הערות במסכת מגילה

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' פברואר 26, 2018 11:45 pm

מגילה כח א כל האוכל מבהמה שלא הורמו מתנותיה... ולית הלכתא כוותיה
נ' דמה שאמרו דלית הלכתא כוותיה. כדי לברר מה הרבותא במה שלא אכל בלי הרמת המתנות, ולזה אמרו שאין הלכה כדברי האומר שכאילו אוכל טבלים, ומובן הרבותא.

עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

מגילה יד א - שבע נביאות

הודעהעל ידי עבד הזמן » ו' מרץ 02, 2018 12:04 am

גמ' שבע נביאות מאן נינהו שרה מרים וכו'. והק' השפת אמת הא רש"י בחומש פ' ויצא בפסוק הפעם ילוה אישי שכל האמהות היו נביאות וא"כ אמאי לא נמנו כאן כל האמהות. ותי' שכל הנביאות זכו לנביאות בכח האבות ומשו"ה לא נמנו בפני עצמם לבד שרה אמנו שהיתה נביאה אף קודם שנשאת לאברהם ולכן מייתי קרא יסכה להוכיח שהייתה נביאה כבר קודם שנשאת לאברהם שהרי אביה כבר קראה יסכה.
ונראה עוד להוכיח שנבואתה של שרה אמנו לא הייתה מכח אברהם אבינו שהרי גדולה היתה ממנו בנבואה כמש"כ רש"י עה"פ כל אשר תאמר אליך שרה שמע קולה שאברהם טפל לשרה בנביאות וא"כ ע"כ היתה נביאה בפני עצמה ולא קיבלה נבואתה מאברהם

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מגילה יד א - שבע נביאות

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מרץ 05, 2018 10:57 am

אפשר שיש לדחות הראיה משרה, שהרי אלישע קיבל 'פי שנים' מרוח אליהו, ואף שהיה תלמידו. וה"נ משרה.

עושה חדשות
הודעות: 7033
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

מגילה ט. - כי באפם הרגו שור

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' מרץ 11, 2018 8:08 pm

דתניא מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים והכניסן בשבעים ושנים בתים ולא גילה להם על מה כינסן ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם כתבו לי תורת משה רבכם נתן הקדוש ברוך הוא בלב כל אחד ואחד עצה והסכימו כולן לדעת אחת וכתבו לו ... כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו אבוס.

ופירש"י - שלא יאמר רצחנים היו אבותיכם, שהרי אביהם מעיד עליהם שהם הרגו איש, לכך כתבו שור, שלא היו חשובין בעיניו אלא כבהמות ולא הקפיד על הבהמות.

האם זה רק מבט של תלמי המלך, או שבאמת יש מקום להקל בהריגת כאלו הנחשבים כבהמות, (באופן שיש עליהם תביעה כמובן כגון במעשה דשכם).

סעדיה
הודעות: 1236
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: כי באפם הרגו שור

הודעהעל ידי סעדיה » א' מרץ 11, 2018 8:15 pm

עי' פסחים מ"ט: (ועי' סוטה כ"ב.).

החושב
הודעות: 940
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: כי באפם הרגו שור

הודעהעל ידי החושב » א' מרץ 11, 2018 8:37 pm

במעשה שכם עצמו, המתואר בפרשת וישלח, לא שינו החכמים שום דבר בשביל תלמי, והשאירו כתוב ששמעון ולוי הרגו כל זכר.
מסתבר שלא היה בזה שום חשש, תלמי, כפי הנראה, לא היה שמאלני הנלחם על זכויות אדם, והוא היה מקבל את מעשה השמדת העיר בהבנה מלאה - באמת מגיע להם.
כל הבעיה הייתה מצד זה שמדברי יעקב נראה שזה היה רצח אנשים חפים מפשע. ואת זה שינו, שיעקב לא הקפיד על זה כמו על רצח אנשים חפים מפשע. וביטאו זאת בכך שיעקב קרא להם בהמות.
לגבי מעשה זה עצמו, מדוע היה מותר להם להרוג את אנשי שכם - הדבר מבואר ברמב"ן על המקום ובשאר מפרשים.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

''מחינא ליה בארזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה'' ברכות לד מגילה כה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מרץ 12, 2018 10:46 pm

נראה שאשגרת לשון זו מקורה ממעשה דטיטוס שכדי להרגיע את ראשו הטרוד מהיתוש המנקר בו היו דופקים בשבילו באררזפתא דנפחא, כמבואר בגיטין נו: ואף כאן ברעש החזק ירגע מ'היתושים שבמוחו' וישלו ויכוון.

