מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
מוטוש
הודעות: 186
הצטרף: ג' פברואר 19, 2019 12:07 am

מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי מוטוש » ש' יוני 15, 2019 10:50 pm

קבלת התורה הייתה ביום!
וכשחזרו בני ישראל והיו צריכים להכשיר את הכל.
כי נאסר להם בשר וחלב יחד.
זה היה ביום!
אז מאיפה המנהג לאכול סעודה חלבית
בליל שבועות?!

שייף נפיק
הודעות: 2750
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי שייף נפיק » ש' יוני 15, 2019 10:55 pm

כיוצא בו בפסח שני נהגו לאכול מצות בי''ד בעוד שפסח הוא בט''ו

דרומי
הודעות: 7360
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי דרומי » ש' יוני 15, 2019 10:58 pm

אינו דומה, כי שחיטת פסח שני היא בי"ד, ודוקא אז אומרים הלל (משא"כ בליל ט"ו)

לעצם השאלה, כמדומני שאחד הסיבות שהביאו לכך היא חומרת האריז"ל שלא היה אוכל בשרי וחלבי באותו היום, ולכן היה מי שהפריד את החלבי ללילה והבשרי ליום

שופרא
הודעות: 66
הצטרף: ג' דצמבר 11, 2018 12:31 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי שופרא » ש' יוני 15, 2019 10:58 pm

ראשית ישנם עוד הרבה טעמים לאכילת מאכלי חלב בשבועות ולפי זה אין כ"כ נפק"מ בין לילה ליום
וכנראה הטעם העיקרי העולה על כולם שכיון שנוהגים להיות ערים בלילה וארוחה בשרית גוררת אחריה עייפות לכן העדיפו שאם כבר אוכלים מאכלי חלב שיהיה בלילה
וכן נהגו כמה מגדולי ישראל

שמואל שלומוביץ
הודעות: 604
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ש' יוני 15, 2019 11:10 pm

עיקר ההערה שהעירו על מנהג זה בספרי התשובות, שיש בזה חסרון בכבוד לילה, שאינו אוכל סעודה חשובה בבשר, וגם משום שמחה דרבנן שיש גם בליל יו"ט ראשון של חג, אע"פ שאין זביחה לפניו, ולכן יש שהעדיפו לאכול בשר בלילה.

ואיני זוכר כעת לציין המקורות.

נחלי אפרסמון

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי נחלי אפרסמון » א' יוני 16, 2019 12:58 am

