רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
ש. ספראי
הודעות: 765
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' ספטמבר 04, 2017 5:31 am

רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה


שאלה: מדוע אסור לחמם מים ביו"ט לצורך כל הגוף. והרי בזמנינו כולם מתרחצים בקביעות ולכאורה הדבר "שווה לכל נפש"?! ובמה שונה הרחצה, הנחשבת לתענוג בעלמא, לבין עישון סיגריות, הנחשב שווה לכל נפש?!

תשובה: א] כתב השו"ע (תקי"א, ב): "מותר להחם ביום טוב מים לרחוץ ידיו [ובמשנ"ב: וה"ה פניו ורגליו], אבל לא כל גופו, ואפילו אינו רוחצו בבת אחת", וכ' המשנ"ב בשם הב"י: "שרחיצת פניו, ידיו ורגליו הוא דבר השווה לכל נפש, אבל רחיצת כל גופו הוא דבר שאין שווה לכל נפש רק למעונגין הרגילין בזה". ובשש"כ (פי"ד הערה כ"א) התקשה מדוע בימינו לא תשתנה ההלכה בדבר, שהרי לכולנו ישנו חדר אמבטיה או מקלחת בבית, ומה ההבדל בין רחצה לעישון סיגריות, ועיש"ע בזה.

ונדברתי בזה עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר בתמיהה: "מי מתרחץ כל יום? לא מתרחצים בכל יום!", ואמרתי: "אז כל יומיים"... ושוב דחה ואמר: "כל יומיים?! מי שאין לו כח ללמוד, מתרחץ כל יומיים"...וכן שמעתי ששאלו שאלה זו את מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל והשיב תשובה דומה, ש"אם מתרחצים כל יום-יומיים, מתי יש זמן ללמוד?!"... והדברים כמובן לא מסייעים לנו, אחר שכולנו יודעים שבימינו גם עמלי התורה מתרחצים פעם ביום-יומיים, וקשה לומר לכאו' שרחצה היא רק למתענגים ותו לא.

ב] ואפשר שכאשר הגדירו לנו חז"ל שרחיצה היא למתענגים, א"כ גם כשכולנו מתרחצים בקביעות, אין זה מצד שזהו דבר החשוב בעצם לצרכי הגוף, אלא הרחצה נועדה לתענוג יתר. ואע"פ שקשה לנו לחיות ללא הרחצה, בפרט בימי הקיץ, זהו מפני שהתרגלנו לתענוגים ופינוק, וקשה לנו בלא תענוג זה, אשר הגדרנוהו כצרכי גופינו החשובים ביותר, ולא היא - אין זה בעצם ממש מצרכי גופינו, אלא תענוג גופני. והדבר דומה לאלו שאינם מסוגלים לתפקד ללא כוס קפה וכדומה, שבוודאי נחשב הדבר הדבר לצורך של תענוג ופינוק.

ומצאתי את שאהבה נפשי בבית מאיר (יו"ד קצ"ז) שהביא דברי הגמ' בשבת מ' ע"א, שם למדים שכאשר גזרו שלא לרחוץ בחמין בשבת, לא יכלו הציבור לעמוד בגזירה זו, כיון שהיו אדוקין ברחיצה, ובכל זאת אמרו דרחיצה הוי דבר שאינו שווה לכל נפש, וכמש"כ התוס' בשבת (ל"ט, ב') שרחיצה אסורה ביו"ט משום דהיא לצורך תענוג ודומה היא למוגמר, שאינו שווה לכל נפש. וכתב הבית מאיר ד"והיינו משום דהוי תפנוקא יתירה, והראיה שמיעוט העם שאינם מפונקים אף כי מצוי להם אינם מתאוים אליו, ולהכי אף להמפונקים אסור, דלא התירה התורה אלא דבר הצריך לכל נפש ולא תפנוקא יתירא", וכתב עוד שבכתובות (ז', ב') נאמר שאכילת צבי נחשבת לדבר השוה לכל נפש, "משום דתענוג זה הכל מתאוים, אלא שלא להכל הוא מצוי", וכ' עוד דגדר שווה לכל נפש אינו נמדד ע"פ רוב או מיעוט, "אלא דכדתבתי במה שחזינן שאותם שאינם מפונקין, אפילו מצוי להם אינם מתאוים אליו- תפנוקא יתירא הוא ואסור", עכ"ד. ובדבריו גם סרה קושיית השש"כ מדוע לאכול צבי נחשב לאוכל נפש ואילו רחצה שייכת למתענגים בלבד.