אפרים זלמן
הודעות: 274
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2016 12:44 am
מיקום: Montreal, Quebec

Re: ''מחינא ליה בארזפתא דנפחא עד דמכוין דעתיה'' ברכות לד מגילה כה

הודעהעל ידי אפרים זלמן » ג' מרץ 13, 2018 5:43 am

יפה!

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

מגילה יג א' ''אב בתורה אב בחכמה''

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' מרץ 14, 2018 11:22 am

לכאו' חכמה כלולה בתורה, ונראה, שהכונה ליראה, וכמש"כ 'הן יראת ה' היא חכמה'. שמשה היה מצוין ו'אב' בה
ומצינו (ברכות לג ב' ומגילה כה א')' שיראת שמים 'לגבי משה מילתא זוטרתי היא' .

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' מרץ 14, 2018 11:53 am

מבואר שרחב התגיירה ונשאה יהושוע.
והתוס ' הקשו ''היאך נסבה הא אמרינן.. דאפילו בגירותן לית להו חתנות''
ויש ליישב לדעת הכס"מ פ"ו מהל' מלכים ה"ד, דמהני קבלת ז' מצוות לעמלק וז' עממין ''שהרי יצאו מכלל שבעה עממין ומכלל עמלק והרי הם כבני נח הכשרים''.
וא"כ י"ל שקבלה עליה מצוות, ואז יצאה מכלל ז' עממין. ( ואולי אפשר להעיז ולהציע ''דאגיירה'' היינו שנעשתה גר תושב, ועי"ז ''נסבה יהושוע'')

חיימשה
הודעות: 1174
הצטרף: ב' מאי 29, 2017 2:49 pm

Re: מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

הודעהעל ידי חיימשה » ד' מרץ 14, 2018 12:40 pm

מעניין לעניין,, מפליא הדבר, שבעוד כהן אסור בגיורת וזה נחשב לדבר של בדיעבד, הרי שמשה, כלב ויהושע נישאו לגיורת,!

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

הודעהעל ידי שייף נפיק » ד' מרץ 14, 2018 1:21 pm

ומה הפליאך, אינם כהנים!

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 12:58 am

מגילה ט' א'
''ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם''
רש"י: ''דמשמע גמל, שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמל''.
אינו ברור מה מפריע אם היה לו חמור, ואדרבה, זה היה מורה על גדלותו וענוותנותו.
ולמה לא שינו באברהם אבינו שגם רכב על חמורו.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 1:04 am

יב ב'
''שתר.. כלום הקריבו לפניך שתי תורין''
עיין חידושי מרן רי"ז הלוי הל' מעשה הקרבנות פי"ד הל"ב שקרבן העוף כל עיקר דינו הוא דווקא בשתיים. עיי"ש היטב, ומבאר לפי"ז הסוגיא בכריתות ט'.
והנה כאן מבואר כהנ"ל, ששתי תורין הוא סוג של קרבן. 'קרבן 'של שתי תורים'. ודו"ק היטב!.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 1:09 am

יד א'
''אמרה ליה וכי דנים דיני נפשות בלילה, אמר לה מורד במלכות הוא ולא צריך למדייניה, אמרה ליה עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם''.
מדוייק שהיא אחזה גם כן שיש כאן ענין של דיני נפשות אף שלטענתה עדיין לא היה מלך, וא"כ צ"ב, על מה יש לדון אותו? על שלא עזר לחיילים של צבא קטן שמורד בשאול??

בקרו טלה
הודעות: 2506
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' מרץ 18, 2018 2:52 am

שייף נפיק כתב:מגילה ט' א'
''ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני אדם''
רש"י: ''דמשמע גמל, שלא יאמר משה רבכם לא היה לו סוס או גמל''.
אינו ברור מה מפריע אם היה לו חמור, ואדרבה, זה היה מורה על גדלותו וענוותנותו.
ולמה לא שינו באברהם אבינו שגם רכב על חמורו.

