מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' מרץ 20, 2018 2:09 am

נט, ב
מדוע עכו"ם המנסך יין לע"ז חייב, ומאי שנא מהיזק שאינו ניכר
אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמרא דישראל בכוונה אע"ג דלזבוניה לעובד כוכבים אחרינא אסור שרי ליה למישקל דמיה מההוא עובד כוכבים מאי טעמא מיקלא קלייה.
צריך עיון טובא, מדוע דין זה אינו שייך לנידון בגמ' בגיטין [נג, א] האם מנסך חייב, ותליא האם היזק שאינו ניכר שמיה היזק או לאו.
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ד' מרץ 21, 2018 12:45 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ג' מרץ 20, 2018 9:40 am

ההוא דאמר כתב:נט, ב
נמדוע עכו"ם המנסך יין לע"ז חייב, ומאי שנא מהיזק שאינו ניכר
אמר רב אשי האי עובד כוכבים דנסכיה לחמרא דישראל בכוונה אע"ג דלזבוניה לעובד כוכבים אחרינא אסור שרי ליה למישקל דמיה מההוא עובד כוכבים מאי טעמא מיקלא קלייה.
צריך עיון טובא, מדוע דין זה אינו שייך לנידון בגמ' בגיטין [נג, א] האם מנסך חייב, ותליא האם היזק שאינו ניכר שמיה היזק או לאו.

למעשה הרי חייב לשלם, והפטורים שנאמרו שם - כנראה אינם שייכים בגוי.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 12:45 am

ס, ב סא, א
אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא
איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה
וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא בחמתו לא דחיישינן דלמא נגע:.
צ"ע, דהלא נגיעת נכרי ביין הינה איסור דרבנן, ואם כן מדוע לא נימא ספק דרבנן לקולא, ואם כן מדוע אוסרים את היין על פי חשש דילמא נגע, וצ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 12:49 am

ס, ב
האם נכרי שבעזות מצח הלך ונגע להכעיס ביין אוסרו?
נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה והכשירו:
ראיתי בהגהות חשק שלמה, שתלה במחלוקת הראשונים, גוי שהלך במזיד להתריס ולהכעיס, ונגע ביין של ישראל, האם נאסר.
ובדעת הרמב"ם מצדד שנאסר.
אמנם הביא את דברי התוס' בשם האור זרוע [לעיל נח, ב ד"ה כדכתיב שבהגהות וציונים עוז והדר, הביאו שהחת"ס נוקט שמקומו בסוגיין]
כתב הר"י א"ז בזמן הזה עובד כוכבים ששכשך ביינו של ישראל מותר למכרו לעובדי כוכבים דלא בקיאי בשכשוך כדפרישית לעיל אבל בשתיה אסור ודוקא שלא נתכוין ליגע כדי להכעיס לישראל ולהפסידו אבל אי חזינן לדעתיה דעובד כוכבים שנוגע ביינו של ישראל כדי להכעיסו ולהפסידו ההוא שרי אפילו בשתיה [דכה"ג לא גזרו רבנן והיכא דזרק ליה העובד כוכבים החפץ לבור כדי להכעיס ואפילו אזיל מיניה כגון שתפס בו מותר בשתיה וכן איתא בתשובת רב היי בר נחשון גאון ובפסקי ריב"א וכן מוכח הסוגיא קרוב הדבר בעיני דאפי' אם נגע העובד כוכבים בידו להכעיס מותר בשתיה

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 12:53 am

נח, ב
זקן ירא שמים שסופו נהרג על קידוש ה'
תוס' [נח, ב ד"ה כדכתיב],
פעם אחת היה בורו של ישראל מלא יין ובא אנס אחד ונתן ידו לתוכו להכעיס והיה שם זקן אחד ירא שמים שסופו נהרג על קידוש השם בעו"ה ושמענו שלקח מן היין בכלי ושתה ממנו בפני האנס כדי שלא יהא רגיל לעשות כן לישראל אחר עכ"ל הר"י
.
יש להעיר, מה הוסיפו התוס' שאותו זקן יר"ש מת לבסוף על קידוש ה'.
ומן הסתם רבינו שמואל דוד שליט"א, יהנה מהערה זו, שראיתי שכבר עמדו בה המפרשים.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' מרץ 21, 2018 3:25 am

ההוא דאמר כתב:נח, ב
זקן ירא שמים שסופו נהרג על קידוש ה'
תוס' [נח, ב ד"ה כדכתיב],
פעם אחת היה בורו של ישראל מלא יין ובא אנס אחד ונתן ידו לתוכו להכעיס והיה שם זקן אחד ירא שמים שסופו נהרג על קידוש השם בעו"ה ושמענו שלקח מן היין בכלי ושתה ממנו בפני האנס כדי שלא יהא רגיל לעשות כן לישראל אחר עכ"ל הר"י
.
יש להעיר, מה הוסיפו התוס' שאותו זקן יר"ש מת לבסוף על קידוש ה'.
ומן הסתם רבינו שמואל דוד שליט"א, יהנה מהערה זו, שראיתי שכבר עמדו בה המפרשים.

יישר כח גדול. ועיין חתם סופר.

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ד' מרץ 21, 2018 4:59 am

שמואל דוד כתב: ועיין חתם סופר.

"וסופו נהרג על קדוש ה' רמזו לנו אילו היה ח"ו נכשל ביין נסך תקרובת לעבודה זרה לא היה זוכה להיות קרבן תמים לה' עולה על קדושתו ית"ש"

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 21, 2018 6:27 am

ההוא דאמר כתב:ס, ב סא, א
אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא
איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה
וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא בחמתו לא דחיישינן דלמא נגע:.
צ"ע, דהלא נגיעת נכרי ביין הינה איסור דרבנן, ואם כן מדוע לא נימא ספק דרבנן לקולא, ואם כן מדוע אוסרים את היין על פי חשש דילמא נגע, וצ"ע.

גזירת סתם יינם כוללת כל יין שיש חשש שמא ניסכוהו לע"ז,
דהא מדאורייתא מותר לשתות יין גויים, כמארז"ל גבי בנות מואב "ועדיין לא נאסר יין של גויים", ואינני יודע מתי גזרו עליו לראשונה (כתוב שהתירו לנחמיה לשתותו, ולכן נקרא התרשתא, וצריך חיפוש).

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 1:54 pm

עזריאל ברגר כתב:
ההוא דאמר כתב:ס, ב סא, א
אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא
איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה
וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא בחמתו לא דחיישינן דלמא נגע:.
צ"ע, דהלא נגיעת נכרי ביין הינה איסור דרבנן, ואם כן מדוע לא נימא ספק דרבנן לקולא, ואם כן מדוע אוסרים את היין על פי חשש דילמא נגע, וצ"ע.

גזירת סתם יינם כוללת כל יין שיש חשש שמא ניסכוהו לע"ז,
דהא מדאורייתא מותר לשתות יין גויים, כמארז"ל גבי בנות מואב "ועדיין לא נאסר יין של גויים", ואינני יודע מתי גזרו עליו לראשונה (כתוב שהתירו לנחמיה לשתותו, ולכן נקרא התרשתא, וצריך חיפוש).


עדיין לא הבנתי,
אם גם אתה סובר שגזירת סתם יינם היא מדרבנן, עדיין קשה מדוע לא נימא ספיקא דרבנן לקולא.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 4:16 pm

עוזרת בית נכרית שנגעה ביין שאינו חותם בתוך חותם
מעשה שהיה בביתנו, ישנם מספר בקבוקי יין שעשאם סבי זצ"ל, הבקבוקים אינם סגורים בחותם בתוך חותם, אלא בפקק רגיל בלבד,
באחד מערבי הפסח, על מנת לנקות היטב את הארון, הוציאה העוזרת הנוכרית את הבקבוקים בלא בקשת רשות, וניקתה את הארון.
וכאן מתעוררת שאלה הלכה למעשה, האם היין נאסר בהנאה או בשתייה, או שלא נאסר כלל, והאם יש צד להקל מכיון שיכולים בני הבית להיכנס אם כן אין היין נאסר.

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 21, 2018 7:14 pm

ההוא דאמר כתב:
עזריאל ברגר כתב:
ההוא דאמר כתב:ס, ב סא, א
אמאי אוסרים את היין מחשש נגיעה, והלא ספיקא דרבנן לקולא
איתיביה רב הונא לרב אשי נטל את החבית וזרקה בחמתו לבור זה היה מעשה בבית שאן והכשירו בחמתו אין שלא בחמתו לא התם דקאזיל מיניה ומיניה
וברש"י, דקאזיל מיניה ומיניה. שהולך ומתגלגל הכלי כל שעה ע"י שהוא מגלגלו ומורידו לבור הלכך שלא בחמתו לא דחיישינן דלמא נגע:.
צ"ע, דהלא נגיעת נכרי ביין הינה איסור דרבנן, ואם כן מדוע לא נימא ספק דרבנן לקולא, ואם כן מדוע אוסרים את היין על פי חשש דילמא נגע, וצ"ע.

גזירת סתם יינם כוללת כל יין שיש חשש שמא ניסכוהו לע"ז,
דהא מדאורייתא מותר לשתות יין גויים, כמארז"ל גבי בנות מואב "ועדיין לא נאסר יין של גויים", ואינני יודע מתי גזרו עליו לראשונה (כתוב שהתירו לנחמיה לשתותו, ולכן נקרא התרשתא, וצריך חיפוש).


עדיין לא הבנתי,
אם גם אתה סובר שגזירת סתם יינם היא מדרבנן, עדיין קשה מדוע לא נימא ספיקא דרבנן לקולא.

א. חכמים גזרו על הספק, למרות שמדאורייתא הוא מותר, והחמירו וגזרו אפילו על ספקות רחוקים.
ב. וכי איכא למ"ד שסתם יינם דאורייתא?!

עזריאל ברגר
הודעות: 9181
הצטרף: ג' אוקטובר 14, 2014 3:49 pm
מיקום: בת עין יע"א

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עזריאל ברגר » ד' מרץ 21, 2018 7:15 pm

ההוא דאמר כתב:עוזרת בית נכרית שנגעה ביין שאינו חותם בתוך חותם
מעשה שהיה בביתנו, ישנם מספר בקבוקי יין שעשאם סבי זצ"ל, הבקבוקים אינם סגורים בחותם בתוך חותם, אלא בפקק רגיל בלבד,
באחד מערבי הפסח, על מנת לנקות היטב את הארון, הוציאה העוזרת הנוכרית את הבקבוקים בלא בקשת רשות, וניקתה את הארון.
וכאן מתעוררת שאלה הלכה למעשה, האם היין נאסר בהנאה או בשתייה, או שלא נאסר כלל, והאם יש צד להקל מכיון שיכולים בני הבית להיכנס אם כן אין היין נאסר.

א. מומלץ ללמוד את ספרי הפוסקים, ואין כאן המקום לשאול שאלות של הלכה למעשה.
ב. למיטב זכרוני - עצם הנגיעה אינה אוסרת, אלא שיש לברר האם ברור שהיא לא פתחה את הפקק. ולמעשה יש לשאול רב מורה הוראה.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 8:59 pm

עזריאל ברגר כתב:[עדיין לא הבנתי,
אם גם אתה סובר שגזירת סתם יינם היא מדרבנן, עדיין קשה מדוע לא נימא ספיקא דרבנן לקולא.

א. חכמים גזרו על הספק, למרות שמדאורייתא הוא מותר, והחמירו וגזרו אפילו על ספקות רחוקים.
ב. וכי איכא למ"ד שסתם יינם דאורייתא?![/quote]

יישר כח על כל התגובות הנפלאות,
התעוררתי בעקבות דבריכם, שיש הבדל בין ספק דרבנן רגיל, לבין גזירה דרבנן שהינה הרחבה של האיסור מה"ת, כגון יין נסך הרחבה של איסור ע"ז, ובזה יתכן שספק להחמיר, דאל"כ, מה שחז"ל גזרו זהו על נגיעה וודאית, ומהיכי תיתי שיגזרו על ספק נגיעה.
ב. פשוט וברור, שסתם יינם זה מדרבנן. כוונתי היתה רק לחדד את ההשגה.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 21, 2018 9:01 pm

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב: ועיין חתם סופר.

"וסופו נהרג על קדוש ה' רמזו לנו אילו היה ח"ו נכשל ביין נסך תקרובת לעבודה זרה לא היה זוכה להיות קרבן תמים לה' עולה על קדושתו ית"ש"


ברכות מאליפות, להרב שמואל דוד והרב בקרו טלה.
הסתפקתי בכוונת החת"ס, האם דווקא אדם שנכשל בתקרובת ע"ז אינו יכול להיות קרבן אשה ראוי על קידוש ה'.
או דזהו דבר כללי, דאדם שהינו חוטא, אין לו את הזכות למות על קידוש ה' שאין כל בריה יכולה לעמוד במחיצתן.
ופשטות הדברים כצד הראשון.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 22, 2018 12:17 am

סד:
רש״י ד״ה הרי הוא כעובד כוכבים דכיון דלא מל חשוד הוא לכל התורה.
וקשה,הרי מבואר בגמרא שקיבל עליו לקיים כל המצות חוץ מאכילת נבילות וא״כ מהיכא תיתי שלא מל. ועוד קשה מדוע נקט מילה דוקא. וצריך עיון.

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » ה' מרץ 22, 2018 12:39 am

שמואל דוד כתב:סד:
רש״י ד״ה הרי הוא כעובד כוכבים דכיון דלא מל חשוד הוא לכל התורה.
וקשה,הרי מבואר בגמרא שקיבל עליו לקיים כל המצות חוץ מאכילת נבילות וא״כ מהיכא תיתי שלא מל. ועוד קשה מדוע נקט מילה דוקא. וצריך עיון.

עי' מה שכתב הגאון הר"מ אריק זצ"ל באמרי יושר בתשובתו לבעל הדובב מישרים בד"ה אבל עדיין פלא
ובסדר יעקב ציין לטל תורה [שיצא לאור לפני האמרי יושר] שם נשאר הגאון הנ"ל בצ"ע
ועי"ע בחידושי הגרמ"ז [זמבא] ב עמ' 189 מעמודי האוצר
קבצים מצורפים
טל תורה.pdf
(90.98 KiB) הורד 147 פעמים
אמרי יושר ח''ב.pdf
(117.47 KiB) הורד 131 פעמים
נערך לאחרונה על ידי בקרו טלה ב ה' מרץ 22, 2018 6:44 am, נערך 2 פעמים בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 22, 2018 1:39 am

ההוא דאמר כתב:עוזרת בית נכרית שנגעה ביין שאינו חותם בתוך חותם
מעשה שהיה בביתנו, ישנם מספר בקבוקי יין שעשאם סבי זצ"ל, הבקבוקים אינם סגורים בחותם בתוך חותם, אלא בפקק רגיל בלבד,
באחד מערבי הפסח, על מנת לנקות היטב את הארון, הוציאה העוזרת הנוכרית את הבקבוקים בלא בקשת רשות, וניקתה את הארון.
וכאן מתעוררת שאלה הלכה למעשה, האם היין נאסר בהנאה או בשתייה, או שלא נאסר כלל, והאם יש צד להקל מכיון שיכולים בני הבית להיכנס אם כן אין היין נאסר.


הורה לי מורה הוראה מובהק, כי כל זמן שלא מזגה הנכרית מהיין, היין מותר בהנאה [מצד נגיעת הנכרי], ואף שטלטלה את הבקבוקים, מכל מקום אין זה דרך ניסוך.
[ולהרב עזריאל, אין כוונתי להעלות נושאים להלכה למעשה, שזה כל אחד ישאל את רבו, אולם לפעמים מתוך מעשה, מתחדדים הצדדים יותר].

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ה' מרץ 22, 2018 1:44 am

סב, א
בגדרי קידושי כסף
רבותי שאלה מאתגרת, בחזרה לימי הישיבה.
תוד"ה בדמיהן, "וקשה בגופה נמי איכא שוה פרוטה בשלא כדרך הנאתן או באפרן כדתנן (תמורה דף לד.) כל הנשרפין אפרן מותר וי"ל כיון שכל זמן שהוא בעין אסור למכרו מן התורה כמו כן אסור לקדש בו אשה דהוי כמו (מכירה חשובה) ]חשובה כמכירה - גליון] ויש בו הנאה כשמקדש את האשה דגמרינן (קידושין דף ב.) קיחה קיחה משדה עפרון וזה לא דמי לקיחה דשדה עפרון שראוי לקנות בו חפץ או לשאר הנאות"
א. מהו שכתבו התוס' [לגי' הגליון] שקידושי אשה חשובה כמכירה, והלא ידועים דברי הר"ן בקידושין [ל, א] דאין האשה מקנה את עצמה לבעל, אלא רק מפקרת דעתה ורצונה ומשוי נפשה כדבר של הפקר, והבעל הוא הקונה, וא"כ לפום ריהטא אין זה מעשה מכירה.
ב. האם בסיומת דברי התוס', דבעינן כסף שיהא בו הנאה, האם נוכיח שהגדר בקידושי כסף יש בו תנאי שיהא כסף שיש בו הנאה. [וראה בחידושי מרן רי"ז הלוי, מכתבים סוה"ס, ששלל את הרעיון שכל קידושי כסף זהו קידושי הנאה, ומכל מקום נוכל להוכיח מדברי התוס' שיש תנאי של כסף שיש בו הנאה] וצ"ע.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 22, 2018 3:14 am

בקרו טלה כתב:
שמואל דוד כתב:סד:
רש״י ד״ה הרי הוא כעובד כוכבים דכיון דלא מל חשוד הוא לכל התורה.
וקשה,הרי מבואר בגמרא שקיבל עליו לקיים כל המצות חוץ מאכילת נבילות וא״כ מהיכא תיתי שלא מל. ועוד קשה מדוע נקט מילה דוקא. וצריך עיון.

עי' מה שכתב הגאון הר"מ אריק זצ"ל בתשובתו לבעל הדובב מישרים בד"ה אבל עדיין פלא
ובסדר יעקב ציין לטל תורה [שיצא לאור לפני האמרי יושר] שם נשאר הגאון הנ"ל בצ"ע
ועי"ע בחידושי הגרמ"ז [זמבא] ב עמ' 189 מעמודי האוצר

אלפי תודות !!!

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 22, 2018 5:29 pm

סה.
אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳
לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר,(אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות. וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ה' מרץ 22, 2018 10:04 pm

שמואל דוד כתב:סה.
אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳
לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר,(אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות. וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה.

ועיין במש״כ הרב ענבל שליט״א במאמר בעניין צניעות וז״ל ואוסיף עוד דוגמא, מהמעשה המובא בע"ז סה. "רבא אמטי ליה קורבנא לבר שישך ביום אידם.. אזל אשכחיה דיתיב עד צואריה בוורדא, וקיימן זונות ערומות קמיה, א"ל אית לכו כה"ג לעלמא דאתי". רבא בא לבקר את ידידו הפרסי ביום חגו, ומוצא אותו יושב במרחץ כשלפניו "זונות ערומות". ושם הוא מנהל איתו דו שיח ארוך
האם גם לנו היהודים יש תענוגות כאלו או לאו, ועל מצבו הפוליטי הכללי של בר ששך.
הגמרא והמפרשים לא נזעקו לשאול 'ומה עם איסור הסתכלות'? במקרה זה יש להניח שמדובר במראה שלכל הדעות גורם הרהור עבירה. אין בידי לקבוע מדוע הגמרא כאן עוברת בשתיקה, ואילו באותה המסכת, אינה עוברת בשתיקה על העובדה שרבי עקיבא "ראה" את אשת טורנוסרופוס (אולי על מעשי התנאים היו רגילים לדרוש ולחקור יותר). אך יש להניח שאין זה משום שהדברים אינם צורמים. ייתכן בהחלט שרבא הזדעזע, הסתובב, הוריד את בגדו על עיניו, והפגין את סלידתו. ייתכן שברגע כניסתו של רבא סימן בר ששך לבנות לוייתו להתחבא מפני כבוד האורח. ועוד אפשרויות רבות ושונות. אי אפשר להוציא הלכה מסיפור כזה. ובודאי לא לבטל הלכה.. (כשם שאיננו מוציאים הלכה ממעשה ר' יוסי בן יוקרת, שגרם לבתו למות, אחרי שראה
שאנשים נכשלים ומסתכלים ביפיה, תענית כג.). עכ״ל

ואגב עיין ספר עמק הלכה סימן כז ובספר גן נעול פרק ט
ועיין http://www.dafyomi.co.il/discuss_daf.ph ... daf=65&n=0

עקביה
הודעות: 3836
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עקביה » ו' מרץ 23, 2018 2:18 pm

שמואל דוד כתב:סה.
אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳
לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר,(אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות. וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה.

הם לא היו במרחץ. הרי רבא הלך אל ביתו של בר ששך. גם שליח המלך הנזכר בהמשך הגיע לשם, וודאי חיפש את בר ששך בביתו. גם לא מסתבר שבמרחץ ציבורי תתאפשר לו הפריווילגיה הזו. כנראה היה לו בבית כמן מקוה של מי ורדים.

לא כתוב שרבא הסתכל, וכמובן שלא הסתכל. ברגע שנכנס הוא לא ידע שעלול לראות שם משהו מעין זה, ולכן הבחין בכך, ומשם והלאה עצם את עיניו. בערך כמו שקרא לרשב"ג בקרן זוית (ע"ז כ:).
וראה כאן viewtopic.php?f=17&t=24384#p244348

עקביה
הודעות: 3836
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי עקביה » ו' מרץ 23, 2018 2:57 pm

עוד הערה.
כשרבא הבחין פעם במקרה, באופן מסוים, לרגע קט, בחומא, אלמנתו של אביי (כתובות סה.), זה השפיע עליו עד שהיה צריך תכף ומיד לנקוט בפעולה לתיקון המצב, ואילו כאן הוא עומד וממשיך לשוחח עם בר ששך בשלווה. מה פשר הדבר?
נ"ל שאצל גדולים אלה, מה שנתפס אצלם כמגעיל לא מפתה אותם.
דוגמא לדבר:
מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק טז
ואל תתמה על רבי צדוק שהרי רבי עקיבא גדול ממנו כשהלך לרומי אוכילו קורצא אצל הגמון אחד ושגר לו שתי נשים יפות רחצום וסכום וקשטום ככלות חתנים. והיו מתנפלות עליו כל הלילה זאת אומרת חזור אצלי וזאת אומרת חזור אצלי והיה יושב ביניהם ומרקק ולא פנה אליהן. [לשחרית] הלכו להן והקבילו פני ההגמון ואמרו לו שוה לנו המות משתתננו לאיש הזה. שלח וקרא לו א"ל ומפני מה לא עשית עם הנשים הללו כדרך שבני אדם עושים לנשים. לא יפות המה לא בנות אדם כמותך הן מי שברא אותך לא ברא אותן. אמר לו מה אעשה ריחן בא עלי מבשר נבלות וטרפות ושרצים:

הסיטואציה בה מצא רבא את בר ששך הייתה מגעילה, ולכן לא השפיעה עליו, משא"כ המקרה עם חומא.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 17500
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ו' מרץ 23, 2018 3:28 pm

לא הבנתי איפה כתוב שרבא ראה את הזונות. כתוב שהוא מצא אותו כשהוא יושב וזונות לפניו בהחלט יתכן שדפק בדלת ןאמרו לו הנה הוא יושב כאן במי ורדים וזונות לפניו אבל בר ששך יצא החוצה לדבר עם רבא. משא"כ באשת טורנסרפורוס כתוב שראה אותה ולכן הגמרא ממשיכה.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' מרץ 23, 2018 5:59 pm

עקביה כתב:
שמואל דוד כתב:סה.
אזל אשכחיה דיתיב כו׳ וקיימן זונות ערומות קמיה כו׳
לכאורה צריך לומר שרבא ובר שישך יצאו מן המרחץ כדי לדבר,(אולם לא משמע כן מלשון הגמרא) דאם לא כן תמוה שהרי יש איסור הסתכלות. וצריך עיון מדוע לא העירו המפרשים בזה.

הם לא היו במרחץ. הרי רבא הלך אל ביתו של בר ששך. גם שליח המלך הנזכר בהמשך הגיע לשם, וודאי חיפש את בר ששך בביתו. גם לא מסתבר שבמרחץ ציבורי תתאפשר לו הפריווילגיה הזו. כנראה היה לו בבית כמן מקוה של מי ורדים.

לא כתוב שרבא הסתכל, וכמובן שלא הסתכל. ברגע שנכנס הוא לא ידע שעלול לראות שם משהו מעין זה, ולכן הבחין בכך, ומשם והלאה עצם את עיניו. בערך כמו שקרא לרשב"ג בקרן זוית (ע"ז כ:).
וראה כאן http://forum.otzar.org/viewtopic.php?f= ... 84#p244348

יישר כח. עיין רש״י ד״ה בוורדא - מרחץ של ורדים. ועיין בספר ילקוט יהושע.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' מרץ 25, 2018 7:26 am

סה:
רש״י ד״ה מתני' ידיחם - במים, ואם היו מבוקעות אסורות. עכ״ל
ויש להעיר מה כוונת רש״י במש״כ במים. ומה בא לאפוקי. וביותר קשה מה כוונתו במה שסיים ואם היו כו׳ מדוע העתיק לשון מתניתין. וצריך עיון בזה.

בקרו טלה
הודעות: 3371
הצטרף: ה' יוני 26, 2014 5:23 pm

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי בקרו טלה » א' מרץ 25, 2018 7:46 am

שמואל דוד כתב:סה:
רש״י ד״ה מתני' ידיחם - במים, ואם היו מבוקעות אסורות. עכ״ל
ויש להעיר מה כוונת רש״י במש״כ במים. ומה בא לאפוקי. וביותר קשה מה כוונתו במה שסיים ואם היו כו׳ מדוע העתיק לשון מתניתין. וצריך עיון בזה.

עי' מה שכתב הגרש"ק בעבודת עבודה [ועי' עוד בזכרון סופרים]
קבצים מצורפים
עבודת עבודה.pdf
(101.24 KiB) הורד 107 פעמים

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' מרץ 26, 2018 2:32 am

סה, א
דברי היעב"ץ בענין עין לא ראתה
כתב בהגהות היעב"ץ [סה, א] דבר הטעון הבנה בכוונתו, ומכל מקום חיזוק נפלא יש בזה בעניין שמירת העיניים.
שם, מהכא עין לא ראתה כו', נ"ב כלומר שלא ראתה בעוה"ז כך מיראת אלהים, אלהים זולתך כלומר זולתך בלי בקשתך, זה אלקים יעשה למחכה לו, והוא עד"ש ביוסף ברכות כ', וש"מ עין שלא ראתה במה שאינו שלה כו'"

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' מרץ 26, 2018 3:24 am

סג, ב
בגדרי ערבות
רש"י הקדוש מאיר את עינינו, מהו יסוד המחייב של ערב, וז"ל,
מדין ערב. מההוא דינר דמחייב ערב לשלומי ואע"ג דלא מטי הנאה לידיה והאי נמי לא שנא אלמא אע"ג דלאו חנוני המקיפו הוא כי יהיב ליה לשלוחיה משתעבד ליה האי.

וכעין זה ברשב"ם [ב"ב קעג, ב], "
גמר ומשתעבד. בלב שלם ושליחותא דערב קא עביד מלוה כאילו הוא עצמו הלוה"
.
הרי שגדר המחייב של ערב זהו משום שליחות.
א. מה הדין במקום שנהיה ערב על הלוואת נכרי, ואין שליחות לעכו"ם.
ב. כה"ג בהלוואת חש"ו, דלית להו שליחות.
ג. מה הדין באומר שיזרוק סלע לים דכה"ג אין כאן שלוחו שקיבל בעבורו, [ובזה ידוע לי שנחלקו הרשב"א והריטב"א בפ"ק דקידושין].

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 26, 2018 4:49 am

סה.
רש״י ד״ה של אותו הדרך - אפילו הוא מהלך ג׳ ימים.
ויש לעיין מדוע כתב רש״י ג׳ ימים דוקא והול״ל כמה ימים. וצריך עיון קצת.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' מרץ 26, 2018 5:33 am

סו, א
האם דג טמא ודג טהור נחשבים כמין אחד?
מין במינו במשהו
מוכח בש"ך [יו"ד, קז, א] דכל סוגי הדגים הטהורים חשיבי כמין אחד. והרע"א שם מוכיח דאף דג טמא וטהור חשיבי כמין אחד, ואע"פ שפשוט שאין טעמם שוה ממש, וע"כ דלא בעינן אותו הטעם ממש אלא שיהא אותו סוג טעם, וכ"כ הפר"ח [צז, ז] והנו"ב תנינא [או"ח ס"ו] דשינוי קטן בטעם לא חשיב מין באינו מינו.
ועיין עוד בהאיר יוסף מה שביאר עפ"ז, הובאו דבריו בדרך ים בסוגיין.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' מרץ 26, 2018 6:04 am

סו, ב
האם ריח רע שאין לו עיקר, שייך לדין של ריחא מילתא
אביי אמר אסור ריחא מילתא היא, רבא אמר מותר ריחא לאו מילתא היא
התעוררתי לפום ריהטא להערה, דהנה, בגמ' ברכות [כה, א] איתא,
"בעו מיניה מרב ששת ריח רע שאין לו עיקר מהו, אמר להו אתו חזו הני ציפי דבי רב דהני גנו והני גרסי, וה"מ בדברי תורה אבל בק"ש לא".

אם כן, מסקנת הגמ' בברכות, שריח רע של אחרים שאין לו עיקר, אינו אוסר לד"ת.
וצריך תלמוד, האם נידון זה מישך שייך לנידון הגמ' דילן, האם ריחא מילתא או לאו.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ב' מרץ 26, 2018 6:08 pm

סח, ב
בגדר היתר דנטל"פ
נותן טעם לפגם מותר
התעוררתי לדון, ואני מציע זאת לראשונה לפני חו"ר הוגי הדף היומי,
האם מה שנותן טעם לפגם מותר, הגדר הוא שהאיסור הוא רק כשהוא בטעמו וממשותו, ואילו כאשר טעמו פגום אזי לא נאסר הדבר.
או דילמא, דגדר של איסור הינו חשיבות וזהו תוכן הביטול שמאבד הדבר מחשיבותו, ואם כן כאשר הדבר נוטל"פ, חסר בחשיבותו ושוב אינו אוסר.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' מרץ 26, 2018 7:02 pm

שמואל דוד כתב:סה.
רש״י ד״ה של אותו הדרך - אפילו הוא מהלך ג׳ ימים.
ויש לעיין מדוע כתב רש״י ג׳ ימים דוקא והול״ל כמה ימים. וצריך עיון קצת.

ראיתי שכן העיר בשיעורי משמר הלוי. וחכם אחד שליט״א ציין למסכת כתובות דף ס״א עיין שם.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מרץ 27, 2018 4:38 pm

סז.
רש״י ד״ה כל שטעמו - כדתניא והאוכל בבית והשוכב בבית אין לי אלא שוכב ואוכל כו׳
ויש לעיין מדוע בתחילה הקדים רש״י אכילה לשכיבה ואחר כך הקדים שכיבה לאכילה. ובאמת על התורת כהנים יש להקשות דהנה בפסוק כתיב והשוכב קודם ומדוע דרשו סיפיה דקרא קודם וצריך עיון בזה.
ועיין ברש״י ויקרא יד - מז וברא״ם שם. וע״ע במלבי״ם וגור אריה שם. ובאמת באדרת אליהו (הגר״א ז״ל ) יש גירסא אחרת בהברייתא עיין שם. וע״ע בקרבן אהרן (תו״כ) ובלבוש האורה וצדה לדרך. וצריך עיון בכל זה.

שמואל דוד
הודעות: 5465
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' מרץ 27, 2018 7:45 pm

סט.
רש״י ד״ה ונכנס למדינה ורחץ -במרחץ כו׳
צ״ע כוונת רש״י בזה. ומה איכפת לן איפה רחץ?

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' מרץ 27, 2018 8:26 pm

ההוא דאמר כתב:סח, ב
בגדר היתר דנטל"פ
נותן טעם לפגם מותר
התעוררתי לדון, ואני מציע זאת לראשונה לפני חו"ר הוגי הדף היומי,
האם מה שנותן טעם לפגם מותר, הגדר הוא שהאיסור הוא רק כשהוא בטעמו וממשותו, ואילו כאשר טעמו פגום אזי לא נאסר הדבר.
או דילמא, דגדר של איסור הינו חשיבות וזהו תוכן הביטול שמאבד הדבר מחשיבותו, ואם כן כאשר הדבר נוטל"פ, חסר בחשיבותו ושוב אינו אוסר.


שמעתי ממ"ד להוכיח, כי בפסח נטל"פ אסור, וכן אין דין ביטול ברוב. ולכאורה זהו מתאים כמו הנוסח הב', שהכל תליא בביטול החשיבות, ולהכי בפסח שאף בלא חשיבות נאסר, אם כן אין ביטול והוא הדין דנטל"פ אסור.
מאידך צ"ב, דהלא הגמ' לומדת זאת מפסוקים שנטל"פ מותר או אסור, ואם זהו סברא בחשיבות, מדוע צריך למילף ולמיסבר מקראי, וצ"ע.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ג' מרץ 27, 2018 8:28 pm

סח, ב
האם רב דורש טעמא דקרא?
ההוא עכברא דנפל לחביתא דשיכרא אסריה רב לההוא שיכרא אמרוה רבנן קמיה דרב ששת נימא קסבר נט"ל אסור אמר להו רב ששת בעלמא סבר רב נט"ל מותר והכא חידוש הוא דהא מימאס מאיס ובדילי אינשי מיניה ואפילו הכי אסריה רחמנא הלכך נט"ל נמי אסור.
ולכאורה תמוה, דהלא דבר זה נראה שהוא טעמא דקרא, ורק רבי שמעון דורש טעמא דקראי [שלהי ב"מ], וצ"ת.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

Re: מסכת עבודה זרה - הערות והארות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 28, 2018 9:44 am

סז, א
בגדרי אכילת פרס
אמר ר' אבהו אמר רבי יוחנן: כל שטעמו וממשו - אסור [ולוקין] עליו, וזהו כזית בכדי אכילת פרס.
יש לחקור, מהו הגדר בכדי אכילת פרס, האם פירושו שלאחר יותר מאכל"פ, אין זה אותה אכילה, ואין מצטרפת לאכילה קמייתא, אלא מוגדר הדבר כב' אכילות שונות. או דילמא, דאכילה הינה בכדי אכילת פרס, ויותר מאכילת פרס אין על זה שם אכילה. וצד נוסף יש להעמיד דיותר מכא"פ אין על כך תורת אכילה, כיון שאין זה דרך אכילה.
ולכאורה, יהיה נפק"מ במקום שפירר את האוכל לפירורים דקים ואוכל כל הזמן בלא הפסק באכילתם, ונמשכה אכילתו יותר מכדי אכילת פרס.
דאם נימא, שהפסק של אכילת פרס מחלק את האכילה לב' סעודות, הכא שאוכל כל הזמן פירורים בלא הפסק, היה צריך להיות שיצטרף, דהלא אין הפסק באכילתו שיתן לזה שם ב' אכילות.
ואולם אי נימא, דשם אכילה זהו רק בכא"פ, ולאחר יותר מאכל"פ, אין על כך שם אכילה, אם כן אף כה"ג שאוכל פירורים בלא הפסק, מכל מקום אין על כך שם אכילה, ואינו מצטרף.
ובאמת בנידון זה הכריע המ"ב [תריב, סק"ו], דאין מצטרף, וז"ל,
"אכל וחזר ואכל - וה"ה אם אוכל בלי הפסק אלא שפירר את האוכל לפירורים קטנים ואכלם ועי"ז נשתהא באכילתו הרבה ג"כ בעינן שיהא מתחלת אכילתו עד סופו רק כדי אכילת פרס".

ומקור המ"ב מרש"י יומא [פ' ע"ב] ורמב"ם פי' המשנה [פ"ג דכריתות] ופי' רגמ"ה,
ואם כן מוכח כצד השני.
אך עיין בשו"ת משנה הלכות [חלק יז סימן קסב] בתשובתו הרמתה להגרח"ק שליט"א,
"אלא דיש לדחות דהתם הטעם משום יתובי דעתיה וקים להו לרבנן דביותר משיעור אכילת פרס לא מיתבי דעתיה כדאי' בגמ' שם. ואכתי צ"ע בכל זה לפענ"ד".

אשמח להיוודע ולהיגלות דברים נוספים בזה
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ד' מרץ 28, 2018 10:05 am, נערך פעם 1 בסך הכל.

ההוא דאמר
הודעות: 1461
הצטרף: ד' נובמבר 29, 2017 4:09 am

רוב גנבי ישראל - הכיצד? - עבודה זרה ע.

הודעהעל ידי ההוא דאמר » ד' מרץ 28, 2018 9:45 am

ע, א
רוב גנבי ישראל - הכיצד?
יש להבין, היאך עם סגולה שהתעטר בעטרת נזר תפארת ראש לעמים, שייך שדוקא רוב הגנבים יהיו מעם קדוש.
נערך לאחרונה על ידי ההוא דאמר ב ה' מרץ 29, 2018 11:28 pm, נערך 2 פעמים בסך הכל.


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים