עמוד 1 מתוך 1

קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 10:38 pm
על ידי נוטר הכרמים
בורר / סוחט / דש / טוחן / מבשל

מפרי עמלי בחסד השי"ת בחודש האחרון,
אדברה נגד מלכים ולא אבוש,

ויהיו הדברים לעי"נ מו"ר זצוק"ל הכ"מ שדבריו נידונו ונתלבנו בין בתריו.

Re: קונטרס בגדרי מלאכת בורר / להורדה

פורסם: ה' נובמבר 08, 2018 11:25 pm
על ידי אפרים זלמן
ייש"כ!

Re: קונטרס בגדרי איסור סוחט / להורדה

פורסם: ב' דצמבר 10, 2018 8:08 pm
על ידי נוטר הכרמים
כמעשהו בראשון, מפרי עמלי בחסד השי"ת בחודש האחרון, על איסור סוחט.

תוכן מפורט בסוף הקונטרס.

Re: בענין מלאכת דש / להורדה

פורסם: ד' דצמבר 12, 2018 8:19 am
על ידי נוטר הכרמים
זכיתי לסכם אמש.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש - להורדה

פורסם: ב' דצמבר 17, 2018 9:10 pm
על ידי נוטר הכרמים
אומר הבא מן החדש בס"ד

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ד' דצמבר 19, 2018 11:45 pm
על ידי נוטר הכרמים
למרות שהביקוש יורד מקונטרס לקונטרס, אני על משמרתי אעמודה ולא אמנע בר מפרי עמלי יומם ולילה. וכעת אעלה מחדש הקונטרס על מלאכת טוחן מלא בהערות חדשות ובתיקונים משמעותיים.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 2:28 am
על ידי לענין
נוטר הכרמים כתב:למרות שהביקוש יורד מקונטרס לקונטרס, אני על משמרתי אעמודה ולא אמנע בר מפרי עמלי יומם ולילה. וכעת אעלה מחדש הקונטרס על מלאכת טוחן מלא בהערות חדשות ובתיקונים משמעותיים.


חלילה!
קצב הקריאה שלנו איטי יותר מקצב הכתיבה שלך...

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 12:01 pm
על ידי חיים סגל
נוטר הכרמים כתב:למרות שהביקוש יורד מקונטרס לקונטרס, אני על משמרתי אעמודה ולא אמנע בר מפרי עמלי יומם ולילה. וכעת אעלה מחדש הקונטרס על מלאכת טוחן מלא בהערות חדשות ובתיקונים משמעותיים.

כתבת:
ובשולחן ערוך הרב ביאר בטעמא דמילתא שיהיה אסור לחתכם בסכין אפילו לאכול לאלתר,
משום שאין דרך לאכלם אלא ע"י תערובת. והדברים סתומים

מצאתי בכתבי שכתבתי בכוונתו כך:
יש להבין בדעת הרשב"א בטעם ההיתר בחיתוך לאלתר הוא משום שרק מכינו לאכילה בכך, ומה לי שחותכו בשיניו, מה לי שחותכו בסכין קודם הכנסתו לפיו [וכן ביאר בבן איש חי, וע"ע באג"ט], ולפי"ז יש להבין שדווקא באוכל שהחיתוך בסכין דומה לחיתוך בשיניו נאמר היתר זה, אך תבלין שחיתוכו הוא לא כדי להקל לאכלו, שלא יצטרך לחתכו בשיניו, אלא החיתוך הוא מכשירו שיוכל לתבל בו הקדירה, ממילא לא נאמר בו היתר זה.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 12:06 pm
על ידי חיים סגל
כהמשך להודעה הקודמת:
התקשתי בהא דשנינו במשנה [שבת קלג] שמי שלא שחק מע"ש כמון לצורך המילה ילעסנו בפיו, ותמהתי, דהלא לדעת הרשב"א כל לאלתר אין זה בכלל טוחן וכמו בבורר, ולענין בורר פשוט שההיתר דלאלתר הוא לא רק לצורך אכילה, אלא גם לצורך שימוש אחר מיידי, וא"כ גם לענין טוחן לכאורה כן הוא, וא"כ מדוע הצריכו לטחון הכמון בשינוי, והלא יכול לטחון כדרכו בסכין וכדו' [אמנם בכלי המיוחד לטחינה אסור, עיי"ש בביה"ל ד"ה מידי], כיון שמיד אחר הטחינה משתמש בו לצורך המילה.
ואמנם המשנ"ב [עפ"י הב"ח והגר"א] מבאר דמיירי קודם המילה, ודלא כרוב הראשונים דמיירי אחר המילה, אך לכאורה גם סמוך למילה ממש הוי כלאלתר כמו קודם סעודה.
ובהכרח י"ל שלענין טוחן ההיתר הוא דווקא משום שהוא עושה את הפעולה שעושות השיניים, וממילא אין היתר זה אלא לצורך אכילה ולא לשימושים אחרים לאלתר. משא"כ בורר ההיתר בנוי על 'דרך אכילה' ולא 'דרך מלאכה' וזה שייך בכל שימוש מיידי.
ואמנם לשון הרשב"א לא משמע כן, אלא משמע שהענין הוא ממש כמו בבורר, ולא הזכיר כלל הא דעושה מה שהשיניים עושות, וצ"ע.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 8:17 pm
על ידי נוטר הכרמים
חיים סגל כתב:
נוטר הכרמים כתב:למרות שהביקוש יורד מקונטרס לקונטרס, אני על משמרתי אעמודה ולא אמנע בר מפרי עמלי יומם ולילה. וכעת אעלה מחדש הקונטרס על מלאכת טוחן מלא בהערות חדשות ובתיקונים משמעותיים.