מתשובה שהשבתי לידיד בס"ד.
נדרשתי לאשר שאלני עמיתי בתורה ידי"נ הרב שי ממו ברזני שליט"א האם אפשר בחג השבועות לאכול בסעודת הלילה מאכלי חלב ובסעודת היום מאכלי בשר, או"ד מחוייבין לאכול בשר גם בלילה וגם ביום.
ראשית הבא נבא לדון אם יש בכלל מצוה בזמנינו באכילת בשר ביו"ט. דהרמב"ם (פרק ו מהלכות יו"ט הלכה יז והלכה יח) כתב, דיש מצוה באכילת בשר בזה"ז ביו"ט. ובב"י (סימן תקכט) הקשה מפסחים (דף קט) דתניא ריב"ב אומר בזמן שבהמ"ק קיים אין שמחה אלא בבשר שנא' וזבחת וכו', עכשיו שאין בהמ"ק קיים אין שמחה אלא ביין שנא' ויין ישמח וכו'. ומשמע שבזה"ז די ביין בלא בשר. עכ"ד. והמהרש"ל ביש"ש (ביצה פרק ב סימן ה) תי', דבזמן שבהמ"ק היה קיים היה די בבשר ולא היה צריך יין, אבל עתה שחרב בהמ"ק צריך גם בשר וגם יין, שע"י השמחה יבטח בה' שישוב לגאלינו. וע"ע בב"ח (סימן תקכט) שדעתו ג"כ דבזה"ז איכא מצוה באכילת בשר. וע"ע בספר כפות תמרים למהר"ם בן חביב (סוכה מב ע"ב). וע"ע במג"א (סימן רמט ס"ק ו), ובערך השולחן טייב (סימן תקכט ס"ק ב), ובערול"נ (סוכה מב ע"ב), וכמו שהביא לציון כל זה בשו"ת יחוה דעת (ח"ו סימן לג). ע"ש.
ובמג"א (סימן תרצו ס"ק טו) כתב שאין חיוב לאכול בשר ביו"ט. ובספר דרכי תשובה (סימן פח ס"ק יט) כתב דאין סתירה בדברי המג"א, אלא כונתו דאין מצוה חיובית אלא מצוה קיומית. [ויש לעיין מי שלא רוצה לקיים מצוה קיומית, האם נענש ע"ז או שנימא דדוקא בציצית ענשינן בעידן ריתחא. וע' מנחות (מא ע"א) ובתוס' ערכין (ב ע"ב, ד"ה הכל), ובמש"כ הב"י (או"ח סי' כד) בשם המרדכי, ולמהר"א הלוי בס' גן המלך (סי' עה) ובמש"כ בבקיאות גדולה ידי"נ מהר"ר דוד ברדא שליט"א בשער הגן הסובב ע"ס גן המלך שם. ושמעתי מדידי הרב מנחם גיאת שליט"א שדיבר מזה שד"ח (מערכת ע כלל אות יט). ע"ש].
ונודעת שיטת השאגת אריה (סימן סה) שבזה"ז נוהגת מצות שמחה גם בשאר מיני שמחות, וז"ל (בסוף הסימן שם), דכל אדם מצות שמחה מוטלת עליו בראוי לו ובמה שנהנה ממנו. עכ"ל. ולפי דבריו יש לומר בנידו"ד דאם נהנה כרגע ממאכלי חלב יוצא בזה י"ח שמחה. (ונפק"מ שלא יוצרך כלל לאכילת בשר אם הנאתו מרובה ממאכלי חלב. וצ"ע). ועיין מש"כ על דבריו בדרכי תשובה (שם) משמיה דהגר"ח מצאנז (בעל דברי חיים) שאמר שדברי השאג"א אינם מוכרחים אלא צריך לאכול ביו"ט דוקא בשר בהמה. [וע"ע בטורי אבן (מגילה דף ז ע"ב) כתב דבליל יו"ט ראשון אפי' של עצרת שהוא רק יום אחד ליכא חיוב מ"ע של שמחה דדוקא ליל יו"ט אחרון של חג איתרבי לשמחה. ע"ש].
ועתה נותר לנו לדון גם אי נימא שחייב לאכול בשר ביו"ט, האם צריך לאכול בשר גם בלילה וגם ביום, או די באחד מהם. ובשפת אמת (סוכה דף מח ע"א) כתב לדקדק מדברי הרמב"ם בהלכות יו"ט דיוצא ידי חובה בשמחה בפעם אחת, בין אם יאכל ביום או יאכל בלילה, וא"צ לקיימה שני פעמים גם בליל יו"ט וגם ביום. ולפי"ז אפשר לאכול מאכלי חלב בליל שבועות ויאכל בשר ביום החג.
ובספר דרכי תשובה (סימן פט ס"ק יט) האריך במנהג של אכילת מאכלי חלב בליל שבועות, והביא שהרב תורת חיים (חולין דף פג) כתב למנוע המנהג מטעם דברי הזוה"ק שאסור לאכול בשרא בתר חלבא. וכ"כ האורח מישור לבטל מנהג זה. אמנם בדרכ"ת כתב לא לבטל מנהג זה. ואח"כ מביא שיש נהגו לאכול סעודה אחת של חלב ולא לאכול בשר כלל, והעיר על מנהגם שאינו נכון. ושוב הביא המנהג שנוהגים לאכול מאכלי חלב בלילה ובסעודת שחרית אוכלים בשר, וכתב שלפי דברי השאגת אריה (סי' סו) דאין חיוב שמחה בליל ראשון של יו"ט אלא מדרבנן אפשר לקיים מנהג זה, אמנם לפי דברי המג"א (סימן תקמו) שגם בלילה הראשונה הוי חיוב שמחה מדאוריתא, אין זה מנהג נכון. ולכן כתב שהמנהג המובחר לאכול המאכלי חלב בעצרת תיכף אחר התפילה בשעת הקידושא רבה בלא פת רק בדרך עראי ולברך ברכה אחרונה, וממתינים בערך שעה ויותר ואוכלים סעודת שחרית בבשר ויין ויוצאים בזה לכו"ע. עכ"ד.
