מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הערות, בירורים וחידושים במרחבי התלמודים. לומדי דף היומי וכל חבורות הלומדים
סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' אוקטובר 25, 2019 3:29 pm

תמורה ו. בסוגיא דכ"מ דא"ר ל"ת דנה הגמ' באיסור של נטילת משכון שלא ברשות בי"ד, ומסקנת הגמ' דלרבא מהני הנטילה משום דגלי קרא בכפילות הכ' השב תשיב, ולאביי צריך הקרא דבלא"ה הו"א דעבר ונטל המשכון שלא ברשות אין עליו חיוב של חזרה בכל יום/לילה

ובמס' בבא מציעא לא: בסוגית הגמ' של דברה תורה כלב"א מביא הגמ' הקרא של משכון השיב תשיב ומבארת דנצרכה על משכון שלא ברשות - ושם פירוש רש"י (בד"ה שלא ברשות) דגלי קרא "דצריך השבה".

ולכאורה אזל רש"י כאן כשיטת אביי בתמורה, ויש לדון אם זה כהלכתא ותלוי במחלוקת אי נקטינן בזה כאביי או כרבא, או שמא י"ל דאין מרש"י ראי' שרש"י נקט הפשט הפשוט יותר בביאור הגמ' דלרבא צריכים לדחוק בגילוי הקרא (עי' בתוס' כאן בתמורה ד"ה שאני ובריטב"א בב"מ שם)

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' דצמבר 06, 2019 2:35 pm

ו:

ת"ר כל אשר בו מום לא תקריבו וגו' המקדיש בע"מ למזבח עובר משום ה' שמות וכו' לה' לרבות שעיר המשתלח.

פירש"י לרבות שעיר המשתלח. שהמקדישו בע"מ לוקה משום לא תקדישו.

והגמרא מקשה למה צריך קרא הלא אין הגורל קובע אלא בדבר הראוי, ופירש"י דבע"כ תרוויהו בעינן תמימים וקרא למה לי, ותירץ רבא דמיירי כגון שהומם לאחר הגרלה וחיללו על בע"מ אחר, ואז לוקה על מקדיש בע"מ כמו שפירשו רש"י ותוס'. ועי' במנ"ח מצוה רפ"ה שתמה על השמטת הרמב"ם הדין דלוקה על בל תקדישו בע"מ באופן הזה.

ולא מצאתי מה הדין אם דחה את השעיר המשתלח מצוק לאחר שנעשה בע"מ, אם עובר משום בל תשחטו בעל מום דדחייתו לצוק זו הוא שחיטתו.

י. אברהם
הודעות: 1824
הצטרף: ש' ינואר 30, 2016 10:05 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי י. אברהם » ו' דצמבר 06, 2019 3:12 pm

עבודה ברורה תמורה ו:
שעיר.PNG
שעיר.PNG (30.36 KiB) נצפה 988 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ו' דצמבר 06, 2019 5:55 pm

י. אברהם כתב:עבודה ברורה תמורה ו:
שעיר.PNG

תודה רבה!

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ב' דצמבר 09, 2019 2:35 pm

מיללער כתב:האם דנו על רש"י מסכת תמורה אם זה אכן מפרי עטו של רבינו רש"י הקדוש?

כבר הביאו לעיל מהתורה תמימה בשם 'מבקרים' שהעלו שהפירוש המיוחס לרש"י בתמורה אינה מרש"י.

לכאורה יש להוסיף ע"ז מפירש"י דף ו: בסוגיא דמקדיש בע"מ, הן מפירושו על הברייתא דקדשי בדה"ב אינם ראוין לבוא לפתח אוהל מועד (רש"י ד"ה שאינו ראוי) שהוא דלא כפירושו במס' יומא סג: ושם ביומא כתוב מפורש דאין לפרש כמו שמפרש כאן בתמורה, והן מגירסתו כאן 'פרת חטאת' שביומא כתב מפורש דלא גרסינן ליה (עי' כאן בתוד"ה ולא אוציא), משני הדברים נראה דלאו רש"י הק' חתים עלה.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' יולי 23, 2020 2:21 am

במשניות תמורה מבואר דולדות ותמורות שלמים וכן ולדות עולה הרי הם כתחלת הקדש וקריבין.

