מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' דצמבר 05, 2014 4:46 am

יבמות ס"א פלוגתא דתנאי בגדר של זונה, ובפרשתינו פרשת וישלח הכזונה יעשה את אחותינו, איך יתפרש הפסוק לפי שיטות התנאים, עיין סוטה מז: במהרש"א בחדא"ג ובמצפה איתן שם, אור הישר וחכמת התורה להגרש"ק עה"פ, ובזכרון יעקב (ששון) פירוש נאה עה"פ לפי סוגיית הגמרא כאן.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' דצמבר 05, 2014 9:24 pm

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סב עמוד ב

שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה
ופרשתינו פרשת וישלח, ווכתב האריז"ל שאנשי שכם שנהרגו על ידי שמעון ולוי נתגלגלו בכ"ד אלף האנשים שנהרגו על דבר פעור והם נתגלגלו בתלמידי רבי עקיבא.
וביאור הענין ראה בקובץ המצורף כאן עמ' ו-ז
Gilyon Vayishlach-2.pdf
(2.07 MiB) הורד 737 פעמים

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 07, 2014 2:14 am

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סג עמוד א

כל גויי הארץ - אפילו ספינות הבאות מגליא לאספמיא, אינן מתברכות אלא בשביל ישראל. וגליא ואספמיא היינו צרפת וספרד
וביאר בתורה תמימה פרשת לך לך אות מ על פי המדרש עה"פ ואת זרעך מארץ שבים זה גליא ואספמיא, יעו"ש, שהם שבו את ישראל
והרי זה מקביל למה שקראנו השבת בהפטרה (חזון עובדיה) וגלת החל הזה לבני ישראל אשר כנענים עד צרפת וגלת ירושלם אשר בספרד ירשו את ערי הנגב, שבני ישראל הלכו לגלות לצרפת ולספרד.

בברכה המשולשת
הודעות: 11870
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » א' דצמבר 07, 2014 8:31 am

הזכרנו את זה אצלנו בשיעור, והעיר אחד מהלומדים שליט"א שבדורותינו רוב יושבי הנגב הם מבני העולים מצאצאי בני ספרד

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 07, 2014 7:41 pm

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סד עמוד א

למה נמנו שנותיו של ישמעאל? כדי לייחס בהן שנותיו של יעקב. וממימרא זו ילפינן במגילה יז. שלא נענש יעקב אבינו על אותן שנים שהיה בבית עבר ורק על שאר הכ"ב שנים שלא היה בבית אביו נענש ויוסף נאבד ממנו כ"ב שנים, שזהו המסופר בפרשתינו.
תלמוד בבלי מסכת יבמות דף סד עמוד ב

ניסת לראשון ומת, לשני ומת - לשלישי לא תנשא, דברי רבי וכו' (היום יומא דהילולא דיליה) ובגמרא של היום מאן קא מסדר מתניתין רבי
ומהיכן ילפינן דבר זה בתורה שלמה בפרשתן מביא מדרש עה"פ כי אמר פו ימות גם הוא כאחיו, מכאן למדנו אשה שנישאת לראשון ומת לשני ומת לשלישי לא תנשא, וכ"ה ברש"י עה"פ, ועיי"ש אריכות בתורה שלמה בענין זה.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' דצמבר 08, 2014 5:35 pm

