מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי פרי יהושע » ו' אוקטובר 07, 2016 3:11 pm

בסיעתא דשמיא עש"ק שובה

ברמב"ם בספרו נזכר פעמים בפ"א ה"א ובפ"ב ה"ב שמצות וידוי כוללת לא רק את הזכרת החטא אלא גם אמירת "נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה", לעומת כן בסה"מ שלו מצוה ע"ג, לא כתב אלא "שציוונו להתוודות על החטאים והעוונות שחטאנו לפני הא-ל יתעלה ולאמר אותם עם התשובה. וזהו הווידוי. וכוונתו שיאמר אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי ועשתי כך וכך ויאריך המאמר ויבקש המחילה בזה העניין כפי צחות לשונו", הרי שלא הזכיר כאן כל אמירות אלו של נחמתי ובושתי [עכ"פ להדיא], והוסיף שבכלל מצות הווידוי בקשת המחילה.

ויש לעי' הן על סתירת דברי הרמב"ם, וגם שכל רואה יראה שמה שכתב בסה"מ מתאים יותר לנוסחאות הווידוי שבידינו, וגם למקור הנלמד ממשה רבינו אנא חטא העם וגו', וכן במשנה על וידוי כה"ג, ויש לעי' על מה שכתב בהל' תשובה וצ"ע.

איש לוי
הודעות: 268
הצטרף: ד' ספטמבר 14, 2016 12:24 am

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי איש לוי » ש' אוקטובר 08, 2016 9:58 pm

פרי יהושע כתב:בסיעתא דשמיא עש"ק שובה

ברמב"ם בספרו נזכר פעמים בפ"א ה"א ובפ"ב ה"ב שמצות וידוי כוללת לא רק את הזכרת החטא אלא גם אמירת "נחמתי ובושתי במעשי ולעולם איני חוזר לדבר זה", לעומת כן בסה"מ שלו מצוה ע"ג, לא כתב אלא "שציוונו להתוודות על החטאים והעוונות שחטאנו לפני הא-ל יתעלה ולאמר אותם עם התשובה. וזהו הווידוי. וכוונתו שיאמר אנא השם חטאתי עויתי ופשעתי ועשתי כך וכך ויאריך המאמר ויבקש המחילה בזה העניין כפי צחות לשונו", הרי שלא הזכיר כאן כל אמירות אלו של נחמתי ובושתי [עכ"פ להדיא], והוסיף שבכלל מצות הווידוי בקשת המחילה.

ויש לעי' הן על סתירת דברי הרמב"ם, וגם שכל רואה יראה שמה שכתב בסה"מ מתאים יותר לנוסחאות הווידוי שבידינו, וגם למקור הנלמד ממשה רבינו אנא חטא העם וגו', וכן במשנה על וידוי כה"ג, ויש לעי' על מה שכתב בהל' תשובה וצ"ע.


