עמוד 2 מתוך 2

Re: הערות מסכת הוריות

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 3:38 am
על ידי שמואל דוד
מבני עליה כתב:
שמואל דוד כתב:ו.
קרבן של דורו של צדקיהו

לא הבנתי כל השקלא וטריא של הגמרא. הרי בהדיא מבואר בהפסוקים שרובם לא מתו וא״כ מה ההוה אמינא שכולן/רובן מתו.

איפה ?

למדת כל הסוגיא?

Re: הערות מסכת הוריות

פורסם: ה' אוקטובר 11, 2018 9:02 pm
על ידי מבני עליה
ב"ה למדתי. לא כתוב שרובם חיו אלא שרוב הנמצאים עתה היו מאלה שהיו אז, שזה כל מה שמוכח מהא דהיה קול הבכי גדול מקול השמחה. ובאמת חידוש גדול הוא דיחשב בגלל זה כאילו לא מתו רוב בעליה, אך הוא מפורש ברש"י "שמע מינה דרובא הוו אותן דבוכין והוי כחטאת שרוב בעליה קיימין ומשום הכי קרבה".
(ויש לבאר כנראה דכלפי קרבן הציבור דיינינן הציבור הקיים השתא שהוא הציבור ועדיין צ"ב רב)