יבמות סה:
פלוגתא אם האשה מצווה בפריה ורביה, ובגמ' נזיר כג: שתמר זינתה (המסופר בפרשתינו) ויצאו ממנה מלכים ונביאים, ופירש"י שנתכוונה לשם מצוה כדי להעמיד זרע, ולכאורה הא אינה מצווה על פ"ו, ובשיעורי רבינו משולם ביאר שכוונתה לשם מצוות לשבת יצרה, וראה בתפארת הגרשוני שביאר דאכן תמר סברה כמ"ד דהאשה מצווה על פ"ו.
ובגור אריה למהר"ל ביאר שהטענה שלה היתה משום דבעינן חוטרא לידה וכו' שהוא גם כן הענין הנלמד בדף היומי היום.
וראה בענין זה דבר נפלא בערוך לנר מכות מכות דף כג עמוד ב
על הא דאיתא שם ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני, מנא ידע? דלמא כי היכי דאזל איהו לגבה, אזל נמי אינש אחרינא [לגבה]! יצאת בת קול ואמרה: ממני יצאו כבושים, וברש"י, מאתי היתה שיצאו ממנה שני בנים הללו לכבוש העולם שהרי עתיד דוד ומשיח לצאת ממנה.
וכתב הערוך לנר: מה שתלה בכבישת העולם י"ל דהפגם בתמר היה שהיא הרגילה ליהודה לבא עליה. אכן הכתוב מעיד כי ראתה כי גדל שלה והיא לא נתנה לו לאשה והיתה מתכוונת להוליד זרע. אכן הלא אשה אינה מצוה על פריה ורביה. אבל י"ל שהרי הטעם דאין אשה מצוה מפרשינן ביבמות (סה ב) דכתבי וכבשוה מי שדרכו לכבש את הארץ הוא שמצוה על פריה ורביה, ולכן הבת קול למען צדקה אמר גזרתי שכובשי העולם ממנה יצאו, והרי בכבישת עולם תלי מצות פריה ורביה ולכן היא היתה מצווה על זה, אף ששאר נשים אינן מצוות.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' דצמבר 09, 2014 8:33 pm

יבמות סו.
מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים, שיאכלו בתרומה? שנאמר: וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו
היכן מצינו להיפך עבד שמאכיל את רבו, הנה במדרש בפרשתינו בראשית רבה פו. ג רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר כל העבדים רבן מאכילין תרומה לעבדיהם, אבל זה (יוסף) האכיל את רבו (פוטיפר) תרומה, דאמר רבי יהושע בן קרחה מבנות יוסף לקח אלעזר. עיי"ש במפרשים, שהוא מדין בן בנו המאכיל בתרומה, ובכתונת תשבץ פירש בפרשתן על פי זה מ"ש כי חק לכהנים שיוסף הנהיג לכהנים לתת חלקם לתרומה.
ויש לפרש דזה משאה"כ ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף שהביא לו את ברכת התרומה כדאי' במדרש שם ובמפרשים, ויהי ברכת ה' בכל אשר לו בבית ובשדה, דקאי על תרומות ומעשרות שחיובם מתחיל בשדה ונגמר בראיית פני הבית.
נערך לאחרונה על ידי שברי לוחות ב ד' דצמבר 10, 2014 3:27 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ג' דצמבר 09, 2014 8:41 pm

שברי לוחות כתב:יבמות סו.
מנין לכהן שנשא אשה וקנה עבדים, שיאכלו בתרומה? שנאמר: וכהן כי יקנה נפש קנין כספו הוא יאכל בו
היכן מצינו להיפך עבד שמאכיל את רבו, הנה במדרש בפרשתינו בראשית רבה פו. ג רבי יהושע דסכנין בשם רבי לוי אמר כל העבדים רבן מאכילין תרומה לעבדיהם, אבל זה (יוסף) האכיל את רבו (פוטיפר) תרומה, דאמר רבי יהושע בן קרחה מבנות יוסף לקח אלעזר. עיי"ש במפרשים, שהוא מדין בן בנו המאכיל בתרומה, ובכתונת תשבץ פירש בפרשתן על פי זה מ"ש כי חק לכהנים שיוסף הנהיג לכהנים לתת חלקם לתרומה. וזמשטה"כ ויברך ה' את בית המצרי בגלל יוסף שהביא לו את ברכת התרומה, ויהי ברכת ה' בכל אשר לו בבית ובשדה, דקאי על תרומות ומעשרות שחיובם מתחיל בשדה ונגמר בראיית פני הבית.

טוב ויפה!

