אימתי זמן החתימה ביום כיפור ?

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
צעיר_התלמידים
הודעות: 385
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 1:32 am

אימתי זמן החתימה ביום כיפור ?

הודעהעל ידי צעיר_התלמידים » ה' ספטמבר 17, 2015 1:58 pm

לכאורה ברור שזה קורה בסיום היום וכמו שאנו אומרים בתפילת נעילה לשון חתימה בכ"מ שבעשי"ת אמרנו בלשון כתיבה.

אבל ראה נא דבר פלא בטורי אבן ר"ה טז ד"ה קודם הפסח וז"ל דודאי גז"ד דיוה"כ דומה לתחילת דין של ראש השנה דאמרי' בפ"ק דע"ז לא ליצלי איניש צלותא דמוסף בתלת שעי קמייתא דיומא ביומא קמא דריש שתא ביחיד דלמא כיון דמפקיד דינא דלמא מעייני בעובדיה ודחפו ליה מידחי וה"נ גז"ד של יו"כ הוי בג' שעות ראשונות של יום עכ"ל.

וצ"ע.

משולש
הודעות: 5061
הצטרף: ה' יוני 06, 2013 2:54 pm

Re: אימתי זמן החתימה ביום כיפור ?

הודעהעל ידי משולש » ה' ספטמבר 17, 2015 6:38 pm

זה שאלה גם על ר"ה האם כולו יום דין או רק שלוש שעות ראשונות. וכנראה צריך לחלק בין שני סוגים ואיני יודע מה הם.

כנסת ישראל
הודעות: 390
הצטרף: ה' ינואר 06, 2011 3:04 am

Re: אימתי זמן החתימה ביום כיפור ?

הודעהעל ידי כנסת ישראל » ה' ספטמבר 17, 2015 6:43 pm

ישנה אפשרות שלישית שהכפרה כל רגע, ואעתיק מש"כ בזה במק"א:
כתב הר"ן יומא דף פה ע"ב: על החמורות הוא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויכפר, דיום הכיפורים או שעיר מכפרים, וכי תימא שעיר למה לי, נפקא מינה דשעיר מכפר מיד ויום הכיפורים אינו מכפר עד שתחשך, ונפקא מינה מיום הכיפורים למי שעבר אחר שילוחו של שעיר.
והקשה בגבו"א שם וז"ל: "ונעלם ממנו גמרא ערוכה דפרק ד' דכריתות (דף י"ח) דפריך התם למאן דאמר ידיעות ספק מחלקות לחטאות, מה אילו אכל כזית חלב שחרית ביום הכיפורים וכזית [במנחה ביום הכיפורים, דיום הכיפורים במקום אשם תלוי] קאי הכא נמי דמחייב ב' חטאות, א"ל אביי מאן לימא דיום הכיפורים כל שעתיה מכפר דילמא כוליה יומיה מאורתא, וא"ל תניא מי שבא לידו [ספק עבירה ביום הכיפורים ואפילו עם] חשיכה פטור, ושמע מינה דיום הכיפורים כל שעתא ושעתא מכפר ולא משתחשך והכי משמע יותר התם דפריך מדתנן אכל ושתה בהעלם אחד אינו חייב אלא [חטאת אחת דהא בין אכילה לשתיה] אי אפשר דלא הוי שהות ביום וכפר ליה דיום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי וקתני אינו חייב אלא א', ואי סלקא דעתך ידיעות ספק מחלקת לחטאות לחייב ב' חטאות [ואי אמרת דיום הכיפורים אינו מכפר עד שתחשך] אם כן מאי פריך הא בין אכילה לשתיה לא כפר עליה יום הכיפורים ואי משום שעיר וכי פסקא ששילוח השעיר היה בין אכילה לשתיה אלא ודאי שמע מינה דעיצומו [של יום לחוד בלא השעיר מכפר בכל שעה] ורגע עכ"ל.
אמנם דברי הר"ן הם תוספתא מפורשה סוף יומא מובא בירושלמי שם ה"ח וברבינו חננאל שם פ"ז ע"ב וע"ע בראשונים שבועות דף י"ג בר"ח ורש"י תוס' ר"י מיגאש ריטב"א וחי' הר"ן שם, שכ"ה מסקנת הגמ' והירושלמי. וכ"כ הרמב"ן סוף יומא וראבי"ה ח"ב עמ' 203 והרוקח סי' רי"ז עי"ש שכתבו דיוה"כ מכפר בסופו וכהר"ן, וצ"ע קושית הגבו"א מהגמ' בכריתות.
ולכאו' מבואר בזה דחלוקים הדברים דכפרת יוה"כ היא באמת בסוף היום, אבל דין תליה דיוה"כ דהוי כאשם תלוי הוא כל שעה. אבל שעיר מכפר לגמרי מיד. ומעתה הלא אשם תלוי אינו מכפר אלא תולה וא"כ גם יוה"כ שבא במקום אשם תלוי אינו מכפר אלא תולה ובזה מבואר בגמ' בכריתות דתולה כל רגע ורגע אבל כפרה לא מכפר אלא בסופו ונכון.
שוב מצאתי בספר כתר ישועה בכריתות שם שעמד בחילוק זה. וע"ע עמק יהושע דרשות י"ט.

צעיר_התלמידים
הודעות: 385
הצטרף: ג' יוני 02, 2015 1:32 am

Re: אימתי זמן החתימה ביום כיפור ?

הודעהעל ידי צעיר_התלמידים » ה' ספטמבר 17, 2015 8:11 pm

כנסת ישראל כתב:ישנה אפשרות שלישית שהכפרה כל רגע, ואעתיק מש"כ בזה במק"א:
כתב הר"ן יומא דף פה ע"ב: על החמורות הוא תולה עד שיבוא יום הכיפורים ויכפר, דיום הכיפורים או שעיר מכפרים, וכי תימא שעיר למה לי, נפקא מינה דשעיר מכפר מיד ויום הכיפורים אינו מכפר עד שתחשך, ונפקא מינה מיום הכיפורים למי שעבר אחר שילוחו של שעיר.
והקשה בגבו"א שם וז"ל: "ונעלם ממנו גמרא ערוכה דפרק ד' דכריתות (דף י"ח) דפריך התם למאן דאמר ידיעות ספק מחלקות לחטאות, מה אילו אכל כזית חלב שחרית ביום הכיפורים וכזית [במנחה ביום הכיפורים, דיום הכיפורים במקום אשם תלוי] קאי הכא נמי דמחייב ב' חטאות, א"ל אביי מאן לימא דיום הכיפורים כל שעתיה מכפר דילמא כוליה יומיה מאורתא, וא"ל תניא מי שבא לידו [ספק עבירה ביום הכיפורים ואפילו עם] חשיכה פטור, ושמע מינה דיום הכיפורים כל שעתא ושעתא מכפר ולא משתחשך והכי משמע יותר התם דפריך מדתנן אכל ושתה בהעלם אחד אינו חייב אלא [חטאת אחת דהא בין אכילה לשתיה] אי אפשר דלא הוי שהות ביום וכפר ליה דיום הכיפורים במקום אשם תלוי קאי וקתני אינו חייב אלא א', ואי סלקא דעתך ידיעות ספק מחלקת לחטאות לחייב ב' חטאות [ואי אמרת דיום הכיפורים אינו מכפר עד שתחשך] אם כן מאי פריך הא בין אכילה לשתיה לא כפר עליה יום הכיפורים ואי משום שעיר וכי פסקא ששילוח השעיר היה בין אכילה לשתיה אלא ודאי שמע מינה דעיצומו [של יום לחוד בלא השעיר מכפר בכל שעה] ורגע עכ"ל.
אמנם דברי הר"ן הם תוספתא מפורשה סוף יומא מובא בירושלמי שם ה"ח וברבינו חננאל שם פ"ז ע"ב וע"ע בראשונים שבועות דף י"ג בר"ח ורש"י תוס' ר"י מיגאש ריטב"א וחי' הר"ן שם, שכ"ה מסקנת הגמ' והירושלמי. וכ"כ הרמב"ן סוף יומא וראבי"ה ח"ב עמ' 203 והרוקח סי' רי"ז עי"ש שכתבו דיוה"כ מכפר בסופו וכהר"ן, וצ"ע קושית הגבו"א מהגמ' בכריתות.
ולכאו' מבואר בזה דחלוקים הדברים דכפרת יוה"כ היא באמת בסוף היום, אבל דין תליה דיוה"כ דהוי כאשם תלוי הוא כל שעה. אבל שעיר מכפר לגמרי מיד. ומעתה הלא אשם תלוי אינו מכפר אלא תולה וא"כ גם יוה"כ שבא במקום אשם תלוי אינו מכפר אלא תולה ובזה מבואר בגמ' בכריתות דתולה כל רגע ורגע אבל כפרה לא מכפר אלא בסופו ונכון.
שוב מצאתי בספר כתר ישועה בכריתות שם שעמד בחילוק זה. וע"ע עמק יהושע דרשות י"ט.

אדוני הרב, נתחלף לך כפרת יוה"כ בחתימת גזר הדין.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 7 אורחים