והנה עישון נחשב היה בזמנים ההם כהרגל של בריאות הגוף, וכמש"כ המור וקציעה בשם אביו החכם צבי, שכתב שהצורך שיהיה שווה לכל נפש הוא דוקא בדבר הנאה יתירה ותענוג, אך לא במה שהוא לצורך בריאות האדם, וכ"כ עוד רבים בזמנם, שהעישון נחשב לדבר בריאותי וכנראה שלא רק לתענוג בעלמא. ולפי"ז בזמנם ודאי שהיה מקום לחלק בין עישון סיגריות הנצרך לצרכי בריאות הגוף לבין רחיצה, שאם כנים דברינו הרי היא צורך של תענוג ופינוק, דבר שהמיעוט שאינם מפונקים, אינם מתאווים לו כלל. ויתכן שבזמנינו מה שאלו שאינם מעשנים, סולדים הם ומתרחקים מן העישון, הוא מפני שחונכו והורגלו שסיגריות הוא דבר רע ומזיק לבריאות. אך אם לא היו חיים בעולם שבו מזהירים השכם והערב שסיגריות הוא דבר מזיק ורע, היו נהנים כמו כל המעשנים מהסיגריות, ודומה הדבר לתענוג אכילת בשר הצבי, שלמרות שרוב העולם לא אוכלו, מ"מ זהו בגלל מחירו ויוקר השגתו וכו'.

עוד יתכן לחלק בין רחיצה לבין עישון סיגריות, בכך שהצורך בסיגריות אצל מעשנים כרוניים, חשוב הרבה יותר לגופם מאשר חשיבות הרחיצה אצל אלו המתרחצים בקביעות. וכידוע שחברות הסיגריות מחדירות בסיגריות חומרים ממכרים ורעילים הגורמים לגוף להשתוקק לסיגריה ולהיפגע מבחינה גופנית ללא עישון. וא"כ י"ל שלאלו המעשנים (אשר למרות המלחמה בעולם המערבי נגד העישון, מהווים עדיין עשרות אחוזים) נחשב צורך הסיגריה כאוכל נפש ממש ולהם אין זה רק צורך תפנוקי אלא צורך גופני אמיתי, יותר מרחיצה. ושו"ר שכבר צעד בדרכים אלו המרא דאתרא דאלעד הגרש"ז גרוסמן שליט"א בספרו הלכות המועדים פט"ו ופט"ז, ושמחתי לראות שהלכתי בדרך טובים. וע"ע בפנ"י שבת לט, ב: בא"ד ואומר ר"י בשם ריב"א.

--- שמואל ברוך גנוט ** קובץ קול התורה באלעד **

מעט דבש
הודעות: 2826
הצטרף: ד' אפריל 04, 2012 1:17 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי מעט דבש » ב' ספטמבר 04, 2017 9:46 am


ידידיה
הודעות: 1035
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ספטמבר 04, 2017 11:42 am

.העישון נחשב צורך בריאות לעניין עיכול.
וזה קיים גם היום.
גם בזמנם לא עישנו לשם בריאות אלא לתענוג, ומכל מקום עניין הבריאות היתיר העישון ביו"ט.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16276
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' ספטמבר 04, 2017 11:47 am

ניקוטין גורם לפעילות מעיים. אבל לומר היום שבעישון יש צורך בריאות לעניין עיכול זה מגוחך.

קראקובער
הודעות: 2546
הצטרף: ג' ספטמבר 06, 2016 1:06 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי קראקובער » ב' ספטמבר 04, 2017 12:01 pm

ויתכן שבזמנינו מה שאלו שאינם מעשנים, סולדים הם ומתרחקים מן העישון, הוא מפני שחונכו והורגלו שסיגריות הוא דבר רע ומזיק לבריאות. אך אם לא היו חיים בעולם שבו מזהירים השכם והערב שסיגריות הוא דבר מזיק ורע, היו נהנים כמו כל המעשנים מהסיגריות, ודומה הדבר לתענוג אכילת בשר הצבי, שלמרות שרוב העולם לא אוכלו, מ"מ זהו בגלל מחירו ויוקר השגתו וכו'.

