עמוד 1 מתוך 1

אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ב' מרץ 23, 2020 1:49 pm
על ידי ביקורת תהיה
משנה בפרק אלמנה: הָאֵרוּסִין פּוֹסְלִין וְלֹא מַאֲכִילִין.
ובגמרא: אִי בַּת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל הִיא - פָּסֵל לָהּ, דְּהָא קַנְיָהּ בַּהֲוָיָה;
וְאִי בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן הִיא - לֹא מַאֲכִיל לָהּ, מִשּׁוּם דְּעֻלָּא.
נשאלתי: בת כהן, הפסולה מן התרומה מחמת זרע שיש לה מישראל, שנתארסה לכהן, תאכל בתרומה אליבא דעולא, דהא ליכא בה טעמא שמא ימזגו לה כוס בבית אביה ותשקה לאחיה ולאחותה?
וכי תימא אין ה"נ, אמאי לא אישתמיט מאן דלימא דאיכא בין עולא ורב שמואל בר רב יהודה הא?

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 9:16 pm
על ידי יאיר אתמר
ע' יד מלאכי סי' תמח (ובהע' וילק"מ שבמהדורת מ"י) ושד"ח ח"א עמ' 44, 153 ד"ה ובעיקר

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ג' מרץ 24, 2020 10:34 pm
על ידי פרנצויז
ניסיתי לעיין קצת בס' יד מלאכי שציינו אליו, וכמדומני שהנושא שם הוא כשכתוב מאי ביניהו איכא ביניהו, האם איכא לדיוקי אם לא כתב נפקא מינה מסויימת.
אך בענין שלפנינו נראה דאין צורך לעיין אם אפשר ללמוד מהעובדה שהזכירו נפקא מינה מסויימת או לא, כי לכאורה הרמב"ם פסק להלכה כעולא שהטעם שבת ישראל שנתארסה לכהן אינה אוכלת בתרומה הוא משום גזירה שמא תאכיל תרומה וכו', ראה רמב"ם הל' תרומות פ"ו הל' ג' ופ"ח הל' ז', וא"כ צריך לחפש ברמב"ם ובפוסקים מה הדין במקרה הזה.
ויש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אפילו מהאירוסין.
[ואם כנים דברינו, יתכן שי"ל שהטעם הוא משום לא פלוג].

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 1:22 am
על ידי יאיר אתמר
פרנצויז כתב:יש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אפילו מהאירוסין.
[ואם כנים דברינו, יתכן שי"ל שהטעם הוא משום לא פלוג].

יפה! באמת, לישנא דמתני' יבמות ר"ד פז היא. וטעמה כטעם משנ"א - משום סמפון, ולרש"י ועוד כתובות מח ב צ"ל לכאו' משום לא פלוג, וכמ"ש בפנ"י שם. אך תקשי לד' הרשב"א כתובות נח ב שטעם משנ"א לעולא הוא משום שגם כשהגיע זמן איכא משום שמא תשקה.

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 3:05 am
על ידי ביקורת תהיה
פרנצויז כתב:יש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אף מהארוסין.

צא ולמד מן ההלכה הקודמת שהביטוי 'ונשאת' אשגרת לישן היא:
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשָּׂאת לְכֹהֵן וָמֵת וְלָהּ מִמֶּנּוּ בֵּן וְחָזְרָה וְנִשָּׂאת לְיִשְׂרָאֵל - לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
הערת אגב: מצב מורכב שורר בבית כהן הנושא אשה בת בנים שאינם כהנים: כל בני הבית אוכלים תרומה, מלבד הבנים החורגים.

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 3:30 pm
על ידי עזריאל ברגר
ביקורת תהיה כתב:
פרנצויז כתב:יש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אף מהארוסין.

צא ולמד מן ההלכה הקודמת שהביטוי 'ונשאת' אשגרת לישן היא:
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשָּׂאת לְכֹהֵן וָמֵת וְלָהּ מִמֶּנּוּ בֵּן וְחָזְרָה וְנִשָּׂאת לְיִשְׂרָאֵל - לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
הערת אגב: מצב מורכב שורר בבית כהן הנושא אשה בת בנים שאינם כהנים: כל בני הבית אוכלים תרומה, מלבד הבנים החורגים.

מדבריך עלה החשש: שאם ייתנו לה תרומה לבית אביה - שמא תאכיל ממנה לבנה!

