מפרשי האוצר - גירסת נסיון
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
.השוחט
הודעות: 301
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות, סיכום לדף ו

הודעהעל ידי .השוחט » ו' יולי 26, 2019 11:42 am

ו.

להקדיש תמימים לבדק הבית – אסור מקרא דנדבה תעשה אותו.
המקדיש – מה שעשה עשוי. לאביי דמהני, לרבא מהיקישא לבעלי מומין למזבח.

לגזול – אסור מקרא דלא תגזול.
הגוזל עצים ועשאן כלים וכדו' – תנן דקנה הכלים בשינוי ומשלם דמים.
הא דקנה, לאביי משום דמהני, לרבא מקרא דאשר גזל (ולאביי האי קרא לגזל אביו).
(וצ"ל דאף לאביי דמהני, מ"מ מהני רק לענין שלא להחזירו כמות שהוא כששינה, אבל לא לעכב ממון חבירו בידו וליפטר לגמרי ואף כשלא שינה).
ולהלן הביאו בזה פלוגתא דתנאי אי שינוי קונה (ויתכן למסק' דלרבא באמת לא קני, עי"ש).
הגוזל ונשבע – מוסיף חומש. נשבע על גזל אביו שבידו - אין מוסיף חומש.

למשכנו בעל כרחו מתוך ביתו – אסור (לא תבוא וגו'). ומותר רק ע"י שליח ב"ד.
משכנו אפילו שלא כדין – קנה המשכון, אלא דחייב להשיבו כבסמוך.
כסות יום או מחרישה – מחזירה ללוה כל יום. כסות לילה כגון כר – מחזירה כל לילה.
הא דקנה המשכון, לאביי משום דמהני, לרבא לל"ק מהשב תשיב (אפי' כמה פעמים).
(ולאביי מהאי קרא ילפינן עצם חובת ההשבה, אבל דמהני ידעינן מסברא).
לל"ב שברש"י טעמא דרבא דאיכא שני קראי השב ותשיבנו, ולאביי צריכי לכסות יום ולילה.

לקצור כל השדה בלא להניח פאה – אסור (לא תכלה פאת שדך וגו')
לא הפריש בקמה, יפריש בעמרים. לא הפריש בעמרים, יפריש מהכרי.
המפריש בכרי, קודם מירוח, א"צ לעשר והעני גם פטור. מפריש אחר מירוח, תורם ומעשר קודם שנותן.
לא הפריש עד שעשה עיסה – לת"ק לא יפריש, לר' ישמעאל יפריש.
הא דלא נפטר אם קצר הכל – לאביי מתעזוב יתירא, לרבא דמהני (ותעזוב למפקיר כרמו).

הפקר - פטור מכל מתנות עניים וממעשר.
הפקיר כרמו והשכים בעצמו ובצר – חייב בפרט ועוללות בשכחה ובפאה ופטור ממעשר.

ו:

במאי פליגי אביי ורבא;
סלקא דעתיה דרב אשי דלאביי ריבית קצוצה אין יוצאה בדיינים ולרבא יוצאה.
ודחינו לל"ק דשם פליגי בקראי, ולל"ב דאביי להדיא סובר דיוצאה.
ומסקינן; לל"ק דפליגי בשינוי קונה. ולל"ב בהני שינויי.
לרבותיו דרש"י היינו הך, והיינו דפליגי רק בטעמי הדינים ולא להלכה.
ולרש"י לל"ק פליגי בגזלן ששינה, לאביי קונה, ולרבא אין קונה.
(ועי' תוס' עמ' א' שלכ' פליגי נמי בפדה בכור או מעשר או חרמים דלאביי לא לוקה ולרבא לוקה).
ולעיל (ה' עמ' ב') עולה דלאביי מערבין דם פר ושעיר קודם קרנות המזבח ולרבא לא מערבין.

רבית קצוצה – היינו דרך הלואה.
אבק ריבית – היינו דרך מכר, אם תשלם מאוחר יותר, תוסיף על דמי המקח.
רבית קצוצה – לר"א יוצאה בדיינים לריו"ח אין יוצאה. אבק ריבית – אין יוצאה בדיינים.
היה חייב רבית (קצוצה) ד ונתן בגד שוה ה – לאביי מוציא רק ד' ולרבא ה'. (לתרוייהו יוצאה).

בעלי מומין למזבח;
עובר על הקדשתו, ועל שחיטתו, ועל זריקת דמו, ועל הקטרת מקצת אימוריו, ועל הקטרת כולן.
ולר' יוסי בר יהודה אף על קבלת דמו.

המקדיש בעל מום לשעיר המשתלח – עובר מריבויא (ועי' להלן אופנים שצריך ריבוי).

שוחט חולין בפנים – אינו בכרת דשחוטי חוץ.
שחוטי חוץ – חייב כרת, רק קדשי מזבח תמימין בחוץ.
קדשי בדק הבית, שעיר המשתלח, פרה אדומה – אין בהן משום שחוטי חוץ.

שעיר המשתלח;
סדר הבאתו – להביא שני שעירים תמימים ולהגריל אחד לה' וא' לעזאזל.
באופן זה אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי. כלומר על כרחך שניהם תמימים שמא יעלה לה'.

נשחט השעיר הפנימי ונתקבל דמו בכוס ומת המשתלח
י"א דמביא שנים ומגריל א' לשם וא' להשתלח, והדם שבכוס נדחה ויישפך.
לחנן המצרי מביא שנים ומגריל, והדם שבכוס נזרק וזה שעלה לה' בגורל השני ירעה עד שיסתאב.
(לס"ד דר' יוסף אליבא דחנן מביא שעיר אחד מהשוק ומזווגו לדם ומשלחו).
לר"ש מת אחד מהם מביא את חבירו ללא גורל.

הומם המשתלח ביוהכ"פ לאחר שעלה בגורל – יכול לשלחו כמות שהוא.
אם חיללו (שלא בלשון תמורה) על אחר, מחולל. ואפילו חיללו על בעל מום.

הא דצריכין לריבויא מקרא דאין להקדיש בעל מום למשתלח (ולא סגי דגורל בעי בדבר הראוי) -
היינו או לר"ש במת המשתלח דמביאין ללא גורל (וכן לס"ד דר' יוסף אליבא דחנן).
או בהומם ומחללו על בעל מום.

חיים סגל
הודעות: 347
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות, סיכום לדף ו

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' יולי 26, 2019 4:28 pm

.השוחט כתב:ו.
לגזול – אסור מקרא דלא תגזול.
הגוזל עצים ועשאן כלים וכדו' – תנן דקנה הכלים בשינוי ומשלם דמים.
הא דקנה, לאביי משום דמהני, לרבא מקרא דאשר גזל (ולאביי האי קרא לגזל אביו).
(וצ"ל דאף לאביי דמהני, מ"מ מהני רק לענין שלא להחזירו כמות שהוא כששינה, אבל לא לעכב ממון חבירו בידו וליפטר לגמרי ואף כשלא שינה).

המוסגר - לא משום דלא מהני הוא, אלא משום דקרא כתיב "והשיב את הגזילה"!!!!
ומה שקשה מאוד להבין בגמרא מדוע לאביי לא צריך קרא דשינוי מהני לגבי החפץ, וטרחו המפרשים להסביר זאת

חיים סגל
הודעות: 347
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות, סיכום לדף ו

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' יולי 26, 2019 4:34 pm

.השוחט כתב:ו:

הומם המשתלח ביוהכ"פ לאחר שעלה בגורל – יכול לשלחו כמות שהוא.
אם חיללו (שלא בלשון תמורה) על אחר, מחולל. ואפילו חיללו על בעל מום.

כנראה נפלה כאן ט"ס וצ"ל: 'אינו יכול לשלחו כמות שהוא'!
[שהרי נתרבה מ'לה' שיש בו פסול עצמי דבעל מום, ואף לאו על המקדישו, ונצרך זאת לאופן דלא אפשר לפסול בע"מ משום 'אינו ראוי לה'' והיינו לאחר הגרלה].
יש"כ על הסיכומים הברורים והנפלאים

.השוחט
הודעות: 301
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי .השוחט » ו' יולי 26, 2019 5:05 pm

יש לאו להקדישו בעל מום.
כאן הוקדש תם והומם בו ביום.
אני באמת ביררתי אז, ולא רשמתי לי המקורות, מהסוגיא ביומא, שלכתחילה שולחו כך.
אלא שאם בא לחללו , אם יחללנו על בעל מום זה הקדש על בעל מום.
אני מבין שלדעתך יש חיוב לחללו על תם?

יישר כח על המשוב.

.השוחט
הודעות: 301
הצטרף: א' פברואר 17, 2019 7:23 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות, סיכום לדף ו

הודעהעל ידי .השוחט » ו' יולי 26, 2019 5:09 pm

חיים סגל כתב:
.השוחט כתב:ו.
לגזול – אסור מקרא דלא תגזול.
הגוזל עצים ועשאן כלים וכדו' – תנן דקנה הכלים בשינוי ומשלם דמים.
הא דקנה, לאביי משום דמהני, לרבא מקרא דאשר גזל (ולאביי האי קרא לגזל אביו).
(וצ"ל דאף לאביי דמהני, מ"מ מהני רק לענין שלא להחזירו כמות שהוא כששינה, אבל לא לעכב ממון חבירו בידו וליפטר לגמרי ואף כשלא שינה).