אנשים מתרגלים לריחות שונות ועובדה שהיום הריח של סיגריות מפריעים לאנשים גם בלי קשר לבריאות והסיבות הם לא רלוונטיות, וזה עוד דוגמא לניתוק ההלכה מהמציאות.
viewtopic.php?f=51&t=36000

ידידיה
הודעות: 1035
הצטרף: ג' אוגוסט 02, 2011 4:15 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ידידיה » ב' ספטמבר 04, 2017 1:29 pm

אוצר החכמה כתב:ניקוטין גורם לפעילות מעיים. אבל לומר היום שבעישון יש צורך בריאות לעניין עיכול זה מגוחך.

מערכת העיכול לא השתנתה מימי הפני יהושוע.
ואף שבודאי שאי אפשר לומר שבריא לעשן,
אמנם עדיין קיים אותו צורך בריאותי. תשאלו את המעשנים.
וסיבת ההיתר היתה לא משום שהעישון הוא בריא, אלא מפני שכשיש צורך דהעישון הוא תרופה לו, צורך זה נחשב שווה לכל נפש.

עקביה
הודעות: 2244
הצטרף: ד' אוקטובר 07, 2015 11:19 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי עקביה » ב' ספטמבר 04, 2017 1:47 pm

ייש"כ על המאמר המחכים!

הערה צדדית:
למראה הדברים האלה אורו עיניי:
ש. ספראי כתב:ונדברתי בזה עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר בתמיהה: "מי מתרחץ כל יום? לא מתרחצים בכל יום!", ואמרתי: "אז כל יומיים"... ושוב דחה ואמר: "כל יומיים?! מי שאין לו כח ללמוד, מתרחץ כל יומיים"...

אני לא מסוגל להעלות על דעתי לעבור יום אחד בקיץ בלי להתרחץ. תחושת הדביקות אינה נותנת מנוח. ואילו רח"ק, בבני ברק (!!) תוהה על אלו שמתרחצים כל יומיים (!).
אם כך הוא חש, ומן הסתם כך היה בבית אביו ודודו, אין כל פלא על ההחמרה בדיני רחיצה בתשעת הימים המקובלת בבית מדרש זה.

ש. ספראי
הודעות: 765
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' ספטמבר 04, 2017 1:55 pm

עקביה כתב:ייש"כ על המאמר המחכים!

הערה צדדית:
למראה הדברים האלה אורו עיניי:
ש. ספראי כתב:ונדברתי בזה עם מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א ואמר בתמיהה: "מי מתרחץ כל יום? לא מתרחצים בכל יום!", ואמרתי: "אז כל יומיים"... ושוב דחה ואמר: "כל יומיים?! מי שאין לו כח ללמוד, מתרחץ כל יומיים"...

אני לא מסוגל להעלות על דעתי לעבור יום אחד בקיץ בלי להתרחץ. תחושת הדביקות אינה נותנת מנוח. ואילו רח"ק, בבני ברק (!!) תוהה על אלו שמתרחצים כל יומיים (!).
אם כך הוא חש, ומן הסתם כך היה בבית אביו ודודו, אין כל פלא על ההחמרה בדיני רחיצה בתשעת הימים המקובלת בבית מדרש זה.


נכון.
אם כי הגרח"ק טובל במקוה, אע"פ שאינו מתרחץ. אך בתשעת הימים כמדומה שאינו טובל במקוה באמצע השבוע.
ועי' בספרי ויאמר שמואל בזה.


סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16276
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ב' ספטמבר 04, 2017 2:13 pm

ידידיה כתב:
אוצר החכמה כתב:ניקוטין גורם לפעילות מעיים. אבל לומר היום שבעישון יש צורך בריאות לעניין עיכול זה מגוחך.