בן יהוידע
ולכאורה יש להקשות דאמאי לא חשו על כבודו של אברהם אבינו ע"ה דכתיב ביה [בראשית כ"ב ג'] ויחבוש את חמרו שיאמר לא היה לו לאברהם אביכם סוס או גמל לפי פירוש רש"י ז"ל. ונראה לי בס"ד דגבי אברהם אבינו ע"ה בהדיא כתיב [בראשית י"ב ט"ז] ויהי לו צאן ובקר ועבדים ושפחות ואתנת וגמלים, וכן כתיב [שם כ"ד י'] ויקח העבד עשרה גמלים מגמלי אדוניו ואם כן מפורש בתורה שהיה עשיר והיה לו מכל מיני בעלי חיים, ולכן מוכרח לומר דאותו חמור שחבש לרכוב עליו הוה ניחא ליה ברכיבתו טובא, או אפשר שהיה חמרא לובא שהוא חשוב מאד או היה חמרא בר מאה גווני כמו שאמר שמואל לשבור מלכא [סנהדרין צ"ח ע"א] על חמורו של משיח:

ועי"ע בכסא רחמים למרן החיד"א במס' סופרים פ"א
ועי"ע בטוב טעם (דיין) עה"ת פר' שמות [ועי"ע בחידושי רבינו משה מאימראן - מגילה הוצאת אהבת שלום עמ' 159]
קבצים מצורפים
כסא רחמים.pdf
(391.82 KiB) הורד 42 פעמים
טוב טעם.pdf
(627.8 KiB) הורד 28 פעמים

בברכה המשולשת
הודעות: 9336
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' מרץ 18, 2018 1:15 pm

שייף נפיק כתב:יד א'
''אמרה ליה וכי דנים דיני נפשות בלילה, אמר לה מורד במלכות הוא ולא צריך למדייניה, אמרה ליה עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם''.
מדוייק שהיא אחזה גם כן שיש כאן ענין של דיני נפשות אף שלטענתה עדיין לא היה מלך, וא"כ צ"ב, על מה יש לדון אותו? על שלא עזר לחיילים של צבא קטן שמורד בשאול??


הרי דהע"ה בא להורגו, ועל זה שאלה אותו שאין דנים דיני נפשות בלילה שהרי לא חשדה ח"ו בדהע"ה שיהרגו בלא דין, אלא חשבה שיש בזה עבירה שחייבים עליה מיתה. רק כשהשיב לה דהע"ה שזה מגדרי מורד במלכות השיבה לו שלא שייך כאן מורד במלכות כי עדיין אין זו מלכות (וכך אכן פסק הרמב"ם כאביגיל)

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 3:03 pm

אביגיל היתה ע"ה?
הלא נביאה היתה!

בברכה המשולשת
הודעות: 9336
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' מרץ 18, 2018 3:15 pm

שייף נפיק כתב:אביגיל היתה ע"ה?
הלא נביאה היתה!

איך כתר"ה הבין מדברי שאביגיל הנביאה היתה ע"ה, ח"ו?

עזריאל ברגר
הודעות: 4100
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מגילה יד ב' - בענין גירות רחב

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » א' מרץ 18, 2018 4:21 pm

חיימשה כתב:מעניין לעניין,, מפליא הדבר, שבעוד כהן אסור בגיורת וזה נחשב לדבר של בדיעבד, הרי שמשה, כלב ויהושע נישאו לגיורת,!

שייף נפיק כתב:ומה הפליאך, אינם כהנים!

לגבי משה, האיכא למ"ד "משה כהן היה ואוכל בקדשי שמים", אלא שמאחר שנשאה לפני כן - הותרה לו, ככהן הדיוט שאירס (וכ"ש נשא) אלמנה ומינוהו לכהן גדול.
וזאת היתה טענת זמרי "בת יתרו מי התירה לך", דהא גיורת היא. ומשה שתק, משום "כל ת"ח שמורה ... לאחר מעשה אין שומעין לו" (אם כי אליבא דאמת זה היה "קודם מעשה", שהרי פירש מן האשה, אלא שהדבר לא היה ידוע בציבור).

(ע"פ ביאור של הרבי מליובאוויטש)

החושב
הודעות: 940
הצטרף: ש' יולי 08, 2017 9:41 pm

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי החושב » א' מרץ 18, 2018 4:33 pm

שייף נפיק כתב:יד א'
''אמרה ליה וכי דנים דיני נפשות בלילה, אמר לה מורד במלכות הוא ולא צריך למדייניה, אמרה ליה עדיין שאול קיים ולא יצא טבעך בעולם''.
מדוייק שהיא אחזה גם כן שיש כאן ענין של דיני נפשות אף שלטענתה עדיין לא היה מלך, וא"כ צ"ב, על מה יש לדון אותו? על שלא עזר לחיילים של צבא קטן שמורד בשאול??

שאלה יפה. האם מצאת מישהו שמדבר על זה?

אולי אפשר להציע תשובה הבאה:
לדוד היה פשוט שיש לו דין של מלך. אביגיל סברה שאין לו דין של מלך. נמצא שאין זה דבר פשוט, ויש כאן צד לכאן ולכאן.
איך מכריעים בשאלה זו? זה הוא דין תורה שדינו כדיני נפשות. ובדיוק לזה התכוונה אביגיל - הרי עד כה לא נזקקת לדון אם שייך לגביך דין של 'מורד במלכות'. ואיך הכרעת בשאלה זו בלילה? הלא מדובר בדיני נפשות!

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 11:33 pm

יפה!

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 11:35 pm

בברכה המשולשת כתב:
שייף נפיק כתב:אביגיל היתה ע"ה?
הלא נביאה היתה!

איך כתר"ה הבין מדברי שאביגיל הנביאה היתה ע"ה, ח"ו?

אולי הקצנתי..
אם היא חשבה שאינו מלך, למה היה לה צד שנבל בכלל חייב מיתה, וכי מי שלא עוזר לדוד חייב מיתה?
והרב החושב תירץ יפה. ומחילה על הקצנתי.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 11:46 pm

כח א'
רבי עקיבא שאל את ר' נחוניא הגדול:

''במה הארכת ימים.. אם נאמר כבש למה נאמר אחד''
ר' נחוניא ענה לו על השאלה השניה קודם, למה? הרי שנינו באבות על החכם שאומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.
והיה אפשר לומר, שענה על השאלה השניה כי היא תורה ממש, והראשונה אינה ממש תורה רק הנהגה. ודו"ק.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » א' מרץ 18, 2018 11:54 pm

כז ב'
''א"ל יהא רעווא דתיטום בשיראין... אתיין בנתיה וכלתיה שלחן ושדיין מנייהו עליה עד דאיטום בשיראי, שמע רב איקפד... מ"ט לא אמרת לי כי ברכתיך וגם למר''
תמוה, מה התקיים פה, ואיזה ברכה גדולה יש במה שכיסוהו בבגדיהם?
ואאמו"ר שליט''א אמר שהברכה לא על העשירות, שזה לכאו' לא רואים מכאן, אלא על ריבוי הילדים. ויל"ע.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16090
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » א' מרץ 18, 2018 11:57 pm

רואים שאנחנו בתקופה של שפע.
בהרבה דורות אם היית אומר למישהו שבנותיו וכלותיו כולם או רבות מהן ילבשו מעילים ממשי היה בזה מושג של עושר רב.

דורשי יחודך
הודעות: 518
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' מרץ 19, 2018 12:05 am

שאילת הרב שייף ונפיק היתה שא"כ הברכה היא מה שיש להם, ובגמרא משמע שהברכה היתה עצם הדבר שהלבישו אותו, וזה תמוה. ורב התפעל לכאורה לא מעצם הדבר שהיו להם מעילים, אלא מהסיפור שהלבישו אותו.
ולעצם הקושיא אולי אפשר לומר שראה רב שהברכה התקיימה עכ"פ באיזו צורה, וסבר שאולי אילו היתה נאמרת עליו היתה מתקיימת במלואה.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מרץ 19, 2018 12:08 am

אוצר החכמה כתב:רואים שאנחנו בתקופה של שפע.
בהרבה דורות אם היית אומר למישהו שבנותיו וכלותיו כולם או רבות מהן ילבשו מעילים ממשי היה בזה מושג של עושר רב.

בדורנו שהילדים לובשים זה מראה שהמצב של ההורים לא טוב...
יפה מש"כ הרב דורשי יחודך.

שייף נפיק
הודעות: 1413
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי שייף נפיק » ב' מרץ 19, 2018 2:47 pm

טו ב'


''מה ראתה אסתר שזמנה את המן... ר' יהושוע אומר מבית אביה למדה שנא' אם רעב שונאך האכילהו לחם''
צ"ב מהו מבית אביה, הלא פסוק מפורש הוא. ועוד שלא היו לה אב ואם.

