מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' יולי 04, 2018 8:14 pm

עא, ב
מחשבת לשמה מסופקת בתרי קרבנות
מין בשאינו מינו ירעו עד שיסתאבו (וימכרו) ויביא בדמי יפה שבהן.
וברש"י, מין בשאינו מינו. עולה בשלמים שאין מתן דמן ואימוריהן שוה.
מבואר ברש"י, שטעם הדבר של אינו מינו זהו משום שאין מתן דמן ואימורין שווה. ויש לדון, דאף אי נימא שעבודתן שווה, מכל מקום לכאורה תיפוק ליה שאינו יכול לכוון מספק לתרי מחשבת לשמה, כגון חטאת ועולה יחדיו. [וכעין מה שמצינו בדברי הדבר אברהם שספירת העומר מסופקת אינה ספירה], ואם כן אינו יכול בקרבן אחד לחשוב תרי מחשבות דלשמה.
וצ"ל, דכיון שאיכא סתמא לשמה בקרבן, אם כן אין צריך את מחשבת הכהן על מנת להחיל דין לשמה בקרבן, ולכך רק משום דאין עבודתן שווה גריעא.

עזריאל ברגר
הודעות: 4539
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' יולי 04, 2018 8:48 pm

מצאנו זאת במפורש: נתערבה חטאת לאה בחטאת רחל - יקריבו שתיהן בסתמא ושתיהן כשרות, אע"פ שאם הקריב חטאת לאה לשם רחל - פסולה מדין שינוי בעלים.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' יולי 05, 2018 12:29 am

על שינוי בעלים זה יותר פשוט לי, שאפשר פשוט להתנות, זהו אותו סוג של קרבן, ומתנים שזה יעלה עבור לאה או עבור רחל.
אבל החידוש הוא, בשתי סוגי קרבנות, באותו סוג עבודת הדם, שאף בזה מעיקר הדין אפשר להתנות, הגם שהוי ב' סוגי מחשבת קרבנות.

ביקורת תהיה
הודעות: 815
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ה' יולי 05, 2018 1:36 am

ההוא דאמר כתב:סח, א
מדוע אין חשש חולין בעזרה בקינים שנתערבו
מבואר שבסיטואציות מסוימות, מספק האשה צריכה להביא קינים נוספים, על מנת לצאת בוודאות מנדרה.
צ"ע, מדוע יכולה להביא ו' קינים, ואין בזה חשש של חולין בעזרה.

בששת המצבים הראשונים אין כל בעיה, שהרי כל הפרידין שהיא מביאה הן עולות, אם לחובה – לחובה, ואם לאו - לנדבה.
השאלה מתעוררת במצב האחרון, שהיא מביאה חטאת – ולבן עזאי שתי חטאות – על הספק: הכיצד? הרי ספק חולין בעזרה הוא!
אומר רש"י בפרק כל שעה וז"ל: וְחַטַּאת הָעוֹף מְבִיאָתוֹ עַל הַסָּפֵק, וְאֵין כָּאן מִשּׁוּם חוּלִּין בָּעֲזָרָה, דְּמִקְּרָאֵי נָפֵיק בְּמַסֶּכֶת נָזִיר בְּפֶרֶק מִי שֶׁאָמַר.
וכך תניא התם: 'וְהַזָּב אֶת זוֹבוֹ לַזָּכָר וְלַנְּקֵבָה', מַקִּישׁ נְקֵבָה לְזָכָר, מַה זָּכָר מֵבִיא קָרְבָּן עַל הַוַּדַּאי, אַף נְקֵבָה מְבִיאָה קָרְבָּן עַל הַוַּדַּאי; וּמַה זָּכָר מֵבִיא עַל הַסָּפֵק, אַף נְקֵבָה מְבִיאָה עַל הַסָּפֵק.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 05, 2018 7:03 am

עט:

משקה פיה כו'

לכאורה יש להעיר בלשון זה ומדוע לא כתב הגמרא "רוק"?
והנה ראיתי ברמב"ם פרק ב מטמא משכב הלכה ב שכתב "רוק פיה" אולם ע"ש הלכה ג שכתב "משקה" וצ"ע

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 05, 2018 7:30 am

פ.

רש"י ד"ה הניתנין במתנה אחת - כגון דם בכור שנתערב בדם מעשר בין בבלול בין בכוסות

ד"ה מתן ארבע במתן ארבע - כמו דם עולה בדם שלמים או בדם אשם ששניהם טעונין שתי מתנות שהן ארבע ושניהם תחתונים

מתן ארבע במתן אחת - כגון דם עולה בבכור שהן תחתונים

צ"ע בשינוי הלשון. ואגב, מה החילוק בין כגון לכמו.
(עיין רש״י לעיל נז: ד״ה ה״ג ואיבעית כו׳ כמו למטה כו׳ ובשיטה מקובצת הגיה דצ״ל כגון)

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 05, 2018 11:41 pm

חכ״א שליט״א ציין לכת״י וכתוב שם ״כגון״ ונהניתי. וע״ע לשון הרע״ב.
7ECC0A92-3BC6-4F7B-9A63-9C231616913F.jpeg
7ECC0A92-3BC6-4F7B-9A63-9C231616913F.jpeg (57.17 KiB) נצפה 4201 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' יולי 05, 2018 11:53 pm

פג,א
בגדר דין קידוש המזבח לפסולין
מתני', "המזבח מקדש [את] הראוי לו". וברש"י כתב, "המזבח מקדש. אפילו דבר פסול שעלה למזבח קדשו המזבח ליעשות לחמו ואין מורידין אותו".
מבואר בדברי רש"י, דקדשים פסולים שהעלום על גבי המזבח, מתקדשים המה בקדושת לחמו של מזבח ועומדים הם להקטרה, וכיון שעלו שוב לא ירדו.
ויש לחקור בדין זה של עלו לא ירדו, האם קידש המזבח את העולין על גביו, בקדושת לחמו של מזבח, היינו דהקדושה העיקרית שהיתה בעולים מכבר פסקה כאשר נפסלו הקדשים, ומעתה נעשה קיום דין מחודש בקדשים שיהיו קרבים בתורת לחמו של מזבח.
או דילמא, דיפה כוחו של קדושת המזבח, להעמיד ולהכשיר את העולין על גביו, דהגם שנפסלו קודם שעלו, מכל מקום היות והתחדשה חובת הקטרה בהן ע"י עלייתן ע"ג המזבח, קרבים המה בתורת קיום דין בקרבן שהתקדשו מעיקרא בקדושתו.
ומצאתי בס"ד בכתבי הגר"ח [יומא מו] דיש ב' דינים בקידוש המזבח.
אך עיין עוד בדברי הגרי"ז שהובאו במנחת אברהם ריש פירקין.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יולי 06, 2018 12:01 am

פג, א
בגדר דין קידוש עלו לא ירדו
המזבח מקדש
ראיתי כעת בדברי הגרמ"ש שפירא זצ"ל [הובא בישורון י"ח ע' שנז, ותודה לאתר הטאבלט], שחקר האם דין עלו לא ירדו, זהו גדר של קידוש, שהתקדש לעניין שעלו לא ירדו. או דילמא, דאין זה גדר של קידוש, אלא דקלטיה המזבח לעניין שלא ירד.
ועיי"ש שתלה זאת בפלוגתת דהתוס' [דפ"ז] שכלי שרת מקדשין, לענין עלו לא ירדו, חזינן שיש דין קידוש ממש. בעוד שהרמב"ם בפי' המשנה כתב, דקידוש כלים זהו רק לענין פדיון. ואם כן בדעתו י"ל כצד בתרא.
ושמעתי מבעל המנחת אברהם, בשם מרן הגרי"ז דנקט שכל דין קידוש, זהו לענין שקלטיה ולא ירדו, וכאשר ירדו מעל גבי המזבח, דיש דין ירדו לא יעלו, זהו משום שכבר אין בזה את הקלטיה. דכל קדושתו היה רק לענין שלא ירדו, ודוק.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » א' יולי 08, 2018 9:09 am

פה, ב
בענין לחמו של מזבח
יש לדקדק, בלשונות רש"י בענין קליטת המזבח לעשות לחמו.
דמחד גיסא כתב בריש דף פה, ב "לא ירדו. דנעשו לחמו של מזבח ". וכן משמעות רש"י בריש פירקין [פג, א] "המזבח מקדש. אפילו דבר פסול שעלה למזבח קדשו המזבח ליעשות לחמו ואין מורידין אותו".
ומאידך בהמשך דבריו [פה, ב] כתב: "משלה בהן האור. כל דהו יעלו דנעשו לחמו של אש".
ויש להבין, מהו קוטב החילוק, בין לחמו של מזבח, ללחמו של אש.
[והגם דבהגהות וציונים, כתבו שבכת"י איתא, לחמו של מזבח] מכל מקום לגירסתנו יש להבין חילוק הלשונות.
ומן הסתם רבינו שמואל דוד יהנה מדיוק זה.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 08, 2018 10:28 am

יישר כח! צל״ע בזה. אולם תוך חיפוש קל ראיתי באילת השחר שהעיר בזה ע״ש.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 08, 2018 7:26 pm

פב.

משל למה״ד לתלמיד שמזג כו׳

אשמח לביאור הגון למשל הנ״ל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 09, 2018 1:26 am

לו.

בהי נפלוג בשובר עצמות כו׳ ע״מ שיאכלוהו טמאים כו׳ שיאכלוהו ערלים

צ״ע בסדר הגמרא מדוע לא נקט כסדרא דמתניתין טמאים, ערלים, לשבר עצמות.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 09, 2018 1:27 am

לו.

רש״י ד״ה מי קא מיפסיל - אם היה שובר את העצמות או אוכל נא עכ״ל

לא יודע מה הוסיף על לשון הגמרא וצ״ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' יולי 09, 2018 2:29 pm

פז, א
האם למזבח החיצון היה דין כלי
בעא מיניה רבא מרבה לינה מועלת בראשו של מזבח או אינה מועלת בראשו של מזבח.
וברש"י כתב: "או דילמא לקרקע עזרה מדמינן לה. דהא רצפת בנין היא כמותה ולא כלי שרת כשלחן".
מבואר ברש"י, דאין למזבח דין כלי שרת, ואינו מכלל כלי המקדש, אלא יש לו דין בניין.

וראה עוד
viewtopic.php?f=29&t=39700&p=463412&hilit=%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9E%D7%A1%D7%A7%D7%99#p463412

עזריאל ברגר
הודעות: 4539
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ב' יולי 09, 2018 4:13 pm

ווארט יפה שקיבלתי לפני זמן רב, ושייך לדף היומי של תקופה זו, ולפרשת השבוע (מטות):

"העולה היא העולה (על מוקדה)", דרשו חז''ל שאם עלתה למזבח לא תרד, ולר"ע היינו אפילו נמצא בה מום. בד''א, במום שאינו ניכר ("בדוקין שבעין"), אבל בניכר למתבונן מרחוק, מורידין.
בפר' וישלח, פירוט בעלי החיים של מתנת יעקב לעשיו, הכל מסתיים במ''ם (סתומה). ולמדו מזה חז''ל שהטיל בהן יעקב מום, כדי שלא יקריבון לע''ז (ראה בעל הטורים שם). היינו, האות מ' מסמלת מום.
ולכן נכתבה "מוקדה" עם מ' זעירא, ללמדך: מתי 'העולה היא העולה' עלתה לא תרד - זהו ב'מום' זעירא...

ע"כ מה שקיבלתי, ואולי יש להוסיף שלכן נכתבה "מוקדה" בה"א רפויה (ולא במפיק כדינה), כעין "ויקרא לה נבח" בפרשתנו (מטות) שהוא כמו "לא", וגם כאן זה בא לרמז שיש לך מומים שמורידים עליהם מהמוקד ויש שלא.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 09, 2018 6:16 pm

שמואל דוד כתב:לו.

בהי נפלוג בשובר עצמות כו׳ ע״מ שיאכלוהו טמאים כו׳ שיאכלוהו ערלים

צ״ע בסדר הגמרא מדוע לא נקט כסדרא דמתניתין טמאים, ערלים, לשבר עצמות.

עכשיו חשבתי לתרץ דהנה הלישנא אחרינא מתרץ רק הקושיא מערלים (ואפשר גם לטמאים עכ״פ לפי רש״י) אבל לא מיישב שובר עצמות.

ולכן בלישנא קמא מתרץ הגמרא שובר עצמות ואח״כ טמאים ואח״כ ערלים ודוק !

מה דעת חכמי הפורום בזה?

ביקורת תהיה
הודעות: 815
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' יולי 10, 2018 1:40 am

הקושיא היתה כי לפי הסדר במשנה היתה הצעת הדברים צריכה להיות כך:

בְּהֵי נִיפְלוֹג,
בְּעַל מְנָת שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ טְמֵאִים, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.
שֶׁיֹּאכְלוּהוּ עֲרֵלִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ עֲרֵלִים, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, כֹּל כְּמִינֵּיהּ.
לְשַׁבֵּר עַצְמוֹת הַפֶּסַח וְלֶאֱכוֹל מִמֶּנּוּ נָא, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.

ולכאורה הקושיא לא זזה ממקומה.
(ושמא בנוסח המשנה שלהם היה סדר אחר?)

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 3:22 am

פג:

רש"י ד"ה ר' עקיבא אומר - עולה בהאי קרא כתיב

לכאורה תמוה שהרי לא מצינו עולה בהאי קרא וצ"ע

בקרו טלה
הודעות: 2832
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' יולי 10, 2018 4:08 am

שמואל דוד כתב:פג:
רש"י ד"ה ר' עקיבא אומר - עולה בהאי קרא כתיב
לכאורה תמוה שהרי לא מצינו עולה בהאי קרא וצ"ע

ספר קטן לי ושם כתיב (שמות כט פסוק יח) וְהִקְטַרְתָּ֤ אֶת־כָּל־הָאַ֙יִל֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה עֹלָ֥ה ה֖וּא לה' וכו.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 4:39 am

ביקורת תהיה כתב:הקושיא היתה כי לפי הסדר במשנה היתה הצעת הדברים צריכה להיות כך:

בְּהֵי נִיפְלוֹג,
בְּעַל מְנָת שֶׁיֹּאכְלוּהוּ טְמֵאִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ טְמֵאִים, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.
שֶׁיֹּאכְלוּהוּ עֲרֵלִים וְשֶׁיַּקְרִיבוּהוּ עֲרֵלִים, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.
לִישָּׁנָא אַחֲרִינָא, כֹּל כְּמִינֵּיהּ.
לְשַׁבֵּר עַצְמוֹת הַפֶּסַח וְלֶאֱכוֹל מִמֶּנּוּ נָא, זִיבְחָא גּוּפֵיהּ מִי מִיפְּסִיל.

ולכאורה הקושיא לא זזה ממקומה.
(ושמא בנוסח המשנה שלהם היה סדר אחר?)

עיין זבח תודה ותבין כוונתי

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 6:49 am

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:פג:
רש"י ד"ה ר' עקיבא אומר - עולה בהאי קרא כתיב
לכאורה תמוה שהרי לא מצינו עולה בהאי קרא וצ"ע

ספר קטן לי ושם כתיב (שמות כט פסוק יח) וְהִקְטַרְתָּ֤ אֶת־כָּל־הָאַ֙יִל֙ הַמִּזְבֵּ֔חָה עֹלָ֥ה ה֖וּא לה' וכו.

לשון רש״י ״בהאי״ קרא!

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 6:56 am

פג:

שעת הכושר - להקטרה לפני פסולו ״כגון״ לן ויוצא וטמא

לא היתה לו שעת הכושר - נשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו

יש להעיר במש״כ רש״י בד״ה שעת הכושר ״כגון״ כו׳
(עיין מתניתין צב. ומבואר לכאורה שיש רק אלו)

ועיין בד״ה לא היתה לו שעת הכושר ,ושם לא כתב רש״י כגון.
ועיין בספר למטה יהודה שמש״כ רש״י בד״ה לא היתה, חוץ לזמנו וחוץ למקומו,נקט דוקא אלו ואין עוד. עש״ב. ולפי דבריו מובן מדוע לא כתב רש״י כגון. ודו״ק.
אולם עיין בשיטה מקובצת שהוסיף תיבת כגון גם בד״ה לא היתה.
וצ״ע בזה.

ביקורת תהיה
הודעות: 815
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' יולי 10, 2018 9:34 am

שמואל דוד כתב:עיין זבח תודה ותבין כוונתי

הא גופא קשיא.
אמרת, לדידי היינו תירוצא דמילתא, מאי דעתייכו?
והדר אמרת, זיל לדוך פלן ותסבר.

בקרו טלה
הודעות: 2832
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ג' יולי 10, 2018 1:01 pm

שמואל דוד כתב:לשון רש״י ״בהאי״ קרא!

עי' בתורה אור
ובביאורי רש"י במתיבתא ציינו לחמרא וחיי [סנהדרין לד ע"ב שם אי' נמי לעני"ז]
קבצים מצורפים
חמרא וחיי.PDF
(191.24 KiB) הורד 87 פעמים

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 5:40 pm

יישר כח גדול!
וע״ע בספר עיני כל חי בסנהדרין שם. וביד בנימין ואור הישר בזבחים.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' יולי 10, 2018 7:55 pm

פז, א
מדוע אין עיכול לעולם באברים שחזרו אחר עלות השחר
פירשו קודם חצות והחזירן לאחר עמוד השחר רבה אמר חצות שני עוכלתן רב חסדא אמר אין בהן עיכול לעולם.
ויש להגדיר, מדוע לדעת רב חסדא אין בהן עיכול לעולם, והלא כיון שהגיע חצות שני, אם כן הוא מהווה סיבה לתת דין לינה לאברים, ומה לי בכך שלא היו על המזבח בחצות ועלות השחר ביום שלפניו.
ונראה לכאורה בדעת רב חסדא, שגדר דין לינה בעמוד השחר ובחצות, אינו דין לינה על האברים ומבטל חיוב פוקעין. אלא דנותן הוא תורת הקרבה לאברים שהוקטרו באותו היום, ומכיון, שאין הקרבן יכול להקרב ביום שלאחריו, הוא הדין שאין עלות השחר שלמחר יכול ליתן תורת מוקטר בקרבן שלא הוקרב ביום שלפניו. וצ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' יולי 10, 2018 8:03 pm

פז, א- ב
בגדר קידוש כלים ללחמו של מזבח
בעא מיניה ר"ל מר"י כלי שרת מהו שיקדשו את הפסולין א"ל תניתוה כשם שהמזבח והכבש מקדשין את הראוי להן כך כלים מקדשין וכו' שקיבלו פסולין וזרקו את דמו מאי לאו שקיבלו פסולין וזרקו פסולין.
ועיין ברש"י, "הא זרקו כשרין לכתחלה נמי יעלו האיברים דזריקה מעליא הוא ואע"ג דקיבלו פסולין משום דקדשיה כלי שרת ליזרוק לכתחלה".
ויש לעיין, דהנה מצינו בטעם קידוש המזבח בגמ' לעיל [פה, ב] דהוי מטעם לחמו של מזבח, ושם פרש"י, גם דהוי לחמו של אש.
וצ"ב מה שייך ענין זה לכלים, דהלא אין בזה קדושת לחמו של מזבח, ואם כן מהיכי תיתי שהכלים יתנו דין הקרבה לפסולין, והלא אינם חלק מהמזבח שיהפכו להיות לחמו.
ויתכן לדון, דהנה שמעתי מבעל המנחת אברהם בשם מרן הגרי"ז [וכן הוא בספרו מנח"א ריש פרק המזבח מקדש], דקידוש המזבח מצינו דנוהג גם בכשרים, דזהו דין קדושה שהמזבח מקדש את הקרבן להתקדש להיות לחמו של מזבח, וקידוש המזבח הינו דין בפנ"ע, מלבד הדין לחמו של מזבח.
ומעתה אתי שפיר, דהגם שבכלים אין תורת לחמו של מזבח במובן הפשוט, דאינם חפצא של מזבח, מכל מקום אהני קידוש דידהו שיתקדשו הפסולין להיות קרבים בתורת לחמו של מזבח, ולהכי אפשר להקטירן. ואיני קובע מסמרות.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' יולי 10, 2018 9:15 pm

שמואל דוד כתב:פג:

שעת הכושר - להקטרה לפני פסולו ״כגון״ לן ויוצא וטמא

לא היתה לו שעת הכושר - נשחט חוץ לזמנו וחוץ למקומו

יש להעיר במש״כ רש״י בד״ה שעת הכושר ״כגון״ כו׳
(עיין מתניתין צב. ומבואר לכאורה שיש רק אלו)

וראיתי ברבינו מיוחס פרשת צו ז-כ שכתב ״כגון הלן והטמא והיוצא ״וכיוצא בהן״ שהיתה להן שעת הכושר״
ויש לעיין מה כוונתו בהכיוצא בהן.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יולי 11, 2018 1:44 am

עכשיו ראיתי בנדה מ: והנותר (ליתא בגמרא לפנינו) ועיין רש״י שם והנותר בשר שנתותר כו׳ ולפי״ז לכאורה יש עוד ציור של שעת הכושר. אולם עיין בתוספות שם.
מה דעת חכמי הפורום בזה?

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יולי 11, 2018 1:58 am

פד:

רש״י ד״ה דחזו לעבודת ציבור ״כגון״ טמא.
וצ״ע בתיבת כגון.
ועיין רש״י נא. כגון כהן טמא. וצ״ע כנ״ל.

שמר
הודעות: 496
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 2:30 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמר » ד' יולי 11, 2018 8:25 pm

פד:
רד"ה יוצא כו' - וביוצא דאימורי עולה ואימורי קדשים אבל יוצא דדם פוסל רבי יהודה דנפקי לה תלתא פסולי מתלתא מיעוטי ומסתברא למעוטי יוצא דדם מדנשחט חוץ לזמנו דאשכחן ליה ריצוי אפילו בפנים שמרצה לפיגולו ליענש כרת עכ"ל.

ובאחרונים כתבו שהגירסא משובשת וממסתברא ואילך הוא דיבור חדש.

ולענ"ד יש לקיים הגירסא שלפנינו בקל, די"ל שבא רש"י כאן לתרץ מה שהקשה לעיל (ע"א) ד"ה זאת וז"ל מיעוטא והיא מיעוטא וה"א דהעולה מיעוטא וכו' ומסתבר דהני ממעט שפסולן לפני זריקה ולקמיה מפרש שאר פסולין מנא ליה דלא ירדו ולא ממעט להו מהכא כגון נשחט חוץ לזמנו דפסולו לפני זריקה עכ"ל.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 12, 2018 1:53 am

פה.
תיובתא איבעית אימא כו'
לכאורה לשון זה צ"ע ואשמח בביאור.

חיים סגל
הודעות: 289
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי חיים סגל » ה' יולי 12, 2018 3:24 pm

שמואל דוד כתב:פה.
תיובתא איבעית אימא כו'
לכאורה לשון זה צ"ע ואשמח בביאור.

כמדומני שיש עוד כמה פעמים בש"ס כעין זה, ולפעמים נאמר 'קשיא' במקום תיובתא
וחשבתי שאולי הכוונה שבשיבה אחת נשארו בקושיא ובאחרת יישבו, ומסדרי הש"ס סידרו כך

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' יולי 12, 2018 3:35 pm

יישר כח!
ועיינתי בזה ומצאתי במהרש״א שבת כ: שהרגיש בזה. וע״ע בתולדות יעקב יוסף שם. ועיין משמרות כהונה שם ועוד. וע״ע חתם סופר גיטין כח. ואכמ״ל.

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ו' יולי 13, 2018 12:54 am

פט, א
בגדר הדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר
מנא לן מנא לן כדקאמר טעמא מלבד עולת הבקר.
ובתוס' ד"ה כל התדיר הקשו: תימה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נח:) אמרינן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד שנאמר העולה עולה ראשונה ל"ל תיפוק לי מהכא.
והנה יש לחקור, בדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, האם זהו דין בתמיד של שחר, שצריך להיות הקרבן הראשון לחינוך קרבנות היום. או דילמא, דאין זה דין בקרבן התמיד, אלא אדרבא זהו דין בכל הקרבנות, שיהיו מוקרבים ומוקטרים בין שני התמידים, והיינו אחר תמיד של שחר, וצ"ע.

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' יולי 13, 2018 1:58 am

פה:

אמר רבי חייא בר אבא בעי רבי יוחנן אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן ירדו או לא ירדו א"ל רבי אמי ותיבעי לך מעילה א"ל מעילה לא קמיבעיא לי דזריקה הוא דקבעה להו במעילה כי קמיבעיא ליה ירידה ופשיט לא ירדו ואין בהן מעילה רב נחמן בר יצחק מתני הכי א"ר חייא בר אבא בעי רבי יוחנן אימורי קדשים קלים שהעלן לפני זריקת דמן יש בהן מעילה או לא א"ל רבי אמי ותיבעי לך ירידה א"ל ירידה לא קא מיבעי' לי דנעשו לחמו של מזבח כי קמיבעי' לי מעילה ופשיט הכי לא ירדו ואין בהן מעילה

לכאורה ליכא נפקא מינה להלכה בין הני תרי לישני.
וא״כ צ״ע על העין משפט, שציין על הלישנא בתרא להרמב״ם בפסולי המוקדשין ובמעילה, ומדוע לא ציין על הלישנא קמא.

והנה עיינתי במהר״י קורקוס ברמב״ם פסוה״מ וז״ל פרק המזבח מקדש בעיא דרבי יוחנן ופשיט ר׳ אמי דלא ירדו.
ולחד לישנא גם ר׳ יוחנן פשיטא ליה דלא ירדו כו׳

ולפי דבריו אפשר לומר שניחא ליה להעין משפט לציין על לישנא אחרינא כיון דר׳ יוחנן גופיה פשיט ליה דלא ירדו.

ועיין דקדוקי סופרים. ודו״ק.

מה דעת חכמי הפורום בזה?

שברי לוחות
הודעות: 1821
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' יולי 13, 2018 3:39 am

ההוא דאמר כתב:פט, א
בגדר הדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר
מנא לן מנא לן כדקאמר טעמא מלבד עולת הבקר.
ובתוס' ד"ה כל התדיר הקשו: תימה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נח:) אמרינן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד שנאמר העולה עולה ראשונה ל"ל תיפוק לי מהכא.
והנה יש לחקור, בדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, האם זהו דין בתמיד של שחר, שצריך להיות הקרבן הראשון לחינוך קרבנות היום. או דילמא, דאין זה דין בקרבן התמיד, אלא אדרבא זהו דין בכל הקרבנות, שיהיו מוקרבים ומוקטרים בין שני התמידים, והיינו אחר תמיד של שחר, וצ"ע.

ואולי נפקא מינה בחקירה זו, באופן שאין כבש לתמיד, אם יכולים להקריב כל שאר הקרבנות
ולפי זה יש לפשוט החקירה על פי מה דמבואר בערכין י"א ע"ב שהקריבו בן בקר אע"פ שלא היה להם תמיד, ועיין שפת אמת זבחים פ"ט ע"ב בהערה

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' יולי 13, 2018 6:58 pm

פה:

עיין רש״י דאין עוף רובע אשה

וצע״ק מסנהדרין קח.

רש״י חוץ מתושלמי - עוף הוא שאוחז עדיין תרבות רעה שמזדווג עם הכל. תושלמי עוף אחד ובמסכת חולין (דף סב:) גבי שמונה ספיקות איתא והרנוגא תושלמי ומרדא ודרכו של אותו עוף להרביע כל הבריות

ההוא דאמר
הודעות: 1349
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת זבחים - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ש' יולי 14, 2018 9:57 pm

שברי לוחות כתב:
ההוא דאמר כתב:פט, א
בגדר הדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר
מנא לן מנא לן כדקאמר טעמא מלבד עולת הבקר.
ובתוס' ד"ה כל התדיר הקשו: תימה דבפרק תמיד נשחט (פסחים דף נח:) אמרינן מנין שלא יהא דבר קודם לתמיד שנאמר העולה עולה ראשונה ל"ל תיפוק לי מהכא.
והנה יש לחקור, בדין שלא יהא דבר קודם לתמיד של שחר, האם זהו דין בתמיד של שחר, שצריך להיות הקרבן הראשון לחינוך קרבנות היום. או דילמא, דאין זה דין בקרבן התמיד, אלא אדרבא זהו דין בכל הקרבנות, שיהיו מוקרבים ומוקטרים בין שני התמידים, והיינו אחר תמיד של שחר, וצ"ע.

ואולי נפקא מינה בחקירה זו, באופן שאין כבש לתמיד, אם יכולים להקריב כל שאר הקרבנות
ולפי זה יש לפשוט החקירה על פי מה דמבואר בערכין י"א ע"ב שהקריבו בן בקר אע"פ שלא היה להם תמיד, ועיין שפת אמת זבחים פ"ט ע"ב בהערה


יישר כח להרב שברי לוחות,
הערתכם הערה יפה.
ואולי י"ל, דהגם שיש דין לכתחילה להקריב בין ב' התמידים, מכל מקום אין זה לעיכובא בדיעבד.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ביקורת תהיה, מיללער, עזריאל ברגר ו־ 9 אורחים