מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי רחמים » ו' ספטמבר 27, 2013 1:11 pm

ביאור הבני יששכר

וז"ל הבני יששכר (מאמרי חודש אלול מאמר א מהות החדש):
כנסת ישראל דומין תמיד לבתולה שלא שלט בה עדיין שום איש וכביכול חביבה על דודה בכל פעם כשעה ראשונה, והנה החודש הזה המיוחד לתשובה מזלו בתולה, דע"י התשובה נעשים כבריה חדשה וכאילו לא שלט עליהם היצר הרע.


תוספת ע''פ דברי המדרש

וז"ל הדר זקנים (בראשית פרק כח יג):
ד"א מלאכי אלהים עולים ויורדים בו אותם מלאכים שירדו כאשר ראו בנות האדם היפות לא עלו עד עתה כי כשירדו מצאו בתולה אחת אמרו לה שמעי לנו. אמרה להן ומה תתנו לי אמרו לה כנפים שלנו ונלמדך שם המפורש וילמדו לה שם המפורש ויתנו לה כנפים מיד פרחה בשמים. אמר לה הקדוש ברוך הוא הואיל וברחת מן העבירה אקבע לך שם במזלות והיינו מזל בתולה והמלאכים שנתנו לה כנפיהם לא יכלו לעלות עד עתה שמצאו סולם לעלות.

וכ''כ ברא"ש (בראשית פרק ו ב) וז"ל:
כי טובות הנה פי' יפות כמו שבע פרות הטובות ובמדרש טובת כתי' נערה בתולה צדקת היתה וכשירדו בני האלהים א"ל תשמעי לנו וא"ל לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר הזה שתתנו לי כנפים שלכם כד"א שש כנפים לאחד נתנו לה כנפיהם מיד פרחה לשמים ונמלטה מן העבירה ואחזה פני כסא והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה וקבעה במזלות והיינו מזל בתולה והמלאכים נשארו בארץ ולא יכלו לעלות עד שמצאו סולם שיעקב אבינו חלם ועלו הה"ד והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו:

וע''פ זה השאלה מתישבת כמין חומר, שהרי כל מעשה אותה בתולה היה עמידה איתנה בנסיון קשה, ועוד שהשתמשה לצורך כך בתחבולה וכמו שכתוב בתחבולות תעשה לך מלחמה, וזה ממש מתאים לחודש אלול.

חכם באשי
הודעות: 9986
הצטרף: ה' מאי 06, 2010 2:05 am

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי חכם באשי » ש' ספטמבר 28, 2013 10:59 pm

במקורות קדומים לאלו שהבאת לא נזכר שאותה בתולה הפכה למזל בתולה אלא לכוכב אחר.
לדוגמא:
יל"ש, בראשית, רמז מד:
שאלו תלמידיו את רב יוסף: מהו עזאל? - אמר להם: כיון שעמדו דור המבול ועבדו עבודה זרה, היה הקב"ה מתעצב; מיד עמדו שני מלאכים, שמחזאי ועזאל, ואמרו לפניו: רבש"ע, הלא אמרנו לפניך כשבראת את עולמך 'מה אנוש כי תזכרנו?'. אמר להם: ועולם מה יהא עליו? - אמרו לו: רבש"ע, היינו מסתפקין בו. אמר להם: גלוי וידוע לפני, אם אתם שרויין בארץ, היה שולט בכם יצר הרע והייתם קשים מבני אדם. אמרו לו: תן לנו רשות ונדור עם הבריות, ותראה איך אנו מקדשין שמך. אמר להם: רדו, ותדורו עמהן. מיד קלקלו עם בנות האדם, שהיו יפות ולא יכלו לכבוש את יצרן. מיד ראה שמחזאי ריבה אחת, ושמה איסטהר, נתן עיניו בה, אמר: השמעי לי. אמרה לו: איני שומעת לך, עד שתלמדני שם המפורש שאתה עולה בו לרקיע, בשעה שאתה זוכרהו. לימדה אותו שם. הזכירה אותו, ועלתה לרקיע, ולא קלקלה. אמר הקב"ה: הואיל ופירשה עצמה מן העבירה, לכו וקבעוה בין שבעה כוכבים הללו, כדי שתזכו בהן לעולם. ונקבעה בכימה