המוסגר - לא משום דלא מהני הוא, אלא משום דקרא כתיב "והשיב את הגזילה"!!!!
ומה שקשה מאוד להבין בגמרא מדוע לאביי לא צריך קרא דשינוי מהני לגבי החפץ, וטרחו המפרשים להסביר זאת


מה שכתבתי, לענ"ד כך פשטות הסוגיא. זו הרי בדיוק השאלה על רבא, דהיינו בשלמא לאביי ניחא דקנה משום דמהני, וכן פירש"י.
[תמיד אני כותב הערות לברר המקורות. משום מה במסכת זו קיצרתי בזה ואני מיצר על כך].

חיים סגל
הודעות: 347
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות, סיכום לדף ו

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' יולי 26, 2019 5:39 pm

לא שייך לכתוב 'פשטות הסוגיא' נגד פסוק מפורש!
ואת הסוגיא ביאר שפיר הגרי"ז, עיי"ש שהכוונה היא שמצד 'לא תגזול' יש לומר דקנה לגמרי החפץ בקנייני גזילה כיון דאי עביד מהני, אלא שחיוב 'והשיב' מונע הקנין, וכיון שעשה שינוי ואין זו הגזילה שגזל ממילא הוסר ממנה חיוב ההשבה ושוב קונה בקנייני הגזילה, ורק לרבא נצרך פסוק מיוחד דשינוי קונה כיון דאי עביד לא מהני לכתחילה לא הועילו לו קניני גזילה

חיים סגל
הודעות: 347
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי חיים סגל » ו' יולי 26, 2019 6:26 pm

.השוחט כתב:יש לאו להקדישו בעל מום.
כאן הוקדש תם והומם בו ביום.
אני באמת ביררתי אז, ולא רשמתי לי המקורות, מהסוגיא ביומא, שלכתחילה שולחו כך.
אלא שאם בא לחללו , אם יחללנו על בעל מום זה הקדש על בעל מום.
אני מבין שלדעתך יש חיוב לחללו על תם?

יישר כח על המשוב.

מפורש בשיטמ"ק על אתר בשם תוספות אחרים שהמשלח בעל מום לעזעזל לוקה, והא דהעמיד רבא בהומם וחיללו על אחר בעל מום - פירשו רש"י ותוס' שהוא משום שרצה למצוא אופן שעל עצם הקדשת השעיר ילקה, וזה לא שייך אלא במקדישו כשהוא כבר בעל מום
אם יש לך מקורות אחרים שכשר - אנא הבא אותם

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' יולי 28, 2019 5:53 am

ז.

רש"י ד"ה כתובין בפרשה - ועלייהו כתיב לא תקריבו ודרשינן לא תקדישו.

ועיין הגהות הב"ח "לא תקריבו בוי"ו דדרשינן" וצ"ע בכוונתו.

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 29, 2019 3:24 am

ט.

מתני׳ ממירין אחד בשנים, אחד במאה, כו׳

יש לעיין מה החידוש באחד במאה יותר מאחד בשנים, ואף אם יש רבותא מ״מ הול״ל אחד במאה ותו לא. וצריך ביאור בזה.

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 29, 2019 7:32 am

אהרן תאומים כתב:אכן במסכת פלוני לא נמצא כדבר הזה, אלא רק בתשובות וספרים אחרים ולדוגמא אחד מהם (בסנהדרין צ"ז)כך מצאתי כתוב בשם הרב רבי שמואל בר דוד ז''ל

ערכין ו:
מצאתי מפורש בזבחים כו׳

אהרן תאומים
הודעות: 366
הצטרף: ב' יולי 30, 2018 9:15 am
מיקום: קנדה
שם מלא: אהרן תאומים
יצירת קשר:

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אהרן תאומים » ב' יולי 29, 2019 3:34 pm

ה ע"ב
ואינו דומה כלל ראה את כל דברי רש"י שם

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' יולי 29, 2019 6:25 pm

יישר כח.

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' יולי 31, 2019 1:18 am

י:

רש״י ד״ה איתיביה - ר׳ ירמיה לרבי זירא.

צ״ע כוונתו בזה, ומדוע לא פירש כן לעיל.

טור תלגא
הודעות: 182
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ה' אוגוסט 01, 2019 12:11 am

יב.
רש"י ד"ה היא חולין וולדה שלמים. ואליבא דמ''ד קדושה חלה על העוברין ושחטה לאם בחוץ מי חייב כרת אעובר משום שחוטי חוץ.

צ"ע הא הוולד הוי מחוסר זמן ובזבחים קיב: אמרינן מחוסר זמן ששחטן בחוץ פטור.