מערכת העיכול לא השתנתה מימי הפני יהושוע.
ואף שבודאי שאי אפשר לומר שבריא לעשן,
אמנם עדיין קיים אותו צורך בריאותי. תשאלו את המעשנים.
וסיבת ההיתר היתה לא משום שהעישון הוא בריא, אלא מפני שכשיש צורך דהעישון הוא תרופה לו, צורך זה נחשב שווה לכל נפש.


ברור שלא. וגם הטבק לא השתנה. וגם אז זה לא היה בריא. אבל לא ידעו את זה. גם אגרוף בבטן יכול להועיל לצורך הבריאותי הזה אבל לא הייתי מתיר לעשות איסורים ביו"ט לצורך זה.

אם כוונתך להיתר האחרון שכתב פותח האשכול. היינו שאחר שהוא מעשן כרוני יש לו צורך. זה נושא לדיון נפרד.

פרי יהושע
הודעות: 2842
הצטרף: ו' יוני 10, 2016 11:36 am
שם מלא: משה מרדכי אייכנשטיין

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי פרי יהושע » ב' ספטמבר 04, 2017 2:39 pm

אבל כן נהגו העולם גם כיום ואפי' בראש השנה, ודכירנא מימי קדם ביושבי שבת תחכמוני בישיבת חברון המעטירה, בסעודת יום ראש השנה אצל הגרש"ז ברוידא זצ"ל, שהרבנית הייתה מחלקת סיגריות (מלברו אדום) לבני הישיבה הק', ולא היה מי שערער על זה, והרב זצ"ל היה באותו מעמד (אמנם לא עישן מעולם).

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי כדכד » ב' ספטמבר 04, 2017 4:20 pm

אני לא מבין את הכותרת "בראש השנה" מאי שנא ר"ה מכל יו"ט אחר? (אלא אם נאמר שיש להחמיר בעשי,ת כבפת נכרי גם מדברים שנוהגים בהם היתר בשאר השנה) ומקום אשכול זה ב"בית המדרש" לענ"ד

ש. ספראי
הודעות: 765
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' ספטמבר 04, 2017 4:47 pm

כדכד כתב:אני לא מבין את הכותרת "בראש השנה" מאי שנא ר"ה מכל יו"ט אחר? (אלא אם נאמר שיש להחמיר בעשי,ת כבפת נכרי גם מדברים שנוהגים בהם היתר בשאר השנה) ומקום אשכול זה ב"בית המדרש" לענ"ד

נכון.
אך ר"ה השתא הוא ג' ימים ללא רחצה.
יש להעיר מדוע המדקדקים לא מתרחצים ביום ב' דר"המשום כבוד שבת, באופניםהמותרים. כמו רחיצת פניו ידיו ורגליו וכו'.(מלבד המתרחצים משום מצטער כמש"כ הביאה"ל בשם רעק"א).

דרומי
הודעות: 4243
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי דרומי » ב' ספטמבר 04, 2017 4:54 pm

להעיר שישנם הנוהגים ללכת למקוה ביום טוב שחל בערב שבת אחה"צ כהכנה לשבת. ויש החולקים על כך וטוענים שהדבר אינו מתאים לכבודו של היו"ט, כאילו יו"ט עצמו אינו מספיק חשוב כו'.

דורשי יחודך
הודעות: 546
הצטרף: ו' אפריל 07, 2017 3:06 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי דורשי יחודך » ב' ספטמבר 04, 2017 6:18 pm

יש לעיין מדוע מניחים הנחה שאסור להתרחץ כיום, ועל זה שואלים מדוע, הלא על זה גופא אנו דנים, אולי מותר להתרחץ היום שנעשה צורך גמור במקומותינו.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי כדכד » ב' ספטמבר 04, 2017 6:24 pm

ש. ספראי כתב:
כדכד כתב:אני לא מבין את הכותרת "בראש השנה" מאי שנא ר"ה מכל יו"ט אחר? (אלא אם נאמר שיש להחמיר בעשי,ת כבפת נכרי גם מדברים שנוהגים בהם היתר בשאר השנה) ומקום אשכול זה ב"בית המדרש" לענ"ד

נכון.
אך ר"ה השתא הוא ג' ימים ללא רחצה.
יש להעיר מדוע המדקדקים לא מתרחצים ביום ב' דר"המשום כבוד שבת, באופניםהמותרים. כמו רחיצת פניו ידיו ורגליו וכו'.(מלבד המתרחצים משום מצטער כמש"כ הביאה"ל בשם רעק"א).