כתבת:
ובשולחן ערוך הרב ביאר בטעמא דמילתא שיהיה אסור לחתכם בסכין אפילו לאכול לאלתר,
משום שאין דרך לאכלם אלא ע"י תערובת. והדברים סתומים

מצאתי בכתבי שכתבתי בכוונתו כך:
יש להבין בדעת הרשב"א בטעם ההיתר בחיתוך לאלתר הוא משום שרק מכינו לאכילה בכך, ומה לי שחותכו בשיניו, מה לי שחותכו בסכין קודם הכנסתו לפיו [וכן ביאר בבן איש חי, וע"ע באג"ט], ולפי"ז יש להבין שדווקא באוכל שהחיתוך בסכין דומה לחיתוך בשיניו נאמר היתר זה, אך תבלין שחיתוכו הוא לא כדי להקל לאכלו, שלא יצטרך לחתכו בשיניו, אלא החיתוך הוא מכשירו שיוכל לתבל בו הקדירה, ממילא לא נאמר בו היתר זה.

כבר ראיתי שיש המשדכים את דברי הבא"ח עם המילים של הגר"ז, [דברי הבא"ח הובאו באחת ההערות], לענ"ד כוונה זו 'סתומה' בדברי הגר"ז.
חיים סגל כתב:כהמשך להודעה הקודמת:
התקשתי בהא דשנינו במשנה [שבת קלג] שמי שלא שחק מע"ש כמון לצורך המילה ילעסנו בפיו, ותמהתי, דהלא לדעת הרשב"א כל לאלתר אין זה בכלל טוחן וכמו בבורר, ולענין בורר פשוט שההיתר דלאלתר הוא לא רק לצורך אכילה, אלא גם לצורך שימוש אחר מיידי, וא"כ גם לענין טוחן לכאורה כן הוא, וא"כ מדוע הצריכו לטחון הכמון בשינוי, והלא יכול לטחון כדרכו בסכין וכדו' [אמנם בכלי המיוחד לטחינה אסור, עיי"ש בביה"ל ד"ה מידי], כיון שמיד אחר הטחינה משתמש בו לצורך המילה.
ואמנם המשנ"ב [עפ"י הב"ח והגר"א] מבאר דמיירי קודם המילה, ודלא כרוב הראשונים דמיירי אחר המילה, אך לכאורה גם סמוך למילה ממש הוי כלאלתר כמו קודם סעודה.
ובהכרח י"ל שלענין טוחן ההיתר הוא דווקא משום שהוא עושה את הפעולה שעושות השיניים, וממילא אין היתר זה אלא לצורך אכילה ולא לשימושים אחרים לאלתר. משא"כ בורר ההיתר בנוי על 'דרך אכילה' ולא 'דרך מלאכה' וזה שייך בכל שימוש מיידי.
ואמנם לשון הרשב"א לא משמע כן, אלא משמע שהענין הוא ממש כמו בבורר, ולא הזכיר כלל הא דעושה מה שהשיניים עושות, וצ"ע.
הארה מענינת מאוד אך הפתרון המוצע אינו מתקבל למעיין בדברי הרשב"א שמדבר להדיא גם על לפורר לחם לפני תרנגולים.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 10:01 pm
על ידי חיים סגל
נוטר הכרמים כתב:
חיים סגל כתב:כהמשך להודעה הקודמת:
התקשתי בהא דשנינו במשנה [שבת קלג] שמי שלא שחק מע"ש כמון לצורך המילה ילעסנו בפיו, ותמהתי, דהלא לדעת הרשב"א כל לאלתר אין זה בכלל טוחן וכמו בבורר, ולענין בורר פשוט שההיתר דלאלתר הוא לא רק לצורך אכילה, אלא גם לצורך שימוש אחר מיידי, וא"כ גם לענין טוחן לכאורה כן הוא, וא"כ מדוע הצריכו לטחון הכמון בשינוי, והלא יכול לטחון כדרכו בסכין וכדו' [אמנם בכלי המיוחד לטחינה אסור, עיי"ש בביה"ל ד"ה מידי], כיון שמיד אחר הטחינה משתמש בו לצורך המילה.
ואמנם המשנ"ב [עפ"י הב"ח והגר"א] מבאר דמיירי קודם המילה, ודלא כרוב הראשונים דמיירי אחר המילה, אך לכאורה גם סמוך למילה ממש הוי כלאלתר כמו קודם סעודה.
ובהכרח י"ל שלענין טוחן ההיתר הוא דווקא משום שהוא עושה את הפעולה שעושות השיניים, וממילא אין היתר זה אלא לצורך אכילה ולא לשימושים אחרים לאלתר. משא"כ בורר ההיתר בנוי על 'דרך אכילה' ולא 'דרך מלאכה' וזה שייך בכל שימוש מיידי.
ואמנם לשון הרשב"א לא משמע כן, אלא משמע שהענין הוא ממש כמו בבורר, ולא הזכיר כלל הא דעושה מה שהשיניים עושות, וצ"ע.
הארה מענינת מאוד אך הפתרון המוצע אינו מתקבל למעיין בדברי הרשב"א שמדבר להדיא גם על לפורר לחם לפני תרנגולים.

