עמוד 1 מתוך 1

בטעם שלא אומרים מזמור לתודה בעיו"כ - כדי שאם יבנה ביהמ"ק לא יטעו להקריבו

פורסם: א' אוקטובר 01, 2017 3:20 am
על ידי בתבונה
משנה ברורה סימן תרד ס"ק ד

(ד) למנצח ומזמור לתודה - למנצח משום דכתיב ביה ביום צרה ומזמור לתודה דבזמן הבית היה אסור להקריב שום קרבן הנאכל בעיוה"כ דממעט זמן אכילתו שהרי עכ"פ כל הקרבנות נאכלין ליום ולילה שלאחריו וביוה"כ א"א לאכול [יב] ונמצא מביא לידי פסול:
ובלבוש מוסיף
כדי שאם יבנה בית המקדש במהרה בימינו לא יטעו להקריבו:
לכאורה אז יטעו לאחר שמלאה הארץ דעה את ה' אחר ביאת המשיח יטעו בגלל שאומרים מכעת זמור לתודה בפסוד"ז ?!
לכאורה קצת משמע כמו הירושלמי שבניין בית המקדש קודם לביאת בן דוד

Re: בטעם שלא אומרים מזמור לתודה בעיו"כ - כדי שאם יבנה ביהמ"ק לא יטעו להקריבו

פורסם: א' אוקטובר 01, 2017 1:53 pm
על ידי מיכאל1
למה לא להקשות את זה על ריב"ז שתיקן שיום הנף אסור כולו וכדו'?

Re: בטעם שלא אומרים מזמור לתודה בעיו"כ - כדי שאם יבנה ביהמ"ק לא יטעו להקריבו

פורסם: א' דצמבר 29, 2019 2:20 pm
על ידי עושה חדשות
דא"ג, ראיתי כעת -
סדר טרוייש; מזמור לתודה נהגו שלא לאמרה בימי פסח, לפי שאין מקריבין תודה בהן בזמן שבית המקדש קיים מפני החמץ שבה, גם לא בערב פסח שלא למעט זמן אכילתו שהוא לילה ויום, והקשו לי אנשים להניחו מטעם זה ערב יום הכפורים, ונר' דל"ד דהתם בפסח אין לו זמן אכילה אלא עד ד' שעות מדרבנן ועד חצות מדאורייתא, אבל גבי יוהכ"פ יש לו זמן אכילה כל היום כולו והקדשים עיקר מצות' ביום.