עמוד 3 מתוך 3

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ה' ינואר 14, 2021 3:44 am
על ידי בקרו טלה
שמואל דוד כתב:נג.

נפקא מינה למקח וממכר וכו׳

מרן הגרח"ק שליט''א
דרך שיחה.jpg
דרך שיחה.jpg (29.51 KiB) נצפה 361 פעמים

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ה' ינואר 14, 2021 6:02 pm
על ידי כדכד
נג:
"אמר רב יהושע דרש רבא"..
לא מצינו בשום מקום רב יהושע מתלמידי רבא.
היעב"ץ הגיה שצ"ל "רב יהושע בריה דרב הונא" אולם אני לא זוכר גם אמורא בשם רב יהושע שהיה בנו של רב הונא כי אם להיפך מצינו הבה "רב הונא בריה דרב יהושע" והוא היה מתלמידי רבא.
שמא יש להגיה "רב הונא בריה דרב יהושע? או שמא יש לומר "רב יהושע אביו דרב הונא" במקום "בריה דרב הונא" שבהגהות היעב"ץ?

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ה' ינואר 14, 2021 6:42 pm
על ידי י. אברהם
כדכד כתב:נג:
"אמר רב יהושע דרש רבא"..

בכת"י ליתא לתיבות אמר רב יהושע, עי' דק"ס והכי גרסינן.

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ה' ינואר 14, 2021 7:05 pm
על ידי כדכד
אין הכי נמי
ראיתי בעוז והדר שהביאו שבכת"י לא גרסו מלים אלו
שאלתי למי שכן גורס

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ו' ינואר 15, 2021 3:05 am
על ידי מיללער
נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ו' ינואר 15, 2021 8:41 am
על ידי עמק חברון
מיללער כתב:נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.


נראה שלא נקט לה מפני שלא גרע מהמוציא את החי במטה שפטור (שבת צג, ב) ואין כאן משום מלאכת הוצאה

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ו' ינואר 15, 2021 1:16 pm
על ידי שמואל דוד
מיללער כתב:נג.

רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

עיין מהר״ם חלאווה שהזכיר טעם זה.

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: א' ינואר 17, 2021 6:48 am
על ידי שמואל דוד

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: א' ינואר 17, 2021 8:52 am
על ידי י. אברהם
מיללער כתב:רש"י ד"ה בן בתירא מתיר בסוס. לפי שמלאכתו לרכיבה ונסיוני דידיה ליכא למיגזר בהן דאין בה אלא משום שבות, דאין רוכבין ע"ג בהמה גבי שבות תנן לה במס' ביצה.

קצת צ"ע שרש"י השמיט הטעם בהיתר בן בתירה בסוס משום שמה שהסוס נושא את האדם אין בה משום מלאכת הוצאה דחי נושא את עצמו כמו דאיתא במס' שבת, ונקט השבות של אין רוכבין ע"ג בהמה שזה איסור על האדם הרוכב בה ולא מלשום מלאכת ושביתת בהמה.

ראיתי מציינים לתוס' בע"ז י"ד ע"ב ד"ה ובן בתירא.
"ולא דק דודאי במיוחד לרכיבת אדם אמרינן בפ' המצניע דאפילו רבנן מודו דליכא חיוב חטאת משום דחי נושא את עצמו, ולא פליגי אלא בסוס המיוחד לעופות".

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: א' ינואר 17, 2021 4:24 pm
על ידי מיללער
תודה רבה

התוס' אינם מקשים אותה הקושיא על רש"י, אבל שם ברש"י נראה שמאחד ב' הענינים איסור השבות של רכיבה ע"ג בהמה (שהוא משום שמא יחתוך זמורה) עם הטעם של חי נושא את עצמו וזה צ"ע כמו שכתבתי, שלכאורה הם ב' ענינים נפרדים, השבות של אין רוכבים הוא על האדם הרוכב (אפי' על בהמה של עכו"ם) וההיתר של חי נושא א"ע הוא על מלאכת הבהמה שטסורה משום שביתת בהמתו (אפי' אם נכרי רוכב עליה).

התוס' רק הקשו שבזה אף רבנן דפליגי עליה דבן בתירא מתירים ולא נחלקו רק בסוס המיוחד לעופות אי גם בעופות אמרי' חי נושא את עצמו. (ועיי"ש בחי' הרעק"א)

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ד' ינואר 20, 2021 2:52 am
על ידי מיללער
נט.

בשלמא לת"ק יבא עשה דפסח שיש בו כרת וידחה עשה דהשלמה שאין בו כרת, אלא לר"י בנו של ריב"ב מאי אולמיה דהאי עשה מהאי עשה וכו' רב פפא אמר מעלה ומלינה בראשה של מזבח.

לתירוצו של רב פפא שיש עצה של מעלה ומלינה כדי שלא יעברו על עשה דהשלמה האם למעשה יעשו כן אף בערב פסח? ואע"פ שיש לומר יבא עשה שיש בו כרת וכו' אין זה אלא דחיה, אבל בכל מקום שיש לנו לקיים שניהם אין אומרין יבא עשה וידחה.

ועוד שהתוס' במס' שבת הובא כאן בגלה"ש הקשו וכי אומרים לו לאדם חטא בשביל שיזכה חבירך? ותירצו דמיירי שלא פשע. וכאן הקשו הרי בעידנא דמיעקר הלאו לא מקיים העשה וכו' ולפי תירוצו של רב פפא אולי אכן אין אומרים כן ורק מעלה ומלינה.

שאלה קצרה בפסחים ס:

פורסם: ד' ינואר 20, 2021 7:43 pm
על ידי כדכד
נראה לי שהתשובה פשוטה אבל לא מצאתי מי שדיבר על זה:
הגמ' דנה בשוחט פסח בשאר ימות השנה לשמו ושלא לשמו אם זה מפקיע ממנו את הפסול שהיה בשוחט לשמו.
אנא מתניתין ריש זבחים ידענא דכל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן הפסח ומן החטאת. לענין הנזבחים לשם פסח רק ליוסי בן חוני הם פסולים.
א"כ מדוע לדון אם השחיטה שלא לשמו מפקיעה את הפסול ששלא בזמנו?

Re: שאלה קצרה בדף היומי פסחים ס:

פורסם: ד' ינואר 20, 2021 11:13 pm
על ידי דורשי יחודך
אינני בטוח אם הבנתי את השאילה - האם השאילה היא מדוע בכלל שוחט פסח בשאר ימות השנה לשם פסח פסול, והא שוחט שלמים לשם פסח כשר חוץ מליב"ח? הרי הפסול הוא לא מצד "שוחט שלמים לשם פסח" אלא שזה פסח שלא בזמנו.

ואם השאילה היא מה הצד ש"שלא לשמו" יכשיר את הפסול של "לשמו", הרי "שלא לשמו" בגמרא כאן היינו "לשם שלמים", שהרי שוחט פסח בשאר ימות השנה לשם שלמים כשר, ונמצא ששחט עם שתי מחשבות, אחת פוסלת ואחת מכשירה.
כלומר הצד שמחשבת שלא לשמו תפקיע הוא לא קשור כלל ועיקר ל"פסול" או "פגם" של שלא לשמו. כל זה מבואר לכאורה ברש"י ד"ה פסח בשאר ימות השנה.

האם זוהי התשובה שהתכוונת?

Re: שאלה קצרה בדף היומי פסחים ס:

פורסם: ה' ינואר 21, 2021 12:08 pm
על ידי כדכד
דורשי יחודך כתב:האם זוהי התשובה שהתכוונת?

איני בטוח שהבנתי את התשובה.
השאלה שלי היתה מדוע שוחט פסח לשמו שלא בזמנו פסול והרי פסח בשאר ימות השנה הוא שלמים וקרבנות שאינם פסח שנשחטו לשם פסח הם כשרים.
תשובת מר אם הבנתי נכון שיש פסול של "פסח שלא בזמנו" ולא מצד "קרבן שלא לשמו", אבל מה עם הכלל שפסח בשאר ימות השנה שלמים ולמה יש פסול של שלא לשמו?

Re: שאלה קצרה בדף היומי פסחים ס:

פורסם: ה' ינואר 21, 2021 1:09 pm
על ידי דורשי יחודך
אכן, הפסול של פסח כל ימות השנה ששחטו לשם פסח הוא לא מצד "שלמים ששחטו לשם פסח" שדינו כ"שלא לשמו", אלא "פסח שלא בזמנו".
זה מפורש בדברי רש"י ס: ד"ה פסח בשאר ימות השנה, וז"ל ואם שחטו לפסח פסול דלאו זמניה עכ"ל.

ומה ששואל מר שהרי פסח בשאר ימות השנה הוא שלמים, באמת איננו שלמים, אלא פסח, שהרי הוקדש לשם פסח, וכפי שמבואר בגמרא כאן ד"סתמא לשמו קאי" כלומר לפסח, רק שיש חידוש שאם שחטו לשם שלמים כשר מדין שלמים, וזה מבואר ג"כ בלשון רש"י הנ"ל וז"ל וקיימא לן דכשר לשלמים עכ"ל כלומר הוא פסח אבל שחטו לשם שלמים כשר. כך הבנתי (ונראה לי שזה יתבאר יותר בסוגיות הבאות שהשחיטה לשם שלמים היא ענין של ניתוק מפסח.)

Re: שאלה קצרה בפסחים ס:

פורסם: ה' ינואר 21, 2021 5:31 pm
על ידי כדכד
כנראה שכת"ר צודק.
אם הבנתי נכון גם פסח שהוקדש לפסח ונשחט לאחר זמן הפסח גם דינו כשלמים והדיון כאן בגמרא הוא רק על פסח שנשחט לפני זמנו שאז עדין עומד לפסח (מה שכותב מר שיש חידוש שכשר לשם שלמים אם שחט לשם שלמים אין נראה שכןכנראה יהיה כשר גם אם שחט לשם קרבן אחר אף שאינו ראוי לו כלל אלא שאם שחט לשם פסח יש בו פסול).

Re: שאלה קצרה בפסחים ס:

פורסם: ה' ינואר 21, 2021 10:39 pm
על ידי דורשי יחודך
כדכד כתב:כנראה שכת"ר צודק.
אם הבנתי נכון גם פסח שהוקדש לפסח ונשחט לאחר זמן הפסח גם דינו כשלמים והדיון כאן בגמרא הוא רק על פסח שנשחט לפני זמנו שאז עדין עומד לפסח (מה שכותב מר שיש חידוש שכשר לשם שלמים אם שחט לשם שלמים אין נראה שכןכנראה יהיה כשר גם אם שחט לשם קרבן אחר אף שאינו ראוי לו כלל אלא שאם שחט לשם פסח יש בו פסול).

אני שומע, צריך לתקן שאם שוחט שלא לשם פסח זהו עקירה וממילא הוי שלמים.
(ברשותכם אני מציע שנמתין עד שנתקדם בסוגיות, מסתמא הדברים יתבארו יותר.)

Re: שאלה קצרה בפסחים ס:

פורסם: ו' ינואר 22, 2021 12:08 am
על ידי כדכד
נכון
אבל כן יש דין שפסח שלא בזמנו הוי שלמים
לכן נראה לפי מה שכתב כת"ר ולפי מה שהבנתי שהדין הזה הוא או בשוחט את הפסח לאחר זמנו (הקדיש לפני פסח ושחט אחרי פסח) או בשוחטקודם זמנו בכוונה שלא לשם פסח.
מה שנקטו כדוגמא "שלא לשמו" - לשם שלמים הוא משום שלכך עומד

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ו' ינואר 22, 2021 3:07 pm
על ידי בקרו טלה
סב:
ומה ברוריה דביתהו דרבי מאיר ברתיה דרבי חנניה בן תרדיון דתניא תלת מאה שמעתתא ביומא משלש מאה רבוותא

viewtopic.php?f=17&t=46538&p=687688#p687688 [עלים לתרופה]

Re: הערות הארות פנינים ומרגליות - פסחים

פורסם: ו' ינואר 22, 2021 9:22 pm
על ידי שמואל דוד
סב.

ורב חסדא סבר האי ערל נמי כיון דבר חיובא הוא בר כפרה הוא [הואיל] דאי בעי מתקן נפשיה

קשה לי, הרי מתו אחיו מחמת מילה וא״כ אי אפשר לו לתקן נפשיה וצ״ע

Re: שאלה קצרה בפסחים ס:

פורסם: א' ינואר 24, 2021 8:39 pm
על ידי דורשי יחודך
כדכד כתב: אם הבנתי נכון גם פסח שהוקדש לפסח ונשחט לאחר זמן הפסח גם דינו כשלמים והדיון כאן בגמרא הוא רק על פסח שנשחט לפני זמנו שאז עדין עומד לפסח


אכן. והתוס' כאן ס: ד"ה בשארי מבארים חילוק זה.

וסיכום הענין מה שיצא לי בינתיים הוא שיש ג' מצבים:

א. פסח לפני שהגיע זמן שחיטתו, כבר עומד לשם פסח, ולכן שחט אפילו סתמא פסול מדין שלא בזמנו, ורק אם שחט לשם שלמים או קרבן אחר כשר דהוי עקירה [ס:]

ב. פסח לאחר זמן שחיטתו ועדיין לא עברה שנתו, הסתפקו בגמרא סד. האם צריך עקירה, דהיינו האם עדיין סתמו לשם פסח ואם שחט סתם (או לשם פסח) פסול מדין שלא בזמנו, או דילמא כבר נעקר ממילא ואם ישחט סתם או לשם פסח (אא"כ לפי הסובר קרבנות אחרים לשם פסח פסול) כשר מדין שלמים. ומ"מ בודאי אם שחט לשם שלמים כשר דהרי זה עקירה [כל זה מבואר בגמרא סד. ובתוס' ס: ד"ה בשארי].

ג. פסח שעברה שנתו, פשיטא לן שכבר יש עקירה ממילא, ולכן הר"ז שלמים ואפילו שחטו לשם פסח כשר (חוץ מלפי הפוסל קרבנות אחרים לשם פסח) [כמבואר בגמרא סב: וכדביארו תוס' שם ד"ה ור' יהושע מכשיר].