עמוד 1 מתוך 1

מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 1:40 pm
על ידי יהודי טבעי
אני זקוק ל"מקורות" שדנו בשאלה מדוע לא ציוותה התורה על זכירת מעמד הר סיני בכל יום, כמו שציוותה על זכירת יציאת מצרים.
והמצוה של פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, הרי לא מצינו שקבעו שהיא מחייבת זכירה בכל יום.
סברות כרס יש לי די משלי, אני מבקש עזרה אם יש ספרים שדנו בשאלה.

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 5:22 pm
על ידי ישא ברכה
כמדומני שהשאלה מתחזקת כשרואים את לשונות התורה החריפים על זכירת מעמד הר סיני.
בכל אופן נשמח לקרוא גם את הסברות שלך.

צריך גם לחדד את השאלה, האם השאלה היא הלכתית, כלומר כיצד חז"ל הגיעו למסקנה מהפסוקים שאת יציאת מצרים צריך להזכיר ולזכור באיזכור יומי של יציאת מצרים, ואילו את מעמד הר סיני אין צורך כזה. או שהשאלה היא על הרעיון, מדוע את יציאת מצרים יש צורך לזכור יותר ממעמד הר סיני.

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 5:49 pm
על ידי תורה מפוארת
תן לי אולי להרחיב את שאלתך, הרי מצינו שש מצות זכירות תמידיות. מדוע רק יצי"מ מוזכרת פעם אחר פעם ומוכרחים להזכירה כל יום ולא כן זכירות: מ"ת, שבת, עגל, עמלק, מרים?

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 6:25 pm
על ידי סגי נהור
ראה כמה מקורות בנושא באנצ"ת ערך זכירת מעמד סיני.

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 9:15 pm
על ידי עושה חדשות
ישא ברכה כתב:השאלה היא הלכתית, כלומר כיצד חז"ל הגיעו למסקנה מהפסוקים שאת יציאת מצרים צריך להזכיר ולזכור באיזכור יומי של יציאת מצרים, ואילו את מעמד הר סיני אין צורך כזה.


ערוה"ש סי' ס -
ויראה לי דהענין כן הוא: דזכירת יציאת מצרים כתבה התורה: "למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך". וזהו כמו דכתיב שתזכור בכל יום. ומ"כל" מרבינן הלילות, כדאיתא סוף פרק קמא דברכות. הרי צוותה התורה מפורש להזכיר בכל יום.
ובזכירת עמלק כתיב: "והיה בהניח... תמחה את זכר..." – וגילתה התורה דתכלית זכירה זו כדי לקיים "תמחה". וזהו לעתיד לבוא כמובן, ולכן די כשנזכירה פעם בשנה, שבכל שנה אנו מצפים לתכליתינו בחודש ניסן, כמו שאמרו חכמינו ז"ל: בניסן נגאלו, ובניסן עתידין..., ולכן מסמיכין זכירת עמלק קודם פורים הסמוך לניסן.
וזכירת שבת כיון דכתיב "זכור את יום השבת לקדשו" – בעל כרחך דהזכירה הוא רק על יום השבת, דאין קידוש אלא בשבת.
אבל במתן תורה לא כתיב כלל לשון "זכירה". וכן כתוב בתורה: "רק השמר לך..., פן תשכח..., יום אשר עמדת לפני ה' אלהיך בחורב". וזהו שמירה בלב, ד"זכור" דרשו חכמינו ז"ל במגילה (יח א) ובסיפרא שהוא בפה, ובכאן לא כתיב "זכירה". ושמירה בלב אנו מקיימין בכל עת ובכל שעה, בקיום התורה והמצוה.
וזכירה דהקצפה, נראה להדיא שנאמרה רק לדור המדבר. דהכי מוכחי קראי בפרשת "עקב" שהתחיל: "שמע ישראל! אתה עובר היום את הירדן..., לא בצדקתך... אתה בא לרשת את ארצם... וידעת כי לא בצדקתך... כי עם קשה עורף אתה. זכור אל תשכח את אשר הקצפת..." – הרי מפורש שלדור המדבר נאמרה. וכן בזכירת מרים, דרישא דקרא "הוא השמר בנגע הצרעת", ואינו בזמן הזה ואינו בחוץ לארץ. ובספרי מסמיך זה על איסור לשון הרע, והוא איסור ככל האיסורים ואינו בזכירה. והזכירה היא על נגע הצרעת לעשות כדין (כן נראה לפי עניות דעתי).