חיים סגל
הודעות: 347
הצטרף: ב' ספטמבר 11, 2017 2:12 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי חיים סגל » ה' אוגוסט 01, 2019 2:26 am

עיין עולת שלמה ודבר שאול שהקשו כן, ותירצו שכיון שבידו להקדיש גם את האם וכך יקריבוה יחד עם הולד כעת, לכן יש צד ששייך משום כן להתחייב על שחיטתו בחוץ.

טור תלגא
הודעות: 182
הצטרף: ו' אוגוסט 26, 2016 11:16 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי טור תלגא » ה' אוגוסט 01, 2019 3:02 am

תודה!
הנה קישור:
עולת שלמה
דבר שאול

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ו' אוגוסט 02, 2019 4:04 am

יב:

מה מצינו בכל מקום כו׳

פירש״י בכל מקום - כגון בסוטה כו׳

לכאורה צ״ע לשון ״כל״ על דבר א׳.

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » א' אוגוסט 04, 2019 6:10 am

יד:

רש"י ד"ה כאברים - וכן עיקר הגהת הרב.
מה כוונתו בזה?

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 05, 2019 3:18 am

טו:

איש שהכל בו - פירש"י בתורה ויראת חטא וגמ"ח.

ועיין סדר הדורות ערך יוסי בן יועזר
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... &pgnum=213

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ג' אוגוסט 06, 2019 10:07 pm

טו:-טז.

נשתכחו שלש מאות הלכות, שלשת אלפים הלכות כו׳

יש להסתפק אם בלשון גוזמא נקט או לא?

ועי׳ viewtopic.php?f=7&t=44606

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ב' אוגוסט 12, 2019 6:51 pm

כב.

רש״י ד״ה למה לי - בא״ד שיש שם פרק אחד שמתחיל ולד כו׳

צ״ע מדוע האריך כ״כ, ומדוע לא כתב ׳במעילה פרק פלוני׳ כדרכו בכ״מ?

יוֹסֶפֶר
הודעות: 96
הצטרף: ה' יוני 13, 2019 10:35 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי יוֹסֶפֶר » ג' אוגוסט 13, 2019 3:04 pm

טו.

גמ', ולא קשה הא רבי יהודה אליבא דרבי הא רבי יהודה אליבא דרבנן.

וילה"ק שרבי יהודה היה קודם לרבי והיאך יאמר אליביה?

ונראה דאף כאן צ"ל דמח' רבי ורבנן לקמן כב: יתכן שנחלקו בה כבר תנאי קמאי ונקבע הפלוגתא ע"ש רבי ורבנן.

ביקורת תהיה
הודעות: 1106
הצטרף: ד' אפריל 05, 2017 5:49 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי ביקורת תהיה » ג' אוגוסט 13, 2019 6:20 pm

בשיטה מקובצת מפנה לספר כריתות להר"ש מקינון (לשון למודים שער ב סימן כו), וזה לשונו שם:
רבי יהודא קדם לרבי, אלא הכי פירושא: מתניתין רבי קתני לה, דסתם מתניתין, ולכך אית ליה דרבי יהודא קאי כוותיה; וברייתא סבירא לה כרבנן, ולכך ס"ל דרבי יהודא כרבנן דרבי. דמתניתין וברייתא ס"ל כרבי יהודא, והוי כמו תרי תנאי ואליבא דרבי יהודא.

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 14, 2019 12:11 am

כד:

מתני' כיצד מערימין על הבכור מבכרת שהיתה מעוברת אומר מה שבמעיה של זו אם זכר עולה כו' ואם נקבה זבחי שלמים כו'

לכאורה תיבת "זבחי" מיותרת וצ"ע.

ועיין בספר תורת התמורה מש"כ בזה, וחכ"א שליט"א ציין לזבחים ד. ע"ש וע"ע בספר גן נעול פרשת ויקרא ג - א
http://www.hebrewbooks.org/pdfpager.asp ... =&pgnum=57

שמואל דוד
הודעות: 4454
הצטרף: ו' אפריל 08, 2016 10:11 am

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי שמואל דוד » ד' אוגוסט 14, 2019 10:58 pm

כו.

רש״י ד״ה לשון ירושלמי כו׳
עיין הגר״א שביאר גירסת רש״י ז״ל ועיין עולת שלמה מה שתמה על דבריו.
EB19F861-7152-4B42-9DEB-F5198F30C241.jpeg
EB19F861-7152-4B42-9DEB-F5198F30C241.jpeg (117.62 KiB) נצפה 69 פעמים

והנה במנחות יז. וברש״י שם מצינו כעין זה. וצריך ישוב כנ״ל.
viewtopic.php?f=29&t=41507&start=80#p483443


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 5 אורחים