ומצאתי את שאהבה נפשי בשו"ת שיח יצחק להגאון ר' יצחק וייס זצוק"ל הי"ד אבד"ק ווערבוי (חאו"ח סימן רלד) שהביא ממנהג זה, וכתב בקצת מקומות נהגו שלמים וכן רבים לאכול רק מאכלי חלב בליל התקדש חג השבועות, ושם הביא מדברי הב"ח (או"ח סימן תעו) דיש מקומות שאין אוכלים בליל פסח גם בשר מבושל, ויסודם עפי' הירושלמי, ומכאן ראיה לד' השאג"א שבליל יו"ט אין חיוב לאכול בשר דאי הוה חיוב לא הוו מחמרי משום גזירה שלא לאכול אף בשר מבושל בליל יו"ט דפסח.
עוד כתב הגאון שיח יצחק וייס (שם) טעם לאלו שאין אוכלים בשר בליל שבועות דאחז"ל (פסחים מט ע"ב) דעם הארץ אסור לאכול בשר, ומה"ט נמנעים בליל שבועות מאכילת בשר, באשר הוא עוד קודם קבלת התורה אשר יקבלו בשחרית, להורות שאנו כעמי ארצות קודם מ"ת. [וכידוע שהארה זו של קבלת התורה מתחדשת בכל שנה]. וע"ש שהאריך לבאר עפי"ז מדוע סעודת פורים שעשאה בלילה לא יצא י"ח. ע"ש דבריו הנעימים כדרכו. ועכ"פ יוצא מדבריו שאפשר לקיים סעודות ליל שבועות במאכלי חלב.
ולפי כל הדברים עליונים למעלה איכא כאן ג' ספיקות לקולא, ואלו הן, ספק שמא הלכה כמ"ד שאין צריך לאכול בשר כלל ביו"ט דאין חיוב אכילת בשר רק בזמן שבהמ"ק קיים. וכן נקט בשו"ת תורת רפאל (סימן צב) בדעת מרן. ואת"ל שהלכה שגם בזה"ז צריך לאכול בשר ביו"ט, שמא הלכה כמ"ד שיצא י"ח ע"י שאוכל פעם אחת ביו"ט, וכמו שהבאנו לעיל מדברי השפ"א וכן מדברי הטו"א שבלילה אין חיוב שמחה. ואת"ל שיש חיוב שמחה גם בלילה, שמא הלכה כהשאג"א שגם בשאר מיני שמחות יוצא י"ח שמחה וא"צ בשר דוקא.
ועתה לעת סיום המאמר ראיתי בספר פסקי תשובות (סימן תצד הערה 61) שהביא מספר אורחות רבינו (ח"ב עמ' צח) שכן נהג רבינו הגרי"י קנייבסקי זצוק"ל לאכול מאכלי חלב בלילה ובסעודת היום מאכלי בשר. ועוד הביא שם שבשו"ת וישב משה זארגער (ח"ב סי' קו) ג"כ מיישב מנהג זה מכמה אנפי ואמצ"א כרגע לעיין בדבריו. שוב מצאתי בספר משנת יעקב על שו"ע (ח"ב סי' תצד) שכתב דלפמש"כ הגה"ק מהר"ר פנחס מקוריץ זצ"ל (הבאנו דבריו בס"ד בקונטרס ייני עם חלבי טעם יג) שפיר יש לנהוג לאכול מאכלי חלב בלילה. ע"ש.
ותצא דינא דיכול לאכול בסעודת ליל שבועות מאכלי חלב יאכלו ענוים וישבעו.
[ואגב יש להעיר בכל ענין זה דיש לברר דעת מרן השו"ע בזה בשולחנו הטהור דבב"י תמה על דברי הרמב"ם, ובשו"ע לא הזכיר אכילת בשר. וכבר הרגיש בזה הביאור הלכה (סוף סימן תקכט), וכתב דהמחבר שלא הזכיר בשר אזיל לשיטתיה בב"י. ע"ש. ולענין יין סמך על מה שהזכיר בסעיף א' שצריך לקבוע סעודה על היין. עכ"ל. נפק"ל מדברי הבאה"ל שהבין בדעת מרן שא"צ לאכול בשר כחובה אבל יש מצוה וכמו שכתב שם במשנ"ב (ס"ק יא) וז"ל, וגם מצוה לאכול בשר.
אמנם אפשר לומר שהב"י אע"פ שהקשה על דברי הרמב"ם בספרו ב"י יכול להיות שמסכים עמו לדינא וכמו שראינו הרבה פעמים שהב"י מקשה על דברי הראשונים ובכל זאת פוסק כמותם, וכמ"ש בס' יד מלאכי (כללי השו"ע אות ז), וע"ע בשו"ת חוקות החיים פאלאג'י (חחו"מ סי' נא). ע"ש. ושוב ראיתי מש"כ בזה בארוכה בשו"ת ברכת יהודה להגאון ר' יהודא ברכה שליט"א (ח"א חאו"ח סימן לח). ועדיין אין דבר זה ברור אצלי, וצריך בירור וחיפוש לעת הפנאי בעזה"י].