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: א' מאי 17, 2020 9:26 pm
על ידי דרומי
יש הבדל גדול ובולט בין זכרון יצי"מ לשאר הזכירות - רק ביצי"מ מצינו חובה ש"בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" (כמו שאומרים בהגש"פ), ולא מצינו כן במעמד הר סיני שחייב אדם לראות עצמו כאילו הוא עומד כרגע לפני הר סיני (וראה רמב"ם סוף הל' חגיגה).

ובספר התניא כתב דבר חידוש, שהחובה "לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים" היא בכל יום ויום

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: ג' מאי 26, 2020 10:28 pm
על ידי עושה חדשות
ובדא"ג להעיר עוד, דאמנם מצינו שכ' הראשונים על חובת זכירת מעמד הר סיני כציווי הפסוקים בפ' ואתחנן, ראה לדוג' כאן, אבל לפי פשש"מ עיקר הדגש שם הוא על הזיכרון שלא היה שם תמונה ופסל וכו', ולא על זכירת עשרת הדברים וה'נעשה והנשמע' וכו', [ושמא יש לדחות].

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: ג' מאי 26, 2020 10:59 pm
על ידי ביליצר
רמב"ן סה"מ ב ,"שנמנענו שלא נשכח מעמד הר סיני וכו, אבל יהיו עינינו וליבנו שם כל הימים
וכן בואתחנן, קודם שיזכיר את הדברות הזהיר במצות "לא תעשה שלא נשכח דבר מן המעמד ההוא ולא נסירהו לעולם "

ר"ם באגרת תימן
ה’ אחד התגלה לעם ישראל במעמד הר סיני, שהוא “עמוד שהאמונה סובבת עליו”.

Re: מדוע לא ציוותה התורה להזכיר מעמד הר סיני בכל יום

פורסם: ד' מאי 27, 2020 1:20 am
על ידי יהודי טבעי
ישא ברכה כתב:כמדומני שהשאלה מתחזקת כשרואים את לשונות התורה החריפים על זכירת מעמד הר סיני.
בכל אופן נשמח לקרוא גם את הסברות שלך.

צריך גם לחדד את השאלה, האם השאלה היא הלכתית, כלומר כיצד חז"ל הגיעו למסקנה מהפסוקים שאת יציאת מצרים צריך להזכיר ולזכור באיזכור יומי של יציאת מצרים, ואילו את מעמד הר סיני אין צורך כזה. או שהשאלה היא על הרעיון, מדוע את יציאת מצרים יש צורך לזכור יותר ממעמד הר סיני.


אני התכוונתי לשאול על הרעיון מדוע התורה מצוה לזכור את יציאת מצרים בכל יום, ואת מעמד הר סיני שהוא יסוד האמונה אין מצוה להזכיר בכל יום. ידעתי גם ידעתי מה שהביאו כאן לגבי קיום המצוה של השמר ופן תשכח, וגם את דברי המג"א בסימן ס' שזה מתקיים בחג השבועות שהוא זכר למתן תורה. אבל רציתי לדעת אם יש מישהו שמסביר או לחות מקשה, מדוע אין חוב כזה, כמו ביציאת מצרים.

מה שאני תירצתי לעצמי הוא, שאכן כן מזכירים את המסר של מעמד הר סיני בכל יום, פעמיים, דהיינו בקריאת שמע.
כלומר שיש הבדל בין מה שאנו צריכים לזכור ביציאת מצרים לבין מעמד הר סיני. ביציאת מצרים עלינו לזכור את העובדות, היינו עבדים במצרים, וה' הוציא אותנו משם. עיקר הזכירה היא הסיפור שהיה.
לעומת זאת במעמד הר סיני, עיקר המסר הוא לא במה שאירע שם, אלא העיקר הוא מה שלמדנו אז, וזה שני דברים א. אמונה - ידיעת ה' שאין עוד מלבדו. ב. קבלת עול תורה ומצוות.
וזה המסר שאנו משננים בכל יום ערב ובוקר, שמע ישראל, ואהבת והיה אם שמוע. ואכן פרשת שמע מופיעה בתורה לאחר שמשה מזכיר את מעמד הר סיני, ויש דעות שוהיו הדברים האלה, מוסב על הדברים ששמעו במעמד הר סיני.
יתירה על זאת מובא במשנ"ב בשם הכלבו דברי הירושלמי שבקריאת שמע רמוזים כל עשרת הדברות, אם כן המסר של מעמד הר סיני אכן מוזכר על ידינו בכל יום.
אמנם לגבי אופן המעמד ופרטי מאורעותיו זוהי המצוה של השמר לך פן תשכח, שבה דנו הפוסקים כיצד היא מתקיימת.