עיינתי שוב בכתבי, ואכן כך הערתי שם בהמשך הדברים:
אמנם הלא מבואר בראשונים [הובא במשנ"ב שם סקמ"ד] שהיתר דלאלתר בטוחן הוא גם במניח לפני התרנגולים לאכול לאלתר, ושם לא שייך הסבר זה, שהרי מה שיטחנו התרנגולים בשיניהם אין זו מלאכה כלל של האדם. וצ"ע אם כן מדוע לא הוזכר היתר זה דלאלתר כאן בכמון

אך כעת ניחמתי, שיתכן שגם בזה אמנם אין לעיסתם פעולה של האדם, אך למעשה דרך אכילתם של התרנגולים תהא דרך לעיסה וטחינה של האוכל, וממילא מה שטוחן האדם קודם לכן הרי הוא כחלק ממעשה האכילה של התרנגולים ולא 'מלאכה', משא"כ בכמון לא שייך זאת.
ויש להוסיף, שהנה המג"א [סקי"ב] כתב שלעיסה בשיניים נחשבת לטחינה בשינוי [ולא שאינה נחשבת לטחינה כלל], ואסורה מדרבנן [ורק לצורך מילה הותרה, וצ"ע מדוע באמת הותרה, בשונה משאר מכשירי מילה שהעמידו חכמים דבריהם במקום כרת, ועיין ביאור הגר"א יו"ד סי' רס"ו שביאר שבאמת כל שבות בשינוי מותר במכשירי מילה כשם שהותרה אמירה לעכו"ם, ואכמ"ל], והמשנ"ב [סקל"ו] העתיקו והוסיף בזה דברים וז"ל:
דבר שאינו חפץ לאכלו ולטועמו ולא להאכילו לתינוק אסור ללעסו בשיניו כדי לשחקו משום טחינה...

הרי שגם כשמאכיל לתינוק מותר ללעוס, ומדוע?
לכאורה היינו מפני שאז הוא לאלתר [ואף שהמשנ"ב להלן החמיר למעשה לענין היתר ד'לאלתר', צ"ל שלענין טחינה בשינוי האסורה רק מדרבנן אין להחמיר], ואעפ"כ לשאר שימושים מלבד להאכיל לתינוק - אסור לעשות כן, שרק בזה הלעיסה של התינוק מתחברת ללעיסה של האב ומעשה אכילה אחד הוא, וא"כ לא רחוק לומר שכך הוא גם בטוחן להאכיל לתרנגולים.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' דצמבר 20, 2018 11:42 pm
על ידי נוטר הכרמים
ההסבר לשייך את טחינת האדם לדרך אכילה של התרנגולים מצד שהינם לועסים לא נראית לי, זה אמנם דרך אכילה והאכלה, ומכאן ההיתר של לאלתר, שנאמר גם במלאכת בורר גם כלפי נתינה לפני אחרים, וכמו שמביא הרשב"א, אבל לא קשור לפעולת לעיסת התרנגולים.