מה הדין לגבי בל תאחר, האם יש איסור בל תאחר על ולדות ותמורות של קרבנות? לכאורה הרי מעולם לא נדר שיקריב את הולד והתמורה (ואולי יש לחלק בזה בין ולד קדשים לתמורת קדשים שפיו הקדישו) וראיתי בחק נתן עמ"ס תמורה (יח. ד"ה שם ור"י מפרש ) דס"ל דבולדות ותמורות ליכא בל תאחר.

אולם בחו"ב ראיתי שהגרח"ג מבאר בדברי התוס' דלאחר שנתרבו ולדות ותמורות מהקרא דתשא ובאת כללינן להו נמי בבל תאחר - והביא ראי' מעובדא דר' פפייס (שם ע"ב ובר"ה ו.) דפריך בגמ' על מה שאכלו ולד שלמים בחג דעברו על בל תאחר עיי"ש

אולם באמת קושית הגמרא שם אינה מבל תאחר אלא מהעשה של ובאת שמה (וכן הוא הגירסא בר"ה) ואם אפשר לחלק בין העשה של ובאת שמה להלאו דבל תאחר אין מזה ראי' וצ"ע.

גל של אגוזים
הודעות: 743
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ה' יולי 23, 2020 2:58 am

דכירנא שבס' עמק ברכה [פומרנצ'יק] כתב בזה

גל של אגוזים
הודעות: 743
הצטרף: א' מרץ 08, 2020 5:27 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי גל של אגוזים » ה' יולי 23, 2020 3:01 am

מצאתי ב"ה ומצו"ב
קבצים מצורפים
בל תאחר בולדות.PDF
(230.03 KiB) הורד 34 פעמים

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ה' יולי 23, 2020 3:06 am

גל של אגוזים כתב:מצאתי ב"ה ומצו"ב

תודה רבה! וגם הוא מחלק שם בין העשה והב"ת ודלא כהחו"ב

אליהו חיים
הודעות: 323
הצטרף: ד' אוקטובר 02, 2019 9:55 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי אליהו חיים » ש' יולי 25, 2020 9:51 pm

מיללער כתב:
גל של אגוזים כתב:מצאתי ב"ה ומצו"ב

תודה רבה! וגם הוא מחלק שם בין העשה והב"ת ודלא כהחו"ב

בפשטות דומה ליורש דלא נדר בעצמו ואיבעיא בגמ' ר"ה ו' ב' יורש מהו בבל תאחר והצד לעבור משום דאיתיה בעשה של והבאתם שמה והצד לא לעבור משום דכתיב כי תדר נדר דוקא כשנדרת בעצמך וכמבואר שם
ומסקנת הגמ' דאינו עובר בלאו אבל בעשה עובר, וכ"כ המנ"ח מ' תלח [ג], ועי' בריטב"א דדוחה י"מ דספק דגמ' לענין העשה וסובר דהספק כפשוטו רק לגבי הלאו.
ולכ' כיו"ב בוולדות ותמורות שבעשה איתיה ולהדיא דרשינן תשא ובאת לרבות תמורות וולדות ומחוייב לטפל ולהביא לעזרה ולכן הוי בכלל ובאת שמה אבל לא יהיו בכלל בל תאחר. אך אולי למסקנת הגמ' הוי רק מיעוט מסויים לגבי יורש 'מעמך ולא יורש' ולא דהוי גילוי דמחמת שלא נדר בעצמו אינו עובר.
אך מציאה רבתא מצא ת"ח א' שליט"א דברי הערוך לנר יבמות צ"ט ב' (סוד"ה ובכורו) דיורש אינו עובר אף בעשה וכתב דכן משמע מדברי הרמב"ם, [ואיני יודע משמעותו דבפי"ד מהל' מעשה הקרבנות הל' י"ד דיורש אינו עובר בבל תאחר ולא כתב לענין העשה כלום].
ולדעת הערול"נ יל"ע אם כיו"ב דעתו לענין תמורות וולדות ולא יעבור אף על העשה או דוקא ביורש סובר כן מחמת דהוי בכלל המיעוט דקרא וכנ"ל.

סמל אישי של המשתמש
מיללער
הודעות: 5212
הצטרף: ה' נובמבר 04, 2010 4:14 pm

Re: מסכת תמורה - עיונים והערות פנינים ומרגליות

הודעהעל ידי מיללער » ב' יולי 27, 2020 2:05 am

הערות נכונות, יישר כח הרב אליהו חיים


חזור אל “בית התלמוד”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 14 אורחים