תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
שייף נפיק
הודעות: 833
הצטרף: ה' יוני 22, 2017 10:11 am

תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי שייף נפיק » ש' ינואר 20, 2018 11:45 pm

"א"ר אבא בריה דר' חייא בר אבא ... אלא הכי אמר ר' חייא בר אבא"
בפשטות משמע שר' אבא אומר כן, וצ"ב איך מזכיר אביו בשמו, ולא אומר הכי אמר אבא.

קאצ'קלה
הודעות: 1107
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי קאצ'קלה » א' ינואר 21, 2018 7:27 am

שייף נפיק כתב:"א"ר אבא בריה דר' חייא בר אבא ... אלא הכי אמר ר' חייא בר אבא"
בפשטות משמע שר' אבא אומר כן, וצ"ב איך מזכיר אביו בשמו, ולא אומר הכי אמר אבא.

בספר תולדת יעקב, ביאליסטוק תקס"ו, לברכות ה ע"א, מוכיח מלשון דומה ("אמר להו ר' אבא בריה דר' חייא בר אבא, הכי אמר ר' חייא בר אבא אמר ר' יוחנן...") ששני ר' חייא בר אבא היו, ור' אבא ברחב"א לא אמר בשם אביו אלא בשם רחב"א אחר.
אולם רבי ישעיה ברלין הגיה בברכות שם "הכי אמר אבא אמר ר' יוחנן". [בעל דק"ס בברכות שם אות כ, השתבש בהבנת דברי הגרי"ב.]
אבל הרב משכיל לאיתן ביד אברהם ליו"ד סי' רמב סעיף טו חולק עליהם, ומסתייע מכאן שמותר להזכיר שם האב שלא בפניו אם מקדימים לו תואר 'רבי'.
[גם לענ"ד אי אפשר לקבל את דברי הרב תולדת יעקב, כי אין לברוא רחב"א נוסף (שהיה גם כן תלמיד לר' יוחנן), על סמך הערה זו.]

עבד הזמן
הודעות: 278
הצטרף: ה' דצמבר 14, 2017 12:13 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי עבד הזמן » ב' ינואר 22, 2018 8:29 pm

כעין זה מעילה יז,ב אמר ר"ש אילו היה יוחאי אבא קיים.

אותה אבקש
הודעות: 226
הצטרף: ג' אוקטובר 17, 2017 10:15 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי אותה אבקש » ה' פברואר 22, 2018 8:21 pm

בית נתן ד"ה חנינא:
http://www.otzar.org/wotzar/book.aspx?1 ... P0010R.LST

אור זרוע לצדיק לרבינו צדוק הכהן הלכות ממרים פ"ו ה"ג:

היה שם אביו או שם רבו כשם אחרים משנה את שמם כו'. כתב מרן בכסף משנה צריך עיון מהיכן מוצאו ע"כ ואני אומר שהוציא כן מדברי הגאונים שהביא בערוך ערך אביי וזה לשונו דאביי בר אחוה דרבה בר נחמני הוה ותלמידיה וכיון דהוה שמו נחמני כשם דרבה לא הוה קרי לי' כל שעתא נחמני בשם אביו אלא הוי קרי לי' אביי בלשון ארמית כאדם שקורא אבי וסליק לי' אביי וכיון שהי' מן האבות והגדולים קרויה רבנן הכי עכ"ל וקשה באמת למה לא רצה לקרות בשם אביו אלא ודאי דכשאחרים שמם כשם רבו משנה את שמם לכך שינה את שמו אביי וכן ראיתי להרב באר שבע סוף הוריות כתב שהערוך סובר כדעת רבינו וכבר ידוע שרבינו ליקט גם מספרי הגאונים דינים רבים וא"כ הוציא דין וה מדברי הגאונים ומה שכתב רבינו ויראה לי כו' נראה שהוציא כן מברכות דף ה דאמר ר' חייא ברי' דר' חייא בר אבא אמר ר' חייא בר אבא כו' הרי שבריה דר' חייא בר אבא היה קוראו בשמו ר' הייא בר אבא וקשה היכי עביר הכי הא אסור לקרות לאביו בשמו וע"כ צריך לומר דתרי ר' חייא בר אבא הוו ור' חייא אינו שם פלא וא"כ יש לומר שהוא אמר משמו דר' חייא בר אבא השני שאינו אביו וכיון שר' חייא אינו שם פלא מותר לקרותו בשם זה ושפיר הוכיח רבינו דינו לחלק בין שם פלא ומצאתי להגאון המנוח מ' ישעי' פיק ז"ל כתב שיתכן אמר ר' אבא ולא ר' חייא בר אבא ולפענ"ד נראה לקיים גירסא הישנה וכמו שכתבתי ועיין ברש"י פרק השולח דף ל"ד ב' ב' כתב וזה לשונו נראה בעיני דעל שם שרבה בר נחמני גידל אביי בביתו ולמדו תורה שהי' יתום השיאו את שם אביו נחמני רבה סתם הוא רבה בר נחמני ע"כ ונראה דאינו חולק על דעת רבינו אלא שסובר דנחמני לא היה שם פלא ולכך השיאו את שם אביו נחמני רכיון ראינו שם פלא מותר לקרותו ודלא כהרב באר שבע שם שכתב שרש"י ז"ל אינו סובר כרעת רבינו ולפענ"ד נראה כמו שכתבתי.

קראקובער
הודעות: 1952
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי קראקובער » ה' פברואר 22, 2018 8:30 pm

קאצ'קלה כתב:אבל הרב משכיל לאיתן ביד אברהם ליו"ד סי' רמב סעיף טו חולק עליהם, ומסתייע מכאן שמותר להזכיר שם האב שלא בפניו אם מקדימים לו תואר 'רבי'.

מביאים ראיה גם משבת קטו: אבא חלפתא ובגליון הש"ס במקום כבר העיר על זה.

קאצ'קלה
הודעות: 1107
הצטרף: ג' נובמבר 20, 2012 8:26 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי קאצ'קלה » ו' פברואר 23, 2018 4:50 pm

הרבה יש להוסיף לסוגיא זו, ואביא כאן מה שכתב הרב נחמד למראה חלק א דף פא ע"א, על השאלה האם ר' יהושע בן קרחה היה בנו של ר' עקיבא:
מה שהקשה במה שאמר ר' יהושע בן קרחה בסנהדרין "זה ר' עקיבא", ולא אמר "זה אבא וחביריו" כו', לעניות דעתי הא נמי לא קשיא, והוא, דאפשר לומר דר' יהושע בן קרחה כשאמר זה כבר אמר "זה אבא וחביריו" כדינו, אלא דהמסדר התלמוד לא ביארו.

וביצחק ירנן (ר"ח כהנא) דף יא ע"א:
מיהו מצינו דוגמא לזה בתוספתא (תרומות פרק ז' הי"ח), אמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה מעשה שהלך ר' יוחנן בן ברוקה. ולא אמר מעשה שהלך אבא.

והערתי עליו בגליון: "אבל בירושלמי תרומות פ"ח ה"ג הועתק מתוספתא: רבי יוחנן בן ברוקא אבא. וראה עוד: שלמת חיים מהדורת ירושלים תשסז, יו"ד סי' סז-סט".

סייג לחכמה
הודעות: 107
הצטרף: ג' מאי 31, 2016 6:16 pm

Re: תענית יד ב' - הזכרת אביו בשמו?

הודעהעל ידי סייג לחכמה » ו' פברואר 23, 2018 5:18 pm

כעי"ז במס' בבא בתרא דף נ"ו: א"ר יוסי כשהלך אבא חלפתא


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: ההוא דאמר ו־ 4 אורחים