לביאור הענין - ארחיב בקושיותיך, הנה מלבד מה שתמהת יש להעיר כיוצ"ב, במש"כ הר"מ בפ"ב שהוידוי שנהגו ביוה"כ הוא לומר אבל אנחנו חטאנו, ולא הזכיר שם הר"מ את עזיבת החטא והחרטה, ובאמת שכבר ציינת זאת בדבריך בוידוי של הכה"ג שלא פירש בוידיו אלא רק את חטאיו וחטא שאר העם, וצ"ע היכן מוזכר שאר הענינים שהם עזיבת החטא והחרטה?.
בנוסף יל"ע, הנה בשערי תשובה מנה רבינו יונה את עניין הוידוי רק בעיקר הי"ד עיי"ש. וזה תימה הרי כבר עד עכשיו זכר מזה עיין בתחילת דבריו בשער א', וא"כ כיצד מנה את הוידוי רק בעיקר י"ד?.
בנוסף יל"ע, הנה ידוע כבר הערתו של ר' הגרא"ב פינקל זצ"ל מה טעם בנוסח הוידוי המודפס במחזורים לא מצוין את הענין שלעולם איני חוזר לדבר הזה עוד, שהרי הר"מ הביא את הלשון הזאת בוידוי בפ"ב? והעיר זאת למרן הגרי"ש זיע"א, ובאותה השנה הכריזו בבית מדרשו של מרן הגרי"ש זיע"א להוסיף נוסח זה בוידוי, ולאחר מכן פורסם ענין זה בעיתונות ג"כ בשם הגרי"ש זיע"א - והנה הנני מודע לקטנותי בפני מרן הגרי"ש זיע"א, אבל אין מובן לי ענין זה כלל, הרי הנוסח הזה לא נולד מהיום ואמנם יש קו' חזקה אבל האם מחמת כן משנים את הנוסח הידוע מדורות, ובפרט שבהמשך השנים מצאתי בכתבי הקה"י (אינני זוכר כרגע באיזה חלק זה) שהוא כבר תמה בהערתו של הגרא"ב פינקל זצ"ל מדוע לא הוזכר זאת בסידורים והניח בצ"ע. אבל לא ידוע לי שהוא אמר לשנות ולהוסיף על הנוסח הנ"ל. אינני בא ח"ו לזלזל חלילה, ויתכן שלא ברור לי כל הצורך במעשה הנ"ל, ויתכן שיש נוסחאות אחרות והגרי"ש זיע"א הורה להעדיף אותם על פני אחרות. עכ"פ ללא ספק שהקו' של הקה"י במקומה עומדת.
ואענה את חלקי בענין הנ"ל, ואשמח לדברי החכמים שבכאן.
מצות וידוי יש בה שני ענינים נפרדים, א. וידוי מצד חלק מחלקי התשובה, וכמו דבעינן עזיבת החטא וחרטה, בעינן נמי וידוי. ב. וידוי מצד מה שהתשובה היא כח כפרה, וכל היכא דיש 'מכפר' בעינן אמירת וידוי בכדי לייחס את אותו 'כח מכפר' אל החוטא, ויתבאר להלן.
הנה הר"מ בספר המצוות כשהביא את המקור לוידוי מה"ת, הוא ציין את הוידוי של קרבנות 'והתודה אשר חטא עליה' וכ"ה בתחילת הלכות תשובה הביא שכן הוא הוידוי אצל מביאי הקרבנות. והזכיר שם שהוא ענין הוידוי גם אצל מחויבי מיתות ומלקויות. והנה במחויבי מיתות מבואר בגמ' ובר"מ (אינני מציין כרגע את הדברים במקורם, מחמת שאני כרגע לא ע"י הספרים, ויתכן שאני טועה בהעתקת דבריהם) שצריך לומר שתהיה מיתתי כפרתי, ושיהיה קרבן זה מכפר עלי, וכ"ה בגמ' בסנהדרין כשהיו מוציאין אותו להורג כך היו אומרים לו לומר, ולא הוזכר שם כלל מענין החרטה ועזיבת החטא, ואשר מוכרח מזה, דתוכן הוידוי באלו האופנים הוא, דכל שיש 'כח מפכר' דומיא דמיתות בי"ד מלקויות קרבנות וכו', בכדי לשייך ולייחס את אותו כח כפרה על החטא שלך, לא סגי בזה שהמיתה או המלקות נעשין בך עבור אותו חטא, או הבאת הקרבן בעבור זה החטא, אלא בעינן שהחוטא ייחס אליו את כפרתו ובהכי הוא מתכפר, ואשר מה"ט אין דין להזכיר את עזיבת החטא והחרטה כלפי ענין וידוי זה. ווידוי זה יכול להיות בכל צורה שיהיה יחס של הכפרה אליך, גם ע"י תפילה ובקשת הכפרה, ובדומה לאמירת תהיה מיתתי כפרתי.
ומה"ט כתב הר"י את ענין הוידוי רק בעיקר הי"ד, כיון שבעיקר זה מיירי הר"י על ענין הוידוי מצד שיוך וייחוס הכפרה אל החוטא, והנה כמו שקרבן הוא כח מכפר ומיתה ומלקיות הוי חפצא של כפרה, כך התשובה עם כל חלקיה הוי 'כח מכפר' ובעינן נמי בתשובה את אותו דין וידוי שיש בשאר ה'מכפרים'.
ואמנם יש דין נוסף בוידוי מצד הלכות תשובה וכחלק מחלקי התשובה, וכמו דבעינן עזיבת החטא והחרטה, כמו"כ בעינן נמי וידוי, אמנם הוידוי הזה שונה משאר דין וידוי בקרבנות, שעיקר הענין בזה הוא כמש"כ הר"מ בהלכות תשובה, שיוציא בפיו ענינות אלו שגמר בלבו. ועיקר דין הוידוי בזה הוא, שיוציא בפיו את אותו עזיבת החטא והחרטה. והוא נצרך כחלק מחלקי התשובה, ומה"ט מנאו הר"י כבר בתחילת השער א' כיון שאין שייך את התשובה בלעדיה. ואמנם נראה ברור שאחרי שכבר הוא מקיים את הוידוי כחלק מחלקי התשובה אי"צ להזכיר וידוי נוסף מצד היות התשובה ככח מכפר וכשאר המכפרים כמיתה וכיוצ"ב, כיון דאחרי שכבר מתוודה מהני וידוי זה גם כייחוס כח הכפרה של התשובה אליו. (ורק לתשובה שלימה בעינן זאת)
ומה"ט הר"מ בסה"מ כתב שענין הוידוי הוא בקשת הכפרה וכו' כיון ששם לא איירי בהלכות תשובה ובחלקי התשובה, וע"ז הביא מקור כוידוי של קרבנות שמזה למדו לחייבי מיתות ג"כ שמתודין. ואילו בהלכות תשובה שאיירי הר"מ כאופן הקיום של הוידוי כחלק מחלקי התשובה אז כתב שענין הוידוי הוא להוציא בשפתיו ענינות אלו שגמר בלבו את אותו עזיבת החטא והחרטה. ומש"כ הר"מ בהלכה א' את ענין הוידוי שהוא מתביש ומתחרט וכו' (שזהו הוצאת הדברים בפיו) והביא ע"ז מקור מוידוי קרבנות, צ"ל שכיון שהר"מ הביא מקור למצות וידוי שהמקור היחיד שלה הוא מקרבנות, (וכחלק מחלקי התשובה אי"צ מקור לזה והוי דומיא דעזיבת החטא והחרטה, ומקור כולם הוא בנביאים כמש"כ הר"י) אז אמנם בשביל אותו ענין וידוי סגי בבקשת הכפרה וכמש"כ בסה"מ, מ"מ כיון שהר"מ בא לבאר את הוידוי כחלק מחלקי התשובה את כבר כתב כיצד הוא הוידוי מצד הלכות תשובה, וממילא מהני וידוי זה לדין והוידוי הנצרך מדין וידוי של קרבנות (אדרבה אשמח אם מישהו יכול ל'שפץ' את זה יותר טוב.