בחו"ל ה"ה בסוכות ושמח"ת
מי אמר שהמדקדקים אינם רוחצים לכבוד שבת?

ש. ספראי
הודעות: 765
הצטרף: ב' יולי 06, 2015 12:21 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי ש. ספראי » ב' ספטמבר 04, 2017 8:06 pm

כדכד כתב:
ש. ספראי כתב:
כדכד כתב:אני לא מבין את הכותרת "בראש השנה" מאי שנא ר"ה מכל יו"ט אחר? (אלא אם נאמר שיש להחמיר בעשי,ת כבפת נכרי גם מדברים שנוהגים בהם היתר בשאר השנה) ומקום אשכול זה ב"בית המדרש" לענ"ד

נכון.
אך ר"ה השתא הוא ג' ימים ללא רחצה.
יש להעיר מדוע המדקדקים לא מתרחצים ביום ב' דר"המשום כבוד שבת, באופניםהמותרים. כמו רחיצת פניו ידיו ורגליו וכו'.(מלבד המתרחצים משום מצטער כמש"כ הביאה"ל בשם רעק"א).

בחו"ל ה"ה בסוכות ושמח"ת
מי אמר שהמדקדקים אינם רוחצים לכבוד שבת?

אלו שהולכים למקוה, עושים זאת גם לכבוד שבת. אך בהלכה לא נזכר ענין זה לרחוץ לכבוד שבת פניו ידיו ורגליו. וכנראה משום שאין הכנה מיו"ט לשבת, מלבדה"והכינו" דריש ביצה. כנראה מפני שאין זה כבוד לעזוב את השר ולעסוק בצרכי המלך. ורק מה שצריך לאכול וכדומה, התירו להכין בע"ת.

עושה חדשות
הודעות: 7057
הצטרף: ו' ספטמבר 18, 2015 9:23 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי עושה חדשות » ג' ספטמבר 05, 2017 8:25 pm

ראיתי היום,
רמב"ן בתורת האדם שער המיחוש כתב:ולענין י"ט דאמרן במיכחל עינא, שמעינן מינה דכל צרכי חולה שאין בו סכנה נעשין ע"י ישראל בי"ט שני של גליות. אלא מיהו איכא למימר דהני מילי כגון מיכחל עינא דמלאכה גופה שבות היא, אבל להתיר אבות מלאכות אין לנו. ויש אומרים דכל צרכי חולה שאין בו סכנה אין נעשין ע"י ישראל בי"ט שני כראשון, אבל מיכחל עינא משום מכשירין התירוהו, וכר' יהודה, לפי שהוא דבר השוה לכל נפש שאף הבריאין כוחלין. וכן כיבוי הנר משום דבר אחר וכיבוי שלא תתעשן הבית דמכשירין נינהו כולן מותרין בי"ט שני של גליות כר' יהודה, וחומר הוא שהחמירו לאסור בראשון לפי שהלכה כר"י ואין מורין כן. אבל צרכי חולה שאינו שוה בכל נפש והוא אסור מן הדין דומיא דמוגמר אין עושין אלא ע"י גוי. ואין לי לחלק, דכל הסרת כאב וצער חולי מכשירין הוו, עדויי אוכלא ועדויי כיבי דגופא שוין נינהו, ומאן דאכיל לי' עינא לא חזי שפיר ולא מתהני מאכילה, ומאן דכאיב ליה לבא לא אכיל כלל

אולי אפשר לבנות מזה היתר על עישון ביו"ט, לגבי מי שקשה לו 'להתחיל' לאכול לפני הסיגריה, כי אז יש כאן היתר של מכשירין לאכילה, והאכילה היא שווה לכל נפש. הציעו רעיון כזה? או אולי לא קי"ל כהרמב"ן הנ"ל?