הדין של המג"א האוסר לעיסה שאינה לצורך הוא מחודש מאוד, ועמדו עליו הפוסקים, כי הרי לכאורה לא נתקן כלום בלעיסה כזו, ויש בזה כמה צדדים. בכל מקרה, ההיתר ללעוס לצורך התינוק הוא פשוט ומובן, וכנ"ל, שזהו דרך האכלה, ובכלל היתר לאלתר, ופשוט.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ו' דצמבר 21, 2018 9:20 am
על ידי חיים סגל
נוטר הכרמים כתב:ההסבר לשייך את טחינת האדם לדרך אכילה של התרנגולים מצד שהינם לועסים לא נראית לי, זה אמנם דרך אכילה והאכלה, ומכאן ההיתר של לאלתר, שנאמר גם במלאכת בורר גם כלפי נתינה לפני אחרים, וכמו שמביא הרשב"א, אבל לא קשור לפעולת לעיסת התרנגולים.

הדין של המג"א האוסר לעיסה שאינה לצורך הוא מחודש מאוד, ועמדו עליו הפוסקים, כי הרי לכאורה לא נתקן כלום בלעיסה כזו, ויש בזה כמה צדדים. בכל מקרה, ההיתר ללעוס לצורך התינוק הוא פשוט ומובן, וכנ"ל, שזהו דרך האכלה, ובכלל היתר לאלתר, ופשוט.

אשמח למ"מ, כי לא מצאתי לע"ע

ספר "שם עולם" על מלאכות שבת - להורדה

פורסם: ב' דצמבר 31, 2018 8:47 pm
על ידי נוטר הכרמים
ליקטתי הקונטרסים בתוספת של הגהות והשלמות, ועם קונטרס מן החדש בענין מלאכת לש לכדי קובץ אחד, ובשם ספר 'שם עולם' יקרא.

הודו לד' כי טוב.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ג' ינואר 01, 2019 2:12 am
על ידי נהר שלום
ייש"כ.
בעמ' 139 כתוב ‫כאב מלאכה של דש, צ"ל לש
ולגוף העניין ראה עוד בלשון השו"ע (סי' שמ, יב) הנותן זרע פשתן או שומשמין וכיוצא בהם במים חייב משום לש מפני שמתערבים ונתלים זה בזה
אולם הרמב"ם והשו"ע קאי אליבא דריב"י.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' ינואר 31, 2019 9:32 pm
על ידי נוטר הכרמים
היות ושבשפלנו זכר לנו, כי לעולם חסדו, ושמעתי תגובות על המועלה כאן, הריני להעלות קובץ נוסף מפרי עמלי המשותף עם ידידיי בכולל, (וכמעשהו עתה כן גם בקודמים), חלק ראשון של מלאכת מבשל, ובתוכו גם כמה מילי מעלייתא ממו"ר זצוק"ל.

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ש' פברואר 02, 2019 10:26 pm
על ידי פלוריש
טוב שתוכן העניינים עבר להתחלה, זה עוזר בקריאה

Re: קונטרסים בגדרי מלאכת בורר / סוחט / דש / טוחן - להורדה

פורסם: ה' פברואר 07, 2019 8:21 pm
על ידי נוטר הכרמים
מבשל ח"ב. גזירת הפשר והמסתעף / בישול לאיבוד.

בח"ג אי"ה, כלי ראשון וכלי שני

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: ד' פברואר 27, 2019 8:29 am
על ידי נוטר הכרמים
סיימנו זה עתה בכולל לאחר עמל ויגיעה רבה את מלאכת מבשל. מצורף בזה קובץ הכולל את כל מה שנכתב בדרך לימוד הסוגיא, גם מה שכבר הועלה כאן, עם תוספות בכל החלקים.

בשל המורכבות של המלאכה, ובהעדר הדרכה מוצלחת דיה, הלימוד לא היה מספיק מסודר, ובהתאם לכך, גם הכתיבה. ולמרות הכל יש כאן המון דברים חדשים, הערות ובירורים.

יה"ר דאימא מילתא דתתקבל, ואזכה גם לשנות הסוגיות בס"ד ולהעמידם בקרן אורה.

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: ה' פברואר 28, 2019 5:20 pm
על ידי היא שיחתי
יש אפשרות להכל בפידיאף מאוחד?

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: ה' פברואר 28, 2019 7:27 pm
על ידי נוטר הכרמים
היא שיחתי כתב:יש אפשרות להכל בפידיאף מאוחד?

הקובץ האחרון כולל את כל מה שכ' בס"ד על מלאכת מבשל, ואילו הקובץ הנושא את השם 'שם עולם' כולל את שאר המלאכות.

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: א' מרץ 24, 2019 7:34 pm
על ידי נוטר הכרמים
אומר הבא מן החדש בס"ד על מלאכות כותב ומוחק.
אנא נפשי כתבית יהבית.

Re: קונטרסים בגדרי ל"ט מלאכות - להורדה

פורסם: ה' אפריל 04, 2019 8:14 pm
על ידי נוטר הכרמים
מלאכת קושר ומתיר

נידונים הלכתיים רבים וחידושים גדולים ועצומים בס"ד