מפרשי האוצר
חיפוש גוגל בפורום:

זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הלכות חג בחג, חקרי מנהג. מאמרים לעיון והורדה
דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1767
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ה' ספטמבר 12, 2019 12:43 am

מאימתי הוא חייב על ביטול מ"ע דתשובה?

מבואר בחינוך מצוה שסד: ועובר על זה ולא התודה על חטאיו ביום הכפורים שהוא יום קבוע מעולם לסליחה וכפרה ביטל עשה זה, ואוי לו לאדם אם ימות בלא וידוי ונשא עונו.

וכן מבואר בשערי תשובה.

האם יש החולקים על זה?

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1767
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ה' ספטמבר 12, 2019 11:10 pm

ידועים דבריו של המנח"ח שם שמפרש בשיטת הרמב"ם דס"ל שאין מ"ע לשוב בתשובה, אלא הוי כמצוה של גיטין וגירושין, שאם מקיימה צריך לקיימה ע"י וידוי וכו'.

לדידיה, אין ביטול מ"ע של תשובה לעולם, כי אין כזו מ"ע כלל?

והנה קרוב ללשון החינוך הנ"ל, שמבטל מ"ע אם לא שוב ביוהכ"פ, כתב גם הרמב"ם
פ"ב מהל' תשובה ה"ז
יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל, לפיכך חייבים הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים,


וצ"ע מה גדר החיוב להרמב"ם אם אין כזו מצוה בכלל.

דרומי
הודעות: 6574
הצטרף: ב' פברואר 20, 2017 11:26 am

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי דרומי » ה' ספטמבר 12, 2019 11:36 pm

ראה 'אגרות קודש' חלק ד' (ליובאוויטש, תשי"א) עמ' קפ-קפא שנגע בנקודה זו ממש.

ביליצר
הודעות: 1629
הצטרף: ה' אוקטובר 01, 2015 11:26 am

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי ביליצר » ו' ספטמבר 13, 2019 12:04 am

עיין בספר המצוות להרמב"ם "עשה עג" דמוכח דלא כהמנחת חינוך .

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1767
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » א' ספטמבר 15, 2019 12:48 am

ביליצר כתב:עיין בספר המצוות להרמב"ם "עשה עג" דמוכח דלא כהמנחת חינוך .

הנושא ידוע וכבר הלכו בו הנמושות.

יש עוד להעיר מלשון הרמב"ם ר"פ ז' מהלכות תשובה הואיל ורשות כל אדם נתונה לו כמו שבארנו ישתדל אדם לעשות תשובה ולהתודות בפיו מחטאיו ולנעור כפיו מחטאיו כדי שימות והוא בעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא.

(על לשון "ישתדל" דנו לגבי מ"ש בש"ע לגבי חיוב תפלה בציבור ועוד הרבה)

גם יש להעיר מלשון הרמב"ם פ"ב ה"ו אף על פי שהתשובה והצעקה יפה לעולם, בעשרה הימים שבין ראש השנה ויום הכפורים היא יפה ביותר ומתקבלת היא מיד שנאמר דרשו ה' בהמצאו, במה דברים אמורים ביחיד אבל צבור כל זמן שעושים תשובה וצועקין בלב שלם הם נענין שנאמר כה' אלהינו בכל קראנו אליו.

מה הפירוש "יפה ביותר" (שזה פרט נפרד מ"תקבלת")

לכאורה הכוונה שזהו זמן שכדאי לעשות תשובה, אבל לא שיש מעליותא בתשובה עצמה.

איתן
הודעות: 977
הצטרף: ו' יולי 08, 2016 1:37 pm
מיקום: ביתר עילית
שם מלא: איתן קלמנס

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי איתן » א' ספטמבר 15, 2019 5:13 pm

אעיר כמה דברים ממה שמעתי ממו"ר הרב אליהו טבגר כשלמתדתי אצלו בישיבת תורת חיים.

1) יש הבדל במהות התשובה לפי הרמב"ם ולי רבינו יונה. לפי הרמב"ם - התשובה מופנית לעתיד, לתקן את מעשיו מכאן ואילך. לפי רבינו יונה התשובה מופנית לעבר - לתיקון את הקלקול שנוצר ע"י העוונות.

2)אמנם לפי הרמב"ם אין מצווה לעשות מיוחדת לעשות תשובה, אלא רק מצווה להתוודות כשהוא שב בתשובה. אך עצם עזיבת החטא היא היא עיקר התשובה, ונמצא שלמשל במצוות תפילין מובנה חיוב להתחיל להניח אותם אם היה מתרשל בכך, וממילא יש חיוב לחזור בתשובה על מצוות תפילין.

3)רמב"ם הלכות תשובה פרק ב
הלכה א
אי זו היא תשובה גמורה, זה שבא לידו דבר שעבר בו ואפשר בידו לעשותו ופירש ולא עשה מפני התשובה, לא מיראה ולא מכשלון כח, כיצד הרי שבא על אשה בעבירה ולאחר זמן נתייחד עמה והוא עומד באהבתו בה ובכח גופו ובמדינה שעבר בה ופירש ולא עבר זהו בעל תשובה גמורה, הוא ששלמה אמר וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, ואם לא שב אלא בימי זקנותו ובעת שאי אפשר לו לעשות מה שהיה עושה אף על פי שאינה תשובה מעולה מועלת היא לו ובעל תשובה הוא, אפילו עבר כל ימיו ועשה תשובה ביום א מיתתו ומת בתשובתו כל עונותיו נמחלין שנאמר עד אשר לא תחשך השמש והאור והירח והכוכבים ושבו העבים אחר הגשם שהוא יום המיתה, מכלל שאם זכר בוראו ושב קודם שימות נסלח לו.
הלכה ב
ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', וצריך להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו.

התשובה האמיתית - הוא להגיע לאותו מצב, ולעזוב את אותו חטא בדיוק. ואם לא, אז הוא לא באמת עזב את החטא הקודם, שהרי לא הגיע לידו כלל לעשותו. אמנם, אחרי שעזב חטא במחשבתו לגמרי וכביכול הקב"ה יכול להעיד שלא יחזור אליו - גם זה יחשב כתשובה.

4) להשתדל בלשון הרמב"ם זה לא כמו בימינו - ישתדל קצת, אלא להפך - ישתדל בכל כוחו.

דרופתקי דאורייתא
הודעות: 1767
הצטרף: ה' דצמבר 20, 2018 2:05 pm

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי דרופתקי דאורייתא » ש' ספטמבר 21, 2019 10:38 pm

כתב המאירי ר"ה טז:
אף על פי שבכל יום ויום ראוי לאדם לפשפש במעשיו לשוב מדרכו הרעה, כמו שאמרו ז"ל שוב יום אחד לפני מיתתך, מכל מקום בזה"ז, ר"ל ראש השנה, ראוי לו להתעורר ביותר, אמרו ז"ל דרך משל ג' ספרים נפתחים בר"ה על הרשעים ועל הצדיקים ועל הבינוניים, ר"ל שכל אחד ואחד נידון כפי מעשיו, כמו שביארנו במשנה. ויתעורר לפשפש במעשיו ולחזור ממה שהוא בידו מן העבירות. והמתרשל בזמן הזה מן התשובה אין לו חלק בה' אלהי ישראל, שכל השנה אין ההתעוררות מצוי כל כך, ואף מדת הדין מתיאשת ממנו וממתנת לו עד זמן זה. והוא אצלי מה שאמרו אין בית דין של מעלה נכנסין לדין עד שיקדשו בית דין של מטה את החדש.


(יש להרחיב דבריו עם יסוד דברי הגרי"ב שבעשי"ת לא מהני אלא תשובה, ולא תועיל שום מצוה אחרת, כיון שהעוון החמור שאינו שב בתשובה מעכב על הכל, ופירש והוכיח כן מדברי הרמב"ם)

פלוריש
הודעות: 1287
הצטרף: ה' ינואר 15, 2015 6:17 pm
שם מלא: אריאל דוד

Re: זמן החיוב על ביטול מצות עשה של תשובה

הודעהעל ידי פלוריש » א' ספטמבר 22, 2019 11:18 am

איתן כתב:אעיר כמה דברים ממה שמעתי ממו"ר הרב אליהו טבגר כשלמתדתי אצלו בישיבת תורת חיים.

4) להשתדל בלשון הרמב"ם זה לא כמו בימינו - ישתדל קצת, אלא להפך - ישתדל בכל כוחו.

וראיה מהלכות קרבן פסח פ"י הי"א:
צריך אדם להשתדל שלא ישאיר מבשר הפסח עד בקר שנאמר לא תותירו ממנו עד בקר וכן בשני שנאמר לא ישאירו ממנו עד בקר ואם השאיר ממנו בין בראשון בין בשני עבר בלא תעשה ואינו לוקה על לאו זה שהרי ניתק לעשה שנאמר והנותר ממנו באש תשרופו:


חזור אל “אלול וימים נוראים”

מי מחובר

משתמשים הגולשים בפורום זה: אין משתמשים רשומים ו־ 9 אורחים