ברכות ב.

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
אבןטובה

ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » א' יוני 11, 2017 6:57 am

מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?

שמואל דוד
הודעות: 3970
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יוני 11, 2017 7:55 am

עיין מהרש"א

מיכאל1
הודעות: 736
הצטרף: א' מאי 14, 2017 12:17 pm

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי מיכאל1 » א' יוני 11, 2017 2:31 pm

אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?


ובמהרש"א ב,ב ד"ה משעה שהעני כ' שאין להקשות היאך הכהנים אוכלים בתרומה, והא אסור להתחיל בסעודה כדתניא לק' ד,ב שאסור להתחיל בסעודה קודם שיקרא ק"ש ויתפלל והעובר על דברי חכמים חייב מיתה, די"ל דהכי קאמר התנא משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן היינו שמותרים לאכול בתרומה ואין להם טומאה עוד, ומיהו ודאי אסורים להתחיל בסעודה משום זמן ק"ש.
ובצל"ח (ב,א ד"ה משעה) כ' שאין אנו צריכים לדברי המהרש"א בזה, שאולי הכהנים מותרים לאכול בתרומתן אפילו בזמן קריאת שמע כיוון שאכילת תרומה מצווה היא כעבודת בית המקדש, והרי ר' טרפון ביטל זמן בית המדרש בשביל אכילת תרומה כמבואר בפסחים עג,א.
והנה מה שהביא הצל"ח מר' טרפון לכאורה צ"ב דהא ת"ת הוא מצווה שנדחית מקמי כל המצוות, ומשו"ה ביטל ר' טרפון בית המדרש כדי לאכול בתרומה אבל מהיכי תיתי למילף מיניה שאפשר לאכול תרומה בזמן ק"ש. אך זה אינו דהא אין מבטלין ת"ת אלא למצווה עוברת ושאינה יכולה להעשות ע"י אחרים, ומדביטל ר' טרפון ביהמ"ד כדי לאכול תרומה אע"ג שאין זמנה עובר ואין אכילת התרומה מוטלת עליו בדווקא דהא לפו"ר יכולה המצווה להתקיים באכילת כהנים אחרים מבואר שאכילת תרומה דוחה מצוות אחרות שמצווה חשובה היא.
וכ' עוד הצל"ח (ד"ה שהכהנים) דלפי"ז מבואר היטב מה שנקט התנא שנכנסים הכהנים לאכול בתרומתן, ולכאורה היא מילתא דפשיטא דכהנים נכנסים לאכול בתרומתן דהא תרומה אסורה לזרים. וכ' הצל"ח דלמשנ"ת שכהנים רשאים לאכול תרומה בשעת קריאת שמע לפי שהיא מצווה חשובה כעבודת המקדש יש לבאר דלהכי נקט כהנים דאי לא תני הכהנים הוה ס"ד דמתני' מיירי דווקא בכהנות שהן רשאיות לאכול בתרומה, דנשים ודאי פטורות מק"ש כדתנן לק' כ,א להכי קמ"ל התנא שאפילו כהנים אע"פ שחייבים בק"ש מותרים לאכול בתרומה קודם ק"ש. א"נ כ' הצל"ח דאדרבה אשמועינן תנא לאידך גיסא דדווקא כהנים מותרים לאכול בתרומה קודם ק"ש, הואיל ונשים אע"פ שפטורות מק"ש מ"מ חייבות בזכירת יציאת מצרים, וגם נשים חייבות בתפילה, ובהגיע זמן תפילה וזכירת יצי"מ אסורות להתחיל בסעודה, הלכך רק כהנים זכרים מותרים לאכול בתרומה קודם ק"ש ותפילה דהא קרא דילפינן מיניה שאכילת תרומה היא כעבודה בכהנים כתיב ולא בנשים
ובמה דפשיטא ליה לצל"ח שלנשים לא נחשבת אכילת תרומה כעבודה, עי' ביד איתן (נד' בס' הליקוטים שבמהד' רמב"ם פרנקל, סוף הלכות תרומות, שכ' שאין חילוק בין אנשים לנשים בזה, וכן הוא במשנה ראשונה פ"ח מתרומות מ"א.
ויש לעיין בצל"ח ביצה יט,ב שכ' בסתמא שאכילת תרומה חשיבא כעבודה ולא נחית לחלק בין נשים לאנשים.

אבןטובה

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » א' יוני 11, 2017 5:16 pm

זהו מח' תוס' ופיהמ"ש להרמב"ם גיטין יא. אי נשים באכילת תרומה עבודה היא

הפשטן
הודעות: 440
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי הפשטן » ב' יוני 12, 2017 3:18 pm

אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?


כשהמשנה אומרת "משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן", פשוט שאין כוונתה, שבכל יום הכהן אוכל תרומה באותו הרגע בדיוק, למשל כל ערב בשמונה אפס שבע, שזה לא יתכן כלל שכך יקרה בכל יום, כי האדם אינו שעון שוייצרי. אלא בע"כ, כשהמשנה אומרת "משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן", ר"ל משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתן (שהרי הם טובלים מטומאתם לפני ערוב היום, ומייד בערוב היום הם מטוהרים לאכול בתרומה, ואז הם נעשים זכאים לאכול בתרומה). והא קמ"ל, דהאדם רשאי לקרוא שמע החל מהשעה שהכהנים רשאים לאכול בתרומתם.

תדע, שכן הוא בברייתא שבעמוד ב: "וחכמים אומרים משעה שהכהנים זכאים לאכול בתרומתם". ומעין זה בברייתא שאחריה: "רבי יהושע אומר משעה שהכהנים מטוהרים לאכול בתרומתם". ופשוט שחכמים היינו רבי יהושע, והוא ת"ק דמתני'. לענ"ד, זהו פשט הסוגיה, ואין בלתו.

לגבי שאלתך על הכהן עצמו: אם הוא אוכל תרומה בדיוק בשעה ההיא, אז כמובן לא יוכל לקרוא בה שמע, אבל אם יחכה קצת עם אכילת התרומה, אז יוכל לקרוא שמע מייד בשעה שבה הוא כבר "הורשה" לאכול תרומה (גם אם בפועל הוא יאכל את התרומה יותר מאוחר).

פרי יהושע
הודעות: 2870
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' יוני 12, 2017 9:06 pm

וכי חייב לקרות אז ק"ש. וכי חייב לאכול אז תרומה. הלא זה רק הזמן לאכול תרומה אם ירצה ולקרוא ק"ש אם ירצה.

אבןטובה

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » ב' יוני 12, 2017 9:11 pm

אם יש חיוב לקרות ק"ש שוב אסור לאכול קודם קריאת שמע
אולי כהנים מותרים מחמת שכהנים זריזין

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16474
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' יוני 12, 2017 10:18 pm

אפש"ל שמיירי שהיו כבר באמצע הסעודה לדעת הרמב"ם פ"ב מהלכות ק"ש.

אבןטובה

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » ב' יוני 12, 2017 10:36 pm

זכית לכוון לגאון ישראל הפנים יפות פרשת אמור

אבןטובה

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » ב' יוני 12, 2017 10:39 pm

זכית לכוון לגאון ישראל הפנים יפות פרשת אמור
ובשו"ת שיבת ציון סי' קכו כ' בשם זקינו דבכהנים קתני ל' רבים שיזכירו זא"ז
נערך לאחרונה על ידי אבןטובה ב ד' יוני 14, 2017 2:07 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

הפשטן
הודעות: 440
הצטרף: א' יוני 11, 2017 1:43 pm

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי הפשטן » ב' יוני 12, 2017 10:49 pm

אבןטובה כתב:אם יש חיוב לקרות ק"ש שוב אסור לאכול קודם קריאת שמע

אין זו תמיהה כלל, עיין משנ"ב רלה ס"ק טז, ודוק.

עזריאל ברגר
הודעות: 4536
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: ארץ הקודש

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' יוני 13, 2017 8:12 am

אבןטובה כתב:מאימתי קורין את שמע בערבית משעה שהכהנים נכנסין לאכול בתרומתן.
מתי יקראו הכהנים ק"ש אם אוכלים אז תרומה?

יאכלו את פירות תרומתם בצאה"כ (שאין איסור לאכול פירות לפני מצווה) ואח"כ יקראו את שמע...

אבןטובה

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אבןטובה » ג' יוני 13, 2017 8:32 am

מצותו אחשביה כשיטת ר' אביגדור

מה שנכון נכון
הודעות: 8869
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » ג' יוני 13, 2017 11:38 pm

דבר תורה שמות אבראהאם.GIF
דבר תורה שמות אבראהאם.GIF (30.04 KiB) נצפה 1355 פעמים

ביקורת תהיה
הודעות: 815
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ב' יוני 04, 2018 10:52 am

יתכן שבגלל שמצויים הימים שבהם האנשים הם טבולי יום הפך הדבר למנהג של קבע אצל הכהנים שלא לאכול תרומה לעולם (ואולי אף לא להתעסק בה) כי אם בלילה.
והוא האות שהתנא נותן: השעה שבה הכהנים מתחילים לבוא במגע עם תרומה ('נכנסים לאכול') היא תחילת הזמן של קריאת שמע בערבית.

בברכה המשולשת
הודעות: 9627
הצטרף: ג' ינואר 24, 2012 9:00 am
שם מלא: רועי הכהן זק

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי בברכה המשולשת » ב' יוני 04, 2018 12:13 pm

ביקורת תהיה כתב:יתכן שבגלל שמצויים הימים שבהם האנשים הם טבולי יום הפך הדבר למנהג של קבע אצל הכהנים שלא לאכול תרומה לעולם (ואולי אף לא להתעסק בה) כי אם בלילה.
והוא האות שהתנא נותן: השעה שבה הכהנים מתחילים לבוא במגע עם תרומה ('נכנסים לאכול') היא תחילת הזמן של קריאת שמע בערבית.


למיטב זכרוני, כבר שיער כן ש' אלבק

אותה אבקש
הודעות: 325
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: ברכות ב.

הודעהעל ידי אותה אבקש » ש' יוני 23, 2018 10:38 pm

עיין בספר לוית חן למהר"א העקשר מאלטונא [נמצא באוצר] מ"ש בפתיחה לחלק שני [באותו כרך]
ודחה רוב התירוצים שנאמרו פה ע"י החכמים, והכריח שהכוונה במשנה לקרות פסוק ראשון של קרי"ש, עיי"ש בכל אריכות דבריו [ואף שחלקם באגדתא ויש מה להשיב עליהם].
אגב, יש בנותן טעם לקרוא את הקדמתו הנפלאה לספרו, מתוק מדבש ונפת צופים.
והערה להנהלת האוצר, נתחלפו הדפים בהקדמה, השני והאחרון.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 8 אורחים