תודה רבה כל כל התגבות הנפלאות.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ד' דצמבר 10, 2014 3:52 pm

מסכת יבמות דף סז עמוד ב

ושבה אל בית אביה - פרט לשומרת יבם, דבת כהן שומרת יבם אינה אוכלת בתרומה.
ובזה פירש בספר שיח שלום בפרשתן הפסוק ויאמר יהודה לתמר כלתו שבי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני, עפ"י המפורש בחז"ל ומובא ברש"י כי תמר היתה בתו של שם והוא כהן לפיכך דנוה בשריפה עיי"ש. וזהו שאמר לה יהודה דאע"פ שהיא חוזרת לבית אביה כהן בלא בנים, אבל אינה שבה "כנעוריה בית אביה" להיות אוכלת בתרומה, והיינו טעמא משום דהויא שומרת יבם וקיי"ל דבת כהן שומרת יבם אינה חוזרת לאכול בתרומה, ועל כן אמר לה יהודה שבי כדין "אלמנה בית אביך" עד יגדל שלה בני. ואע"ג דאמרו בגמ' נדרים לב ב כי פסקה כהונה מזרעו של שם, ולפי החשבון עולה ששם לא חי בזמן ההוא, הנה כבר קשה כן על מ"ש שדנוה בשריפה מפני שהיא בת כהן, ותי' בפי' מהרז"ו על ב"ר פה י דהיינו לכהונה גדולה להקריב, אבל לענין היחוס גם זרעו כהנים עי"ש.
וראה בזה דבר נפלא בספר תרגומנא המצורף כאן,
תרגומנא.PDF
(380.47 KiB) הורד 453 פעמים

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' דצמבר 11, 2014 4:27 pm

מסכת יבמות דף סח עמוד א

ובת כהן כי תהיה לאיש זר, כיון שנבעלה לפסול לה - פסלה. והנה במתניתין תרומות פ"ז מ"ב פלוגתא דתנאי אי נבעלחה לפסול לה דינה כבת כהן ועדיין מיתה בשריפה אם תזנה, ור"מ ס"ל דמיתתה בחנק, ובזה תליא גם אם תאכל תרומה אם צריכה לשלם חומש עיי"ש, ועיין כריתות ז., והנה בפרשתנו דתמר נידונה בשריפה משום דהיתה בתו של שם שהיה כהן, ורבי מאיר הוא דקאמר לה, והקשה בספר חבצלת השרון ובעוד כמה ספרים דהא זרעו של שם נפסל מן הכהונה נמצא דתמר לא היה לה קדושת כהונה אבל היא בתו של כהן ולכאורה לרבי מאיר בכה"ג אין דינה כשריפה, עיי"ש. ועיין בזה בספר דרכי עזרי על סנהדרין בתחילת הספר בהערות הגרש"י שפיץ

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' דצמבר 12, 2014 3:05 pm

יבמות ס"ט ב' במשנה, כהן שבא על בת ישראל וילדה תאכל בתרומה בשביל בנה, ומפרש רבא שם לחד לישנא, דאיירי דחשודה מיני' ולא חשודה מעלמא, ולחד לישנא דאפילו חשודה מעלמא נמי בתר דידי' שדינן לי'. ונעתיק בזה דברי התורה תמימה בפרשתן על הא דארז"ל מכות כג: צדקה ממני - מנא ידע, ודילמא כי היכי דאזל איהו לגבה אזל נמי אחרינא, אמר רבא, דחשב ירחי ויומי ומתכווני, דחזינן מחזקינן, דלא חזינן לא מחזקינן, ולפי"ז צ"ע בהקושיא כאן ודילמא כי היכי דאזיל איהו אזל נמי אחרינא, דהא תמר לא היתה חשודה בעיניו שזנתה לאחרים. והיותר קשה על רבא דאמר הכא דחשיב ירחי ויומי, דלמה לי' סברא זו, והא איהו גופי' ס"ל ביבמות שם דא"צ לחוש, וללישנא קמא עדיין אפשר לתרץ דעל כל פנים כיון שמצאה יושבת בפתח עינים כזונה חשש לה, אבל ללישנא בתרא דאפילו חשודה מעלמא א"צ לחוש היכא דהוא מודה, קשה למה צריך לסברא דחשבון הזמן. והנה הרמב"ם בפ"ז מתרומות ועוד בכ"מ פסק כלישנא קמא דרבא ביבמות שם, ורבים הקשו עליו דהלא דרכו בכל מקום לפסוק כלישנא בתרא, כנודע, ולפי מש"כ הנה מסוגיא שלפנינו סמך נכון ונאמן דקיי"ל כלישנא קמא, משום דללישנא בתרא הרי סותר עצמו רבא מיבמות לכאן, ועיין בזה ודו"ק: עכ"ל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 14, 2014 2:29 am

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף ע עמוד א

העבד פוסל משום ביאה כו'. מ"ט? אמר קרא: האשה וילדיה תהיה וגו'. היינו דולד שפחה כמותה ואינה מתייחסת אחר האב
והנה בפרשתן מצינו שהביא יוסף דיבתם רעה אל אביהם שהיו השבטים קוראים לבני בלהה וזלפה עבדים, והיינו מטעם זה דס"ל דהאמהות היה להם דין שפחה וולדם כמותם, כ"ה בבנין דוד בפרשתן, והאריכו בזה הרבה בספרי דרוש, ופירשו בזה דזהו מ"ש את דבתם רעה אל אביהם שהיה זה רעה על אביהם שעבר על לא תהיה קדשה. ובפירוש ריב"א על התורה בפרשת ויצא דזה מה שאמר לבן ליעקב הבנים בני, היינו דהאשה וילדיה תהיה לאדוניה ויעקב היה לו דין דעבד עברי אצל לבן עיי"ש,

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » א' דצמבר 14, 2014 4:41 pm

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עא עמוד ב

לא ניתנה פריעת מילה לאברהם אבינו.
והנה בפרשתינו פרשת מקץ שפרעה אמר לאנשי מצרים כל אשר יאמר לכם יוסף תעשו, וברש"י שיוסף היה אומר להם שימולו, והנה הקשו המפרשים דלפי זה בעת שבאו אחי יוסף אליו והראה להם שהוא מהול, לכאורה מה הראיה הא כל אנשי מצרים נימולים היו, ותירצו הרבה מפרשים, וכן אי' בשם הגרח"ק שליט"א, שהרי לא נצטוו אלא על הפריעה, ויוסף הראה להם שהוא עשה גם פריעה, וכמו שכתבו התוספות כאן דמ"מ אברהם פרע מילתן אף על גב דלא נצטווה דאפי' עירוב תבשילין קיים.
והנה המילה של אנשי מצרים יש לו שייכות עם חיוב המילה של אברהם, כמו ששמעתי על ומושב בני ישראל ארבע מאות ושלשים שנה, דזה קאי על הנפש אשר עשה אברהם בחרן וברדתו למצרים ירדו עמו והיו נחשבים שם לעם בפני עצמו, והיו נימולים, ויש בזה אריכות רבה ואכמ"ל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ב' דצמבר 15, 2014 4:55 pm

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עב עמוד א

ואיבעית אימא: משום דלא נשיב להו רוח צפונית, דתניא: כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר, לא נשבה להם רוח צפונית. מאי טעמא? איבעית אימא: משום דנזופים הוו, ואי בעית אימא: דלא נבדור ענני כבוד. א"ר פפא: הלכך, יומא דעיבא ויומא דשותא - פירש"י שהוא רוח דרומית ורוח חזקה לא מהלינן ביה ולא מסוכרינן ביה, ועיין עוד תוספות בענין הרוחות.
והנה בפרשתן שפרעה ראה השבלים שהם שדופות קדים, וברד"ק ריש יהושע משמע שרוח קדים הוא הקשה למילה, עיי"ש. וכ"כ בערוך ערך אסתנא ששותא הוא רוח מזרחית, ועיין תוספות גיטין לא: ד"ה שדיא שהקשו סתירה בענין הרוח שדיא אם הוא דרומית או מזרחית.
אמנם ביוסף הלל כאן מביא כמה נוסחאות ברש"י אם רוח קדים הוא מזרחית, או דרומית מזרחית, או מזרחית דרומית, ובזה מיישב קושיית התוספות, ודו"ק.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ג' דצמבר 16, 2014 5:20 am

יבמות ע"ג
מיירי כל הסוגיא מדיני ביכורים, ומדין ביעור בביכורים
והנה היום כ"ד כסליו הוא היום האחרון להבאת ביכורים, שמביאים מהחג ועד חנוכה, והגרח"ק שליט"א בדרך אמונה הלכות ביכורים פ"ב ה"ו נוטה דהכוונה עד תחילת חנוכה, וכן נראה מלשון קושיית החידושי הרי"מ הנודעת, המובא בשפת אמת, מדוע קאמר עד חנוכה ולא עד כ"ה כסליו, ודו"ק. ובפרי עץ חיים הלכ' ביכורים פ"ו ה"ה בהערה פשט דעד כ"ה כסליו היינו ולא עד בכלל ויום כ"ד בכסליו הוא היום האחרון להבאת ביכורים.
ובזה יש לומר דבר נפלא דהנה מקרא מפורש הוא בחגי פרק ב בנבואה שנאמרה ביום כ"ד כסליו, העוד הזרע במגורה ועד הגפן והתאנה והרמון ועץ הזית לא נשא מן היום הזה אברך, דדייקא מהיום הזה שהוא גמר הבאת הביכורים אברך את אלו המינים שמהם מביאים ביכורים, וכעת מתחיל עונה חדשה לביכורים ומהיום והלאה יתחיל הברכה בפירות הללו שיביאו אותם לביכורים.

ובתוספות כאן הביאו בשם הריב"ן וביעור דבכורים לאחר החג כדאמר במכות (ד' יח: ושם) הפריש בכורים קודם החג ועבר עליהן החג ירקבו, אך זה קאי דווקא על הפירות שנתבכרו אחר כ"ד כסליו. והרי השייכות ליום זה. וקצרתי בענין זה שיש להאריך בו מכמה אנפין.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ד' דצמבר 17, 2014 5:00 am

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עד עמוד א

ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי? בשתי תרומות הכתוב מדבר, אחת תרומה טהורה ואחת תרומה טמאה, ואמר רחמנא: לך, שלך תהא להסקה תחת תבשילך. ובתוספות ד"ה דמשמרת לא קאי אטמאה אבל לך קאי אכולהו תרומות. והיינו דבתרומה טמאה ליכא דין דמשמרת תרומותי. אמנם מדרבנן יש איסור איבוד תרומה גם בתרומה טמאה, כמ"ש הפני יהושע ר"פ במה מדליקין. ובזה ביאר הראש יוסף שבת כו ע"א ד"ה והוי יודע את דברי הרמב"ם הלכות תרומות פרק יא שכתב ומי שאין לו חולין להדליק נר חנוכה מדליק שמן שריפה שלא ברשות הכהן. והקשה שם דלכאורה הא אסור להשתמש לאורה ומצוות לאו להינות ניתנו ומדוע יהיה אסור להדליק, אך לדברי הפנ"י מבואר דלכתחילה אסור להפסיד תרומה טמאה אבל כיון דהוא רק מדרבנן במקום מצוה לא גזרו.
ומהאדר"ת מובא שטעם האיסור לכתחילה כיון שמביאו לידי איסור הנאה דאסור להשתמש לאורה, וכעין זה בפני יהושע שבת כא:
ויש בזה עוד הרבה ביאורים נפלאים בדברי האחרונים ואכמ"ל.

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ה' דצמבר 18, 2014 4:02 am

יבמות עה.
ביבמות (עה.) מייתי תרי קראי למחוסר כפורים דזב ודיולדת - שאסורין בקדשים, וז"ל הגמרא: וצריכי, דאי כתב רחמנא יולדת - משום דמרובה טומאתה (שמונים יום), אבל זב אימא לא, ואי כתב רחמנא בזב - דלא הותר מכללו, אבל יולדת (דהותרה מכללה שרואה דם וטהורה לבעלה) אימא לא, צריכא, עכ"ל הגמרא. הנה מבואר בזה, דיש להסתפק באלו שתי המעלות, היינו מעלת ריבוי הזמן - כהך דיולדת שטומאתה שוהה שמונים יום, ומעלה עצמותית - כהך דזב דטומאתו חמורה בעצם מפאת שלא הותרה מכללה, הי מינייהו עדיף, ושמשום הכי צריכין תרי קראי לזה.
והנה בשבת (כג.), אמר רבי יהושע בן לוי, כל השמנים יפין לנר חנוכה, ושמן זית מן המובחר. אמר אביי, מריש הוי מהדר מר אמשחא דשומשמי, אמר, האי משיך נהוריה טפי (אינו ממהר לכלות כשמן זית. רש"י), כיון דשמע להא דרבי יהושע בן לוי, מהדר אמשחא דזיתא, אמר האי צליל נהוריה טפי, עכ"ל הגמרא. ומבואר, דרבה היה מסופק בזה, דמעיקרא היה סבור, דמעלת ריבוי הזמן עדיף, ועל כן היה מהדר אמשחא דשומשמי, מפאת שהדלקתו נמשך זמן יותר משמן זית, ולבסוף היה סבור, דמעלה איכותית עדיפא מריבוי הזמן, ועל כן שמן זית שהאור צלול ביותר בשעה שדולק, על כן עדיף מֵאוֹר דשמן שומשמין שאינו צלול כל כך, ואף על פי שדולק זמן מרובה משמן זית.
(לקח טוב כלל טז אות ה-ו)

שברי לוחות
הודעות: 2103
הצטרף: ג' ינואר 29, 2013 5:40 am
מיקום: ניו יורק

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שברי לוחות » ו' דצמבר 19, 2014 5:13 am

תלמוד בבלי מסכת יבמות דף עו עמוד א

יעקב אבינו הואי, דכתיב ביה: כחי וראשית אוני, שלא ראה קרי מימיו, בדרך אגדה, הנה בספר אהל תורה פרשת מקץ ביאר הא דפסקו שנות הרעב כשבא יעקב למצרים, דאי' בזוהר שעל ידי פגם היסוד בא עניות, ורמז רמזו לה במאי דארז"ל האי מאן דמפרר פירורין עניות רדף אבתריה, וע"כ דייקא יעקב שלא ראה קרי מימיו בזכותו פסק הרעב. ובמגן אברהם להרה"ק מטריסק לחנוכה ביאר ענין ויגע בכף ירכו, היינו שרצה לפגום בבחי' היסוד של יעקב, ואצל יעקב לא פעל שלא ראה קרי אבל פעל אצל בניו פגם בירכין, וע"ז מרמז הדלקת נר חנוכה שהוא בחי' הוד רגל שמאל שברגל זה נגע הס"מ כדאי' בזוה"ק, והוא מרומז בעד שתכלה רג"ל מן השו"ק, סוד הרגלים והשוקין.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » א' ינואר 18, 2015 7:08 pm

בדפינו היום יום א' פר' בא תשע"ה, יבמות קו: בתוד"ה מודה רבא מביא התוס' המסורות על מלות 'לא אבה' וכן 'ולא אבה' שבתנ"ך ובסוף כתבו שיש עוד פסוקים שאינם שייכים לאותו מסורת עיי"ש, והוסיף המהרש"א ז"ל שגם 'ולא אבה לשלחם' שבפרשתינו פר' בא אינו שייך לזה המסורת עיי"ש

-
ובדרך אגב וטריביאלי, האם יש פעמים נוספים בש"ס שהתוס' מביאים ומעתיקים מספרי המסורת? ואם כן, איפה?

בקרו טלה
הודעות: 3242
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' ינואר 18, 2015 7:24 pm

מיללער כתב:בדפינו היום יום א' פר' בא תשע"ה, יבמות קו: בתוד"ה מודה רבא מביא התוס' המסורות על מלות 'לא אבה' וכן 'ולא אבה' שבתנ"ך ובסוף כתבו שיש עוד פסוקים שאינם שייכים לאותו מסורת עיי"ש, והוסיף המהרש"א ז"ל שגם 'ולא אבה לשלחם' שבפרשתינו פר' בא אינו שייך לזה המסורת עיי"ש
-ובדרך אגב וטריביאלי, האם יש פעמים נוספים בש"ס שהתוס' מביאים ומעתיקים מספרי המסורת? ואם כן, איפה?

שבת קג:
בשביעי כמשפטם גרסינן - כדמוכח בפרק קמא דתענית (דף ב:) וכן הוא במסורת הגדולה ודלא כרש"י דגרס בשמיני בס"פ לולב וערבה (סוכה דף מז:):
עבודה זרה סה.
ביקרותיך - פי' בקונטרס לכבוד לך לשון יקר אבל בתהלים פירש ביקרותיך לשון ביקור וכן (וזה המזבח) יהיה לי לבקר ואע"פ שהיו"ד יתירה מנויה היא במסורת עם יו"ד של מי נתן למשיסה כלומר מבקרות לך ועומדות לשרתך:
זבחים מ. סוף ד"ה לא נצרכא
(תוספת) וקשה דבפר העלם לא כתיב את וא"כ להכשיר אמין מנא ליה בפר יום הכפורים ובמסורת כתב קדמאה לא את תניינא לא כתב את וכן כתב רבינו סעדיה בקרא דמן הדם לא כתיב את:

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » א' ינואר 18, 2015 7:39 pm

תודה רבה! מזלינו שמזל טלה עולה ביום, לבקר בהיכלנו.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ה' אפריל 02, 2015 3:15 pm

יום י"ג בניסן תשע"ה, כהכנה לאור לארבעה עשר בודקין את החמץ, לומדים אנו בדפינו היומי כתובות נט: דברי רבא הקדש חמץ ושחרור מפקיעין מידי שעבוד.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ג' אפריל 07, 2015 3:33 pm

ביומא דפסחיא אילון עדיין לא למדנו בדף היומי במס' כתובות מענינא דיומא, היום יום ג' - ד' דפסח למדנו המשנה בכתובות סד: "ומנעלים ממועד למועד" שהבעל משועבד לקנות מנעלים חדשים לאשתו בכל שלשת רגלים.

ובדרך צחות אפשר להמליץ ע"ז דברי חז"ל על הכ' מה יפו פעמיך בנעלים שדרשו על עליה לרגל, והגם שנשים פטורות מעליה לרגל מצד עצמם אבל אשה בעלה משמחה והבעל מעלה אותה ג"כ להיות עמו בשמחת החג וקונה לה מנעלים חדשים, וכדברי הגמ' להלן סה: ניתבינהו ניהלה במועד כי היכי דניהוי לה שמחה בגוייהו.

סמל אישי של המשתמש
שמחה
הודעות: 92
הצטרף: ד' נובמבר 10, 2010 9:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמחה » ג' מאי 26, 2015 9:05 pm

אתמול יו"ט שני של שבועות

הדף האחרון של מסכת כתובות קי"ב ע"א

עמא פזיזא דקדמיתו פומייכי לאודניכו
פירש"י "שהקדמתם נעשה לנשמע"

אריך
הודעות: 970
הצטרף: ה' מאי 28, 2015 9:49 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי אריך » ד' יוני 17, 2015 8:10 am

יורשה לי לצרף לענין זה גם את הדף היומי בהלכה לפי הסדר של 'דרשו', שכמובן לא התקבל כמו הדף היומי, אבל עדיין מדובר על התפשטות בקרב אברכים ובני תורה רבים רבים (וכפי שניתן לראות במבחנים). וניתן לומר שיצא מכלל 'יחידים'.

וראה זה -

היום יום רביעי ל' סיון, א' דר"ח תמוז, הנלמד בדף היומי בהלכה הוא סוף סימן כה - מתי חולצים התפילין בראש חודש.

הוא היה אומר
הודעות: 176
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 11:50 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי הוא היה אומר » ה' יולי 16, 2015 11:20 pm

בשבת קודש פרשת מסעי, נדרים דף נ"ו . פסוק בפרשת מסעי. ומדותם מחוץ לעיר.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ו' יולי 24, 2015 9:22 pm

בשב"ק הבעל"ט יום המר ט' באב יום שריפת בית אלוקינו, שיתהפך עלינו לששון ולשמחה, למדים אנו בדף היומי נדרים סב. דברי הכתוב ביחזקאל: ובאו פריצים וחיללוה

הוא היה אומר
הודעות: 176
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 11:50 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי הוא היה אומר » א' יולי 26, 2015 6:01 pm

ובדף שלאחר מכן בדף ס"ג: - צום תשעה באב. קונם טיפת צונן שאני טועם.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » א' ספטמבר 13, 2015 11:08 pm

מחר ביום א' דראש השנה הבעל"ט שנת שעה שוע"ת עמך לפ"ק, נלמוד מסכת נזיר דף כג, מלא אגדות חכמינו ז"ל בעניני עבירה ותשובה, יה"ר שבזכות מצות לימוד התורה תמידין כסדרן נזכה לבוא לתשובה שלימה, ולהתברך בשנה טובה ומבורכת אכי"ר

הכהן
הודעות: 1591
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי הכהן » ב' פברואר 22, 2016 7:32 pm


סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5169
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי מיללער » ו' מרץ 25, 2016 5:27 pm

בדרך צחות מענינא דיומא פורים דמוקפין, בדפינו היום קידושין יד. ככה עיכובא, בגמ' מגילה טז. המן טען לאחשורש לאחר שנודע לט שמדובר במרדכי 'סגי ליה בחד דיסקרתא אי נמי בחד נהרא' אמר ליה אחשורש אל תפל דבר מכל אשר דברת, היינו שאמר לו אחשורש ש'ככה יעשה לאיש' עיכובא הוא, וא"א למעט אף דבר אחד.

עושה חדשות
הודעות: 9213
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי עושה חדשות » א' אפריל 17, 2016 3:09 pm

י' ניסן / קידושין לח
וכתיב והעם עלו מן הירדן בעשור לחדש הראשון.

הוא היה אומר
הודעות: 176
הצטרף: ב' יוני 24, 2013 11:50 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי הוא היה אומר » ש' יוני 18, 2016 11:45 pm

י"ב סיון - שבת פרשת בהעלותך בארץ ישראל / בדף י"ח: הדף של היום מוזכר בהרחבה ענין דיו לבא מן הדין להיות כנידון, דין זה נלמד ממרים כידוע שהוא פרשת השבוע.

תנא קמא
הודעות: 86
הצטרף: ב' אוגוסט 26, 2013 3:35 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי תנא קמא » ו' אוגוסט 19, 2016 7:16 pm

יום א' פרשת עקב בבא קמא דף פ"ב.

ע' בתוס' ד"ה כדי שלא בא"ד והא דכתיב בפרשת עקב ואנכי עמדתי בהר וגו'

הפלא ופלא
הודעות: 362
הצטרף: ב' מאי 10, 2010 3:24 pm

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי הפלא ופלא » ד' נובמבר 09, 2016 12:15 pm

בדף היומי של היום:

רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה...

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 09, 2016 7:00 pm

הפלא ופלא כתב:בדף היומי של היום:

רבי שמעון אומר כל שהכסף בידו ידו על העליונה...

יפה

לא נורא
הודעות: 48
הצטרף: ד' אוקטובר 26, 2016 9:59 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי לא נורא » ד' נובמבר 09, 2016 9:16 pm

למה לא כתבת זאת לפני יומיים....

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' נובמבר 09, 2016 9:21 pm

דף יומי של היום

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' נובמבר 24, 2016 12:43 am

ב"מ נח: בתו'ס עקידת יצחק

שמואל דוד
הודעות: 5443
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: עניינא דיומא הרמוז ומוזכר בדף היומי

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' פברואר 20, 2017 7:57 pm

ב"ב ריש פרק חזקת הבתים והועד בבעליו


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 19 אורחים