ספר גימטריאות לריה"ח, סי' קמח:
כשרצו שמחזאי ועזאל ליזקק לבתולה, אמרה להם: לא אזקק לכם, עד שתמסרו לי השם שאתם פורחים בו לרקיע. ומסרו לה השם, והזכירה השם ופרחה לרקיע, והיא כוכב אסתהר.

תוספות השלם על התורה, בראשית, עמ' קפד:
עוזא ועזאל באו אצל נעמה אחות תובל קין, ובקשו לשכב עליה. אמרה להם: ברצון אהא זקוקה למלאכים, כי ראיתי שהייתם פורחים באויר, בזה התבוננתי שאתם מלאכים, למדוני השם שאתם פורחים בו ואשמע לכם. ולמדוה, מיד פרחה למעלה, ושוב לא ירדה, ונקבעה כוכב בוקר ברקיע. מדרש

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי רחמים » ש' ספטמבר 28, 2013 11:53 pm

חכם באשי כתב:במקורות קדומים לאלו שהבאת לא נזכר שאותה בתולה הפכה למזל בתולה אלא לכוכב אחר.

מזל בתולה אינו כוכב בודד או צביר כוכבים כמו כימה אלא מזל זה מערכת של כוכבים, וממילא אפשר שאין שום סתירה בין המקורות שהבאת למה שאני הבאתי אלא מזל בתולה זה שם של המערכת הגדולה שכלולים בה הכוכבים שהוזכרו במקורות שהבאת, וצ''ע.

חכם באשי כתב:תוספות השלם על התורה, בראשית, עמ' קפד:
עוזא ועזאל באו אצל נעמה אחות תובל קין, ובקשו לשכב עליה. אמרה להם: ברצון אהא זקוקה למלאכים, כי ראיתי שהייתם פורחים באויר, בזה התבוננתי שאתם מלאכים, למדוני השם שאתם פורחים בו ואשמע לכם. ולמדוה, מיד פרחה למעלה, ושוב לא ירדה, ונקבעה כוכב בוקר ברקיע. מדרש


י''א שנעמה אשת נח היתה יעויין בבראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כג
ואחות תובל קין נעמה, א"ר אבא בר כהנא נעמה אשתו של נח היתה, למה היו קורין אותה נעמה שהיו מעשיה נעימים, ורבנן אמרי נעמה אחרת היתה, ולמה היו קורין אותה נעמה שהיתה מנעמת בתוף לעבודת כוכבים.

אשבמבש
הודעות: 160
הצטרף: ד' יולי 31, 2013 12:27 am

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי אשבמבש » א' ספטמבר 29, 2013 12:00 am

רחמים כתב:חכם באשי כתב:
במקורות קדומים לאלו שהבאת לא נזכר שאותה בתולה הפכה למזל בתולה אלא לכוכב אחר.
מזל בתולה אינו כוכב בודד או צביר כוכבים כמו כימה אלא מזל זה מערכת של כוכבים, וממילא אפשר שאין שום סתירה בין המקורות שהבאת למה שאני הבאתי אלא מזל בתולה זה שם של המערכת הגדולה שכלולים בה הכוכבים שהוזכרו במקורות שהבאת, וצ''ע.
לא יתכן.
איסתהר הוא כוכב נגה (אאל"ט) שהוא כוכב לכת והכוכבים שמרכיבים את המזלות הם כוכבי שבת.

כי טובות הנה פי' יפות כמו שבע פרות הטובות ובמדרש טובת כתי' נערה בתולה צדקת היתה וכשירדו בני האלהים א"ל תשמעי לנו וא"ל לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר הזה שתתנו לי כנפים שלכם כד"א שש כנפים לאחד נתנו לה כנפיהם מיד פרחה לשמים ונמלטה מן העבירה ואחזה פני כסא והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה וקבעה במזלות והיינו מזל בתולה והמלאכים נשארו בארץ ולא יכלו לעלות עד שמצאו סולם שיעקב אבינו חלם ועלו הה"ד והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו:
מישהו מכיר הסבר למדרש הזה?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי רחמים » א' ספטמבר 29, 2013 12:05 am

אשבמבש כתב:כי טובות הנה פי' יפות כמו שבע פרות הטובות ובמדרש טובת כתי' נערה בתולה צדקת היתה וכשירדו בני האלהים א"ל תשמעי לנו וא"ל לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר הזה שתתנו לי כנפים שלכם כד"א שש כנפים לאחד נתנו לה כנפיהם מיד פרחה לשמים ונמלטה מן העבירה ואחזה פני כסא והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה וקבעה במזלות והיינו מזל בתולה והמלאכים נשארו בארץ ולא יכלו לעלות עד שמצאו סולם שיעקב אבינו חלם ועלו הה"ד והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו:
מישהו מכיר הסבר למדרש הזה?


מה בדיוק קשה לך?

אשבמבש
הודעות: 160
הצטרף: ד' יולי 31, 2013 12:27 am

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי אשבמבש » א' ספטמבר 29, 2013 12:12 am

רחמים כתב:
אשבמבש כתב:כי טובות הנה פי' יפות כמו שבע פרות הטובות ובמדרש טובת כתי' נערה בתולה צדקת היתה וכשירדו בני האלהים א"ל תשמעי לנו וא"ל לא אשמע לכם אם לא תעשו הדבר הזה שתתנו לי כנפים שלכם כד"א שש כנפים לאחד נתנו לה כנפיהם מיד פרחה לשמים ונמלטה מן העבירה ואחזה פני כסא והקב"ה פרש עליה עננו וקבלה וקבעה במזלות והיינו מזל בתולה והמלאכים נשארו בארץ ולא יכלו לעלות עד שמצאו סולם שיעקב אבינו חלם ועלו הה"ד והנה מלאכי אלהים עולים ויורדים בו:
מישהו מכיר הסבר למדרש הזה?


מה בדיוק קשה לך?

מה קשה לי?? עפעס, כמה שאלות קטנות.
למשל בתור התחלה: איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו? מה פירוש שהקב"ה קבעה במזלות? מה היה מזל חודש אלול קודם?

סמל אישי של המשתמש
רחמים
הודעות: 1633
הצטרף: ג' נובמבר 01, 2011 12:28 pm
מיקום: http://yakobov-dev.co.il/
יצירת קשר:

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי רחמים » א' ספטמבר 29, 2013 12:21 am

אשבמבש כתב:איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו?

יעקב חלם על משהו רוחני שקיים במציאות, ולא שהמלאכים עלו על הסולם שבחלום...
אשבמבש כתב:מה פירוש שהקב"ה קבעה במזלות?

כמו שאליהו הפך להיות מלאך וכן חנוך הפך להיות מט''ט, כך היא הפכה להיות מזל.
אשבמבש כתב:מה היה מזל חודש אלול קודם?

אפשר לומר שקודם לא היה אלא י''א מזלות,
ואפשר לומר שאלול גם קודם היה בתולה אבל רק עם משמעות של התחדשות כיון שבאלול נברא העולם לחד מ''ד, וכעת נוספה לזה המשמעות וההשפעה של הבתולה דנן שהתגברה על הנסיון הקשה ונצחה היצר בתחבולות.
ואפשר לומר שחודש אלול היה עם מזל ללא שם משהו נטרלי עד שקרה המעשה הזה.

אשבמבש
הודעות: 160
הצטרף: ד' יולי 31, 2013 12:27 am

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי אשבמבש » א' ספטמבר 29, 2013 12:37 am

רחמים כתב:
אשבמבש כתב:איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו?

יעקב חלם על משהו רוחני שקיים במציאות, ולא שהמלאכים עלו על הסולם שבחלום...
אשבמבש כתב:מה פירוש שהקב"ה קבעה במזלות?

כמו שאליהו הפך להיות מלאך וכן חנוך הפך להיות מט''ט, כך היא הפכה להיות מזל.
אשבמבש כתב:מה היה מזל חודש אלול קודם?

אפשר לומר שקודם לא היה אלא י''א מזלות,
ואפשר לומר שאלול גם קודם היה בתולה אבל רק עם משמעות של התחדשות כיון שבאלול נברא העולם לחד מ''ד, וכעת נוספה לזה המשמעות וההשפעה של הבתולה דנן שהתגברה על הנסיון הקשה ונצחה היצר בתחבולות.
ואפשר לומר שחודש אלול היה עם מזל ללא שם משהו נטרלי עד שקרה המעשה הזה.
נו נו.

הכהן
הודעות: 1592
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי הכהן » ב' ספטמבר 01, 2014 7:36 am

אשבמבש כתב:למשל בתור התחלה: איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו?

יעקב ראה הסולם בחלומו, אבל הסולם קיים, ואינו משל כחלומות פרעה וכו' ודו"ק

איש גלילי
הודעות: 2243
הצטרף: ג' יולי 08, 2014 3:28 pm
מיקום: הגליל העליון

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי איש גלילי » ג' ספטמבר 02, 2014 12:26 am

הכהן כתב:
אשבמבש כתב:למשל בתור התחלה: איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו?

יעקב ראה הסולם בחלומו, אבל הסולם קיים, ואינו משל כחלומות פרעה וכו' ודו"ק

מנין החידוש הזה? ודאי שהוא משל, המלאכים הינם שכלים נבדלים (כלשון הרמב"ן), ואין להם גוף כלל. אין זה אלא מחזה בשביל להבין את דבר הנבואה, וזהו מאה"כ במראה אליו אתודע שלא כמשה אשר פה אל פה אדבר בו.

הכהן
הודעות: 1592
הצטרף: א' נובמבר 25, 2012 1:46 pm

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי הכהן » ג' ספטמבר 02, 2014 12:36 am

איש גלילי כתב:
הכהן כתב:
אשבמבש כתב:למשל בתור התחלה: איך בדיוק המלאכים עלו בסולם שיעקב חלם עליו?

יעקב ראה הסולם בחלומו, אבל הסולם קיים, ואינו משל כחלומות פרעה וכו' ודו"ק

מנין החידוש הזה? ודאי שהוא משל, המלאכים הינם שכלים נבדלים (כלשון הרמב"ן), ואין להם גוף כלל. אין זה אלא מחזה בשביל להבין את דבר הנבואה, וזהו מאה"כ במראה אליו אתודע שלא כמשה אשר פה אל פה אדבר בו.

הסולם הזה עומד בבאר שבע וכו'. לא כתוב יעקב ראה הסולם הזה וכו'. ומדוע לא חיפש יעקב פתרונו?
כל נבדלים אלו, יש להם מציאות רוחנית, שמתלבשת בצורה מסוימת. אין דמיון כלל בין 'משל' זה ומשל 'ואשא עיני וארא בחלום והנה העתדים העלים על הצאן עקדים נקדים וברדים', למשלים של חלומות פרעה ושריו ופשוט.

מתיישב
הודעות: 109
הצטרף: ו' מרץ 14, 2014 3:12 am

Re: מדוע מזל חודש אלול הוא בתולה

הודעהעל ידי מתיישב » ג' ספטמבר 02, 2014 12:42 am

והרי כתב רש"י וישלח יעקב מלאכים מלאכים ממש, והם היו המלאכים שבאו ללוותו לא"י הרי שהיו מלאכים במציאות ממש, ואם נאמר שכל עניין המלאכים היה חלום בעלמא איך שלחם אחר כך לעשו אחיו.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 3 אורחים