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 3:53 pm
על ידי ביקורת תהיה
אולם מאחר דחשש זה קיים בין בארוסה ובין בנשואה, מהיכי תיתי דנגזור בדא מה דלא גזרינן בדא?

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 4:27 pm
על ידי יאיר אתמר
ביקורת תהיה כתב:
פרנצויז כתב:יש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אף מהארוסין.

צא ולמד מן ההלכה הקודמת שהביטוי 'ונשאת' אשגרת לישן היא:
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּשָּׂאת לְכֹהֵן וָמֵת וְלָהּ מִמֶּנּוּ בֵּן וְחָזְרָה וְנִשָּׂאת לְיִשְׂרָאֵל - לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.

https://beta.hebrewbooks.org/reader/rea ... hlts=&ocr=

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 6:58 pm
על ידי פרנצויז
פרנצויז כתב:כי לכאורה הרמב"ם פסק להלכה כעולא שהטעם שבת ישראל שנתארסה לכהן אינה אוכלת בתרומה הוא משום גזירה שמא תאכיל תרומה וכו', ראה רמב"ם הל' תרומות פ"ו הל' ג' ופ"ח הל' ז', וא"כ צריך לחפש ברמב"ם ובפוסקים מה הדין במקרה הזה.
ויש לעיין אם אפשר לדייק מהרמב"ם שם פ"ו הל' י"ח שכתב: "בת כהן שנשאת לישראל ויש לה ממנו בן וחזרה ונשאת לכהן תאכל בתרומה". ואם איתא הו"ל לאשמועינן דאוכלת אפילו מהאירוסין.
[ואם כנים דברינו, יתכן שי"ל שהטעם הוא משום לא פלוג].

דברים שאמרתי בפניכם טעות הן בידי, משום שהלכה למעשה אין נפקא מינה בין עולא ובר פלוגתיה, שהרי כל מחלוקתם היא רק לבאר את המשנה ראשונה, אבל ההלכה היא כמו המשנה אחרונה (בית דין של אחריהם) ש"אין האשה אוכלת בתרומה עד שתכנס לחופה", וא"כ אין להוכיח מדברים שנאמרו אליבא דמשנה אחרונה לחילוקים שבין עולא ובר פלוגתיה. ואין ראיה מהרמב"ם לפסוק כעולא וכו'.
(והא דנקט הרמב"ם גזירה שמא תאכיל וכו', כבר הקשו המפרשים למה לא נקט משום סימפון, עיי' ברש"ש על הרמב"ם, ועיין בספר המפתח ברמב"ם פרנקל שם).

Re: אירוסין מָהֵם שיאכילו בת כהן?

פורסם: ד' מרץ 25, 2020 8:33 pm
על ידי ביקורת תהיה
יאיר אתמר כתב:https://beta.hebrewbooks.org/reader/reader.aspx?sfid=14145#p=357&fitMode=fitwidth&hlts=&ocr=

אישתמיטא להו לכל הני רבוותא מתניתין דיש מותרות (מקור דברי הרמב"ם) דמוכח בהדיא דלא חש תנא למכתב 'ניסת' אף כי הוא הדין בנתארסה:
בַּת יִשְׂרָאֵל שֶׁנִּסָּת לְכֹהֵן, תֹּאכַל בִּתְרוּמָה; מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן, תֹּאכַל בִּתְרוּמָה. נִסָּת לְלֵוִי, תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר; מֵת וְלָהּ הֵימֶנּוּ בֵּן, תֹּאכַל בְּמַעֲשֵׂר. נִסָּת לְיִשְׂרָאֵל, לֹא תֹּאכַל לֹא בִּתְרוּמָה וְלֹא בְּמַעֲשֵׂר.

וכן כתבו בתוספות ריש הפרק על הא דפריך בגמרא (על מתניתין דקתני 'כהן הדיוט שנשא את האלמנה ויש לו אח כהן גדול') 'מאי איריא דתני נשא, ליתני קידש':
בִּשְׁאָר מְקוֹמוֹת אֵין דֶּרֶךְ הַתַּלְמוּד לְדַקְדֵּק בָּזֶה, דִּבְפֶרֶק אַרְבָּעָה אַחִין שׁוֹנֶה בְּכַמָּה מְקוֹמוֹת 'נְשׂוּאִין שְׁתֵּי אֲחָיוֹת'; וְהָכָא דָּיֵק, מִשּׁוּם דְּבִמְצִיעֲתָא 'קִדֵּשׁ' קָתָנֵי.