מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הלכות חג בחג. חקרי הלכה ומנהג. מאמרים לעיון והורדה.
תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ג' מאי 17, 2011 3:06 pm

ידועים דברי הנועם אלימלך בפרשת משפטים שבחג השבועות יש להקל בדיני בשר וחלב
אם מישהו מחכמי הפורום יכול להוסיף בנידון - ואיך נפסק להלכה בנוגע לדברי הנועם אלימלך שכבר דשו בזה כל הפוסקים אשמח מאוד.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ג' מאי 17, 2011 3:51 pm

בזמנו ראיתי שהרב אלישיב שליט"א פסק שאכן נכדי הנועם אלימלך - יכולים להקל....
אם מישהו יודע להפנות אותי לעוד פוסקים.
מצאתי כתוב שבפולין מגזע וורקא היה מקילין לאחר שינה של חצי שעה - וכפי שפסק בזמנו רשכבה"ג הגאון מטשכנוב זי"ע - מגדולי תלמידי הרע"א - והוא גם הכריע בנידון של הבגדים במחלוקת של החידושי הרי"ם והקוצקער וכן היה הוא אשר חתם לאסור את המצות מכונה.

גוראריה
הודעות: 1546
הצטרף: ב' אוגוסט 23, 2010 5:59 pm

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי גוראריה » ד' מאי 18, 2011 1:12 am

תולעת ספרים07 כתב:בזמנו ראיתי שהרב אלישיב שליט"א פסק שאכן נכדי הנועם אלימלך - יכולים להקל....
.

קודם כל אל יהי דבר זה קל בעיניך, הם נמנים לרבבות...
וסברא זו מצינו באבני נזר שכו' שהחוזה זי"ע הקיל בחדש בחו"ל ואולי גם באתרוגי קורפו שבספק מורכבים כיון דהו"ל נכד הב"ח וסובר להקל כמותו.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ד' מאי 18, 2011 3:20 pm

וראה בדרכי תשובה סימן פ"ט ס"ק י"ט שכתב בפשיטות דבמנחת יעקב ובחק יעקב כתב בשם הכל בו דבחג השבועות יש להקל להמתין רק שעה אחת.

וראה באשכול שפתח י. רבינוביץ
בעניין שש שעות בין בשר לחלב....

חרט
הודעות: 364
הצטרף: א' יוני 19, 2011 2:24 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי חרט » ב' יוני 27, 2011 3:54 am

השל"ה כתב שיש להקפיד ביום זה עוד יותר בענין ההפרדה - אפילו בין חלב לבשר! (ועל אחת כמה וכמה בין בשר לחלב).
ראה של"ה מסכת שבועות פרק נר מצוה
העולם נוהגין לאכול בחג השבועות מאכלי חלב, ואחר כך אוכלין בשר, לקיים 'ושמחת בחגך' (דברים טז, יד), ואין שמחה בלא בשר (פסחים קט א). אז צריך לדקדק להתקדש, בפרט ביום קדוש כזה שהוא מתן תורתנו, לעשות קינוח והדחה היטב, ולהפסיק בברכת המזון ולהמתין שעה, ואחר כך יפרוס מפה אחרת, ויערוך השלחן ובשר. ורמז לדבר 'ראשית ביכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך לא תבשל גדי בחלב אמו' (שמות כג, יט), שיהיה נזהר שלא יערבבם. ומי שמתקדש בזה ביותר, קדוש יאמר לו.

תולעת ספרים07
הודעות: 1557
הצטרף: א' פברואר 06, 2011 12:36 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי תולעת ספרים07 » ב' יוני 27, 2011 10:18 am

כפי שכתבתי לעיל הדבר מפורש בספר נועם אלימלך וכך גם הכריעו הפוסקים כולם כדבריו.

מורה צדק
הודעות: 1560
הצטרף: ד' יולי 14, 2010 12:03 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי מורה צדק » א' מאי 20, 2012 2:09 pm

אך ורק צאצאי ר' אלימלך, וגם זה רק בן אחר בן יכולים לנהוג כך, אבל רק בליזענסק.
ואין ללמוד מדברי אלו הלכה למעשה.

ותולעת כתב שכך הכריעו 'כל' הפוסקים, מיהם ואלו הם?

צביב
הודעות: 1880
הצטרף: א' מרץ 04, 2012 2:02 pm

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי צביב » ד' מאי 23, 2012 1:49 am

ראיתי פעם מי שביאר [ואיני זוכר מי]
שהנועם אלימלך החמיר להמתין כ"ד שעות
ולכן הוא מוכרח להקל בשבועות

נהנה מהאוצר
הודעות: 214
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » ד' מאי 23, 2012 3:07 am

ראה בשו"ת משנה הלכות ח"ז סי' ע שכתב בקולא זו וז"ל

ובסה"ק נועם אלימלך פ' משפטים עה"פ לא תבשל גדי בחלב אמו כתב וז"ל, וגם אנחנו בחג השבועות התירו לנו חז"ל שלא להמתין אחר הגבינה השיעור כמו בשאר ימות השנה וכו' וזה הטעם שהתירו לנו בחג השבועות לאכול אחר הגבינה בלא המתנת שיעור מחמת שאז הוא שעת מתן תורה הקדושה ואנו מראים עצמינו שאנו דוגמת המלאכים בשעת מ"ת ע"י התורה וכו' ע"ש. נראה דרק מחלב לבשר ס"ל להקל אבל לא מבשר לחלב ובשלה"ק הקיל בקנוח והדחה היטב ולפסוק בבהמ"ז ולהמתין שעה ואח"כ יאכל בשר ע"ש

