה"פ ורצע אדניו את אזנו במרצע וגו', ריב"ז היה דורש את המקרא הזה וכו', מה ראה אוזן להירצע מכל שאר איברים שבגוף, אמר ריב"ז אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תירצע וכו', עכ"ד ע"ש. ויל"ע כנ"ל הא הלא תגנוב שנאמר בהר סיני איירי בנפשות ולא בממון, והנרצע גנב "ממון" ולא "נפשות", וצ"ע.
אלא ע"כ צ"ל דנהי דלא תגנוב איירי בנפשות מ"מ כולל גם את גניבת ממון, ולפי"ז לק"מ, עכ"ד מרן שליט"א.

והיינו דאחר שכתבה תורה בפ' קדושים "לא תגנובו" דאיירי בממון, ע"כ ש"מ דבכלל "לא תגנוב" שבעשרת הדברות כולל גם ממון, ודו"ק. ושו"ר שכן כ' ה"ספורנו" בפ' יתרו עה"פ לא תגנוב, עש"ה, ולפי"ז הכל אתי שפיר בס"ד.

דרומי
הודעות: 5705
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי דרומי » ב' יוני 10, 2019 11:20 pm

זו בעצם סתירה של רש"י בפ' יתרו עם רש"י בפ' משפטים, וכבר דיברו בזה במפרשים שם. וראה גם לקוטי שיחות חלק יא עמ' 89 הערה 6.

מה שנכון נכון
הודעות: 9291
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ב' יוני 10, 2019 11:46 pm

באין סוף מקורות מתקשר לא תגנב עם גניבת ממון.
ע"ע באשכול זה.

יראה- שלם
הודעות: 130
הצטרף: ב' מרץ 27, 2017 9:35 pm

Re: פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי יראה- שלם » ג' יוני 11, 2019 9:16 pm

שופרא כתב:דן בזה בדף על הדף סנהדרין פו' וזה לשונו :
אולם מאידך אשכחן בכמה דוכתי בחז"ל דלא תגנוב קאי על ממון. א. יעוי' בירושלמי בברכות (פ"א ה"ה) [והובא בתוס' בספ"ק דברכות (יב ב) בד"ה בקשו וכו'] שכ' דבק"ש מרומזים כל עשרת הדברות, אנכי ה' אלקיך בדכ' שמע ישראל וגו', לא תגנוב בדכ' "ואספת דגנך" ולא דגן חבריך וכו' ע"ש. וצ"ע הא האי לא תגנוב שבעשרת הדברות איירי בנפשות ולא בממון, וא"כ מה עניינו לדגנך וכו', וצ"ע.

וכן צ"ע מדברי המכילתא בר"פ בשלח עה"פ ויקח משה את עצמות יוסף עמו וגו', שכ' דמרע"ה העלה לארונו של יוסף מתוך הנילוס וכו', והיה מהלך ארונו של יוסף עם ארון חי העולמים והיו עוברים ושבים אומרים מה טיבן של שני ארונות הללו, והם אומרים להם זה ארונו של "מת" והיינו של יוסף, וזה ארונו של "חי העולמים"? ואומרים להם המונח בארון זה והיינו יוסף צדיקא קיים מה שכתוב במונח בארון זה [וה"נ איתא בספ"ק דסוטה (יג א) ע"ש, וברש"י בע"ב שציין להאי מכילתא ע"ש. והיינו שיוסף קיים לכל ה"עשרת הדברות"]. במונח בארון זה כתיב "אנכי" ה' אלקיך, וביוסף כ' התחת אלקים "אני", במונח בארון זה כי לא יהיה לך "אלהים" אחרים, וביוסף כ' את ה"אלקים" אני ירא וכו'. "לא תגנוב", לא גנב משל פרעה שנא' וילקט יוסף את כל הכסף וגו' וכו', עכ"ד המכילתא, יעו"ש.

והיינו שלא "גנב" יוסף "ממונו" של פרעה אף על פי שכל הממון של מצרים היה תחת ידו, אפ"ה עמד בנסיון ולא קעבר על "לא תגנוב", [וגם ב"נ מצווה ע"ז, וכבסנהדרין (נו א) ע"ש]. אולם צ"ע הא הא לא תגנוב דכתיב התם לא קאיירי כלל בממון כ"א בנפשות, והו"ל למייתי היכן אשכחן שיוסף לא גנב נפשות, וצ"ע. וכן צ"ע בתוס' בב"מ (כד ב) בד"ה הרי שאבדו וכו' ע"ש, וצ"ע כנ"ל. וכן צ"ע עד"ז בתנחומא ר"פ קדושים (אות ג') עש"ה, ודו"ק. וכן צ"ע ברמב"ם בריש ה' בגניבה ע"ש, ודו"ק. וכן צ"ע ברמב"ם בפיה"מ ברפ"ג דמכות (יג ב) ע"ש, וצ"ע.

וכששאלתיו למו"ר הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א אמר לי, דה"נ יש להקשות כן בדאיתא בפ"ק דקידושין (כב ב), וכן פירש"י בר"פ משפטים עה"פ ורצע אדניו את אזנו במרצע וגו', ריב"ז היה דורש את המקרא הזה וכו', מה ראה אוזן להירצע מכל שאר איברים שבגוף, אמר ריב"ז אוזן ששמעה על הר סיני לא תגנוב והלך וגנב תירצע וכו', עכ"ד ע"ש. ויל"ע כנ"ל הא הלא תגנוב שנאמר בהר סיני איירי בנפשות ולא בממון, והנרצע גנב "ממון" ולא "נפשות", וצ"ע.
אלא ע"כ צ"ל דנהי דלא תגנוב איירי בנפשות מ"מ כולל גם את גניבת ממון, ולפי"ז לק"מ, עכ"ד מרן שליט"א.

והיינו דאחר שכתבה תורה בפ' קדושים "לא תגנובו" דאיירי בממון, ע"כ ש"מ דבכלל "לא תגנוב" שבעשרת הדברות כולל גם ממון, ודו"ק. ושו"ר שכן כ' ה"ספורנו" בפ' יתרו עה"פ לא תגנוב, עש"ה, ולפי"ז הכל אתי שפיר בס"ד.


ברור שלא תגנובו הוא המשך ללאו של לאת תגנוב אבל שאלתי על עצם הדבר שהפייטן ביאר דבור זה רק על השייך לדיבור ולא על הדיבור עצמו כנ"ל.

שופרא
הודעות: 51
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: פליאה בפיוט שחרית דשבועות.

הודעהעל ידי שופרא » ד' יוני 12, 2019 6:25 pm

הפייטן מאריך בדברים מצויים שנוגעים לכל אחד וגניבת נפשות לא מצוי כל כך


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 4 אורחים