לענין
הודעות: 3471
הצטרף: ד' יולי 19, 2017 8:24 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי לענין » ג' יוני 18, 2019 1:40 am

הסיבה שאוכלים חלבי בלילה ברור כשמש שהוא מחמת רצון הבית יעקב שיחיו.
[היום אנשים מחשיבים יותר את סעודות הלילה יותר מסעודות היום, מטעמים פרקטיים. את האורחים החשובים מזמינים בליל שבת, לא לטושלנט. פוק חזי. ולכן מעדיפים שפירות עמלם, בבלינצ'עס ושאר זאכען יוצגו לעין כל בסעודה החשובה, לטעמן].

איש גלילי
הודעות: 2575
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' יוני 18, 2019 4:02 am

לענין כתב:הסיבה שאוכלים חלבי בלילה ברור כשמש שהוא מחמת רצון הבית יעקב שיחיו.
[היום אנשים מחשיבים יותר את סעודות הלילה יותר מסעודות היום, מטעמים פרקטיים. את האורחים החשובים מזמינים בליל שבת, לא לטושלנט. פוק חזי. ולכן מעדיפים שפירות עמלם, בבלינצ'עס ושאר זאכען יוצגו לעין כל בסעודה החשובה, לטעמן].

כמדומה שיש קהילות שנהגו כן מקדמת דנא. ואולי משום חומרא בהלכות בשר וחלב.

עזריאל ברגר
הודעות: 9810
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יוני 18, 2019 12:53 pm

לענין כתב:היום אנשים מחשיבים יותר את סעודות הלילה יותר מסעודות היום, מטעמים פרקטיים. את האורחים החשובים מזמינים בליל שבת, לא לטושלנט. פוק חזי. ולכן מעדיפים שפירות עמלם, בבלינצ'עס ושאר זאכען יוצגו לעין כל בסעודה החשובה, לטעמן.

