עמוד 1 מתוך 1

שם משמעון (שבת ק"ג, סנהדרין ס"ב)

פורסם: ה' נובמבר 16, 2017 8:14 am
על ידי שמואל דוד
מתניתין שבת קג. א"ר יהודה מצינו שם קטן משם גדול שם משמעון ומשמואל נח מנחור דן מדניאל גד מגדיאל

ויש להעיר,
א)מדוע האריך ר"י ואמר שם משמעון "ומשמואל", הול"ל שם משמעון ותו לא.
ב) מדוע הקדים "שם" בנו של נח ל"נח"
ג) מדוע צריך להביא ד' שמות, אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל.

ועיין מסכת סנהדרין דף סב. אחת שמעון מאחת שם משמעון כו'
ופירש"י אחת כשעשה עבירה שלימה שנתכוין לכתוב שמעון וכתבו כולו מאחת על מקצתו נמי מחייב כגון נתכוין לכתוב שמעון ולא כתב אלא שתי אותיות חייב ולהכי נקט שמעון משום דשתי אותיות ראשונות הוו להו שם במקום אחר כגון שם בן נח וה"ה גד מגדיאל דן מדניאל אבל נתכוין לכתוב שם אחר כגון נפתלי ולא כתב ממנו אלא שתי אותיות לא מיחייב שאין כאן מלאכה בשום מקום עכ"ל

ויש להעיר,
א) מדוע שינה מלשון הגמרא בשבת קג. והקדים גד לדן ועוד יש לעיין מדוע כתב גד ודן ודילג על נח מנחור.
ב) מבואר מרש"י שאם כתב "נפ" מנפתלי אין כאן מלאכה וראיתי מקשים מפסוק בירמיה ב-טז "בני נף" וצ"ע.
ג) מדוע כתב רש"י "כגון נפתלי", הול"ל כגון ראובן ודו"ק וצ"ב.