עמוד 1 מתוך 1

אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו

פורסם: ד' מרץ 04, 2020 10:41 pm
על ידי מגופת חבית
גמ' ברכות נה:
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן אין מראין לו לאדם אלא מהרהורי לבו שנאמר אנת מלכא רעיונך על משכבך סלקו ואיבעית אימא מהכא ורעיוני לבבך תנדע אמר רבא תדע דלא מחוו ליה לאינש לא דקלא דדהבא ולא פילא דעייל בקופא דמחטא

והנה מצינו לקמן דף נו:

אמר ליה ההוא מינא לרבי ישמעאל ראיתי שאני משקה שמן לזיתים
אמר ליה חזאי דקטיף לי כוכבא
אמר ליה חזאי דבלעתי לכוכבא
אמר ליה חזאי עיני דנשקן אהדדי
אמר ליה חזאי דנשקי סיהרא