א. זה נגד התורה - ע"פ התורה סעודת היום יותר חשובה.
ב. פרקטית - זה נכון יותר בשבת מאשר ביו"ט.

כדכד
הודעות: 5674
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי כדכד » ג' יוני 18, 2019 12:55 pm

כבוד יום עדיף מכבוד לילה זה בשבת או גם ביו"ט?

כדכד
הודעות: 5674
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי כדכד » ג' יוני 18, 2019 12:57 pm

מוטוש כתב:
שופרא כתב:ראשית ישנם עוד הרבה טעמים לאכילת מאכלי חלב בשבועות ולפי זה אין כ"כ נפק"מ בין לילה ליום
וכנראה הטעם העיקרי העולה על כולם שכיון שנוהגים להיות ערים בלילה וארוחה בשרית גוררת אחריה עייפות לכן העדיפו שאם כבר אוכלים מאכלי חלב שיהיה בלילה
וכן נהגו כמה מגדולי ישראל

חלבי לא גורר עייפות?
או שלא בימינו...

כתבתי על זה באשכול אחר
גיסי כעבד פעם במחלבה והוא הסביר ששם הבין איך סיסרא נרדם.
החלב בימינו מעובד כך שמוציאים ממנו את רוב השומן אבל החלב המקורי כפי ששתו פעם היה מלא שומן ומאד מכביד על הגוף ולכן גרר הירדמות משא"כ היום

עזריאל ברגר
הודעות: 9810
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יוני 18, 2019 1:11 pm

כדכד כתב:כבוד יום עדיף מכבוד לילה זה בשבת או גם ביו"ט?

מה"ת לחלק?

שמואל שלומוביץ
הודעות: 604
הצטרף: א' מרץ 10, 2019 12:15 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי שמואל שלומוביץ » ג' יוני 18, 2019 1:29 pm

לא ראיתי בזה דברים מפורשים, אבל בסתמא כבוד יום עדיף גם יו"ט, שהרי כל דיני כבוד ועונג לומדים משבת ליו"ט כמבואר ברמב"ם.
ובב"ח כתב אפי' לגבי פורים שיש בזה משום כבוד יום עדיף מכבוד לילה. ולשיטתו שם יצא לחדש שיש מצווה של סעודת פטורים אף סעודת הלילה אלא שאין יוצא בה משום שעיקרה ביום וכבוד יום עדיף.
דוגמא נוספת היא להבדיל מהמנהג לקרא איכה ביום ע"פ השל"ה וכתב שם (מסכת תענית פ' נר מצוה) שזה מפני שלכל דבר היום עדיף מהלילה.

ומכמה דינים שתלויים בכבוד יום לא נראה שיתכן לחלק בזה.
כי יש דעות שחובת קידושא רבה ביום הוא משום כבוד יום וזה ודאי חייבים אף ביו"ט.
וכמו"כ לענין שבע ברכות בלי פנים חדשות הנה בשבת ויו"ט בסעודת הלילה ובסעודת היום אי"צ פנים חדשות משום שמחת השבת ויו"ט, ואף שביום אין השמחה חדשה, כיון שכבוד יום עדיף חשיב פנים חדשות. ואם אין ביו"ט משום כבוד יום היה צריך בסעודת יו"ט בשחרית פנים חדשות בשביל לברך.

עוד יש להבחין בחובת שמחה, שליל יו"ט ראשון אינו בכלל שמחה דאורייתא, ואמנם זה משום שאין זביחה לפניו. אבל מ"מ אולי יש מכאן משמעות שעיקר חובת שמחה ביום.

כנראה ביו"ט ראשון של פסח אין לחוש במה שמרבה בלילה משום דרך חירות והידור מצוות הלילה. וחכמים קבעו שמחת יו"ט של לילי פסחים בהפלגת שמחה בד' כוסות, יותר מחובת שאר ימים.

סעדיה
הודעות: 1521
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי סעדיה » ד' יוני 19, 2019 8:35 am

עזריאל ברגר כתב:
כדכד כתב:כבוד יום עדיף מכבוד לילה זה בשבת או גם ביו"ט?

מה"ת לחלק?

ערכי תנאים ואמוראים.PDF
(405.94 KiB) הורד 187 פעמים


בירור הלכה.PDF
(385.32 KiB) הורד 193 פעמים

ארזי הלבנון
הודעות: 1220
הצטרף: ו' דצמבר 09, 2016 1:34 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי ארזי הלבנון » א' מאי 31, 2020 12:04 pm

לא ראיתי שהעירו, בשו"ת מים חיים, העיר רבי יוסף משאש על טעם כלי הבשר והחלב וכו' שהרי כבר ירד מן וניזונו ממנו

עושה חדשות
הודעות: 10080
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מאי 31, 2020 4:02 pm

שמואל שלומוביץ כתב:לא ראיתי בזה דברים מפורשים, אבל בסתמא כבוד יום עדיף גם יו"ט, שהרי כל דיני כבוד ועונג לומדים משבת ליו"ט כמבואר ברמב"ם.
ובב"ח כתב אפי' לגבי פורים שיש בזה משום כבוד יום עדיף מכבוד לילה. ולשיטתו שם יצא לחדש שיש מצווה של סעודת פטורים אף סעודת הלילה אלא שאין יוצא בה משום שעיקרה ביום וכבוד יום עדיף.
דוגמא נוספת היא להבדיל מהמנהג לקרא איכה ביום ע"פ השל"ה וכתב שם (מסכת תענית פ' נר מצוה) שזה מפני שלכל דבר היום עדיף מהלילה.

ומכמה דינים שתלויים בכבוד יום לא נראה שיתכן לחלק בזה.
כי יש דעות שחובת קידושא רבה ביום הוא משום כבוד יום וזה ודאי חייבים אף ביו"ט.
וכמו"כ לענין שבע ברכות בלי פנים חדשות הנה בשבת ויו"ט בסעודת הלילה ובסעודת היום אי"צ פנים חדשות משום שמחת השבת ויו"ט, ואף שביום אין השמחה חדשה, כיון שכבוד יום עדיף חשיב פנים חדשות. ואם אין ביו"ט משום כבוד יום היה צריך בסעודת יו"ט בשחרית פנים חדשות בשביל לברך.

עוד יש להבחין בחובת שמחה, שליל יו"ט ראשון אינו בכלל שמחה דאורייתא, ואמנם זה משום שאין זביחה לפניו. אבל מ"מ אולי יש מכאן משמעות שעיקר חובת שמחה ביום.

כנראה ביו"ט ראשון של פסח אין לחוש במה שמרבה בלילה משום דרך חירות והידור מצוות הלילה. וחכמים קבעו שמחת יו"ט של לילי פסחים בהפלגת שמחה בד' כוסות, יותר מחובת שאר ימים.


viewtopic.php?f=17&t=15203&hilit#p142861

בקרו טלה
הודעות: 3622
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' מאי 31, 2020 4:18 pm

ארזי הלבנון כתב:לא ראיתי שהעירו, בשו"ת מים חיים, העיר רבי יוסף משאש על טעם כלי הבשר והחלב וכו' שהרי כבר ירד מן וניזונו ממנו

"...ולא מצאו מה לאכול"? - הלא היה להם מן

גביר
הודעות: 1632
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: מאיפה המנהג לאכול את מאכלי החלב בליל שבועות?!

הודעהעל ידי גביר » ב' מאי 10, 2021 10:01 pm

אולי אפשר להביא רמז על זה, ד'מהשענו תחת העץ' זכו ישראל למצוות סוכה כדאיתא בגמ', ומזה שאאע"ה אפה מצות למדו שהיה פסח, ואם כן אפשר לוךמר שזה שהאכילם חמאה וחלב רומז לשבועות ומכאן רמז לאכילת מאכלי חלב בשבועות.


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים