עמוד 1 מתוך 1

ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ב' יולי 17, 2017 6:36 pm
על ידי שמואל דוד
ב"ב דף קעד
משה בר עצרי ערבא דכתובתה דכלתיה הוה רב הונא בריה צורבא מדרבנן הוה ודחיקא ליה מילתא אמר אביי ליכא דניזיל דנסביה עצה לרב הונא דנגרשה לדביתהו ותיזיל ותגבי כתובה מאבוה והדר נהדרה א"ל רבא והא ידירנה הנאה תנן א"ל אביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש לסוף איגלאי מילתא דכהן הוא כו' (דהיינו שרב הונא היה כהן וא"כ א"א לגרשה ולהחזירה)
ועיין רשב"ם עצרי כהן הוה ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה.
וצע"ק מדוע כתב שעצרי היה כהן. הול"ל רב הונא כהן הוה.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 12:45 am
על ידי טור תלגא
בליקוטי חבר בן חיים חלק י' כתב שהו"ל למימר על אבוה דר' הונא.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 2:05 am
על ידי שמואל דוד
טור תלגא כתב:בליקוטי חבר בן חיים חלק י' כתב שהו"ל למימר על אבוה דר' הונא.

כתב כן לפי גירסתו בר עצרי. עיין שם. אולם ברשב"ם הגירסא עצרי.
באמת רש"י בערכין וברבינו גרשום כאן כתבו "רב הונא" כהן הוה. וכן הנכון לכאורה.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 2:15 am
על ידי שברי לוחות
רמת שמואל.jpg
רמת שמואל.jpg (113.53 KiB) נצפה 879 פעמים

רמת שמואל

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 3:17 am
על ידי שמואל דוד
ייש"כ גדול!
לכאורה צ"ל רשב"ם במקום רשב"א
ואשמח בביאור כוונתו במש"כ "ולכך פירש רש"י" כו' שלכאורה אינו מובן.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 3:21 am
על ידי שברי לוחות
זה חלק מהמשך הדברים, דלכאורה קשה הרי רב הונא בוודאי היה יודע מפי אביו שהוא כהן, ולכך, מכח קושיא זו פירש רש"י (צ"ל רשב"ם) דאיגלאי מילתא היינו שנגלה הדבר גם לרב הונא וגם למשה אביו ששניהם לא ידעו שהם כהנים.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 3:36 am
על ידי שמואל דוד
הבנתי, ייש"כ.
ועיין בספר מעשה אברהם (אשכנזי) הלכות פו"ר סימן א שהביא הרמת שמואל והקשה עליו
וע"ע בספר עקבי יעקב עמ"ס ב"ב שהרגיש בהנ"ל.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 4:12 am
על ידי בקרו טלה
עי' בשדה יצחק (גואיטא) ערכין

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 6:35 am
על ידי שמואל דוד
.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 6:48 am
על ידי אוצר החכמה
מש"כ רש"י. לענ"ד כך היה המנהג שהרבה פעמים כתבו רש"י על הפירוש אפילו כשידעו שזה למישהו אחר. יבואו הבקיאים ויגידו אם אני צודק.

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 8:26 am
על ידי אוצרניק
שמואל דוד כתב:ב"ב דף קעד
משה בר עצרי ערבא דכתובתה דכלתיה הוה רב הונא בריה צורבא מדרבנן הוה ודחיקא ליה מילתא אמר אביי ליכא דניזיל דנסביה עצה לרב הונא דנגרשה לדביתהו ותיזיל ותגבי כתובה מאבוה והדר נהדרה א"ל רבא והא ידירנה הנאה תנן א"ל אביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש לסוף איגלאי מילתא דכהן הוא כו' (דהיינו שרב הונא היה כהן וא"כ א"א לגרשה ולהחזירה)
ועיין רשב"ם עצרי כהן הוה ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה.
וצע"ק מדוע כתב שעצרי היה כהן. הול"ל רב הונא כהן הוה.

ואני הק' רציתי לומר שיש כאן טעות בהדגשת הדיבור המתחיל. והדיבור המתחיל הוא כהן הוה. והוסיף הרשב"ם - ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה. והתיבה "עצרי" נכתבה בטעות.

ד"א, האם מצינו עוד אחד בזמן האמוראים ששמו היה משה? וכן - אברהם ?

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 2:25 pm
על ידי שמואל דוד
אוצר החכמה כתב:מש"כ רש"י. לענ"ד כך היה המנהג שהרבה פעמים כתבו רש"י על הפירוש אפילו כשידעו שזה למישהו אחר. יבואו הבקיאים ויגידו אם אני צודק.

בתחילה כתב רשב"א ולבסוף כתב רש"י, ולכאורה צ"ל רשב"ם בשניהם

Re: ב"ב דף קעד: משה בר עצרי

פורסם: ג' יולי 18, 2017 2:27 pm
על ידי שמואל דוד
אוצרניק כתב:
שמואל דוד כתב:ב"ב דף קעד
משה בר עצרי ערבא דכתובתה דכלתיה הוה רב הונא בריה צורבא מדרבנן הוה ודחיקא ליה מילתא אמר אביי ליכא דניזיל דנסביה עצה לרב הונא דנגרשה לדביתהו ותיזיל ותגבי כתובה מאבוה והדר נהדרה א"ל רבא והא ידירנה הנאה תנן א"ל אביי אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש לסוף איגלאי מילתא דכהן הוא כו' (דהיינו שרב הונא היה כהן וא"כ א"א לגרשה ולהחזירה)
ועיין רשב"ם עצרי כהן הוה ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה.
וצע"ק מדוע כתב שעצרי היה כהן. הול"ל רב הונא כהן הוה.

ואני הק' רציתי לומר שיש כאן טעות בהדגשת הדיבור המתחיל. והדיבור המתחיל הוא כהן הוה. והוסיף הרשב"ם - ואי מגרש תו לא מצי מהדר לה. והתיבה "עצרי" נכתבה בטעות.

ד"א, האם מצינו עוד אחד בזמן האמוראים ששמו היה משה? וכן - אברהם ?

א. כ"כ בספר יברך ישראל
ב. כבר היה אשכול על זה viewtopic.php?t=20644