בקרו טלה
הודעות: 2506
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי בקרו טלה » ב' מרץ 19, 2018 3:22 pm

שייף נפיק כתב:טו ב'
''מה ראתה אסתר שזמנה את המן... ר' יהושוע אומר מבית אביה למדה שנא' אם רעב שונאך האכילהו לחם''
צ"ב מהו מבית אביה, הלא פסוק מפורש הוא. ועוד שלא היו לה אב ואם.

עי' בריח דודאים [לבעל הבני יששכר]
קבצים מצורפים
ריח דודאים.pdf
(38.58 KiB) הורד 36 פעמים
בית יצחק.pdf
(336.04 KiB) הורד 27 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 3606
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

הערה בגליון הש״ס מגילה יב.

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מרץ 20, 2018 5:14 am

42F560DC-A18F-4111-82DE-CEC764DD5AAA.jpeg
42F560DC-A18F-4111-82DE-CEC764DD5AAA.jpeg (30.86 KiB) נצפה 1171 פעמים

יש להעיר מדוע ציין הגאון רבי עקיבא איגר זצ״ל לפרשת ויקרא ולא לבראשית פרק כ״ג י״ז וַיָּ֣קָם ׀ שְׂדֵ֣ה עֶפְר֗וֹן כו׳ אֲשֶׁ֥ר בְּכָל־גְּבֻל֖וֹ סָבִֽיב
ובתרגום שם וְקָם חֲקַל עֶפְרוֹן דִּי בְּכָפֶלְתָּא כו׳ סְחוֹר סְחוֹר.
וצ״ע בזה.

במסתרים
הודעות: 235
הצטרף: ד' מאי 26, 2010 4:05 am

Re: הערה בגליון הש״ס מגילה יב.

הודעהעל ידי במסתרים » ג' מרץ 20, 2018 6:30 am

אפשר שהציון אינו של הגאון. מה גם שאי"צ לציין כי כן התרגום תמיד

שמואל דוד
הודעות: 3606
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: הערה בגליון הש״ס מגילה יב.

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מרץ 20, 2018 5:09 pm

במסתרים כתב:אפשר שהציון אינו של הגאון. מה גם שאי"צ לציין כי כן התרגום תמיד

771C09C6-328B-4C48-B83D-31EC5C472D33.jpeg
771C09C6-328B-4C48-B83D-31EC5C472D33.jpeg (43.97 KiB) נצפה 1137 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 6:13 pm

שייף נפיק כתב:טו ב'


''מה ראתה אסתר שזמנה את המן... ר' יהושוע אומר מבית אביה למדה שנא' אם רעב שונאך האכילהו לחם''
צ"ב מהו מבית אביה, הלא פסוק מפורש הוא. ועוד שלא היו לה אב ואם.


וז"ל רש"י, "מבית אביה למדה - שמעה התינוקות אומרים".
לחיבת הקודש אצרף הערה על מילי דמסכת מגילה.

ההוא דאמר
הודעות: 1145
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 6:14 pm

יז,א
איך תפסו קידושין בביתו של ישמעאל
ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה
צריך עיון, דהלא באומות העולם אין קידושין כדילפינן מ'בעולת בעל – בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה אין להם [עי' סנהדרין נז,ב]. ואם כן, היאך קידשה ישמעאל לעשיו ועי' בתוס' ב"ב טז,ב. וצ"ע.

עזריאל ברגר
הודעות: 4100
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: הערות במסכת מגילה

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 21, 2018 7:20 pm

ההוא דאמר כתב:יז,א
איך תפסו קידושין בביתו של ישמעאל
ויקח את מחלת בת ישמעאל אחות נביות ממשמע שנאמר בת ישמעאל איני יודע שהיא אחות נביות מלמד שקידשה ישמעאל ומת והשיאה נביות אחיה
צריך עיון, דהלא באומות העולם אין קידושין כדילפינן מ'בעולת בעל – בעולת בעל יש להם נכנסה לחופה אין להם [עי' סנהדרין נז,ב]. ואם כן, היאך קידשה ישמעאל לעשיו ועי' בתוס' ב"ב טז,ב. וצ"ע.

אכן רש"י על התורה דייק וכתב שישמעאל "יעדה" לעשיו.
כלומר: עשיו עשה פעולה של קידושין (אולי הוא הראה את עצמו כשומר מצוות?), אבל אין לה משמעות הלכתית.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים