מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

דף ועוד דף (מתעדכן)

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 18, 2020 7:42 am

שבת עג: תנא בארץ ישראל קאי דזרעי ברישא והדר כרבי
בבא קמא נה. חיבר חטה ושעורה בידו וזרע חטה בארץ ושעורה בחוצה לארץ

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' מאי 19, 2020 8:52 am

שבת עד. אמר אביי שכן עני אוכל פתו בלא כתישה
בבא קמא נו: בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש''ש
אפשר להוסיף שאפילו שפת העני אין טירחה גדולה להכינה בכל זאת כשהוא שומר אבידה והוא פטור מן הטעם שעוסק במצוה הרי בהנאה מועטת זו של הפטור מלתת לעני נחשב בזה לש"ש

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ו' מאי 22, 2020 11:47 pm

היום כתבתי מאמר על הנאמר בבא קמא דף נד פפונאי ידעי טעמא אשמח בהערות
ובעז"ה נמשיך במוצאי שבת בקשרי השידוכין בין הדפים ומי שיש לו רעיון לקשר שבת עה ובבא קמא נז שיציע
קבצים מצורפים
רב אחא בר יעקב פפונאי.docx
(20.47 KiB) הורד 4 פעמים

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:28 am

שבת עה: כל הכשר להצניע ומצניעין כמוהו והוציאו בשבת חייב
בבא קמא נז. השב אין לי אלא בביתו לגינתו ולחורבתו מנין ת''ל תשיבם מכל מקום מאי לגינתו ולחורבתו אילימא לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת היינו ביתו אלא פשיטא לגינתו שאינה משתמרת ולחורבתו שאינה משתמרת
יש לדון האם כשבאים להחשיב הצניע בדבר קטן שה חייב להיות שמצניעו במקום המשתמר?

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:33 am

שבת עו. המוציא תבן כמלא פי פרה עצה כמלא פי גמל עמיר כמלא פי טלה עשבים כמלא פי גדי
בבא קמא נח: ולא כור בששים כורין. אכלה כור תבואה אין שמין אותה בששים כורין

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 7:42 am

שבת עז: איבעיא להו אוממות או עוממות אמר רב יצחק בר אבדימי {יחזקאל לא-ח} ארזים לא עממוהו בגן אלהים (רש"י) אוממות. גבי גחלים מייתינן ליה בכיצד צולין גחלים יכול עוממות ת''ל אש אי אש יכול שלהבת כו': עממוהו. לא החשיכו מראיתו להיות הם נאים ממנו:
בבא קמא נט: אמר ר''ל משמיה דחזקיה לא שנו אלא שמסר לו גחלת וליבה אבל מסר לו שלהבת חייב
ועוד
שבת עז: רבי זירא אשכח לרב יהודה דהוה קאי אפיתחא דבי חמוה וחזייה דהוה בדיחא דעתיה ואי בעי מיניה כל חללי עלמא הוה אמר ליה (אחד מקניני תורה "בישוב" שצריך לדעת בעניני ישוב העולם)
בבא קמא נט: אמר להו גברא רבה אנא אמרו ליה מנא ידעינן אמר להו או אתון בעו מינאי מילתא או אנא איבעי מינייכו מילתא (קנין תורה שיודע לשאול ולהשיב)

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 8:28 am

שבת עח. אמר אביי בגלילא שנו רבא אמר אפי' תימא בשאר מקומות כדשמואל דאמר שמואל כל שקייני מסו ומטללי לבר ממיא דמסו ולא מטללי:
(רש"י) ושתייתו שכיחא שרוב שתיית מים הם ,
בבא קמא ס: {שמואל ב כג-טו} ויתאוה דוד ויאמר מי ישקני מים מבור בית לחם (מצודות) "מי ישקני מים" - לא שצוה להביא המים אלא כאומר מי יתן והיה נמצא לי מי בור בית לחם על כי הזמן היה חם והמים היו קרים וערבים, המשך הגמרא שביקש לדעת הלכה.
ובדרך רמז רוב שתית האדם מים אין מים אלא תורה
בדף זה ס. גם מוזכר ה''מ לענין שבת דמלאכת מחשבת אסרה תורה
ומענינא דיומא ע"ב
ת''ר דבר בעיר כנס רגליך שנאמר ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בקר ואומר {ישעיה כו-כ} לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך ואומר {דברים לב-כה} מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה מאי ואומר וכי תימא ה''מ בליליא אבל ביממא לא תא שמע לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך וכי תימא ה''מ [היכא] דליכא אימה מגואי אבל היכא דאיכא אימה מגואי כי נפיק יתיב ביני אינשי בצוותא בעלמא טפי מעלי

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' מאי 25, 2020 8:35 am

שבת עט. כמה ענינים בשיעור הוצאה מרה"י לרה"ר לחיוב בשבת
בבא קמא סא.: אמר רבא ר''א היא דתנן רבי אליעזר אומר שש עשרה אמות כדרך רה''ר (רש"י) דרך הרבים. י''ו אמות מעגלות דדגלי מדבר ילפינן במסכת שבת

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ג' מאי 26, 2020 8:49 am

שבת פ: בנות מלכים טופלות אותן בשמן המור שנאמר {אסתר ב-יב} ששה חדשים בשמן המור מאי שמן המור (פורים)
בבא קמא ס"ב: רבי יהודה אומר בנר חנוכה פטור

לבי במערב
הודעות: 2760
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: שבת פ: - ב"ק סב:

הודעהעל ידי לבי במערב » ד' מאי 27, 2020 5:17 am

שמן גופי' שייך לחנוכה, כנודע, ובפרט שמן זית...

ואבע"א: בב"ק סב, ב עסקינן בשריפות גדיש ופשתן. ואף בשבת פ, א אמרינן 'נעשית ראשונה כמי שנקלטה או שנשרפה'.

אהרן תאומים
הודעות: 817
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן פרנקל תאומים
יצירת קשר:

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ד' מאי 27, 2020 8:19 am

ייש"כ
שבת פא. צרור או אבן כדי לזרוק בעוף רבי אלעזר בר יעקב אומר כדי לזרוק בבהמה.
בבא קמא סג. א''כ נכתוב רחמנא שור וחמור שה למה לי ש''מ לאתויי עופות
ועוד
שבת פא.ואם יש עליה עד. קנוח המעיד שעשויה לכך מותר לטלטלה לקינוח:אם היה רישומן ניכר מותר
בבא קמא סג. (רש"י)למעוטי דבר שאינו מסויים. שאין לבעלים סימן בו שפטור מכפל:

בדף פא. יש גם תנא דמסייע לתלות דף בדף, אמר רפרם בר פפא אמר רב חסדא כמחלוקת כאן כך מחלוקת באתרוג התם מתני' הכא ברייתא אלא כמחלוקת באתרוג כך מחלוקת כאן, וברש"י התם מתני'. פלוגתא דאתרוג מתני' היא במסכת סוכה והיא סדורה בפי התלמידים: והכא ברייתא. ויש הרבה תלמידים שלא שנאוה והוא תולה הידועה בשאינה ידועה: כך מחלוקת כאן. ולסימנא בעלמא אמרה דלא תשכח לגירסא דברייתא ואם תשכחנה הזכר ממשנתך דאתרוג:
והרמז המביא מימרא זו הוא רפרם בר פפא שמזכירים שמו בעת סיומי מסכת כי בסימנים תשתמר המשנה

ארזי ביתר
הודעות: 2042
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ד' מאי 27, 2020 10:17 am

אהרן תאומים כתב:מענין לענין באותו ענין אמר לי השבוע (בשמחת תנאים כאן במטנטריאל במשפחת רב קהילתנו הרה"ג ר' יחיאל מאיר כ"ץ שליט"א) יהודי חסיד סאטמר מנוי יארק שנתקל בחומר הזה ומאוד נהנה, ודיברנו על כך שזה הזדמנות לחסידי סאטמר להצטרף לחצי השני וכך לא יכשלו בעון לימוד הדף היומי

דומני ששני האחים האדמו"רים מסאטמאר שליט"א, תקנו סדר לימוד דף היומי לבני קהילתם [כל חד וחד לבני קהילתו]. וכן עוד כמה וכמה אדמו"רים. ואין איתי יודע מה זה ועל מה זה שכל אלו שקבעו דף היומי [והיו שהקטינו לעשות, וקבעו 'עמוד היומי'], קבעו סדר לימוד של חמשה ימים ותו לא.

מעשייה חריפה שמעתי על אחד מגדולי האדמו"רים בימינו. בעת עליונים ששו ותחתונים עלזו בתקופת סיום הש"ס בשנת תשע"ב, ניגש אליו אחד מזקני הקהילה להזמינו להשתתף בשמחת סיום הש"ס של משתתפי שיעור דף היומי מנכבדי אנ"ש. הרבי סירב לאשר את השתתפותו, ולאחר מכן תהה באזני אחד מבניו, וכי אם ישנם אנשים ש'מפרגנים' לתורה שעה ביום, עלי לרוץ ולהשתתף בשמחתם? אני מעריך שבעתיים את אלו שמסרו נפשם לשבת על התורה ועל העבודה, למרות כל הקשיים.
ולפלא, שבישיבתו של אותו רבי, יש מידי שנה כמה בחורים שמסיימים את הש"ס [כל חד לפום דרגא דיליה], ומעולם לא דילג הרבי על השתתפותו בשמחת סיום הש"ס של בחור מבני הישיבה, ואף מעניק לו מתנה הגונה במעמד כל חבריו.
אולי לא קשור לנושא האשכול, אך מרגניתא טבא היא...

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5072
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי מיללער » א' מאי 31, 2020 8:03 am

ארזי ביתר כתב:
אהרן תאומים כתב:מענין לענין באותו ענין אמר לי השבוע (בשמחת תנאים כאן במטנטריאל במשפחת רב קהילתנו הרה"ג ר' יחיאל מאיר כ"ץ שליט"א) יהודי חסיד סאטמר מנוי יארק שנתקל בחומר הזה ומאוד נהנה, ודיברנו על כך שזה הזדמנות לחסידי סאטמר להצטרף לחצי השני וכך לא יכשלו בעון לימוד הדף היומי

דומני ששני האחים האדמו"רים מסאטמאר שליט"א, תקנו סדר לימוד דף היומי לבני קהילתם [כל חד וחד לבני קהילתו]. וכן עוד כמה וכמה אדמו"רים. ואין איתי יודע מה זה ועל מה זה שכל אלו שקבעו דף היומי [והיו שהקטינו לעשות, וקבעו 'עמוד היומי'], קבעו סדר לימוד של חמשה ימים ותו לא.

ג' החבורות הנ"ל (ב' לחסידי מהר"א וא' לחסידי אחיו מהרי"י) מסודרים לא רק ללימוד קבוע מידי יום ביומו אלא גם לחזרה עם בחינות מידי חודש בחדשו, וידוע לכל בר בי רב שכדי להיבחן בע"פ על לימוד חודשי צריך לימוד וחזרה לכה"פ ד' פעמים, ולכן סידרו את ימי ערב שבת ושב"ק לחזור על הלימודים של שבוע העברה, ובשבת שלפני הבחינה לחזור עוה"פ על כל הדפים של החודש העבר.

והתמיהה אזדא

ארזי ביתר
הודעות: 2042
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי ארזי ביתר » א' מאי 31, 2020 2:05 pm

מיללער כתב:
ארזי ביתר כתב:
אהרן תאומים כתב:מענין לענין באותו ענין אמר לי השבוע (בשמחת תנאים כאן במטנטריאל במשפחת רב קהילתנו הרה"ג ר' יחיאל מאיר כ"ץ שליט"א) יהודי חסיד סאטמר מנוי יארק שנתקל בחומר הזה ומאוד נהנה, ודיברנו על כך שזה הזדמנות לחסידי סאטמר להצטרף לחצי השני וכך לא יכשלו בעון לימוד הדף היומי

דומני ששני האחים האדמו"רים מסאטמאר שליט"א, תקנו סדר לימוד דף היומי לבני קהילתם [כל חד וחד לבני קהילתו]. וכן עוד כמה וכמה אדמו"רים. ואין איתי יודע מה זה ועל מה זה שכל אלו שקבעו דף היומי [והיו שהקטינו לעשות, וקבעו 'עמוד היומי'], קבעו סדר לימוד של חמשה ימים ותו לא.

ג' החבורות הנ"ל (ב' לחסידי מהר"א וא' לחסידי אחיו מהרי"י) מסודרים לא רק ללימוד קבוע מידי יום ביומו אלא גם לחזרה עם בחינות מידי חודש בחדשו, וידוע לכל בר בי רב שכדי להיבחן בע"פ על לימוד חודשי צריך לימוד וחזרה לכה"פ ד' פעמים, ולכן סידרו את ימי ערב שבת ושב"ק לחזור על הלימודים של שבוע העברה, ובשבת שלפני הבחינה לחזור עוה"פ על כל הדפים של החודש העבר.

והתמיהה אזדא

ועדיין יש לתמוה, מה ראו הם יותר ממה שראה מהר"ם שפירא זצוק"ל?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5072
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי מיללער » א' מאי 31, 2020 8:29 pm

ארזי ביתר כתב:ועדיין יש לתמוה, מה ראו הם יותר ממה שראה מהר"ם שפירא זצוק"ל?

לא ראו יותר אלא אימצו ושיפרו את העובדא שפירתא שיזם מהר"ם שפירא בכדי שיהא שוה לכל נפש להגדיל תורה ולהאדירה

ארזי ביתר
הודעות: 2042
הצטרף: ב' פברואר 04, 2013 2:25 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי ארזי ביתר » ב' יוני 01, 2020 10:17 am

מיללער כתב:
ארזי ביתר כתב:ועדיין יש לתמוה, מה ראו הם יותר ממה שראה מהר"ם שפירא זצוק"ל?

לא ראו יותר אלא אימצו ושיפרו את העובדא שפירתא שיזם מהר"ם שפירא בכדי שיהא שוה לכל נפש להגדיל תורה ולהאדירה

וכי אין זה מביא לידי יאוש, שרק אחר יותר מעשר שנים יסיימו את הש"ס?

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5072
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי מיללער » ב' יוני 01, 2020 3:38 pm

ארזי ביתר כתב:
מיללער כתב:
ארזי ביתר כתב:ועדיין יש לתמוה, מה ראו הם יותר ממה שראה מהר"ם שפירא זצוק"ל?

לא ראו יותר אלא אימצו ושיפרו את העובדא שפירתא שיזם מהר"ם שפירא בכדי שיהא שוה לכל נפש להגדיל תורה ולהאדירה

וכי אין זה מביא לידי יאוש, שרק אחר יותר מעשר שנים יסיימו את הש"ס?

אין שום יאוש בעולם כלל, פרוטה פרוטה מצטרפת לחשבון גדול, אם עושין בחינות בכל חודש זה בעצמו הוא סיפוק גדול וחיזוק להמשיך אף אם הסיום יבוא רק אחר עשר או חמש עשרה שנה.

לבי במערב
הודעות: 2760
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:58 pm

Re: דף ועוד דף (מתעדכן)

הודעהעל ידי לבי במערב » ב' יוני 01, 2020 3:45 pm

וכדמוכח ממעשה דהרב עזריאל ברגר נר"ו.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 25 אורחים