מנין
הודעות: 511
הצטרף: ב' מאי 18, 2015 2:33 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי מנין » ג' ספטמבר 05, 2017 10:23 pm

ש. ספראי כתב:ב] ואפשר שכאשר הגדירו לנו חז"ל שרחיצה היא למתענגים, א"כ גם כשכולנו מתרחצים בקביעות, אין זה מצד שזהו דבר החשוב בעצם לצרכי הגוף, אלא הרחצה נועדה לתענוג יתר. ואע"פ שקשה לנו לחיות ללא הרחצה, בפרט בימי הקיץ, זהו מפני שהתרגלנו לתענוגים ופינוק, וקשה לנו בלא תענוג זה, אשר הגדרנוהו כצרכי גופינו החשובים ביותר, ולא היא - אין זה בעצם ממש מצרכי גופינו, אלא תענוג גופני. והדבר דומה לאלו שאינם מסוגלים לתפקד ללא כוס קפה וכדומה, שבוודאי נחשב הדבר הדבר לצורך של תענוג ופינוק.


תמוה ביותר. איך אפשר לומר על דבר שבלעדיו אנחנו סובלים ומרוגזים - שהוא תענוג ופינוק? האם לאכול אוכל מבושל או בשר זה כן "ממש צרכי גופינו"? לא. גם זה רק "הגדרנוהו כצרכי גופינו" ומכל מקום פשוט שהוא נקרא שווה לכל נפש. ומהיכי תיתי לחדש שדבר השווה לכל נפש יהיה אסור רק בגלל שפעם הוא לא היה שווה לכל נפש??
והדימוי לכוס קפה הוא מטעה. כי אין הכי נמי אם רוב האנשים לא מסוגלים לתפקד בלי כוס קפה, אז אכן מותר להכין קפה ביום טוב.

ש. ספראי כתב:ומצאתי את שאהבה נפשי בבית מאיר (יו"ד קצ"ז) שהביא דברי הגמ' בשבת מ' ע"א, שם למדים שכאשר גזרו שלא לרחוץ בחמין בשבת, לא יכלו הציבור לעמוד בגזירה זו, כיון שהיו אדוקין ברחיצה, ובכל זאת אמרו דרחיצה הוי דבר שאינו שווה לכל נפש, וכמש"כ התוס' בשבת (ל"ט, ב') שרחיצה אסורה ביו"ט משום דהיא לצורך תענוג ודומה היא למוגמר, שאינו שווה לכל נפש. וכתב הבית מאיר ד"והיינו משום דהוי תפנוקא יתירה, והראיה שמיעוט העם שאינם מפונקים אף כי מצוי להם אינם מתאוים אליו, ולהכי אף להמפונקים אסור, דלא התירה התורה אלא דבר הצריך לכל נפש ולא תפנוקא יתירא", וכתב עוד שבכתובות (ז', ב') נאמר שאכילת צבי נחשבת לדבר השוה לכל נפש, "משום דתענוג זה הכל מתאוים, אלא שלא להכל הוא מצוי", וכ' עוד דגדר שווה לכל נפש אינו נמדד ע"פ רוב או מיעוט, "אלא דכדתבתי במה שחזינן שאותם שאינם מפונקין, אפילו מצוי להם אינם מתאוים אליו- תפנוקא יתירא הוא ואסור", עכ"ד. ובדבריו גם סרה קושיית השש"כ מדוע לאכול צבי נחשב לאוכל נפש ואילו רחצה שייכת למתענגים בלבד.


ואין שום ראיה מדברי הבית מאיר. משום שהוא מדבר על דבר שאותם שאינם מתענגים בו, אין להם שום תאווה לזה. וברחיצה בזמנינו אין דבר כזה כלל. וברור שגם בזמנם היית יכול למצוא איזה זקן או שנים שלא אוהבים בשר של צבי. ובכל זאת כתב "תענוג זה הכל מתאוים אליו". אין הכוונה ממש הכל, וכי אם נמצא מישהו שלא אוהב צבי יהיה אסור לשחוט? אלא הכוונה שזה דבר נורמלי ומצוי ביותר שאוהבים צבי. וה"ה ברחיצה בזמנינו.
ולכן למעשה פשוט שמותר לבשל מים כדי לרחוץ כל גופו בכל יום טוב.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי כדכד » ד' ספטמבר 06, 2017 10:07 am

ש. ספראי כתב:
כדכד כתב:[/list]
מי אמר שהמדקדקים אינם רוחצים לכבוד שבת?

אלו שהולכים למקוה, עושים זאת גם לכבוד שבת. אך בהלכה לא נזכר ענין זה לרחוץ לכבוד שבת פניו ידיו ורגליו. וכנראה משום שאין הכנה מיו"ט לשבת, מלבדה"והכינו" דריש ביצה. כנראה מפני שאין זה כבוד לעזוב את השר ולעסוק בצרכי המלך. ורק מה שצריך לאכול וכדומה, התירו להכין בע"ת.
[/quote]
איזה ספר הוא "הלכה" שבו זה לא נזכר? לי היה נראה פשוט הפוך שלא שונה ערב שבת שחל בו יו"ט מכל ער"ש לענין הכנות לשבת באופן המותר כשעושים ערוב תבשילין

יהושעבנמי
הודעות: 383
הצטרף: ד' פברואר 08, 2017 10:49 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי יהושעבנמי » ד' ספטמבר 06, 2017 1:07 pm

אוצר החכמה כתב:
ידידיה כתב:
אוצר החכמה כתב:ניקוטין גורם לפעילות מעיים. אבל לומר היום שבעישון יש צורך בריאות לעניין עיכול זה מגוחך.

מערכת העיכול לא השתנתה מימי הפני יהושוע.
ואף שבודאי שאי אפשר לומר שבריא לעשן,
אמנם עדיין קיים אותו צורך בריאותי. תשאלו את המעשנים.
וסיבת ההיתר היתה לא משום שהעישון הוא בריא, אלא מפני שכשיש צורך דהעישון הוא תרופה לו, צורך זה נחשב שווה לכל נפש.


ברור שלא. וגם הטבק לא השתנה. וגם אז זה לא היה בריא. אבל לא ידעו את זה. גם אגרוף בבטן יכול להועיל לצורך הבריאותי הזה אבל לא הייתי מתיר לעשות איסורים ביו"ט לצורך זה.

אם כוונתך להיתר האחרון שכתב פותח האשכול. היינו שאחר שהוא מעשן כרוני יש לו צורך. זה נושא לדיון נפרד.

כוונתו שלכל תרופה יש תופעות לוואי, ועדיין נחשב שווה לכל נפש אם רוב בני אדם משתמשים בזה, וכן בעישון נכון שלזמן ממושך זה מזיק אבל לתווך הקצר זה מועיל לעיכול וכדומה אז מסתבר שזה נחשב שווה לכל נפש.

סמל אישי של המשתמש
אוצר החכמה
מנהל האתר
הודעות: 16276
הצטרף: ב' מאי 03, 2010 5:49 pm
שם מלא: משה דביר

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי אוצר החכמה » ד' ספטמבר 06, 2017 1:27 pm

עישון הוא לא תרופה שיש לה תופעות לוואי. הוא נזק שיש לו תועלות לוואי כמו אגרוף בבטן.

יהושעבנמי
הודעות: 383
הצטרף: ד' פברואר 08, 2017 10:49 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי יהושעבנמי » ד' ספטמבר 06, 2017 2:29 pm

אוצר החכמה כתב:עישון הוא לא תרופה שיש לה תופעות לוואי. הוא נזק שיש לו תועלות לוואי כמו אגרוף בבטן.

מי שיקח כל יום תרופה כימית האם זה לא יזיק לו במשך הזמן יותר מעישון? האם בגלל זה זה לא יחשב לתרופה?
גם עישון לא מזיקה רק אחרי הרבה שנים.

כדכד
הודעות: 3094
הצטרף: ה' פברואר 09, 2017 11:30 am

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי כדכד » ה' ספטמבר 07, 2017 9:57 am

אולי אפשר להוסיף סברה שריח העישון מפריע מאד למי שאינו רגיל בו ורק בגלל זה הוא אינו שווה לכל נפש?

גביר
הודעות: 884
הצטרף: ה' אפריל 03, 2014 4:33 pm

Re: רחיצה ועישון סיגריות בראש השנה

הודעהעל ידי גביר » ב' אוקטובר 02, 2017 12:11 pm

על רחצה ביום טוב
http://www.bmgasaf.org.il/lesson.asp?id=322


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 6 אורחים