עיין שם בהמשך הדברים

נהנה מהאוצר
הודעות: 214
הצטרף: ד' מאי 05, 2010 12:13 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי נהנה מהאוצר » ד' מאי 23, 2012 3:11 am

וכיון דעסקינן בהכי, אנצל במה זו אולי יחכימני אחד מן החכמים בדבר אשר תמהתי בו עידן ועידנים

המשנ"ב כתב בסי' תצד ס"ק טז, שיזהר ליקח מפה אחרת כשרוצה לאכול בשר. וא"צ להפסיק בבהמ"ז אם אינו אוכל גבינה קשה אלא יקנח פיו יפה וידיח כדאיתא ביו"ד סי' פ"ט. ומקור הדברים ציין בשעה"צ לפרי מגדים שרק בגבינה קשה צריך להמתין
ובס"ק יז כתב בשם הפמ"ג שיש ליזהר בענין מאכלי בשר וחלב בכל מה שנזהרין בכל השנה המבואר ביו"ד סי' פ"ח ופ"ט ושלא לצאת שכרם בהפסדם.
ואילו בפרי מגדים ביו"ד סי' פט ש"ד סק"ו כתב ובשבועות נוהגין לאכול מאכלי חלב ומברכין ברכת המזון ואח"כ אוכלין בשר

ותמהני כיצד יתישבו הדברים, שהרי אם צריך להחמיר כמו בכל השנה אם כן צריך גם בהמ"ז

חלמיש
הודעות: 105
הצטרף: ה' ספטמבר 08, 2011 12:32 am

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי חלמיש » ד' מאי 23, 2012 7:50 pm

לפלא שלא הביא כאן שההיתר קדן בהרבה מר' אלימלך ומצינו מקור להתיר אף בין בשר לחלב, באליה זוטא (תצ"ד) מביא מדברי הכלבו:

יש נמנעים מלאכול גבינה בסעודת מנחה של עצרת לפי שהאריכו בתפלה עד חצי היום או קרוב לו ומשם ועד סעודת המנחה ליכא שיעור ששה שעות [b]ויש שאין חוששין לזה כיון שהוא תאב לאכול כבר נתעכל הבשר אך כיון שעיקר השהיה בשביל בשר שבין השינים ראוי למי שאינו נמנע מהגבינה באותה סעודה לחצות שיניו ולהוציא הבשר קודם שיאכל הגבינה, ואף על פי כן בזמן אחר אין ראוי לסמוך על חציית שיניו אלא בשהות כשיעור,[/b]

ספרים
הודעות: 69
הצטרף: ה' מרץ 01, 2012 5:10 pm

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי ספרים » ד' מאי 23, 2012 8:05 pm

קיבלתי באישי מפותח האשכול, שכן הוא בספר ויעש אברהם וכמו כן בספר פסקי תשובה סימן רפה ועיין בספר דרכי הלכה יו"ד סי' פ"ט ס"ק ג' וכן עיין בספר זכרון למשה הובאו דבריו בשו"ת דברי ישראל ח"ב בסופו בהערות על מנהגי החת"ס עמוד כ"ח ד"ה ואיידי ועוד אריכות גדולה מאוד בנידון שאין באפשרותי להעלותו כאן.

רבינו הגודל
הודעות: 76
הצטרף: ו' דצמבר 23, 2011 2:26 pm

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי רבינו הגודל » ה' מאי 31, 2012 7:38 pm

תולעת ספרים07 כתב:וראה בדרכי תשובה סימן פ"ט ס"ק י"ט שכתב בפשיטות דבמנחת יעקב ובחק יעקב כתב בשם הכל בו דבחג השבועות יש להקל להמתין רק שעה אחת.

וראה באשכול שפתח י. רבינוביץ
בעניין שש שעות בין בשר לחלב....
??? אין ס"ק יט בסימן פט


מר בר רב אשי
הודעות: 42
הצטרף: ג' יוני 22, 2010 10:26 pm

Re: בחג השבועות אין צריך להמתין כל כך בין בשר לחלב

הודעהעל ידי מר בר רב אשי » ג' מאי 14, 2013 1:32 am

כונת הפרמ"ג כמדומני כמו שכתב שם במש"ז סק"ג וז"ל :
הט"ז מאריך דוודאי איסור גמור לכתחלה לברך בהמ"ז ע"מ לאכול גבינה אח"כ. ומיהו המנהג שאין אוכלין עד שש שעות. אבל בתר גבינה רכה ראיתי מקילין קצת וסומכין על קינוח והדחה ואפילו מאן דמחמיר מברך (בשבועות) בהמ"ז על סעודת חלב ומכינים עצמן לאכול בשר אח"כ כיון דהוא גופא חומרא הבו דלא לוסיף:


חזור אל “בין פסח לעצרת - ספיה"ע, ל"ג בעומר, שבועות”מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 10 אורחים