אבל לדעתי מוכרח רעיון כזה כבר בסוגי' ביומא, דהרי מבואר בסוף יומא שהיו נוהגים באמירת וידוי כל מקום כפי מנהגו, והיה מקומות שהיו אומרים בשביל הוידוי את הפסוק 'כי ביום הזה יכפר וכו" ולכאו' מה וידוי יש בזה לפמש"כ הר"מ, וע"כ דדין וידוי זה ודין וידוי של כה"ג הוא וידוי אחר מוידוי של חלק מחלקי התשובה, והיינו משום, דמאחר שיוה"כ הוא כח מכפר, אז בעינן לייחס את אותו כפרה של יוה"כ וכפרת השעיר אל החוטאים, ולזה סגי לומר כל ממימרא שע"י יתייחס אלינו הכח כפרה, בין אם נאמר אבל אנחנו חטאנו, או כי ביום הזה יכפר עליכם, וכל זה דומיא דאמירת תהא מיתתי כפרתי.

ולכן נראה לי שלא הוזכר כל הענין הזה בסידורים, כיון שהוידוי שביוה"כ המוזכר בסידורים איננו וידוי של חלק מחלקי התשובה, אלא הוא לקוח מאותו דין וידוי הנזכר בקרבנות שהוא שיוך וייחוס הכפרה אלינו, ולכן אי"צ להזכיר בה חרטה ועזיבת החטא, ודמי למה שהיו אומרים האמוראים "כי ביום הזה יכפר עליכם". ומיושב תמיהת הקה"י.
ואמנם אדרבה זה מחייב אותנו לעשות את הוידוי של חלק מחלקי התשובה, עוד לפני יוה"כ, או לכה"פ ביוה"כ בלא שייכות לתפילה, בכדי שנקיים את המצ"ע דתשובה.
כל זה כתבתי מזכרוני כרגע, מה שמונח לי בהתעסקותי באותו ענין בבעבר, ויתכן שטעיתי.

פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי פרי יהושע » ש' אוקטובר 08, 2016 10:15 pm

גם אני הקטן חשבתי ע"ד זה, אלא שמה שחתכתם בסכין חריפה וידוי בשעה שיש "כוח מכפר" [כהגדרתכם] כיוה"כ וקרבן, מסתם וידוי בשעה שעושה תשובה, לפי עניות דעתי לא מספק, שהרמב"ם בסה"מ עכ"פ לא פירט כלום במצות הווידוי הזו שהיא בשעה שיש "כוח מכפר" וגם שבאמת כמו שהבאתם לא מצינו כלל נוסח כזה של נחמתי וכו' גם כנוסח של כל ימות השנה, ולכן היה נראה שאכן הנוסח זה של הרי נחמתי וכו' אינו מעיקר מצות וידוי כלל לעולם, שהווידוי בעצמו תורת מכפר ליה, אלא עיקרו של פירוט זה הוא ממצות התשובה להיות מודה ועוזב, והרמב"ם סובר מאיזה מקור עלום שלומר כל ענינות אלו שגמר בלבו יש לו יותר תוקף מגמירות בלב, אבל אינו חלק ממצות וידוי כלל, ולכן כשמתפלל ומתוודה בתפילתו אפשר שלא שייך כלל לומר כלל כל זה שאינו מכלל התפילה, ורק בקשת המחילה הרי היא מעצם הווידוי, ואף שצ"ע למה לא הוזכר בי"ד, י"ל קצת ששם הביא העיקר לדינא מהמצווה של התשובה, ונוסחאות התפילה על כך הלא הן ערוכות, ועוד יש לעיין.

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » א' אוקטובר 09, 2016 10:46 am

הרב הלוי, יש"כ שביארת, ויסוד הדברים אמר אכן הגרא"ב פינקל זצ"ל, ויבדל"ח הגר"א פילץ שליט"א ג"כ מוסר שיעור בישיבתו במעלי יומא דכיפורי ומוסר דברים בכיוון הנ"ל. והדברים ידועים בישיבות הק'.
ואם ביו"כ עסקינן, הרי יש כאן להוסיף מיני וביה, נוסח וידוי של כה"ג הרי מפורש ומפורט במשנה "וכך היה אומר" ואין שם חרטה וקבלה לעתיד, ובאמת כשנחשוב הרי לא שייך בשו"א שהכה"ג יאמר שכל הכהנים וכל עם ישראל התחרטו וקיבלו לעתיד, וכי אדם יודע מה שבליבו של חבירו.
אלא ע"כ כפשוט שיש שני מיני וידוי האחד שצריך להתוודות בשעת תשובה והאחד שצריך להתוודות בשעת כפרה.
והוידוי של יו"כ ושל כה"ג ביו"כ ושל קרבנות וכנראה גם של המומתין הוא של כפרה.
ובשעת תשובה מתוודין וידוי של תשובה. (ויש לחקור על הוידוי שנוהגין בשעת פקידת כל אדם אם הוא משום למות מתוך תשובה או בכדי שתהיה מיתתו כפרתו. ואולי תרוויהו)

אלא שכ"ז לא כ"כ מועיל ללשון הר"מ בסהמ"צ. ונהיה מוכרחים לומר ששם קיצר בלשונו ולא הזכיר כפרה.

מש"כ פרי יהושע שלא מצינו כן בכל וידוי של ימות השנה מפני שברור שבתפילת סלח לנו לא תיקנו חז"ל מצוות תשובה. כי מצוות תשובה היא תיכף לאחר שחטא או שכשנזכר בחטאו. ואין השעה דתפילה כשרה לזה. אלא וידוי דברכת סלח לנו ווידוי של אחר התפילה הוא וידוי של בקשת המחילה וכפרה לפני הבו"ע. ותשובה עושים בסדר מוסר. או בזמן אחר.

אגב עצם מה שהנוסח בסידורים עכ"פ ביו"כ אין מוזכר בו כל חלקי התשובה זה לכשעצמו אינו ראיה, כי היה ניתן לומר שנתקן אכן דלא כהרמב"ם כי הרמב"ם יחידאה בחידוש דין זה. ואולי זו סברת הגריש"א אם אכן אחז שצריך להוסיף כך, שכדאי להחמיר כשיטת הר"מ אף שלא נהגו כמותו.

מ"מ יש עוד כמה פינות לשייף כאן, הר"מ בכמה מקומות ערב ותני לשני הוידויים, כמו שהזכרת קצת, ויש לעיין במאמר שהיה בדאצ'ה והועלה כאן פעם.

מה שנכון נכון
הודעות: 10119
הצטרף: ד' ינואר 29, 2014 10:37 am

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי מה שנכון נכון » א' אוקטובר 09, 2016 10:50 am

ע"ע ברכת מרדכי יומא ס"ד.

מן הדרום
הודעות: 360
הצטרף: ג' אוקטובר 06, 2015 11:26 am

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי מן הדרום » ב' אוקטובר 10, 2016 3:55 pm

בהררי קדם מובא מהגריד"ס שבפ"א זו תשובה ובה הוידוי כולל חלקים נוספים ובפ"ב מדובר על חיוב ביו"כ שנכון גם למי שעשה תשובה שלמה על כל חטא שחטא, ואעפ"כ יש לו חיוב להתוודות ביו"כ ,אך באופן שמספיק לומר חטאנו

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' אוקטובר 10, 2016 4:22 pm

מן הדרום כתב:בהררי קדם מובא מהגריד"ס שבפ"א זו תשובה ובה הוידוי כולל חלקים נוספים ובפ"ב מדובר על חיוב ביו"כ שנכון גם למי שעשה תשובה שלמה על כל חטא שחטא, ואעפ"כ יש לו חיוב להתוודות ביו"כ ,אך באופן שמספיק לומר חטאנו

הוא האמור כאן למעלה, הרייד הידוע על עניין זה.

סעדיה
הודעות: 1491
הצטרף: ה' אוגוסט 13, 2015 10:43 pm

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי סעדיה » ב' אוקטובר 10, 2016 4:52 pm

מן הדרום כתב:בהררי קדם מובא מהגריד"ס שבפ"א זו תשובה ובה הוידוי כולל חלקים נוספים ובפ"ב מדובר על חיוב ביו"כ שנכון גם למי שעשה תשובה שלמה על כל חטא שחטא, ואעפ"כ יש לו חיוב להתוודות ביו"כ ,אך באופן שמספיק לומר חטאנו

עיקרי הדברים הלא הם כתובים על ספר אגרות הגרי"ד.


לעצם הענין ילה"ע מדברי הירו' סוף מס' יומא דבוידוי של יוה"כ איתא "וכשם שעשיתי איני עושה".

לעומקו של דבר
הודעות: 3523
הצטרף: ב' ינואר 11, 2016 1:46 pm

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי לעומקו של דבר » ב' אוקטובר 10, 2016 9:02 pm

סעדיה כתב:
מן הדרום כתב:בהררי קדם מובא מהגריד"ס שבפ"א זו תשובה ובה הוידוי כולל חלקים נוספים ובפ"ב מדובר על חיוב ביו"כ שנכון גם למי שעשה תשובה שלמה על כל חטא שחטא, ואעפ"כ יש לו חיוב להתוודות ביו"כ ,אך באופן שמספיק לומר חטאנו

עיקרי הדברים הלא הם כתובים על ספר אגרות הגרי"ד.


לעצם הענין ילה"ע מדברי הירו' סוף מס' יומא דבוידוי של יוה"כ איתא "וכשם שעשיתי איני עושה".

ישר כח.
זה הנוסח המלא - תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ח ה"ז

כיצד הוא מתודה ר' ברכיה בשם ר' בא בר בינה רבוני חטאתי ומירע עשיתי ובדעת רעה הייתי עומד ובדרך רחוקה הייתי מהלך וכשם שעשיתי איני עושה יה"ר מלפניך ה' אלהי שתכפר לי על כל פשעי ותמחול לי על כל עונותי ותסלח לי על כל חטאתי

פרי יהושע
הודעות: 3048
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am

Re: מהי מצות וידוי?-סתירה ברמב"ם

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' אוקטובר 10, 2016 9:28 pm

לעומקו של דבר כתב:
סעדיה כתב:
מן הדרום כתב:בהררי קדם מובא מהגריד"ס שבפ"א זו תשובה ובה הוידוי כולל חלקים נוספים ובפ"ב מדובר על חיוב ביו"כ שנכון גם למי שעשה תשובה שלמה על כל חטא שחטא, ואעפ"כ יש לו חיוב להתוודות ביו"כ ,אך באופן שמספיק לומר חטאנו

עיקרי הדברים הלא הם כתובים על ספר אגרות הגרי"ד.


לעצם הענין ילה"ע מדברי הירו' סוף מס' יומא דבוידוי של יוה"כ איתא "וכשם שעשיתי איני עושה".

ישר כח.
זה הנוסח המלא - תלמוד ירושלמי (וילנא) מסכת יומא פרק ח ה"ז

כיצד הוא מתודה ר' ברכיה בשם ר' בא בר בינה רבוני חטאתי ומירע עשיתי ובדעת רעה הייתי עומד ובדרך רחוקה הייתי מהלך וכשם שעשיתי איני עושה יה"ר מלפניך ה' אלהי שתכפר לי על כל פשעי ותמחול לי על כל עונותי ותסלח לי על כל חטאתי

ייש"כ אכן מקור לרמב"ם, אבל לפענ"ד נוסחאות התפילה שבדינו היו גם לרמב"ם, ולכך נראה שאכן אין לזה קשר ושייכות לתפילה, ואי אפשר בתפילה אלא להזכיר עצם החטא ולבקש מחילה, שזהו הוידוי מתורת כפרה, ושאר ההזכרה היא מדרכי התשובה גרידא, ואינה ממצות וידוי.


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 18 אורחים